om erhvervet døvblindhed - Center for døve

cfd.dk

om erhvervet døvblindhed - Center for døve

om erhvervet døvblindhed


Indhold3 Indledning5 Om døvblindhed6 Årsager til døvblindhed6 Konsekvenser af døvblindhed9 Kommunikation med døvblinde10 Landsdækkende døvblindekonsulentordning13 Tilbud om rehabilitering16 Udrednings- og diagnosticeringsteamet16 Videnscentret for Døvblindblevne18 Adresser


Denne pjece er tænkt som en kortfattet information til den, som har behov for at videmere om erhvervet døvblindhed.Det vil her fremgå, hvor man kan finde hjælp, hvordan kommunikationen med menneskermed døvblindhed bedst fungerer, hvilke konsekvenser det kombinerede sansetab har,hvilke hjælpemidler der er tilgængelige, og hvordan disse hjælpemidler kan skaffes til veje.Pjecen er produceret i et samarbejde mellem Center for Døves døvblindekonsulentordningog Videnscentret for Døvblindblevne.Døvblindekonsulenter ansat ved Center for Døve servicerer borgere med erhvervet døvblindhedi tæt samarbejde med kommunale og statslige myndigheder i Danmark. Videnscentretfor Døvblindblevne har til formål at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle videnom døvblindhed.Ideer og inspiration til pjecen har vi fået fra en pjece udarbejdet af medarbejdere ved ”Regionsenterfor døvblinde ved Statped Vest” i Norge, og vi vil hermed gerne sige tak forderes inspiration og tilladelse til at bruge relevant materiale.Side 3


om døvblindhedDøvblindhed er en specifik og kompliceretfunktionsnedsættelse, som kræver en specialiseretindsats for at give den rette kompensationog hermed mulighed for samfundsdeltagelse.Døvblindblevne har erhvervet en kombinerethøre- og synsnedsættelse. Man brugerderfor også betegnelsen “mennesker mederhvervet døvblindhed”. De er ramt på mennesketsto vigtigste fjernsanser – syn oghørelse.De færreste er helt blinde eller helt døve,men da de to funktionsnedsættelser optræderpå samme tid, er det særligt vanskeligtfor mennesker med døvblindhed atbruge eventuelle høre- eller synsrester.Funktionsnedsættelserne forstærker hinanden,således at:1+1 = 3Ovenstående er beskrevet i den nordiskedefinition på døvblindhed, som efterhåndenhar vundet udbredelse i hele Europa.Nordisk definition af døvblindhed• Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse.• Døvblindhed er en kombineret syns-- og hørenedsættelse.• Den begrænser en persons aktiviteterog forhindrer fuld deltagelse isamfundet i et sådant omfang, at detkræver, at samfundet støtter medsærligt tilrettelagte servicetilbud,tilpasninger af omgivelserne og/ellertekniske hjælpemidlerEuropaparlamentet anerkendte i 2004 delsdefintionen dels døvblindhed som en specifikfunktionsnedsættelse, der kræver støtteaf specialister med særlig viden om døvblindhed.I 2006 vedtog FNs generalforsamling enkonvention om menneskerettigheder formennesker med funktionsnedsættelser,hvori blandt andet de forskellige kommunikationsformer,som mennesker med døvblindhedbruger, blev anerkendt.Side 5


Årsager til døvblindhedDer skelnes mellem medfødt døvblindhedog erhvervet døvblindhed.Ved medfødt døvblindhed er døvblindhedenopstået, før barnet har udviklet sprog. Defleste personer med medfødt døvblindhedhar ofte andre funktionsnedsættelser aff.eks. motorisk eller neurologisk art.Ved erhvervet døvblindhed er funktionsnedsættelsenførst opstået i barne-, ungdomsellervoksenårene – altså efter, at en visuelog/eller auditiv referenceramme og et sprog,enten dansk eller tegnsprog, er udviklet.Mennesker med erhvervet døvblindhed eren bred og heterogen gruppe og omfatter:• Mennesker født døve med progredierendesynsnedsættelse• Mennesker født hørehæmmede medprogredierende synsnedsættelse• Mennesker født blinde med progredierendehørenedsættelse• Mennesker født seende og hørendeDen hyppigste årsag til, at mennesker bliverdøvblinde, er kombinationen af aldersbetingethørenedsættelse og den aldersbetingedeøjensygdom makuladegeneration. Forekomstenaf døvblindhed er således størst blandtældre mennesker.Den hyppigste enkeltårsag til, at yngre menneskerbliver døvblinde, er Usher syndrom.Derudover er der en række sjældne syndromer,infektionssygdomme og tilfældigekombinationer af forskellige sygdomme ogskader, som rammer både syn og hørelse.Konsekvenser af døvblindhedAt være døvblind er at opleve tab på allelivets områder.Mennesker med døvblindhed er særligtsårbare, når det gælder kommunikation,adgang til information og mobilitet.Erhvervet døvblindhed ændrer en personslivsbetingelser i ekstrem grad, og faren for,at den kombinerede funktionsnedsættelsefører til ensomhed og isolation, er overhængende.Den kombinerede funktionsnedsættelsegør det vanskeligt – til tider umuligt – attage del i samfundet og i værste fald tageSide 6


