Bøler menighet - Mediamannen

mediamannen.no

Bøler menighet - Mediamannen

3Det er gøy med snø!Ikke alle liker snø. For noen betyr det mye måking og glatte veier.Men for barna i Bøler menighets barnhage er snø det samme somfrem med akebrett, bygging av snømenn eller bare basing i nysnøen.Våte votter eller snø i ansikt eller nedi støvler er bare noe som hørermed.Barnehagen har funnet seggodt til rette på samfunnshusetetter at de måtte flytte frakirken. På søndagene erbarnehagen gudstjenesterom,men på hverdagene erlokalene som barnehager flest,med leker på gulv og i hyllerog med unger som trives.Om to år er barnehagen igjenpå flyttefot. Men da tilbaketil ny Bøler kirke og flottebarnehagelokaler.I mellomtiden er lokalene isamfunnshuset og områdetrundt samfunnshuset gjort istand til å ta imot barnehagen.Blant annet er tomta ned motBølerskrenten gjerdet inn ogfungerer som uteplass forbarnehagen. Bord, benker oglekeapparater er på plass. Ogstraks snøen kom, dukket detogså opp en liten akebakke.Trening gjør som sagt mester,og blir denne akebakken forliten, finnes det flere større iområdet.Bøler menighets barnehageer en enavdelings barnehagemed 18 barn i alderen 3-6 år.Åpningstiden er fra kl. 08.00til kl. 16.30. ”DU og JEG erVI” er barnehagens motto.Som menighetsbarnehagebygger den på de kristnegrunnverdiene, og jul ogpåske får sin naturlige plass iårsopplegget. Samtidig leggerbarnehagen vekt på å være ettilbud for alle uavhengig avtro.Eventyr, fortelling ogdramatisering har en sentralplass i det pedagogiskeopplegget. Barnehagen ønskerå gi plass og oppmerksomhettil det enkelte barn ogsamtidig hjelpe barna til å levei fellesskap med hverandre.Søknadsfrist for allebarnehager i Østensjø bydel er1. mars.Men kom gjerne innom,eller ta kontakt med styrerHilde Kveim, for å høreom det fortsatt er plass imenighetsbarnehagen. Hunkan treffes på telefon414 79 454 eller 23 62 99 20.Av Dag Auli


4Når solen titter fram gjennomet mørkt, grått skydekkeDet var gråvær ute, og regnet kunnekomme når som helst. Det var ikkebare ute det var grått, men det var gråttinne også, i hvert eneste rom i huset.Jeg lå i sengen og hadde slett ikkelyst til å stå opp enda det var langt påformiddagen. Dette går virkelig ikke,tenkte jeg, det er bare å sette én fot utog så den andre etter. Jeg klarte det, oginntok godstolen i stuen.Det er så urimelig mye vondt ogskrekkelig i verden, i mine næreomgivelser også. Hvordan kan Gudtillate dette? Så foldet jeg hendene ogbegynte på en lang rekke av klager tilVårherre.Da ringte det på døren. Hvem kunnedet være? Klokken var 12; jeg satt imorgenkåpen i godstolen og haddeikke lyst til å reise meg for å lukkeopp. Da ringte det en gang til, lenge.Det var bestevennen som sto utenforog smilte til meg. – Kommer du?sa jeg. – Ja, jeg kommer med ensommergave til deg, sa hun. Hun stoder med en stor, flat pakke i hånden.– Jeg skal i et møte og må gå med engang. Jeg stakk bare innom med gaven.Et smil og et vink, og så var hun borte.finne på å kjøpe et bilde, så personlig,og tenk om jeg ikke likte det.Det var et bilde! En tegning av et parsom satt på kjøkkentrappen. Han holdtrundt henne, og under tegningen sto etlite vers:Å, flytt deg nærmere inn til megHer på kjøkkentrammen!Den er så svindende kort den stundVi mennesker er sammen.Fra diktet ”Junikveld”av Hans Børli.Jeg ble sittende lenge i godstolen medbildet i fanget og hendene foldet. Jegtakket Gud fordi han passer så godt påmeg og bruker alle ”sine” for å holdemeg på ”bena”.Solen trengte igjennom skydekket, ogdet ble lyst og fint i alle husets rom.Asta MalmbergDer sto jeg igjen med pakken, som varumåtelig spennende. Jeg sank ned igodstolen, snudde og vendte og klemtepå pakken. Det måtte være et bilde medramme på. Ubegripelig at hun kunne


Modernismen og ny Bøler kirkeBokanmeldelser er ikke det vanligste i Bølerposten. Når vi nå i andre nummerpå rad anmelder bøker, har det sin helt naturlige forklaring. I forrige nummerpresenterte vi boka om den første Bølerkirken. Denne gangen handler det om etstørre verk i seks bind om forskjellige typer norske kirkebygg.5Det siste bindet i bokserienskildrer ”modernismen”.Og i det aller siste kapitleter ny Bøler kirke beskrevet.Artikkelen omhandler mestarkitektkonkurransen ogmodellen som ligger til grunnfor byggingen.Fra vaskeseddelen om bøkenesakser vi:”Bli med på en spennendeoppdagelsesferd blantkulturskatter de færreste varklar over. Før første gangpresenteres det vakreste innenNorges mangfoldige kunstverkog -historie i et omfattende ogpopulært bokverk i seks bind.De rike illustrasjoneneinviterer til en spennende reisei et storslått arkitektoniskog kunstnerisk landskap.Forfatterne hjelper oss å tolkekirkenes tidlige historie, ogviser vei gjennom de mangeårhundrer både før og etterreformasjonen.Kirkene har på mangemåter vært ryggraden inorsk historie de siste tusenår. Bygningene synliggjørikke bare kirkehistorienog samfunnsutviklingenfra middelalderen og framtil i dag, men like myeden arkitekthistoriske,kunsthistoriske ogbygningstekniske utviklingen.250 av de vakreste kirker – framiddelalderen til vår tid – erfyldig representert. Alle kirkeneer nyfotografert spesielt fordenne serien. Forfattere ogfotograf er ledende innen sinefelt i Norge.””Det 20. århundre er historienom de store endringer.Velferdsstaten og det godeliv, tilknytning til byene ogde sentrale strøk påvirkertroens liv og kirkebygningen.Arbeidskirken overtar forsøndagskirken. Kirken gårinn i hverdagen og blirmøteplassen i alle ukens dager.Behovet for fleksible romendrer kirkerommets programog utforming. Arkitekterutvikler nye kirkerom. Formog funksjon, konstruksjonog materialer bestemmerarkitekturen og det kunstneriskeuttrykk. Fra jugendstil vianyklassisismen tas leserenmed på modernismen slikden ble fortolket helt framtil vår egen tid. Med bl.a.Tromsdalen (Ishavskatedralen),Gravberget, Bodø domkirke,Vadsø, Stamsund, Bakkehaugen,Slettebakken, Landås, St.Hallvard i Oslo, Lillestrøm,Eidsvåg og Mortensrud.”Og så til slutt – modellentil Bøler kirke. Bøkene kanbestilles fra Arfo-forlag, www.arfo.no


6Ungdom og verdier– Jeg ønsker å formidle en romslig Gud. EnGud ikke bare for de spesielle, men for alle.Mange unge tror nemlig dette ikke er noe fordem.Det er Iselin Huuse somsier dette. Hun er en av fireungdomsarbeidere i Bølermenighet. Selv er hun 23 år,jusstudent og har arbeidet iBøler menighet siden høsten2006. Som ungdomslederhar hun ansvar innenforkonfirmantarbeid, ledertrening,klubbarbeid og barnegospel.Iselin har drevet medungdomsarbeid i kirken sidenhun selv var konfirmant. Isommer var hun i tre uker på leirved Kragerø som pedagogiskleder for konfirmanter og ledere.Til sammen hadde hun ansvarfor 600 konfirmanter og 150ledere fra Hedmark og Oppland.– Å være på leir er åjobbe i prosjekt, sier hun.– Det er utfordrende, ogtilbakemeldingene kommer derog da. Det kan være både rosog ris. Å jobbe i en menighet erå jobbe mer langsiktig. Det ergøy å følge enkelte av de ungefra å være konfirmanter til åbli ledere for nye konfirmanter.Noen er veldig fjortiser somkonfirmanter. Allerede året etterer de blitt mer voksne.Konfirmantarbeid er et viktigarbeid, sier Iselin Huuse.– Mange av de konfirmantenejeg møter på leir kommer frasteder der det ikke er noe tilbudfor dem. Gjennom ledertreningfår de en sjanse til å være noefor andre.Ungdomsarbeid er verdiformidling.– Det er viktig åsi til dem at de er verdifulle.De kan brukes til noe, det erikke tilfeldig at de er til. Allehar egenskaper som kan brukestil noe for andre mennesker.Som konfirmantledere kan viav og til hjelpe noen til å finneut hva de er gode til, sier hun.Iselin har mye positivt å si omungdommen hun har møtt påÅrets konfirmanter61 konfirmanter ble under gudstjenesten 25. januar presentertfor menigheten. Det å være konfirmant i Bøler menighet er bådeå lære om kristen tro og om hva det vil si å leve den. De vilha undervisningstimer, være med på fasteaksjonen til KirkensNødhjelp, medvirke under gudstjenester og dra på leir tilTjellholmen leirsted på Hvaler.Konfirmanttiden blir avsluttet med konfirmasjonsgudstjenester iOppsal kirke søndagene 30. august og 6. september.Bøler. – De er ikke så reddesom mange av dem jeg kjennerfra andre steder, sier hun. – Detør å vise seg fram. Mange avdem jeg kjenner fra leir er littmer tilbakeholdne. Samtidiglegger hun ikke skjul på at detogså til tider kan bety litt merbråk. – Men det er noe somhører med, sier hun.Seks av minilederne som varpå konfirmantleir sommeren2007 vil fortsatt være med somledere. – Men vi har plass tilti til, sier hun. – Tilbudet hargått ut til fjorårets konfirmanter.De som har meldt seg, vil følgeet eget kurs denne våren. Nårså årets konfirmanter drar påleir i juni, vil de være med somminiledere sammen med deandre minilederne.En tirsdagskveld i måneden erdet også ungdomsklubb for alleover 15 år. – Denne våren vilvi ha quiz på klubbkveldene,sier Iselin. – Alle kan bli medpå et lag, og førstepremien vedsemesterslutt er et gavekort påPeppes Pizza.Alle klubbkveldene avsluttesmed en andakt. Da sitterungdommene på gulvet,snakker, ber og synger sammen