hånd om eget liv. Hvis der ikke iværksætteskompenserende tiltag, er der stor fare fordeprivation og manglende muligheder forat realisere de potentialer, som den enkeltebesidder.Derfor er det af stor vigtighed, at der sættesind med målrettede tiltag af såvel personligsom teknisk karakter. Som døvblind er detmeget vanskeligt at orientere sig i de tilbud,som findes, og støtte fra professionelle medekspertise om den kombinerede funktionsnedsættelseer en nødvendighed.Kommunikation med DøvblindeDøvblinde har ret til optimal kommunikation.Kommunikationen må derfor tilpassesden enkelte. Det er ofte nødvendigt atvære kreativ og kombinere forskelligekommunikationsformer for at sikre kommunikationenog kontakten optimalt. Ladden døvblinde person bestemme kommunikationsmetoder,placering i rummet ogafstand.Kommunikationen kan foregå ved hjælp af:• Tegnsprog• Taktilt tegnsprog• Håndalfabet, blokbogstaver eller andrestavemetoder i hånden, fx LORM• Skrift med sort tusch på hvidt papir• Computer med stor skrift• Læsning ved hjælp af CCTV• Talesprog med tekniske forstærkningshjælpemidler,fx teleslynge• Haptiske signaler (kommunikation påkroppen) evt. kombineret med taleFor at gøre kommunikationen så enkel sommuligt for den døvblinde, kan følgende tiltagvære en hjælp:• Der skal være ro i rummet• Tal tydeligt og direkte uden at råbe• Sørg for god belysning uden at lysetblænder den døvblinde• Sørg for at dit ansigt er belyst• Lad den døvblinde bestemme, hvor han/hun vil sidde• Undgå at snakke i munden på hinanden• Giv den døvblinde tid til at melde tilbage,om han/hun har forstået dig. Bliver duikke forstået, så gentag på en ny måde.• Fortæl når du skifter emne• Giv dig god tid. Jo mere stressende ensituation er, jo sværere er det at forståbåde for mennesket med døvblindhed ogfor dig selv• Sørg for pauserSide 9


Den landsdækkende døvblindekonsulentordningDøvblindekonsulentordningen har eksisteretsom et landsdækkende tilbud om specialrådgivningunder Center for Døve siden1991, idet der antalsmæssigt er for få døvblindetil, at det har været muligt at etableretilbud til denne gruppe i de enkelte regionerog kommuner.Der er i dag ansat ni døvblindekonsulenterved de fire regionale kontorer i Århus,Fredericia, Odense og København.Døvblindekonsulenterne har viden om døvblindesforskellige kommunikationsformer,herunder tegnsprog og taktilt tegnsprog ogmestrer disse, således at kommunikationenmed det enkelte menneske med døvblindhedkan foregå direkte uden brug af tolk.Døvblindekonsulenternes kerneydelser:• Specialrådgivning til professionelle,som er i kontakt med døvblindblevneom konsekvenserne af at have etdobbelt sansetab, behov og mulighederfor kompensation og rehabiliteringstilbud• Specialrådgivning i forbindelse medetablering af kontaktpersonordningefter Lov om Social Service, herunderrådgivning til sagsbehandlere iforbindelse med ansættelse og instruktion af nye kontaktpersoner• Supervision og undervisning til døvblindblevneskontaktpersoner• Specialrådgivning direkte til personermed erhvervet døvblindhed om mulighederfor kompensation og rehabilitering• Deltagelse i udviklingsarbejde for atmedvirke til at skabe bedre tilbud omrehabiliteringSide 10