SOS fra sørKirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 fokusererpå fattige menneskers møte med klimaendringene.Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på alvor atfattige mennesker sender ut sine nødrop ommer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den31. mars vil konfirmanter fra Bøler menighet gåfra dør til dør og samle inn penger til ofrene forklimaendringene.7– Flommen i fjor var denstørste jeg kan huske. Vannetsteg her på øya, og folk sattpå takene og ropte på hjelp.Hvis naturkatastrofene blirflere og sterkere, vil detramme oss hardt, sier Ashafra Bangladesh, en av mangesom roper SOS og ber oss taklimatrusselen på alvor.Mens vi i den rike delenav verden kan forebyggeog forsikre mot naturensødeleggelser, står menneskeri fattige land i fare for å mistealt når katastrofen rammer.Derfor går penger fra åretsfasteaksjon blant annet tilå gjøre fattige i stand til åmøte mer ekstremt vær. Iflomutsatte områder somBangladesh innebærer detblant annet treplanting, somhindrer at verdifull jordskylles bort når flommenrammer. Dessuten sikres husmot flom, og det oppretteslokale krisegrupper som haransvar for flomvarsling ogredningsarbeid når katastrofenskjer.I Kenya, som rammes avhyppigere tørke, støtterKirkens Nødhjelp prosjektersom samler og lagrerregnvann til tørre perioder.Dessuten dyrkes plantenjatropha, som trives itørre områder og som girbiodrivstoff, velegnet tilstrømaggregater og biler.Klimaendringer er tvungetstadig høyere opp pådagsorden i den vestlige delav verden, og KirkensNødhjelp ønsker å markere atklimaendringer er etrettferdighetsspørsmål. Visom bor i den rike del avverden, bidrar mest tilendringene i klimaet og harderfor et spesielt ansvar for ålytte til SOS-ropene fra fattigemennesker.Ta derfor godt imotkonfirmantene fra Bølermenighet når de bankerpå din dør! Du kan ogsåstøtte aksjonen gjennomgivertelefon 820 44 088(175 kroner) eller viakontonummer 1594 22 87493og tenner lys for noen de erglad i eller noe de er opptatt av.Iselin var på en gudstjenesterett etter jul der mottoet fortalen var ”Vær ikke redd. Værmodig!”. – Det kan være enflott visjon for 2009, sier Iselin.– Vi må tørre å slippe oss løsog ikke alltid være så redde forhva andre mener, og hva andresynes om oss.Av Dag AuliUngdomsklubbEn kveld i månedenarrangerer menighetenungdomsklubb påsamfunnshuset. Klubben erfor alle over 15 år.Klubbkvelden består avunderholdning, konkurranserog en avslutning med noe fraBibelen.Neste klubbkvelder er:Torsdag 2. april kl. 19.00 ogTirsdag 5. mai kl. 19.00


8Det var fullt rundt bordene på det første treffet i 2009. Bildet viser to av bordene.Samvær for eldreNoen pynter bordene med duk, lys ogblomster. Andre legger fiskepudding, reker,majones og litt grønt på brødskivene. Detskal være hyggelig, og det skal være nok mat.Det er nemlig hyggetreff på samfunnshuset.– Jeg ønsker at de som ertrette, lei seg og ikke orker ågå ut, allikevel går ut fordi deter hyggetreff i menigheten.Når de så går hjem, håper jegde kjenner at dette har vært enhyggelig dag. De har truffetnoen, hatt en fin samtale, spistsammen med andre og hørt noeTro og tvil rundtkjøkkenbordetAlle er velkomne tilen åpen samtale, medutgangspunkt i søndagenstekst, på kjøkkenet i andreetasje i Bøler samfunnshus.Samtaleleder er seniorprestDag Aandstad. Samtalenfinner sted hver tredje onsdagi måneden fra kl. 12.00 til kl.13.30.Neste ganger er 18. mars, 15.april og 20. mai.som har interessert dem.Det er Elsa Halvorsen som sierdette. Sammen med flere er hunen av drivkreftene bakdette tiltaket for eldre.Det er hyggetreffpå samfunnshusethver første onsdag imåneden. Samlingenebestår gjerne avet tema ved enforedragsholder,andakt, sang ogutlodning. Og mat.– Det er mangesom sier at noe avdet hyggeligste erdet å spise sammenmed andre, sier ElsaHalvorsen. Så gjørogså ”kjøkkengjengen”seg ekstra flid medformiddagsmaten. Detskal være sunt, smakegodt og se pent ut.Ingvald Meyer Johansen ogKirsten Findreng er to av demsom koser seg med maten.Kirsten er en av veteranene.– Jeg har vært her i mangeår, sier hun. – Her treffer jegmange hyggelige mennesker,og det er alltid godt ogvariert program. Ingvaldnikker og er enig. – Men jegsavner noen flere mannfolk.Det blir ofte mange dameri slike sammenhenger, sierhan. Ingvald skal lese tofortellinger under hyggetreffetdenne onsdagen. Han blirmye brukt som oppleser, ogmangelen på mannfolk er noehan også kjenner fra andresammenhenger.I tillegg til hyggetreffene harseniorprest Dag Aandstadtatt initiativ til noe hanhar kalt ”Tro og tvil rundtkjøkkenbordet”. Hver tredjeonsdag i måneden samles engruppe til samtale omkring enbibeltekst. Den onsdagen erden store salen opptatt, så dasamles de rundt kjøkkenbordetpå samfunnshuset med kaffe oglitt å bite i. – Mange menneskerVanligvis er det smørbrød på hyggetreffene. Denneonsdagen var det suppe på menyen. Elsa Halvorsenserverer.


9Ingvald Meyer Johansen stod for opplesningenpå hyggetreffet.føler at de har en tro, men dehar ikke så mange steder dekan samtale om dette, sier ElsaHalvorsen. – Dette er et tilbudnettopp til disse.Det er ikke få timer Elsa oghennes medarbeidere brukerpå hyggetreffene. – Jeg synesdet var naturlig å gå inn idenne oppgaven. Da jeg blespurt, var det ingen andresom kunne, sier hun. – Jeghadde også bestemt meg forat pensjonisttilværelsen villeHyggetreffOnsdag 4. mars kl. 12.00:”Bilde og lyd gjennom100 år”. Informasjonssjef iElektronikkforbundet ErikAndersen kåserer.Onsdag 1. april kl. 12.00:”Glimt fra Nordmøre".Lysbilder ved DagfinnNorum.Onsdag 6. mai:DAGSTUR. Buss til Ørjeog Strømsfoss. Båtturpå Tistedalsvassdragetmed M/S Turisten. Kaffeog rundstykker. Buss tilHalden og omvisning påFredriksten festning. Middagpå Vertshuset Curtisen. Busstilbake til Oslo. Pris kr. 500,-(subsidiert). Påmelding tilmenighetskontoret.Onsdag 3. juni kl. 18.00(Mrk. tidspunktet):Sommerfest. Besøk avFrelsesarmeen.jeg bruke i kirken. Dette harjeg ikke angret på. Det er blitten flott tid! Jeg får veldig myetilbake, sier hun.Av Dag AuliMosjon, misjon ogkvinnefellesskapBli med i misjonsgruppefor kvinner i alle aldre, mednaturopplevelser, frisk luft,mosjon, misjon og andakt påprogrammet.En tirsdag i måneden møtesvi til vandring i Østmarkamed kaffepause, samtaleog kristent fellesskap. Vistøtter et kvinneprosjekt iEtiopia (fistulaoperasjoner)gjennom NMS (Det NorskeMisjonsselskap) medpengegaver og forbønn.Vårens møter ogforedragsholdere er:24. februar: Mette Hassel31. mars: Torbjørg Aalborg28. april: Eli Sigvor Schie26. mai: Turid BarthPettersen16. juni: Unni HerlandVi møtes kl. 19.00 påparkeringsplassen vedHaraløkka fritidssenter(Bøler), ved Skogvesenetsinfotavle. Kle deg for etpar timer i skogen, ta medsitteunderlag, mat og drikkeog lykt i mørketiden. Hvisværet er ufyselig, kan vigå en kortere tur og ha ensamling inne etterpå.Kontaktpersoner er SvanhildFauskrud, tlf. 22 27 48 51,fauskrud@yahoo.no, AstriHauge, tlf. 22 26 45 14,irtsa-ha@online.no og AnneMargrete Samuelsen,tlf. 22 26 06 77 /900 91 501,am-samue@online.no.Kirsten Findreng og John Nilssen smaker på suppen til Elsa Halvorsen.


10mødre som kom med babyenog havnet på sløyden, snuddei døren og måtte hentes innigjen av elever.I begynnelsenvar GeitostenI dagens Bøler med alle modernebekvemmeligheter og tilbud, er det vanskeligå forestille seg den kaotiske og søletebyggeplassen som for 50 år siden møtte tonyutdannete lærere på vei til jobbintervju.Roald og Solveig Nadheimhar vært knyttet til Bøleri over 50 år, helt siden dekom hit en vårdag i 1957for å søke sin første jobbsom lærere. Trikken gikkikke lenger inn i ødemarkenenn til Oppsal. Derfra måttede ta apostlenes hester fatt.Ennå husker de følelsen dade etter alle motbakkenefra Oppsal nådde toppenog kunne se ned på detsom skulle bli Bøler skole.En brun, firkantet bygningmidt i et gedigent byggefelt.Geitosten, som den nyeskolebygningen ble hetendepå folkemunne.Håndarbeid itrappeoppgangenDa høsten kom og Roaldgikk til sin første arbeidsdag,var allerede trikkesporetrukket helt fram til Bøler.Dette var pionertid. Påløpende bånd flyttet ungepar inn i de nye leiligheteneetterhvert som de bleferdige. 425 barn sto klaretil å begynne på den nyeskolen. Geitosten hadde bareseks rom. Løsningen ble enskiftordning med formiddagsogettermiddagsundervisning.Håndarbeidsundervisningenskjedde i skoletrappen, derjentene satt og strikket ogsydde, og pappsløydenforegikk i et kjellerlokaleuten vinduer. I tilknytningtil sløydsalen holdt ogsåspedbarnkontrollen til i etørlite kontor, og det hendteikke så sjelden at nybakteGeitosten ble brukt forhva den var verdt. Dalørdagsundervisningenvar over, ble sløydrommetryddet og plassen overlatttil kirken. Her fantgudstjenestene sted inntilden nye, midlertidige kirkenble reist med materialer fralandbruksutstillingen påEkeberg. Det var nybyggertid,og byggingen av Bølerskole foregikk parallelt medundervisningen. Sprengningog boring var så til degrader en del av hverdagenat det ikke affiserteverken lærere eller elever.Roald husker spesielt denmatematikktimen da en storkuppel ristet løs fra taket ogtraff en gutt i skulderen, forderetter å knuses mot gulvet.Glasskårene ble feid unna, oggutten jobbet videre som omingenting var hendt.Tidene forandrer segDa Roald ti år senere safarvel til Bøler skole, varantallet barn tredoblet. Detble flere skoler i bydelen,før han i 2000 som rektorpå Manglerud takket forseg i Osloskolen etter 43år. Han fikk følge inn ipensjonistenes rekker avSolveig, som hadde tilbraktde siste 25 årene på Oppsalskole.– Har skolen forandret seggjennom de nesten et halvthundre årene dere var aktivelærere?– Da vi startet, ble barnamøtt av hjemmeværendemødre da de kom hjem fraskolen. På slutten tilhørte


det unntakene, sier Solveig.– Da var begge foreldrene påjobb, de hadde større presspå seg, og lærerne måttebruke mer av skoletiden påomsorgsarbeidet.Roald trekker også framkonsentrasjonsevnen, somhan opplevde ble merkbartdårligere i denne tiden, noehan tror TVen har ikke såliten skyld i. – Hjemme er devant til å skulle underholdes,så det ble etter hvertforventet at vi skulle væreentertainere vi også, sier han.Etter tre år med pendling fraNordstrand kunne de flytteinn i egen leilighet på Bøler,i 1961 ble de deler av detfrivillige maskineriet somholder menighetens hjuli gang. Solveig ble med imenighetskomitéen i det somskulle bli Bøler menighet.Den gang var menighetenfortsatt et underbruk avOppsal menighet. Senereble det mange verv, ogbegge har hatt sin tørn imenighetsrådet.Konfirmasjonsbilletter– Ja, det er mange oppgaveri en kirke, sier Roald. Hanhusker spesielt 70-tallet dadet var så kolossalt mangeungdommer og konfirmanter.Det var så mange at plassenikke strakk til, og hverkonfirmant fikk utdelt etbegrenset antall billettertil gudstjenesten, og Roaldhadde den tvilsomme jobbenå være kirkedørvakt og nektefolk uten billetter å kommeinnenfor.Fortsatt er begge aktivtmed i frivillig arbeid imenigheten. Roald sitterogså i brukergruppen forden nye kirken. Han er sværtglad for at den endelig er iferd med å bli en realitet, noebegge synes er på høy tid. Ibrukergruppen er oppgavenå overvåke byggingen ogsørge for at kirken ikke bareblir arkitektonisk flott, menogså brukervennlig. – Vimangler konsertlokaler ogmå kunne bruke lokalene tilmusikk av forskjellig slag,men innenfor en akseptabelramme, sier Roald, ogpoengterer at den nye kirkenmå kunne ivareta mangebehov, men at det ikke måvære tvil om at den først ogfremst er et sakralt bygg.Vi har bodd på Bøler siden1961, og vi gjør det fordivi trives her. Miljøet er fint,menneskene er hyggelige ogomgivelsene er praktfulle.avslutter Roald og SolveigNadheim.Av Atle SkrettingMenighetens årsmøteMenighetens årsmøte blir søndag 26. april ettergudstjenesten. På årsmøtet vil menighetsrådet legge framårsrapport og regnskap for 2008. Det vil også bli informertom prosessen med ny Bøler kirke.Årsmeldingen vil være ferdig til gudstjenesten 12. april.JulemessenI slutten av november i fjorarrangerte diakoniutvalgetjulemesse på samfunnshuset.Til sammen kom det inn ca.kr 43 000 til menighetensdiakonale arbeid. En varm takktil alle som har hjulpet til medjulemessen, enten i form avgevinster og ting til salgsbord,eller som medhjelpere på selvejulemessen. En ekstra takk tilhåndarbeidsgruppa, som endaen gang leverte mange finehåndarbeider til gevinstbord ogsalgsbord.TemakveldSøndag 26. april kl. 18.00er det igjen temakveld påsamfunnshuset. Professor ireligionshistorie Otto Krogsethvil innlede til samtale. Det blirogså en enkel bevertning.MenighetsrådsvalgMandag 14. september er detvalg på nytt menighetsråd iBøler menighet. For første ganger valget lagt på samme dagsom stortingsvalget. Nytt i år erat alle som fyller 15 år i løpetav valgåret, er medlemmerav Den norske kirke, og bor imenigheten, kan stemme vedmenighetsrådsvalget. Bølermenighet har oppnevnt en egennominasjonskomité beståendeav Roald Nadheim (leder), AstaMalmberg og Tron Fagermoen.InformasjonBøler menighet har egenhjemmeside: www.oslo.kirken.no/boler. Her finner dugudstjenesteliste, informasjonom ulike typer aktiviteter ogting du trenger å vite om dåp,konfirmasjon og vigsel.Du kan også sende en mail tildag.auli@oslo.kirken.no medønske om å stå på en e-postliste.Med jevne mellomromblir det fra kontoret sendt utinformasjon via e-post.11


12Bjørn OlavEllingsenSteinarPettersenPål MariusWågsætherOle KristvågPedersenGår du med planer om å selge, refinansiereeller er nysgjerrig på hva boligen din er verdt?Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!OBOS-megleren Oppsal Tlf: 23 12 65 60INGEN SELGER FLEREOBOS-BOLIGER ENNOBOS-MEGLEREN


13NORDSTRANDBEGRAVELSESBYRÅI NY DRAKTAVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50WWW.WANGBEGRAVELSE.NOBØLER SENTER0691 OSLOE-post: boler.oslo@apotek.noÅPNINGSTIDER:9–18 mandag – fredag9–15 lørdagTELEFON 22 75 91 90TELEFAKS 22 75 91 91Gravsteiner – Inskripsjoner -OmarbeidingUtstilling vis à vis Østre AkerkirkegårdUlvenvn. 102, 0581 OsloTlf. 22 65 60 50 Fax. 22 65 60 31www.gravstein.com


14Kontaktpersoner i Rustad I.LFotball:Jarle Birkeli Tlf. 22 28 59 88Friidrett / Rustad-trimmenRagnar Ellingsen Tlf. 22 28 93 59LangrennBarbro Tomter Dahlen Tlf. 22 61 58 20Stein Paulsen Tlf. 22 26 35 88Barneidrett:Kjetil Syvderud Tlf. 918 85 068Døpte:Milla Eide Andersen,Maiken Henriette Hanssen,Fredrik Fossum, MinaKaroline Fonder, MariaIsabella Relbe-Moe, MiaIsabel Liaskar Wilhelmsen,Fredrik Ravn Halland,Caroline Bakke-Mathiesen,Benjamin Lindseth Volen,Magnus Rafdal Jensen, PeterDewmina Fagermoen, PhilipDewmina Fagermoen, EirinKolshus, Silje LykkeSteffenrud, AndrasDrangberg, IngvildBergrem Nafstad, SofieFinholt Ødegaard, TheaSandholtbråten, Adele Åkre-Hatlehol, Eskil Olaussen,Håvard Becker Scavenius,Jonas Jacobsen Sjøenden,Natalie Soble Visnes, MajaNielsen, Eir Auganæs, ErikRosen WinterkjærDøde:Gunvor Berge, Petra MarieAsbjørg Pettersen, GerdSynnøve Nord, Gerd Østby,Bjørn Karlsen, Turid OdlaugWold, Arne Ljunggren,Ragnar Hald, Tordis Hovden,Ingebjørg Børresen, AgnesJosefine Johansen Winger,Slekters gangKnut Klingen, MariaOthilie Eltoft, Egil RudolfRasch, Rolf Kristoffersen,Astri Skar, Kjell Sunde,Gunvor Kristine Orderaa,Randi Marit Hansen,Einar Henry Andresen,Ulf Erik Myhre, Per OlavHammer, Grethe Gaasrud,Erling Olav Pedersen,Kjell Johannes Rønning,Rolf Syversen, Nini MarieLøchen, Per Halvorsen,Laura Marie Teien, GunnvorKristoffersen, Edith IreneJensen, Borghild Reitan,Odvar Tansem, HaldisIrene Sell, Jorunn IngerNordsletten, FredrikkeKathrine Lerfald, BritaOtilie Kirkhorn, Anna LisaAndersen, Bjørg LisbethNordstrand, Bjørg DagnyLund, Inger-Marie Bjørn-Larsen, Margrethe Nilsen,Rigmor Laila Næss, JohnLutman, Vera AngeloffHenriksen, Ingrid SolveigEgeberg, Gerd Hauge, IngerKristine Berglie, Kari FjellerGudstjenester iØstmarkskapelletHver søndag kl. 12.00er det gudstjeneste iØstmarkskapellet. Etterpåer det mulig å kjøpe kaffeog vafler. Alle turgåere ervelkommen sommer somvinter.Kafeen er åpen kl. 11.00 tilkl. 14.00, men stengt undergudstjenesten.08.03.: Olav Dag Hauge15.03.: Torleiv Austad22.03.: Marit HalvorsenHougsnæs29.03.: Ragna Dahlen05.04.: Odd Bondevik13.04.: Gunnleik Seierstad(2 påskedag)19.04.: Bjørn Mathiesen26.04.: Anne AustadFamiliedag med grilling ogleker (ta med grillmat)03.05.: Dag Høyem.Nattverd.10.05.: Inge Lønning17.05.: Ingen gudstjeneste24.05.: Bjørn Wegge31.05.: Øystein Larsen07.06.: Per Olav Vangen14.06.: Liv Sjøflot21.06.: Karl W. Weyde


GudstjenesterSøndag 1. mars – 1. s. i fasteKL. 11.00: MISJONS-GUDSTJENESTEÅse Snøthun, Dag Auli. Nattverd.Matteus 4,1-11.Søndag 8. mars – 2. s. i fasteKl. 11.00: FAMILIE-GUDSTJENESTEDag Auli. Dåp.Matteus 15,21-28.Søndag 15. mars – 3. s. i fasteKl. 11.00: Dag Aandstad. Nattverd.Lukas 11,14-23.Søndag 22. mars – MariabudskapsdagKl. 11.00: Mette Hassel. Dåp.Lukas 1,26-38. SøndagsskoleSøndag 29. mars – 5. s. i fasteKl. 11.00: SALME-GUDSTJENESTEDag Auli. Marianne Husby. MarieAustrheim.Nattverd. 1 Mosebok 22,1-13.Søndag 5. april – PalmesøndagKl. 11.00: Mette Hassel. Dåp.Johannes 12,1-13. SøndagsskoleTorsdag 9. april – SkjærtorsdagKl. 18.00: Dag Aandstad. Nattverd.Alminnelig skriftemål.Matteus 26,17-29.Fredag 10. april – LangfredagKl. 11.00: Dag AandstadMatteus 26,30–27,50.Søndag 12. april – PåskedagKl. 11.00: HøytidsgudstjenesteDag Auli. Nattverd.Matteus 28,1-8.Mandag 13. april – 2. påskedagKl. 19.00: FELLESGUDSTJENESTEfor Oppsal, Manglerud og Bølermenigheter i Oppsal kirke.Lukas 24,13-35.Søndag 19. april – 1. s. etterpåskeKl. 11.00: FAMILIE-GUDSTJENESTEDag Auli. Dåp.Johannes 20,19-31.Søndag 26. april – 2. s. etterpåskeKl. 11.00: Mette Hassel. Nattverd.Johannes 10,11-16.Søndag 3. mai – 3. s. etter påskeKl. 11.00: Dag Aandstad. NattverdJohannes 16,16-22. SøndagsskoleSøndag 10. mai – 4. s. etter påskeKl. 11.00: Mette Hassel. Dåp.Johannes 16,5-15.Søndag 17. mai – 5. s. etter påskeIngen gudstjeneste på Bølersamfunnshus.Torsdag 21. mai – KristihimmelfartsdagKl. 11.00: GUDSTJENESTE IOPPSAL KIRKE.Lukas 24,46-53.Søndag 24. mai – 6. s. etter påskeKl. 11.00: Dåp.Johannes 15,26-16,4a.Søndag 31. mai – PinsedagKl. 11.00: HØYTIDS-GUDSTJENESTEDåp. SøndagsskoleJohannes 14,23-29.Mandag 1. juni – 2. pinsedagKl. 11.00: FELLESGUDSTJENESTE for prostiet iBekkelaget kirke.Søndag 7. juni –TreenighetssøndagKl. 11.00: BYDELS-GUDSTJENESTE VEDØSTENSJØVANNETFelles gudstjeneste forMisjonskirken og Manglerud,Oppsal og Bøler menigheter.Søndag 14. juni – 2. s. etter pinseKl. 11.00: Dåp.Lukas 16,19-31. SøndagsskoleOnsdag 17. juniKl. 18.00 (NB: Merk tidspunktet)SAMTALEGUDSTJENESTE FORKONFIRMANTENESøndag 21. juni – 3. s. etter pinseKl. 11.00: Thor Evje. Nattverd.Lukas 14,16-24.Mest for barnFamiliegudstjenesteNoen søndager i semestereter det familiegudstjenestei Bøler kirke. På enfamiliegudstjeneste ersangene og prekenen tilpassetde yngste i menigheten.SøndagsskoleNoensøndagerer det ogsåsøndagsskole.Barnamøter pågudstjenesten kl. 11.00. Sågår de opp på kjøkkenetunder salmen før prekenen.Bøler barnegospelTorsdag øver barnegospelpå samfunnshuset. En timefra kl. 17.30 samles rundt15 barn fra 4 år og oppovertil sang, men også til lek oghøytlesning. Barnegospeler med og synger på noenfamiliegudstjenester.FamiliespeiderneTilbudet passer for allebarnefamilier som har lyst tilå være ute i naturen og gjørenoe hyggelig sammen medfamilien. I familiespeiderneer barn og voksnesammen. Familiespeidernevil fremover ha sinesamlinger i tilknytning tilfamiliegudstjenestene.15


Byggestart til sommeren!I slutten av august flyttet menigheten fra Bøler kirke til Bølersamfunnshus. Siden har kirkebygningen stått tom. Nå har Kirkeligfellesråd i Oslo, som er byggherre, gitt grønt lys for at gamle Bølerkirke kan rives, og ny Bøler kirke kan bygges.I midten av januar gikksøknaden til Kultur- ogkirkedepartementet omgodkjenning av nye Bølerkirke. Vanligvis tar det rundten måned å behandle en sliksøknad.Prosessen med å ansettebyggeleder er også i gang.Søknadsfristen er gått ut, og deter mange gode søknader.Kunngjøring av entreprise vilskje i første halvdel av februar.I dag er byggemarkedet slikat bygging av en kirke vilvære en attraktiv oppgavefor mange firmaer. Hvis altgår etter planen, vil avtalemed entreprenør være klarfør sommerferien. Nårentreprenøren er på plass, vilKirkelig fellesråd i Oslo søkeom rive- og byggetillatelse.Det er allerede gitt enrammetillatelse for både rivingog bygging, men Plan- ogbygningsetaten må vite hvilkefirmaer som skal gjøre jobben,før endelig tillatelse blir gitt.Det er å håpe at rivingenkan skje på denne siden avsommeren. Når det er gjort, vildet ikke gå mange dagene førbyggingen av den nye kirkenkan begynne. Vanlig byggetidpå et bygg av denne størrelsener rundt 1 ½ år. Hvis vi erheldige, kan vi feire julen 2010i nye Bøler kirke.Kunst er en viktig del avet kirkebygg. En egenkunstkomité har i lengre tidjobbet med hovedutsmykningeni den nye kirken. Komiteen harbestått av seks medlemmer, enfra Kirkelig fellesråd i Oslo,en fra arkitektkontoret, tre framenigheten og en kunstfagligekspert. Bildet av den nyekirken viser at kirkerommet vilha en stor fondvegg. Komiteenhar anbefalt å lage et vindui denne veggen i form av ethorisontalt liggende bånd i heleveggens bredde. I dette vinduethar man så tenkt å sette innet glassmaleri. Hvem som fårdenne oppgaven er ikke endeligbestemt.Selv om det ikke skjer så myepå selve kirketomta, skjer detfor tiden mye i kulissene. Mentil sommeren, da er vi i gang.Av Dag Auli

More magazines by this user
Similar magazines