FinansieringCenter for Døves døvblindekonsulentordningfinansieres dels ved aftaler med borgernesbopælskommuner og dels ved aftalermed VISO – Videns- og Specialrådgivningsorganisationen– som er en del af Servicestyrelsenunder Socialministeriet.VISOVISO har indgået aftale med Center forDøve om køb af specialrådgivning i de mestkomplicerede og specialiserede enkeltsageri henhold til Lov om Social Service § 13 ogom udredning i de få og mest kompliceredeenkeltsager.Specialrådgivningen er et tilbud til kommunalemyndigheder og andre professionelle,der kommer i kontakt med døvblindblevne,til døvblindblevne selv og til deres familieog netværk. Henvendelse om denne ydelsekan rettes direkte til VISO - VISO@spesoc.dk.Via kommunen kan der til VISO anmodesom udredning i Udrednings- og diagnosticeringsteamet(s. 16). Udredningen ergra-tis for kommunen men forudsætter, atkommunen har foretaget det indledendearbejde med at afdække problemstillingernei sagen.Aftaler med kommunerneCenter for Døve har indgået drifts- og rammeaftalermed en lang række kommuner omspecialrådgivning i forbindelse med kontaktpersonordningen,som kan etableres tildøvblinde efter Lov om Social Service § 98.Der tilbydes løbende undervisning og supervisiontil kontaktpersonerne samt rådgivningtil døvblinde for at sikre en velfungerendekontaktpersonordning.I aftalerne indgår også specialrådgivning tilog om ældre med så alvorligt kombineretsyns- og hørenedsættelser, at de kan defineressom døvblinde.Tilbud om rehabiliteringFor at give mennesker med erhvervet døvblindhedmulighed for at leve et liv så nærdet normale som muligt, er det vigtigt medløbende tilbud om rehabilitering med henblikpå at indlære nye måder at klare hverdagslivetpå, således at så mange funktionersom muligt bibeholdes.HjælpemidlerDer findes en række gode hjælpemidler,Side 13


som kan gøre dagligdagen enklere for personermed erhvervet døvblindhed. Hjælpemidlerkan støtte i kommunikationen, gøreinformationstilegnelse nemmere og mereeffektiv og måske gøre det muligt at færdespå egen hånd.Ved tildeling af hjælpemidler til personermed døvblindhed er det vigtigt at tage hensyntil den kombinerede syns- og hørenedsættelse.Det er kommunen, som træffer beslutningom tildeling af hjælpemidler. På Kommunikationscentrenei de enkelte regioner ellerkommuner kan man foretage den fornødneafprøvning. Døvblindekonsulenterne har ettæt samarbejde med syns- og hørepædagogerneher og formidler evt. kontakten tildisse.KontaktpersonordningIfølge Lov om Social Service § 98 har menneskermed døvblindhed ret til en kontaktpersonordningi fornødent omfang.kommunen og kontaktpersonerne i forbindelsemed etablering af ordningen.Kompenserende undervisningI takt med at syns- og hørenedsættelsenprogredierer, har de fleste mennesker meddøvblindhed behov for tilbud om kompenserendeundervisning. Her skal især nævnesfølgende mulige tilbud:• Mobilityundervisning• Undervisning i ADL• Undervisning i alternative kommunikationsformer• Undervisning i punktskriftTilbud om kompenserende undervisningfindes på de regionale eller kommunalekommunikationscentre. Døvblindekonsulenterneformidler evt. kontakten hertil.TolkebistandMange mennesker med døvblindhed har behovfor tolkebistand, som kan formidles viaCenter for Døves regionale kontorer.Det er den døvblindblevnes handlekommune,der træffer beslutning om bevilling ogtildeling af timer – som oftest efter indstillingfra døvblindekonsulenten, som også fungerersom faglig baggrundsstøtte for bådeSide 14


Personlig assistance til døvblinde i erhvervMennesker med døvblindhed, der er i arbejde,har mulighed for at få personlig assistanceefter Lov om kompensation til handicappedei erhverv.Bevillingen sker i de kommunale jobcentre ibopælskommunen.Udrednings- og diagnosticeringsteametI Danmark er der etableret et landsdækkende,tværfagligt diagnosticeringsteam, derfungerer som et rådgivende organ for heledøvblindeområdet, dvs. for både døvblindfødteog døvblindblevne.Det tværfaglige team består af specialisterinden for audiologi, oftalmologi, genetiskaudiologi, neurologi/neuropædiatri, psykiatri,psykologi, specialpædagogik og specialrådgivning.Derudover kan teamet inddrageandre relevante specialister, ligesom døvblindekonsulenterneog andre fagpersonereller brugere og pårørende, der forelæggersager, kan deltage.Det primære formål med teamets arbejdeer dels at forbedre mulighederne for tidligog korrekt diagnostik af funktionsnedsættelsenud fra et medicinsk, funktionelt ellerkommunikativt synspunkt dels at sikre mulighedernefor, at mennesker med erhvervetdøvblindhed kan få tidlig og optimal habilitering/rehabilitering.De fleste sager, der behandles i teamet, vilfremover via kommunerne være visiteret afVISO, men alle – også døvblinde og derespårørende kan fremsende ønske om at fåen sag behandlet.Center for Døve har påtaget sig sekretariatsfunktionen,og sager kan anmeldes til teametvia komp@cfd.dk Behandling i teamet vilvære gratis for kommunen og borgeren.Videnscentret for DøvblindblevneVidenscentret for Døvblindblevne blevoprettet i november 1993 som det første afen række videnscentre på handicapområdet.Videnscentret har som sin primære opgaveat være med til at sikre et højt vidensniveauhos de forskellige professionelle grupper,som møder mennesker med erhvervet døvblindhed.Side 16


Det sker gennem indsamling, udvikling, bearbejdningog formidling af viden til brug forprofessionelle i kommunalt, regionalt ogstatsligt regi samt for offentligheden.ningsorganisation VISO.Enhver henvendelse til Videnscentret ergratis.Hovedaktiviteter:• Løbende afdækning af vidensbehov hosVidenscentrets målgrupper• Formidling af viden gennem bladetNYT, hæfter, dvd’er, rapporter, artikler,hjemmeside og forelæsninger• Opsporing, indsamling og dokumentationaf kvalificeret viden og erfaring• Initiering, koordinering og gennemførelseaf projekter med henblik på udvikling afny viden• Deltagelse i nationale og internationalefaglige netværk• Besvarelse af henvendelser• Informationssøgning i faglitteratur m.m.• Afholdelse af konferencer, temadage ogkurserVidenscentret samarbejder med en bredvifte af aktører som fagfolk, organisationer,institutioner, konsulentordninger m.m. – såvelnationalt som internationalt.Videnscentret er en del af vidensfunktioneni Socialministeriets videns- og specialrådgiv-Side 17


Adresser:Center for Døve ÅrhusJægergårdsgade 66, 1. sal8000 Århus CTlf. 4439 12 50Email aarhus@cfd.dkwww.cfd.dkCenter for Døve FredericiaDanmarksgade 4, 2. sal7000 FredericiaTlf. 4439 1220Email fredericia@cfd.dkwww.cfd.dkCenter for Døve OdenseRuggårdsvej 485000 Odense CTlf. 4439 1200Email odense@cfd.dkwww.cfd.dkCenter for Døve KøbenhavnJagtvej 2232100 ØsterbroTlf. 4439 1100Email cfd@cfd.dkwww.cfd.dkVidenscentret for DøvblindblevneGeneratorvej 2A2730 HerlevTlf. 4439 1175Email dbcent@dbcent.dkwww.dbcent.dkFDDB - Foreningen af Danske DøvBlindeKløverprisvej 10 B2650 HvidovreTlf. 3675 2096Email fddb@fddb.dkwww.fddb.dkNUD (Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindpersonale)Slotsgade 89330 DronninglundTlf. 9647 1600Email nud@nud.dkwww.nud.dkServicestyrelsen (VISO)Skibhusvej 52 B, 3. sal5000 OdenseTlf. 7242 3700Email servicestyrelsen@servicestyrelsen.dkwww.servicestyrelsen.dkSide 18


Videnscentret for DøvblindblevneVidenscentret for DøvblindblevneGeneratorvej 2A2730 HerlevTlf:: 4439 1175dbcent@dbcent.dkwww.dbcent.dkCenter for DøveCenter for DøveJagtvej 2232100 ØsterbroTlf. 4439 1100cfd@cfd.dkwww.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines