Asker kommune Årsrapport 2012

asker.kommune.no

Asker kommune Årsrapport 2012

Årsrapport 2012Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune2 Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunemøter komiteene og andre politiske utvalg i dialogmøter. Hensikten er å skape en arena mellomfolkevalgte og brukerrådene knyttet til videreutvikling av tjenestene. Det ble i 2012 gjennomført 17dialogmøter innenfor komiteenes ansvarsområder.Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder.I 2012 ble det gjennomført 25 slike brukerundersøkelser, samt elevundersøkelser blant elevene igrunnskolen.TjenesteutviklingKommunen har utarbeidet en langsiktig strategi for utvikling av kommunens tjenesteproduksjon.Dette skal innbyggerne oppleve i møte med kommunens tjenester og følges opp gjennom balansertmålstyring, god brukerdialog, lederoppføling av virksomhetene og i styringsdialog med folkevalgte.De 4 fokusområdene er:• Forebygging og tidlig innsats• Helhet og samhandling• Kvalitet• Nødvendig kompetanseI handlingsprogrammet for 2012 – 2016 og i budsjettet for 2012 var det i driftsbudsjettet lagt opp tilbåde styrking og videreføring av prioriterte tiltak innenfor tjenesteområdene.Det ble tilført midler til en fortsatt økning i lærertettheten i grunnskolen, og til å styrke skolehelsetjenestenpå barnetrinnet. Skolehelsetjenesten ble styrket med 6 stillinger, og de aller flestebarneskolene har fått økt tilstedeværelse av helsesøster. Videre ble det i 2012 vedtatt å opprette 5nye lærlingeplasser og sommerskole for 10. klasse.I forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012 ble det i løpet av 1. halvår2012 inngått 11 avtaler mellom kommunen og helseforetaket. Kommunehelse-samarbeidet i VestreViken har vært en sentral samarbeidspart i utarbeidelse av avtalene, mens Lokalt samarbeidsutvalg(Asker og Bærum kommuner og Bærum sykehus) har hatt ansvaret for å operasjonalisere avtalenetil lokale forhold. På utøvernivå er det utviklet avtaler, retningslinjer og prosedyrer som sikrer samhandlingeni det helhetlige pasientforløpet.I løpet av høsten 2012 ble det etablert 28 sykehjemsplasser på Søndre Borgen. I tråd med endringenav tjenesteprofilen vil det i 2013 bli etablert ytterligere 28 korttidsplasser på Søndre Borgen.Ambulante sykepleieteam vil bli knyttet til disse korttidsplassene. Avtalen med GodtHaab om kjøp av14 sykehjemsplasser ble som planlagt avviklet 1. november 2012.I tråd med strategiplan for Kulturskolen er budsjettet til Kulturskolen styrket for å redusere ventelisteneved skolen. Fra 2012 er det også tilført midler til Kirken for å styrke det årlige vedlikeholdetav kirkebyggene.4Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneSpesielle satsingsområderLæring og fornyelse, forskning, utvikling og innovasjon er begreper som preger mye av de spesiellesatsingsområdene for Asker kommune i 2012.Asker kommune har revitalisert Kompetansesenteret og etablert Kunnskapssenteret som en arena for:• Innovasjon, teknologi og tjenesteutvikling• Leder- og medarbeiderutvikling• Delingskultur og samarbeid mellom virksomhetene og på tvers av tjenesteområdene• Samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer• Samarbeid og partnerskapsutvikling mellom kommune. Næringsliv og frivilligheten• Prosjektstøtte for utviklingsprosjekterKunnskapssenteret ble offisielt åpnet 24. september 2012.Lederskolen har siden etableringen av Kunnskapssenteret vært underlagt dette. Andre og tredjemodul i lederutviklingsprogrammet Team og teamledelse ble avsluttet i 2012.Kompetanseforvaltningssystemet Obisoft har vært i pilotfase i 2012, og moduler for kartleggingav realkompetanse, medarbeidersamtaler, kurs og evaluering har vært testet ut. Gjennom detteprosjektet ligger Asker kommune i front når det gjelder systematisk kompetanseutvikling.Av andre spesielle satsingsområder i 2012 kan nevnes prosjekt Tidlig innsats i Oppvekst og arbeidetmed velferdsteknologi innenfor Helse og omsorg.Økonomisk drift og investeringerAsker kommune fikk et netto driftsresultat for 2012 på 165,4 mill. kroner eller 4,4 prosent.Resultatet for tjenesteområdene viser at driften har vært under god kontroll og at planlagteaktiviteter har vært gjennomført i henhold til vedtatte budsjettrammer.Det ble gjennomført betydelige investeringer i Asker kommune i 2012, totalt ble det investertfor 469,5 mill. kroner. Av større investeringsprosjekter kan nevnes: Nesøya skole, Borgenbråtenomsorgsboliger og aktivitetssenter, gang- og sykkelvei Otto Blehrs vei/ Østre vei, utskiftning avveilys til LED lys og diverse VAR investeringer.Asker kommune har etablert handlingsregler for investeringer. Handlingsreglene skal sikre etin vesteringsnivå hvor veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samledeinn tekter og økonomiske bæreevne. Nivået på investeringene ligger allerede høyere ennhandlingsreglene tilsier, hvilket også gir konsekvenser for driftsbudsjettet i form av økte rente- ogavdragsutgifter. Dette utfordrer Asker kommunes økonomiske handlingsrom, og vil bli en av destørste utfordringene i neste handlingsprogramperiode.Årsrapport 2012 - Asker kommune5


Årsrapport 2012Asker kommuneInnhold1 Årsberetningen....................................................................................................... 91.1 Økonomisk resultat................................................................................................. 91.2 Hovedtrekken i den økonomiske utviklingen i 2012...................................................... 101.3 Resultat for tjenesteområdene.................................................................................. 111.4 Investeringsbudsjettet............................................................................................. 121.5 Balansen................................................................................................................ 131.6 Økonomiske perspektiver for HP-perioden 2013-2016.................................................. 141.7 Pågående rettstvister............................................................................................... 141.8 Etisk standard......................................................................................................... 141.9 Likestilling.............................................................................................................. 151.10 Tiltak for å hindre diskriminering............................................................................... 152 Revisors beretning................................................................................................... 163 Organisering........................................................................................................... 183.1 Politisk struktur....................................................................................................... 183.2 Administrativ struktur.............................................................................................. 193.3 Eierstrategi............................................................................................................. 194 Mål og resultatstyring.............................................................................................. 214.1 Styringsmodell........................................................................................................ 214.2 Planlegge............................................................................................................... 224.3 Utføre.................................................................................................................... 234.4 Følge opp og forbedre.............................................................................................. 234.5 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner................................................................................. 255 Fokusområde Samfunn............................................................................................ 275.1 Måloppnåelse ......................................................................................................... 275.2 Befolkningsutvikling................................................................................................. 275.3 Utviklingen i Askersamfunnet.................................................................................... 275.4 Næringsutvikling..................................................................................................... 295.5 Det flerkulturelle Asker............................................................................................ 305.6 Klima og bærekraftig utvikling.................................................................................. 325.7 Samfunnssikkerhet og beredskap.............................................................................. 346 Fokusområde Medvirkning........................................................................................ 356.1 Måloppnåelse ......................................................................................................... 356.2 Råd og utvalg for medvirkning.................................................................................. 367 Fokusområde Brukere.............................................................................................. 387.1 Måloppnåelse ......................................................................................................... 387.2 Brukerdialog........................................................................................................... 396Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune8 Fokusområde Medarbeidere...................................................................................... 408.1 Måloppnåelse ......................................................................................................... 408.2 Medarbeiderundersøkelsen 2012............................................................................... 408.3 Utviklingen i sykefraværet........................................................................................ 428.4 Medvirkning og medbestemmelse.............................................................................. 438.5 Kompetanse........................................................................................................... 448.6 Livsfasepolitikk ...................................................................................................... 448.7 Årsverksutvikling..................................................................................................... 458.8 Tariffoppgjør og lønn 2012........................................................................................ 479 Fokusområde Økonomi............................................................................................. 489.1 Måloppnåelse ......................................................................................................... 489.2 Driftsregnskapet..................................................................................................... 499.3 Investeringsregnskapet ........................................................................................... 509.4 Balansen................................................................................................................ 5410 Fokusområde Læring og fornyelse............................................................................ 5510.1 Måloppnåelse ....................................................................................................... 5510.2 Kompetanseutvikling ............................................................................................. 5510.3 Forskning, utvikling og innovasjon........................................................................... 5710.4 Velferdsteknologi................................................................................................... 5711 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse................................................................ 5911.1 Sentrale utfordringer ............................................................................................ 5811.2 Nøkkeltall............................................................................................................. 6111.3 Økonomi.............................................................................................................. 6212 Tjenesteområde Oppvekst...................................................................................... 6312.1 Sentrale utfordringer............................................................................................. 6312.2 Måloppnåelse........................................................................................................ 6312.3 Saker med vedtak om særskilt rapportering.............................................................. 7012.4 Nøkkeltall............................................................................................................. 7012.5 Økonomi.............................................................................................................. 7313 Tjenesteområde Helse og omsorg............................................................................ 7413.1 Sentrale utfordringer ............................................................................................ 7413.2 Måloppnåelse........................................................................................................ 7413.3 Saker med vedtak om særskilt rapportering.............................................................. 7913.4 Nøkkeltall............................................................................................................. 8013.5 Økonomi.............................................................................................................. 83Årsrapport 2012 - Asker kommune7


Årsrapport 2012Asker kommune14 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid.................................................................. 8414.1 Sentrale utfordringer .............................................................................................. 8414.2 Måloppnåelse ......................................................................................................... 8414.3 Saker med vedtak om særskilt rapportering................................................................ 8714.4 Nøkkeltall .............................................................................................................. 8814.5 Økonomi................................................................................................................ 8815 Tjenesteområde Teknikk og miljø............................................................................... 8915.1 Sentrale utfordringer .............................................................................................. 8915.2 Måloppnåelse.......................................................................................................... 8915.3 Saker med vedtak om særskilt rapportering................................................................ 9215.4 Nøkkeltall............................................................................................................... 9215.5 Økonomi................................................................................................................ 9516 Tjenesteområde Eiendom......................................................................................... 9616.1 Sentrale utfordringer .............................................................................................. 9616.2 Måloppnåelse.......................................................................................................... 9616.3 Saker med vedtak om særskilt rapportering................................................................ 9816.4 Nøkkeltall............................................................................................................... 9916.5 Økonomi................................................................................................................ 10117 Verbalvedtak.......................................................................................................... 10217.1 Kartlegge ressursbruk ved tilsyn og revisjonerfra overordnet myndighet......................................................................................... 10217.2 Vurdere kommunal kontantstøtte.............................................................................. 10217.3 Flere trygghetsplasser.............................................................................................. 10217.4 Styrket tilbud for funksjonshemmede......................................................................... 10217.5 Driftsbygning Østenstad kirkegård............................................................................. 10217.6 Døgnåpent apotek i Asker......................................................................................... 10217.7 Forsøpling.............................................................................................................. 10417.8 Innvandrerguide...................................................................................................... 10417.9 Kommunal innovasjonsskole..................................................................................... 10418 Vedlegg................................................................................................................. 10418.1 Årsmelding for Bråset Bo og Omsorgssenter IKS ......................................................... 10418.2 Årsmelding for Asker og Bærum Vannverk IKS ........................................................... 10618.3 Årsmelding for Asker og Bærum brannvesen IKS ........................................................ 10818.4 Årsmelding for Vestfjorden Avløpsselskap................................................................... 11018.5 Årsmelding for DI gruppen as................................................................................... 11218.6 Årsmelding for Asker Produkt AS............................................................................... 11418.7 Årsmelding for Asker sentrum AS.............................................................................. 11618.8 Årsmelding for Asker Eiendomsforvaltning AS - KONSERN............................................. 1188Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune1 ÅrsberetningenÅrsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir enbeskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultatog finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å væreutfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlefrihet ogutvik lingen i tjenestetilbudet. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt tilendrede økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren. For Asker kommune har det vært etoverordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom, og gjøre kommunen i stand til å møtefremtidige utfordringer. Rådmannens strategi for dette har vært å etablere handlingsregler for driftsbudsjettet,investeringsbudsjettet og finans forvaltningen. Etter flere år med positive netto driftsresultat,god avkastning på finansforvaltningen og opp bygging av fondsreserver har dette bidratt tilå styrke Asker kommunes økonomiske handlingsrom.Netto driftsresultat for 2012 er betydelig bedre enn budsjettert og støtter den vedtatte handlingsregelenom et årlig netto driftsresultat på minimum 4 prosent.Resultatet for 2012 viser at driften på tjenesteområdene har vært under god kontroll, og atplanlagte aktiviteter har vært gjennomført i henhold til vedtatte budsjettrammer. I tillegg har detvært en positiv utvikling i kommunens frie inntekter og i avkastningen på kommunens finansforvaltning.Rådmannen viser til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder, og fortjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene.1.1 Økonomisk resultatDriftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 165,4 mill. kroner, noe som er 72,5 mill.kroner høyere enn budsjettert. Resultatet gir et netto driftsresultat på 4,4 prosent. Opprinneligvedtatt budsjett i 2012 skulle gi et netto driftsresultat på 3,8 prosent. Dette ble redusert til 2,6prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2011 og 2010et netto driftsresultat på henholdsvis 2,7 prosent og 7,5 prosent. Det er anbefalt at netto driftsresultatligger på 3–5 prosent av driftsinntektene.Årsrapport 2012 - Asker kommune9


Årsrapport 2012Asker kommuneDriftsinntekterAsker kommune har hatt en betydelig økning i frie inntekter i 2012. Skatt og rammetilskudd (frieinntekter) utgjorde 2,7 mrd. kroner i 2012, hvilket er 38,7 mill. kroner høyere enn regulert budsjettog 80,7 mill. kroner høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett.Merinntekt på gebyrer, brukerbetalinger og andre driftsinntekter utgjør i 2012 totalt 152 mill. kroner.Merinntekten knyttes til tjenesteområdene. Største delen av merinntekten, 123 mill. kroner gjelderrefusjoner til dekning av påløpte kostnader. Resterende må ses i sammenheng med økte kostnadertil tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter.DriftsutgifterDriftsutgiftene viser en samlet merutgift i 2012 på 140 mill. kroner. Endring av periodiseringsprinsippfor påløpte lønnskostnader som utbetales påfølgende år utgjør 20 mill. kroner. Resterendemerutgift ses i sammenheng med merinntekt på gebyrer, brukerbetalinger og andre driftsinntekter.FinansposterAsker kommunes finansinntekter var i 2012 på 148,6 mill. kroner, hvorav 0,6 mill. kroner ermottatte avdrag på lån og 104,1 mill. avkastning på Energifondet. Øvrig inntekt er knyttettil avkastning på overskuddslikviditet, bankinnskudd og obligasjoner. Når det gjelder finansforvaltningenhar 2012 vært et år med til dels store svingninger. Asker kommune har allikevelhatt en god avkastning på forvaltningen, og Energifondet viste ved årsslutt en mer avkastning på29,6 mill. kroner. Meravkastningen har bidratt positivt til kommunens netto driftsresultat som uteneffekten av denne ville vært på 1,6 prosent.Avkastningen på finansforvaltningen er avsatt til fond i henhold til regnskapsforskrift. Avavkastningen er 13 mill. kroner avsatt til Realverdifond og 61,5 mill. kroner til Bufferfond.Resterende avkastning, 29,6 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige mindreforbruk. Bufferfondetvar ved utgangen av 2012 på 252,9 mill. kroner.Kommunens låneportefølje har blitt restrukturert med henblikk på å konvertere en større andel låntil fastrentelån. Dette gir bedre forutsigbarhet og lavere risiko, men noe høyere renteutgifter. Andelfastrentelån er redusert fra 62 prosent ved utgangen av 2011 til 56 prosent ved utgangen av 2012.Merforbruket på rente- og avdragsutgifter på 37,9 mill. kroner knyttes til høyere gjennomsnittsrenteenn budsjettert samt at det er betalt 13,5 mill. kroner mer i avdrag enn budsjettert.1.2 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2012DriftsbudsjettetKommunens driftsinntekter økte med 7,6 prosent fra 2011 til 2012, mens driftsutgiftene økte med8,7 prosent i samme periode. Til sammenligning økte driftsinntektene med 9,5 prosent og driftsutgiftenemed 9,7 prosenti 2011.DriftsinntekterSkatt- og rammetilskudd økte med 225 mill. kroner fra 2011 til 2012. Sammenlignet med fjorårethar det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 9,0 prosent. Skatteinngangen isolert økte med4,2 prosent fra 2011 til 2012. Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 147,4 prosent mot152,2 prosent i 2011.10Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneKommunens inntekter fra gebyrer og brukerbetalinger økte med 0,9 prosent fra 2011 til 2012. På deområdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter,selvkostkalkyler samt generell prisstigning.Andre driftsinntekter økte med 7,7 prosent fra 2011 til 2012.DriftsutgifterLønn og sosiale utgifter, korrigert for sykelønnsrefusjoner, økte med 9,5 prosent fra 2011 til 2012.Til sammenligning var økningen fra 2010 til 2011 på 13,2 prosent.Varer og tjenester og andre driftsutgifter økte med 7,8 prosent fra 2011 til 2012.FinansposterFinansutgiftene økte med 19,5 mill. kroner fra 2011 til 2012. Isolert sett har rente- og avdragsutgifteneøkt med 53 mill. kroner ekskl. Startlån. Betalte avdrag på 133,5 mill. kroner er innenforregnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag.Finansinntektene økte med 110 mill. kroner fra 2011 til 2012. Økningen skyldes i all hovedsakavkastningen på kommunens langsiktige kapital til forvaltning.1.3 Resultat for tjenesteområdeneEndring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader har medførte en engangskostnad påca. 20 mill. kroner i 2012. Likevel har tjenesteområdene samlet et mindreforbruk på 7 mill. kroner.Innenfor dette resultatet er det enkelte større forskjeller mellom tjenesteområdene og virksomhetene.Mindreforbruket innen Administrasjon og ledelse skyldes i all hovedsak rådmannens omstillingsreserve,prosjekter med forsinket fremdrift samt avsatte midler til flytting av arkiv. Merforbruketinnen tjenesteområdet Oppvekst kan knyttes til økning av antall små barn i barnehage som følgeav bortfall av kontantstøtte for toåringer. Her har det også oppstått et merforbruk som følge avden ekstra kostnaden knyttet til endring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader. Merforbruketpå tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid gjelder i all hovedsak tilskud til Kirken og tilandre trossamfunn. Mindreforbruket på Eiendom er hovedsakelig knyttet til forsinkelser på planlagtearbeider i tilknytning til Nesøya skole og radonmålinger i kommunens boligmasse.Tjenesteområdenes resultater er nærmere kommentert i årsrapporten.Hvert år avsettes beløp til fond. Avsetningene knytter seg blant annet til ubrukte øremerkedetilskudd. For 2012 har enkelte tjenesteområder brukt mer enn de har avsatt, og overfører dermedet negativt beløp til 2013. Innenfor tjenesteområdet helse og omsorg gjelder dette inndekning avunderskudd ved Bråset bo og omsorgsenter. Teknikk og miljø har en positiv avsetning til selvkostfondetfor vann og avløp.Årsrapport 2012 - Asker kommune11


Tabellen viser netto overført beløp per tjenesteområde.Tall Årsrapport i 1.000 2012Asker kommune Netto fondsføringerAdministrasjon og ledelse 976Oppvekst -581Tabellen viser netto overført beløp per tjenesteområde.Helse og omsorg -9 061Kultur, frivillighet og fritid 154Teknikk og miljø 11 629Eiendomsforvaltning -132Sum tjenesteområdene 2 985Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i 2012,eksklusive sentrale føringer.Diagrammet viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i 2012, eksklusivesentrale føringer.1.4 InvesteringsbudsjettetÅrets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 469,5 mill. kroner. Dette er 83,9mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Etterslepet i gjennomføringen av investeringer ble reduserti 2011 og er ytterligere redusert i 2012. Det er likevel en del prosjekter som på grunn av forsinketfremdrift eller feil budsjettperiodisering har ubenyttede midler ved utgangen av 2012.12Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneUtbetaling av startlån har vært ca 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er mottatt ca 20 mill. kroneri ekstraordinære avdrag på startlån. Disse er avsatt til fond for videre innbetaling til HusbankenSalgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 29 mill. kroner. Husbanken utbetaler ikke tilskuddfør ett år etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Forsinket fremdift og feil budsjett periodiseringknyttet til blant annet Gullhella, Borgenbråten og Salg av eiendom, er årsak til mindre inntekten. Mottatteavdrag på utlån og refusjoner ligger 75 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottattekstraordinære avdrag knyttet til Startlån på ca 20 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrieanlegg innenfor vann- og avløpsområdet for ca 26 mill. kroner. Det er også mottatt mange småog store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø, trebåtsamling og andre.Mottatt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer er 8 mill. kroner høyere ennbudsjettert. Midlene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsregnskapet.Mindreforbruk og merinntekter knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk avfond enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp og brukt i henhold til regulert budsjett.Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viserimidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk.1.5 BalansenArbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,7 mrd.kroner i 2012. Det meste av dette er bundet opp i anleggsobligasjoner holdt til forfall og i energifondetsmidler, og er således ikke likvide. Ubrukte lånemidler er i sin helhet knyttet til Startlånsordningenog er økt fra 58 mill. kroner i 2011 til 77 mill. kroner i 2012. Arbeidskapitalen korrigertfor energifond, anleggsobligasjoner holdt til forfall og ubrukte lånemidler er 234 mill. kroner eller 6,3prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er noe lavt i forhold til generelle måltall som antyder10-15 prosent. En anser imidlertid at plassering i anleggsobligasjoner holdt til forfall sammenmed noen dagers trekk på kassekreditt gir bedre avkastning enn om midlene plasseres i bank.Likviditeten anses å være på et akseptabelt nivå.Egenkapitalen er redusert med 345 mill. kroner fra 2011 til 2012. Reduksjonen skyldes atkommunens kapitalkonto, på grunn av økning av pensjonsforpliktelsene, er redusert med 410 mill.kroner. Fondsmidlene har en økning på 59 mill. kroner fra 2011 og utgjør i 2012 1,6 mrd. kroner,hvorav energifondene 1,2 mrd. kroner. kroner.Kommunens langsiktige gjeld er økt med 958 mill. kroner fra 2011 til 2012. Kommunenespensjonsforpliktelse har økt med hele 714 mill. kroner. Nye regler fra finanstilsynet i 2012 med blantannet reduksjon av grunnlagsrenten og levealderjustering har ført til økning i pensjonsforpliktelsen.Også avvik mellom stipulert og faktisk avkastning, lønnsvekst og grunnbeløp samt uttak av AFP oguførepensjon i 2011, påvirker pensjonsforpliktelsen. Lånegjelden er økt med 244 mill. kroner.Årsrapport 2012 - Asker kommune13


Årsrapport 2012Asker kommuneAv kommunens låneportefølje på 3,694 mrd kroner, er 56 prosent bundet til fast rente. Vedutgangen av 2012 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 3,69 prosent.1.6 Økonomiske perspektiver for HP-perioden 2013-2016I Statsbudsjettet for 2013 har Regjeringen lagt opp til en realvekst i kommunesektorens samledeinntekter på 6,8 mrd. Kroner. Lønns- og prisvekst for kommunesektoren (deflator) er anslått til 3,3prosent.Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for økonomisk handlingsfrihet og utviklingen avtjenestetilbudet. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til endrede økonomiskerammebetingelser. Prognoser utarbeidet av KS viser at kommunesektoren vil få en utgiftsvekst somoverstiger inntektsveksten og som vil gi et begrenset handlingsrom i tiden fremover. Kommunesektorensutfordringer ligger i økte demografikostnader med økt antall eldre og økt arbeidsinnvandring,økt gjeldsvekst som følge av økte realinvesteringer, økte pensjonskostnader, usikkertfinansmarked og finansiering av statlige reformer. I tillegg øker etterspørselen og behovet foroffentlige tjenester. Dette innebærer at det er nødvendig å ha fokus på effektivisering, omstilling ogtilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser.Asker kommune har en høyere vekst i frie inntekter enn landsgjennomsnittet, og har for 2013 lagttil grunn en nominell vekst i frie inntekter på 8,1 prosent . Den økte skatteveksten fra 2012 til 2013er ikke videreført i resten av perioden. For årene 2014 – 2016 er det i gjennomsnitt anslått ennominell vekst i frie inntekter på 4,2 prosent per år.Inntektsveksten skal blant annet dekke:• Eldreomsorg med økt behov for nye heldøgnsplasser, lokalmedisinsk senter(e), utbygging avdet forebyggende arbeidet og hjemmetjenester mv.• Økte kostnader i forhold til å opprettholde målet om full barnehagedekning ved bortfall avkontantstøtte for 2-åringer.• Økte pensjonskostnader.• Økte rentekostnader som følge av nye investeringer.1.7 Pågående rettstvisterBPA Nesøya AS har stevnet Asker kommune for voldgiftsretten med et krav pålydende 13,7 millkroner.Av dette beløpet er 2,1 mill kroner betalt i 2011. Resterende beløp er omstridt.1.8 Etisk standardAsker kommune implementerte ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar» i virksomhets styringenhøsten 2011. Standarden, som er veiledende, danner grunnlaget for ledelsens prioriteringer i 2012med oppfølging gjennom kontinuerlige forbedringer i kommunens sertifiserte ledelsessystem.Det er utarbeidet en egen prosess for etikk og samfunnsansvar med oppfølging av en rekke tiltaksamt koblinger til informasjon og dilemmatrening. Etiske retningslinjer, som gjelder både ansatteog folkevalgte, er løftet opp og gjort mer synlig. Videre er arbeidet med revidering av retningslinjeneigangsatt og vil bli behandlet i PSU våren 2013. Internkontroll, revisjoner og «Ledelsensgjennomgang» har oppfølging på etikk og samfunnsansvar. Etikk er også lagt inn i lederplakaten/leder avtalene og tatt med i teamopplæringen og i HMS-opplæringen. Etisk refleksjon er også tattmed i ROS-analysene og lagt inn som eget mål i BMS.14Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune1.9 LikestillingDet var i utgangen av 2012 2208,36 årsverk kvinner og 710,87 årsverk menn. Prosentandel kvinnervar 75,65 % og for menn 24,35 % i 2012. Sett opp mot tidligere år er forholdstallene stabile ogsom tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er ikommunen. Gjennomsnittstall for kommunesektoren som helhet var ca. 79 % kvinner og 21 %menn.(PAI statistikk 2011)Fordeling mellom kvinner og menn på kommunenivå:*Tabellen viser andel årsverk, ikke med i utvalget er ansatte i fødselspermison, hel ulønnet permisjon,lærlinger og timelønnede. Kilde: HRM - Kommunens lønns-og personalsystemMenn innenfor tjenesteområdet oppvekst er fortsatt et prioritert område. Andelen menn totaltinnenfor tjenesteområdet oppvekst gikk marginalt opp fra ca. 19,2 % i 2011 til 19,4 % i 2012.Andelen menn i skole/SFO har holdt seg stabilt på 22,4 %, og i barnehagene var det en marginaløkning fra 12,84 % i 2011 til 13 %i 2012.Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå:* Tall for 2010 inkl. konstituerte virksomhetsledere. Kilde: HRM - Kommunens lønns-og personalsystemFordeling mellom kvinner og menn innenfor rådmannens ledergruppe:* Rådmann og kommunerevisor er ikke med i tallmaterialet. Kilde: HRM - Kommunens lønns-ogpersonalsystem1.10 Tiltak for å hindre diskrimineringAsker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindrediskriminering gjennom satsing på integrering. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet, slikat bredden i erfaringer og tenkemåter kan bidra til utvikling og nyskapning.Asker kommune har utarbeidet egen rapport om likestilling.Asker 25.03.2013Årsrapport 2012 - Asker kommune15


Årsrapport 2012Asker kommune16 Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune17


Årsrapport 2012Asker kommune3 Organisering3.1 Politisk strukturAsker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven oginnebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon ikommunestyret.Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ og behandlet i 2012 totalt110 saker.Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak,og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker.Formannskapet behandlet i 2012 totalt 217 saker.Asker kommune har videre tre komiteer som er saksforberedende organer til kommunestyret.Komiteene har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir innstillinger isaker som avgjøres i kommunestyret. Komité for oppvekst behandlet i 2012 totalt 50 saker, komitéfor helse og omsorg behandlet33 saker, og komité for teknikk, kultur og fritid behandlet til sammen 52 saker.Kommunestyret vedtok i november 2012 (sak 103/12) nytt delegeringsreglement for Askerkommune.3.2 Administrativ strukturAsker kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer:Rådmannen og virksomhetslederne.18Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneRådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonensarbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarligutredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene.Rådmannens ledergruppe består av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Disse har rådmannensfullmakter innenfor sine ansvarsområder.Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innenfor rammen avde fullmakter som er delegert fra rådmannen. Dette innebærer at virksomhetslederne har denmyndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige,økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.Ved utgangen av 2012 var det 57 virksomheter i Asker kommune, mot 58 virksomheter i 2011.Endringen gjelder tjenesteområde Helse og omsorg, der hjemmebaserte tjenester ble besluttetorganisert fra to til en virksomhet for hjemmesykepleietjenester. Praktisk bistand ble overført tiltjenesteområde Eiendom.3.3 EierstrategiDen planlagte sammenslåingen av Asker og Bærum vannverk IKS og Bærum vann AS ble gjennomførtper 1. januar 2012.Kommunestyret i Asker vedtok i desember 2011 ny selskapsavtale for å kunne gjøre om Vestfjordenavløpsselskap (VEAS) til et interkommunalt selskap (IKS). Det samme gjorde kommunestyret iBærum. Den tredje eieren Oslo kommune har foreløpig ikke fulgt opp dette. Omgjøringen til IKSkrever at alle eierne er enige.Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) behandlet i 2012 totalt 21 saker som gjaldtkommunes eierskap i selskaper. De fleste sakene dreide seg om møter i selskapenes eierorganer.Ifølge kommunens eierstrategi skal sakene behandles parallelt i utvalget, slik at utvalgets medlemmerblir løpende orientert om aktiviteten i selskapene.Årsrapport 2012 - Asker kommune19


Årsrapport 2012Asker kommuneFormannskapet vedtok i 2012 egen selskapsstrategi for Asker Produkt AS, og de vedtok også å selgekommunens aksjer i selskapet Vekst i Asker AS.Eierdagen ble avholdt 12. juni 2012. Kommunestyret fikk her anledning til å holde seg orientert omde selskapene kommunen har eierinteresser i. Planlagt sak om revidering av Asker kommunes Eiermelding2009 blir fremmet i mars 2013.20Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune4 Mål- og resultatstyring4.1 StyringsmodellAsker kommune har mål- og resultatstyring som styringsmodell. Gjennom plan- og styringsprosesseneplanlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene ogforvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, ogbenyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Balansertmålstyring (BMS) inngår som et sentralt element i mål- og resultatstyringen.Mål- og resultatstyring kan illustreres på denne måten:Mål- og resultatstyring sikres gjennom kommunens system for kvalitetsledelse. Systemet er fellesfor all tjenesteproduksjon og for administrative prosesser, og er sertifisert i henhold til krav iISO-standardene (International Organization for Standardization) for Kvalitetsstyring (9001), Ytremiljø (14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) implementertsom en veiledende standard.Årsrapport 2012 - Asker kommune21


Årsrapport 2012Asker kommuneFiguren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet)og handlingsprogrammet (1-årshjulet).4.2 PlanleggeFiguren under viser Asker kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer og strategidokumentervedtas av kommunestyret.22Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunePlanstrategienKommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett åretter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd ikommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategiener å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden.Det ble i 2012 utarbeidet kommunal planstrategi for Asker kommune 2012-2015, og denne blevedtatt av kommunestyret i sak 17/12.KommuneplanenKommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål ogretningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode for 12 år og revideres hvert fjerde år.Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes skal det utarbeides et planprogram forkommuneplanen. Planprogrammet skal beskrive hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen,utredningsbehov og medvirkningsprosesser.Planprogram for kommuneplanen 2013-2025 ble vedtatt av kommunestyret høsten 2012 i sak88/12.Arbeidet med utarbeidelse av kommuneplan ble startet opp høsten 2012 og fortsetter i 2013.StrategidokumenterAsker kommune har flere politisk vedtatte tjenesteovergripende strategidokumenter som inngår ikommunens styringssystem. Strategidokumentene revideres hvert fjerde år, og mål og tiltak knyttettil de enkelte strategiene innarbeides i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene foroppfølging.De sentrale strategidokumentene er:• Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014 – «Asker kommune – mer enn en jobb»• IKT-strategi for perioden 2011-2014 – «Digitalt løft»• Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015• Anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015Det vises til tjenesteområde Administrasjon og ledelse for en nærmere beskrivelse av hvilke aktiviteterog tiltak som i 2012 er gjennomført i tråd med de ulike strategiene.4.3 UtføreAsker kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktigtjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Tjenestene og forvaltningsoppgavene skal gjennomføresi henhold til de krav og føringer som er forutsatt i styringsdokumentene.Det vises til tjenesteområdekapitlene for en nærmere redegjørelse av kommunens tjenester i 2012.4.4 Følge opp og forbedreInternkontroll og kvalitetssikringRådmannen skal, som utøvende organ i henhold til kommuneloven § 23, sørge for atadministrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den erÅrsrapport 2012 - Asker kommune23


Årsrapport 2012Asker kommunegjenstand for betryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyretstilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene.ISO-sertifiseringene forutsetter at internkontrolltiltak som følger av lover og forskrifter, kommunalevedtak og rutiner, samt krav innenfor sertifiseringene, er beskrevet i Felles ledelsessystem og følgesi praksis. Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkeligstyring, måloppnåelse og etterlevelse av regelverket. Internkontroll dreier seg derfor ikke bare omkontroll, men minst like mye om styring.Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å sikre mål- og resultatstyring. Dette skjer i linjen ut fraen definert organisasjonsstruktur med klare fullmakter og ansvarsområder. Ledere innen beggefullmaktsnivåer har ansvar for å etablere tilstrekkelig internkontroll innenfor den enkeltes ansvarsområde.I tillegg er det opprettet s tillinger som kvalitetsleder og controller som koordinerer,gjennomfører og følger opp tjenesteovergripende internkontrolltiltak på vegne av rådmannen.Figuren nedenfor illustrer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune ble i2012 vurdert av Det Norske Veritas til i hovedsak å ligge på nivå fire når det gjelder grad av styring.RevisjonerSom en del av ISO-sertifiseringene gjennomføres det interne og eksterne revisjoner som undersøkeretterlevelse av krav i virksomhetsstyringen, både på rådmannsnivå og virksomhetsnivå. I tillegggjennomføres det interne revisjoner innen andre områder ut fra vurdering av risiko og hendelser iorganisasjonen. Interne revisjoner besluttes av rådmannen. Kommunen har for tiden avtale med DetNorske Veritas om ekstern revisjon og sertifisering av kommunen gjennom ledelsessystemet.Det ble i 2012 gjennomført 22 interne revisjoner (virksomhetsstyring) i Asker kommune. Resultatether var 17 avvik (35 i 2011), 54 forbedringsforslag (74 i 2011) og 45 positive tiltak (45 i 2011).Dette viser en klar bedring i forhold til 2011.24Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneDet Norske Veritas gjennomførte høsten 2012 revisjon ved 14 virksomheter. Den eksternerevisjonen avdekket 0 kritiske avvik (0 i 2011), 20 enkeltstående avvik (53 i 2011), 46 observasjoner(72 i 2011) og 7 forbedringsmuligheter (22 i 2011). Dette viser en klar bedring i forhold til 2011.I tillegg ble det gjennomført internrevisjon ved Torstadtunet omsorgsbolig. Det ble avdekket ettavvik som er fulgt opp og lukket og 14 forbedringsforslag, hvorav 12 er fulgt opp og to fortsatt er iprosess.ROS-analyserRådmannen har i 2012 gjennomført tjenesteovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse)blant annet på grunnlag av Kontrollutvalgets «overordnede analyse – plan for forvaltningsrevisjon2012-2015», samt en generell vurdering av risiko. Tiltak følges opp innen beggefullmaktsnivåer.Virksomhetene har videre gjennomført ROS-analyser for tjenesteytingen, samt for informasjonssikkerhetog miljø. Rådmannen følger opp virksomhetenes tiltak i ROS-analyser som en del av lederdialogenmellom virksomhetslederne og rådmannen/direktørene.I tillegg har Asker kommune i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet en overordnet risiko- ogsårbarhets analyse. Analysen ble behandlet i kommunestyret 6. mars 2012 (sak 24/12), og dannergrunnlaget for alt arbeid med samfunnssikkerhet i kommunen.Balansert målstyring og nøkkeltallBalansert målstyring (BMS) er et planleggings-, styrings- og rapporteringsverktøy som skal sikrepolitisk styring og kontroll, samt god oppfølging av kommunens virksomheter. Gjennom å settetydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar BMS til at man på en enkel ogoversiktlig måte kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. BMS bidrar tiløkt fokus på måloppnåelse, læring og fornyelse i organisasjonen.BMS-resultatene for 2012 er gode, og det er fremgang innenfor alle fokusområder og tjenesteområder.43 av 79 indikatorer oppnådde «grønt» resultat i 2012, mot 35 i 2011. 60 prosent avindikatorene har hatt en positiv utvikling i resultatet fra 2011 til 2012.Det ble i 2012 implementert en IKT-basert datavarehusløsning for å understøtte arbeidet medinnhenting og rapportering av BMS-resultatene.4.5 Tilsyn og forvaltningsrevisjonerStatlige tilsynFor å følge opp at kommunene leverer tjenester i samsvar med statlige krav, gjennomfører statligemyndigheter tilsyn med kommunene. Det er i 2012 gjennomført følgende systemtilsyn innen destørste områdene (listen er ikke uttømmende):Tilsynsmyndighet Tilsynstema Funn Statuspr. 31.12.12Fylkesmannen Helse og omsorgstjenester – sikre at tjenestene ytes til rett tid 1 avvik Fulgt oppArbeidstilsynet Inneklima offentlige bygg (skoler) 3 pålegg Til behandlingBrannvesenet Avvikssystemet, jf. internkontrollforskriften Ingen avvikÅrsrapport 2012 - Asker kommune25


Årsrapport 2012Asker kommuneForvaltningsrevisjonerKontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et virkemiddel kontrollutvalget har for å ivaretakommunestyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgtemulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i kommunes forvaltningog tjenesteyting.Rådmannen legger vekt på at funn fra forvaltningsrevisjoner brukes til læringsformål og forbedringsarbeidi organisasjonen. Kontrollutvalgets virksomhet, kommunerevisjonen og administrasjonensinternkontroll utgjør helheten i kommunens egenkontroll.Kontrollutvalget gjennomførte i 2012 en forvaltningsrevisjon knyttet til Barneverntjenesten i Askerkommune. Rapporten gir anbefalinger om forbedringer innen barneverntjenesten. Disse er knyttettil systematiske forhold, i hovedsak, relatert til prosesser og rutiner som gjelder bemanning ogkompetanse, saksbehandlingstid og rapportering av tiltak samt kapasitet på å utføre hjelpetiltak.Oppfølgingstiltak er prosess og integrert i virksomhetsstyringen, og vil bli omtalt i halvårsrapport2013.Kommunerevisjonen gjennomførte i 2011 en forvaltningsrevisjon knyttet til utleie og forvaltning avkommunale boliger. Hovedproblemstillingene var fastsatte kriterier for leie og etterlevelse av disse,fastsettelse av utleiepris, gjennomføring av vedtatte vedlikeholdsplaner og mål om ledighet påboligene. Revisor hadde kommentarer til alle disse områdene. Arbeidet med å forbedre prosesseneknyttet til de ulike områdene og oppfølgingen av disse har pågått i et tett samarbeid mellomEiendomsforvaltning og Sosialavdelingen. Arbeidet har til dels vært sammenfallende med detstrategiske arbeidet i forbindelse med Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) og arbeidet knyttet tilutvikling av eiendomsfunksjonene. Området «gjengs leie» er ikke lukket, og rådmannen vil kommetilbake til dette i løpet av 2013.26Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune5 Fokusområde Samfunn5.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE SAMFUNNFokusmålLevende lokalsamfunn med fokus på folkehelse,miljø og bærekraftig utvikling.SentraleutfordringerS.1. Gode kulturogfritidstilbudS.2. God ogeffektivarealplanleggingS.3. Tydeligmiljøfokus.MåleindikatorerØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 TrendS.1.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,8 Ikke måltS.1.2. Opplevelse av gode møteplasser. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,5 Ikke måltS.2.1. Alle saker vedrørende bolig ognæringstiltak behandles innenfor gjeldendetidsfrister.S.3.1. Miljøsertifisering (grønt kontor/grøntflagg) av alle kommunens virksomheterS.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslippmed 8 % pr. år ifht 2007-nivå, jf. Energi ogklimaplanen (80 % innen 2020).S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbrukmed 3 % pr. m2 år. År ifht 2007-nivå, jf. Energiogklimaplanen (30 % innen 2020).0 - 2 % avvik 2,1 - 5 % avvik 5,1 - 100 %avvikMinimum 15nye6,97 % 7,16 %9 - 14 nye 0 - 8 nye 9 stk. 5 stk.5 - 8 % 0 - 4,9 % Økt utslipp 23 % 48 %Minst 3 % 0 - 2,9 % Økt forbruk 2,91 % + 9,8 %Resultatene for de enkelte indikatorene er nærmere beskrevet under delkapitlene nedenfor. Når detgjelder resultatet for indikator S.2.1, er dette omtalt under tjenesteområde Teknikk og miljø. Detforeligger ikke resultater for indikatorene S.1.1 og S.1.2. Disse måleindikatorene er forutsatt måltgjennom en innbyggerundersøkelse, og det ble ikke gjennomført slik undersøkelse i 2012.↑↓↑↓5.2 BefolkningsutviklingAntallet innbyggere i Asker økte med 971 personer fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012, noesom tilsvarer en vekst på 1,7 prosent. Dette er en mindre nedgang fra foregående år, da folketilvekstenvar på 2,1 prosent. Det var 57418 innbyggere i Asker per 1. januar 2013. Den gjennomsnittligeårlige prosentvise veksten fra 2009 til 2013 har vært på 1,7 prosent. I gjeldende kommuneplanlå det til grunn en årlig befolkningsvekst på 0,9 prosent.Befolkningsveksten i Asker de to siste årene har vært veldig høy. Veksten har vært høyere enn alleSSBs befolkningsalternativer fra 2012 og andre prognoser gjennomført av Akershus fylkeskommuneog Asker kommune selv.53 prosent av folketilveksten i 2012 kom av innflytting fra utlandet (nettoinnvandring), mens nettoinnenlands flytting utgjorde 22 prosent. De øvrige 25 prosentene kom av Askers fødselsoverskudd.Veksten de siste årene har liten sammenheng med boligproduksjonen i samme periode. Dette viserat forhold som kan knyttes til allerede eksisterende boligmasse er av betydning for folketilveksten påkort sikt. I Asker antar man at dette kan knyttes til økt bruk av sekundærboliger (sokkelleiligheter)til utleie. Denne antakelsen styrkes ved at over halvparten av veksten er et resultat av innvandring,og at innvandrere i stor grad bosetter seg i leiemarkedet.5.3 Utviklingen i AskersamfunnetBolig og næringDet ble bygget ca. 300 boliger i Asker i 2012, hvorav omkring 35 prosent eneboliger og restenleiligheter. Mange av boligene ble bygget sentralt i kommunen med gangavstand til sentrum. Pressetpå boligmarkedet er stort som følge av høy befolknings- og næringsvekst i regionen, noe som harÅrsrapport 2012 - Asker kommune27


Årsrapport 2012Asker kommunemedført høy boligprisstigning gjennom året. Leiemarkedet i Asker representerer ca. 20 prosent avhusholdningene. Leiemarkedet er viktig for unge i arbeidsmarkedet, for studenter, og for å kunne taimot den økte arbeidsinnvandringen.Arbeid og utdanningOmkring 45 prosent av innbyggerne i Asker hadde i 2011 høyere utdanning, noe som er en økningpå 0,7 prosent i forhold til 2010. En høy andel av de nye arbeidsplassene er tilknyttet kunnskapsnæringer.Dette underbygger at det lokale arbeidsmarkedet blir mer attraktivt for egne innbyggere.Egendekningen av arbeidsplasser var i 2011 på 89 prosent, et nivå Asker har ligget på i flere år.Antallet som bor og arbeider i Asker ligger stabilt, og var i 2011 på 38 prosent.TettstedsutviklingAsker sentrumAsker kommune har i mange år hatt et sterkt fokus på utvikling av tettsteder. I Asker sentrum hararbeidet med en helhetsplan for Føyka/Elvely vært et sentralt tema også i 2012. Det legges opp tilen bymessig utvidelse av dagens sentrum vest for Askerelva. Det skal bygges anslagsvis 100 000-120 000 m2 bolig-, nærings- og forretningsareal. Foreløpige anslag tilsier 600 nye boliger i området.Sommeren 2012 inngikk Asker kommune og de fire øvrige grunneierne på Føyka/Elvely en avtalemed Dark arkitekter om utarbeidelse av en helhetsplan for området. Arbeidet med helhetsplanenfortsetter i 2013.åpne opp og rehabilitere Askerelva gjennom Asker sentrum.Kilde: Skaaret Landskap AS og BudstikkaAsker torg har ikke fungert som den attraktive møteplassen den var tenkt å være. Sommeren 2012ble det derfor iverksatt midlertidige tiltak for å øke bruken av torget. Det ble lagt terrassegresspå hele området, supplert med lekestativ, bøker og flere benker. Dette ga nytt liv og langt flerebesøkende til denne delen av sentrum. Vinteren 2012 ble det anlagt skøyteis på torget. Også dettevar et populært tiltak.28Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneHeggedalI Heggedal er arbeidet med ny sentrumsbebyggelse godt i gang. 17. desember 2012 ble åpning avnye Heggedal markert. Det er i samarbeid med næringslivet, innbyggere og frivillige lag i Heggedalutarbeidet en skisse til et fremtidig Innbyggertorg. Dette er tenkt som en møteplass for innbyggere ialle aldre, frivillige lag og næringsliv. Torget planlegges lokalisert i hjertet av Heggedal sentrum, og idirekte sammenheng med det planlagte utendørstorget. Det er et viktig prinsipp at innbyggertorgetplanlegges og organiseres med tanke på funksjoner heller enn institusjoner.DikemarkI 2012 samarbeidet Asker kommune med Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus om revisjonav en teknisk-økonomisk analyse for Dikemark som grunnlag for kommuneplanarbeidet. De trepartene meldte også Dikemark på Europan-konkurransen, som er en åpen arkitektkonkurranse forunge arkitekter i Europa. Konkurransen gjennomføres i 2013.HolmenHolmen planlegges som et lokalsenter for Asker nord, med handel, service, bussknutepunkt,møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. Kommunedelplan for området harhatt sterkt fokus på å sikre verdifulle natur- og miljøkvaliteter, trafikk og helhetlig sentrumsutvikling.Planen for Holmen-Slependen ble vedtatt av kommunestyret i januar 2013.SamferdselDet har i 2012 vært arbeidet mye med å forankre forståelsen for ny E18 gjennom vestkorridoren.E18-utvalgene i Asker og Bærum kommuner har samarbeidet tett, utarbeidet fagrapporter, og flereganger besøkt Stortinget og ulike departementer. Pöyry-rapporten, som beskriver konsekvensene fornæringslivet av dagens køer på E18, har fått betydelig oppmerksomhet. Fokuset har hele tiden værtoppfølgingen avOslopakke 3 inn mot regjeringens arbeid med ny Nasjonal Transportplan 2014-2023.Parallelt pågår arbeidet med kommunedelplan for E18 forbi Asker sentrum. Nordre del av Røykenveieninngår i planarbeidet. Kommunedelplanen forventes endelig vedtatt av kommunestyret høsten2014.5.4 NæringsutviklingDe siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for næringsutvikling gjelder per 31. desember 2011.Økningen i antall arbeidsplasser var moderat (økning på 516), men over gjennomsnittet for de siste10 årene (økning på 343).Nye arbeidsplasser kom hovedsakelig innen bygg, engros, undervisning og i olje/gass-sektoren.Lønnsomheten innen en del av olje- og gassbedriftene var moderat gjennom 2011. Handels- ogservicebransjen hadde liten omsetningsvekst. Asker har hatt en høy etablererfrekvens, på lik linjemed både Bærum og Drammen.Asker fikk godt resultat i Telemarksforsknings rapport «Bærekraft i forhold til næringsutvikling». Hervar Bærum på topp og Asker nr. 5 av landets kommuner.Årsrapport 2012 - Asker kommune29


Årsrapport 2012Asker kommuneAskersHusAskersHus ble formelt åpnet sammen med kommunens Kunnskapssenter høsten 2012. Detble igangsatt et forprosjekt innen digital læringsarena med prosjektleder tilknyttet AskersHus.Kunnskapssenteret var også med i prosjektet sammen med flere fra næringslivet. Den foreløpigeerfaringen viser at samarbeidet mellom næringslivet og Kunnskapssenteret har god effekt.Prosjekt Kunnskapsbasert næringslivRapporten fra prosjektet ble ferdigstilt i 2012. Brukerundersøkelser viser at Asker har mangefortrinn for utvikling av flere kunnskapsarbeidsplasser. Disse bør brukes under arbeidet med rulleringav kommuneplanen, samt under utarbeidelse av ny strategisk næringsplan.Internasjonale prosjekterAsker kommune var med i prosjektet Rekreative Ruter i regi av Interreg IV-programmet. Prosjektethar gått over 3 år og inkludert kommuner i Sverige, Danmark og Norge. Hovedmålet var å økebruken av lokale stier og turveier, samt inkludere besøk for det lokale næringslivet. Resultatet visesblant annet gjennom en nettløsning med navnet, «Scandinavian Trails» hvor lokale turforslag kansøkes opp, det gis presentasjon av kulturminner, vises til naturopplevelser og bruk av hotell ogspisesteder.5.5 Det flerkulturelle AskerIntegrering og mangfoldAndelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Asker var per 1. januar2012 på 16,2 prosent. Dette innebærer en økning på 1,1 prosent fra 2011. Nærmere 60 prosentav innvandrerne kommer fra Europa (unntatt Tyrkia), 25 prosent fra Asia og 10 prosent fra Afrika.Diagrammet under viser hvilke land innvandrerne og deres etterkommere kommer fra (tall for31.12.2012 er ikke tilgjengelig før sommeren).30Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneKilde: SSB SSB (1.1.2012)Bosetting av flyktningerBosetting av flyktningerKommunestyret fatter vanligvis et et fireårsvedtak om bosetting av av flyktninger. I forbindelse medforbindelse behandling med av Handlingsprogram behandling av Handlingsprogram 2012-2015 ble det 2012­2015 fattet vedtak ble det om fattet bosetting vedtak av om 50 flyktninger,bosettinginkludertav1050ensligeflyktninger,mindreårigeinkludertbarn,10hvertensligeår imindreårigeperioden 2012-2014.barn, hvert år i perioden2012­2014.Asker kommune bosatte i 2012 totalt 40 flyktninger og 10 enslige mindreårige. Samtidig kom detAsker kommune bosatte i 2012 totalt 40 flyktninger og 10 enslige mindreårige. Samtidigkom 11 personer det 11 personer på familiegjenforening. på familiegjenforening. De siste De tre siste årene tre har årene antallet har antallet familiegjenforente ligget høyt, ogfamiliegjenforente disse har de samme ligget rettigheter høyt, og og disse plikter har i de forhold samme til deltakelse rettigheter i og introduksjonsprogram plikter i forhold til og støtte.deltakelse i introduksjonsprogram og støtte. Det har vist seg krevende å bosette detDet har vist seg krevende å bosette det antallet flyktninger som har vært forutsatt på grunn avantallet flyktninger som har vært forutsatt på grunn av mangel på boliger.mangel på boliger.AsylmottakAsylmottakDikemark transittmottak ble ble lagt lagt ned ned fra fra 1. 1. august august 2011. 2011. Vardåsen mottak ble ble nedlagt fra 1. aprilfra 1. april 2012. Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere ble nedlagt2012. Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere ble nedlagt fra 1. oktober 2012,fra 1. oktober 2012, men er senere vedtatt gjenåpnet fra 1. kvartal 2013.men er senere vedtatt gjenåpnet fra 1. kvartal 2013.Internasjonal skoleInternasjonal skoleDet har i mange år vært ønskelig å etablere et internasjonalt skoletilbud i AskerDet har i mange år vært ønskelig å etablere et internasjonalt skoletilbud i Asker kommune somkommune som følger IB­systemet (International Baccalaureate), og som gir mulighet forå følger følge IB-systemet klassetrinn og (International pensum ved Baccalaureate), flytting. Et slikt og skoletilbud som gir mulighet har særlig for vært å følge etterspurt klassetrinn ogfra pensum det private ved flytting. næringslivet Et slikt i kommunen.skoletilbud har særlig vært etterspurt fra det private næringslivet ikommunen.Det ble høsten 2011 etablert et forprosjekt, ledet av et interimsstyre, som i juni 2012konkluderte med at det var grunnlag for å etablere en internasjonal grunnskole i AskerDet ble høsten 2011 etablert et forprosjekt, ledet av et interimsstyre, som i juni 2012 konkludertemed oppstart i august 2013.med at det var grunnlag for å etablere en internasjonal grunnskole i Asker med oppstart i augustKommunestyret 2013.behandlet 6. mars 2012 sak om etablering av Stiftelsen AskerInternational School (sak 19/12). Stiftelsens styre består av representanter fra Askerkommune, Kommunestyret Asker behandlet næringsråd 6. og mars de tre 2012 bedriftene sak om etablering FMC Technologies, av Stiftelsen Western Asker Geco International og SchoolNational Oilwell Varco.(sak 19/12). Stiftelsens styre består av representanter fra Asker kommune, Asker næringsråd og detre bedriftene FMC Technologies, Western Geco og National Oilwell Varco.Årsrapport 2012 - Asker kommune31


Årsrapport 2012Asker kommuneLokaler til skolen er stilt til rådighet på Drengsrud, og skolens rektor ble tilsatt i desember 2012.Skolen har oppstart i august 2013.Lokaler til skolen er stilt til rådighet på Drengsrud, og skolens rektor ble tilsatt i5.6 desember Klima 2012. og Skolen bærekraftig har oppstart i august utvikling 2013.Asker kommune har et ansvar for å legge til rette for en bærekraftig utvikling, og gjennom egen4.6 Klima og bærekraftig utviklingdrift lede an i dette arbeidet.Asker kommune har et ansvar for å legge til rette for en bærekraftig utvikling, ogSertifiseringgjennom egen drift lede an i dette arbeidet.Asker kommune er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. For å skape nærhet til temaet i allekommunens Sertifiseringvirksomheter, er det satt mål om at alle skoler og barnehager skal godkjennes etterGrønt flagg-ordningen og øvrige virksomheter etter Grønt kontor-ordningen. Ved utgangen av 2012Asker kommune er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. For å skape nærhet tilvartemaet72 prosenti alle kommunensav kommunensvirksomheter,virksomheterer detgodkjentsatt målsomomGrøntat alleflaggskolerellerogGrøntbarnehagerkontor. Det vari skal 2012 godkjennes et mål om etter at 15 Grønt nye virksomheter flagg­ordningen skulle og øvrige sertifiseres virksomheter etter disse etter ordningene. Grønt kontorordningen.ble sertifisert, Ved utgangen noe som av 2012 ga «rødt» var 72resultat prosent for av måleindikatoren kommunens virksomheter S.3.1. godkjent5 nye virksomhetersom Grønt flagg eller Grønt kontor. Det var i 2012 et mål om at 15 nye virksomheterskulle sertifiseres etter disse ordningene. 5 nye virksomheter ble sertifisert, noe som gaKommunen administrerer Miljøfyrtårn-sertifisering for bedrifter i Asker. Ved utgangen av 2012 var«rødt» resultat for måleindikatoren S.3.1.28 bedrifter i Asker sertifisert som Miljøfyrtårn, mot 18 ved utgangen av 2011.Kommunen administrerer Miljøfyrtårn­sertifisering for bedrifter i Asker. Ved utgangen avKlimagasser2012 var 28 bedrifter i Asker sertifisert som Miljøfyrtårn, mot 18 ved utgangen av 2011.Kommunen vedtok i 2009 et mål om 80 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra egen drift innenKlimagasser2020 sett i forhold til 2007. Ved utgangen av 2012 er utslippet redusert med 60 prosent. Detteskyldes Kommunen i hovedsak vedtok at i 2009 all deponigass et mål om (klimagass) 80 prosent reduksjon fra det nedlagte i klimagassutslipp deponiet på fra Yggeset egen fra høsten2011drift innensamles2020oppsettog faklesi forhold(ingentil 2007.utslippVedi 2012),utgangenutfasingav 2012av flereer utslippetoljefyrerreduserti bygg ogmedovergang60 prosent. Dette skyldes i hovedsak at all deponigass (klimagass) fra det nedlagtefradeponietdieselpåtil biogassYggesetforfrakommunenshøsten 2011renovasjonsbiler.samles opp og faklesReduksjonen(ingen utslippi klimagassutslippenei 2012),betyr atkommunen utfasing av flere oppnådde oljefyrer «grønt» i bygg resultat og overgang for indikator fra diesel S.2.2 til i biogass 2012. for kommunensrenovasjonsbiler. Reduksjonen i klimagassutslippene betyr at kommunen oppnåddeKommunestyret «grønt» resultat vedtok for indikator høsten S.2.2 2012 i 2012. et mål om 90 prosent nullutslippsbiler blant kommunensmindre biler og 50 prosent nullutslippsbiler blant større biler innen 2020. Planlegging for innfasingKommunestyret vedtok høsten 2012 et mål om 90 prosent nullutslippsbiler blantavkommunensnullutslippsbilermindreblebilerigangsattog 50 prosentmot sluttennullutslippsbilerav 2012.blant større biler innen 2020.Planlegging for innfasing av nullutslippsbiler ble igangsatt mot slutten av 2012.Grafen nedenfor viser klimagassutslipp som følge av Asker kommunes drift.32Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneEnergiEnergiDen største bruken av energi skjer i tilknytning til drift av kommunens bygningsmasse,Den største bruken av energi skjer i tilknytning til drift av kommunens bygningsmasse, inkludertinkludert idrettsbygg. I tillegg brukes det energi i gatebelysning, utendørsbelysningtilknyttet idrettsbygg. idrettsanlegg, I tillegg brukes undervarme det energi på kunstgressbaner, i gatebelysning, utendørsbelysning pumpestasjoner (VA) tilknyttet og idrettsanlegg,gatevarmeanlegg. undervarme på kunstgressbaner, Askers andel av pumpestasjoner energibruken i VEAS (VA) og AB gatevarmeanlegg. Vann regnes også Askers inn i andel av energibrukeni VEAS for kommunens og AB Vann energibruk.regnes også inn i totaltallet for kommunens energibruk.totaltalletKommunestyret vedtok i 2009 et mål om 30 prosent reduksjon i energibruk i egen driftKommunestyret vedtok i 2009 et mål om 30 prosent reduksjon i energibruk i egen drift innen 2020innen 2020 sett i forhold til 2007. Energibruken i 2007 var ca. 89 GWh. Dette er høyereenn sett tidligere i forhold beskrevet, til 2007. Energibruken og skyldes at i enkelte 2007 var poster ca. 89 var GWh. uteglemt Dette ved er høyere tidligere enn tidligere beskrevet,beregning. og skyldes Ved at enkelte utgangen poster av 2012 var uteglemt var energibruken ved tidligere i underkant beregning. av 70 Ved GWh, utgangen noe som av 2012 varinnebærer energibruken samlet i underkant reduksjon av 70 i GWh, energibruken noe som på innebærer 21 prosent en fra samlet 2007. reduksjon i energibruken på 21Energibrukprosent fraknyttet2007.til drift av bygg og idrettsanlegg med energiovervåkningssystem(EOS) var 204,6 kWh/m2 i 2012 mot 186,2 kWh/m2 i 2011. Dette innebærer en økningpå Energibruk 9,8 prosent, knyttet og gir til «rødt» drift av resultat bygg og for idrettsanlegg indikator S.3.3. med Økningen energiovervåkningssystem skyldes i hovedsak (EOS) varlengre 204,6 sesong kWh/m2 og i driftsproblemer 2012 mot 186,2 i Holmen kWh/m2 ishall, i 2011. men Dette også innebærer større aktivitet en økning i enkelte på 9,8 prosent, og girbygg.«rødt» resultat for indikator S.3.3. Økningen skyldes i hovedsak lengre sesong og driftsproblemer iKommunenHolmen ishall,harmensidenogså2004størrearbeidetaktivitetaktivti enkeltemed ENØKbygg.i bygningsmassen, og i 2012startet prosjektet ENØK fase 2. Gjennom EPC­kontrakter identifiseres og gjennomføresulike Kommunen energisparetiltak. har siden 2004 Utfasing arbeidet av oljefyrer aktivt med i bygg ENØK ligger i bygningsmassen, inne som del av og dette i 2012 startet prosjektetprosjektet. ENØK fase Kommunens 2. Gjennom EPC-kontrakter første passivhus, identifiseres Borgenbråten og gjennomføres omsorgsboliger, ulike ble energisparetiltak.overtatt idesemberUtfasing av2012.oljefyrer i bygg ligger inne som en del av dette prosjektet. Kommunens første passivhus,GrafenBorgenbråtennedenforomsorgsboliger,viser energibrukblei Askerovertattkommunesi desemberdrift.2012.Grafen nedenfor viser energibruk i Asker kommunes drift.Det er innført nasjonale krav om energiattester for bygg. I 2012 er dette arbeidet fullført for alleDet er innført nasjonale krav om energiattester for bygg. I 2012 er dette arbeidet fullførtforrelevantealle relevantebygg ibyggkommunen.i kommunen.Kommunen har har opprettet et et tilbud om om gratis energirådgivning til til Askers innbyggere. Totalt har 141Totalt innbyggere har 141 benyttet innbyggere dette benyttet tilbudet dette i 2012, tilbudet mot ca. i 2012, 100 i mot 2011. ca. Det 100 er i i 2011. tillegg Det arrangert i et størretillegginformasjonsmøtearrangert et størrefor innbyggereinformasjonsmøtesom har oljefyringfor innbyggeresom sinsomoppvarmingskilde,har oljefyring somdersinom lag 100oppvarmingskilde, der om lag 100 personer deltok.personer deltok.Årsrapport 2012 - Asker kommune33


Årsrapport 2012Asker kommuneVern av natur og biologisk mangfoldAsker har en variert natur med stort biologisk mangfold og med mange forskjellige naturtyper. Noenav naturtypene er så viktige at de har fått et eget vern gjennom naturmangfoldsloven. Kommunenfortsatte i 2012 arbeidet for å sikre biologisk mangfold.Flere naturområder langs sjøen, som Kuodden, Elnestangen og Kojaodden, er ryddet for å bedretilgjengeligheten for friluftslivet, samt sikre biologisk mangfold i disse viktige kalkområdene. Medøkonomisk støtte fra fylkesmannen arbeides det med å registrere/etablere oversikt over eiketrær,som er en utvalgt naturtype. Kommunen har fortsatt stor oppmerksomhet rundt fjerning avfremmede arter, med fokus på parkslirekne og kjempebjørnekjeks. Videre er det gjort et betydeligregistreringsarbeid for å kartlegge hvor fremmede arter finnes i kommunen, og for å kunne vurdereom artene forsvinner gjennom det arbeidet som utføres.EUs vanndirektiv pålegger kommunene å utarbeide tiltak for å sikre at vann innen vannområderer i såkalt «god økologiske og kjemisk tilstand» innen 2021. I 2012 har Asker kommune, i etsamarbeidsprosjekt med 10 andre kommuner rundt Indre Oslofjord Vest, jobbet med å beskrivedagens miljøtilstand, påvirkningsfaktorer, brukerinteresser og de viktigste utfordringene. Dette ersamlet i høringsrapporten «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål», som vil legge grunnlaget forvidere arbeid med vannforvaltning i vannområdet.5.7 Samfunnssikkerhet og beredskapAsker kommune har i fellesskap med Bærum kommune utarbeidet en overordnet risiko- ogsårbarhets analyse. Analysen, samt Asker kommunes arbeid med krise- og beredskapsplaner, blebehandlet i kommunestyret 6. mars 2012 (sak 24/12), og danner grunnlaget for alt arbeid medsamfunnssikkerhet i kommunen.Nytt landsomfattende beredskapssystem (CIM) ble i Asker kommune tatt i bruk til både kriseøvelserog reelle hendelser. Det er loggført 4 øvelser og 4 hendelser i 2012.Det ble i 2012 gjennomført en kriseberedskapsøvelse i regi av fylkesmannen over fire dager.Fylkesmannen konkluderte i sin evaluering med at kommunen gjennom øvelsen har økt sinberedskap for å håndtere hendelser med langvarig strømbrudd, og at Asker kommunes evne til åhåndtere en slik situasjon er meget god.Felles beredskapsråd i Asker og Bærum har gjennom sitt arbeidsutvalg jobbet frem følgende avtaleri 2012:• Avtale mellom Asker og Bærum politidistrikt og Asker og Bærum kommuner om opprettelse ogdrift av mottak-, evakuerte-, og pårørendesenter.• Avtale mellom Thon Hotell, Asker kommune og Bærum kommune om mottak av evakuerte ogpårørende i forbindelse med ulykker og katastrofer.• Avtale mellom Asker kommune og Bærum kommune om gjensidig bistand ved krisesituasjoner.I tillegg har Vestre Viken HF og Asker og Bærum kommuner arbeidet med samordning av beredskapsplanerinnenfor krise- og katastrofeberedskap.34Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune6 Fokusområde Medvirkning6.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDVIRKNINGFokusmålInnbyggere som aktivt deltari samfunnsutviklingen.SentraleutfordringerMV.1. Stimulere tildeltakelse ogmedvirkning.MV.2. Tilretteleggefor frivillighet.MåleindikatorerMV.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minstett tiltak som stimulerer til økt bruk av AskerDialogen Ekstern.MV.1.2. Oppfølging av henvendelser i AskerDialogen Ekstern ihht frist.MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minstett tiltak som stimulerer til frivillig innsats.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 Trend100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 92,98 % 96,43 %95 - 100 % 85 - 94 % 0 - 84 % 91,65 % 98,60 %100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 100 % 96,43 %↑↑↓FrivillighetAlle virksomheter med unntak av to har gjennomført minst ett tiltak som stimulerer til frivilliginnsats, noe som gir «gult» resultat for denne indikatoren. Dette er en nedgang i forhold til 2011, daalle kommunens virksomheter gjennomførte slikt tiltak.Kommunestyret behandlet 8. mai 2012 (sak 40/12) sak om BMS-mål for frivillige tiltak i 2011.Det videre arbeidet med frivillighet ble her presisert. I tillegg ble det vedtatt å starte arbeidet medrevidering av fri villighetsmeldingen. Frivillighet er nærmere beskrevet under tjenesteområde Kultur,frivillighet og fritid.Innspill fra innbyggere og brukereOmkring 96 prosent av kommunens virksomheter har i 2012 gjennomført minst ett tiltak somstimulerer til økt bruk av Asker Dialogen Ekstern. Dette er en økning i forhold til 2011 og gir «gult»resultat for denne indi katoren.Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall registrerte tilbakemeldinger i Asker Dialogen i perioden2007 til 2012.Årsrapport 2012 - Asker kommune35


Årsrapport 2012Asker kommuneANTALL REGISTRERTE TILBAKEMELDINGER I ASKER DIALOGEN EKSTERNKATEGORI 2007 2008 2009 2010 2011 2012Annet 3 33 102 47 83 100Avfall og gjenvinning 3 48 129 148 291 461Barn og familie 1 20 111 97 71 102Bolig og eiendom 4 48 732 361 331 423Eksterne tjenester 3 5 27 12 9 19Eldre 0 7 11 3 7 11Helse 0 16 49 13 21 29Internett 7 4 13 12 5 11Kultur, idrett og fritid 12 41 120 73 71 92Næringsliv 0 1 9 8 1 5Omsorg og rehabilitering 1 5 19 2 4 9Serviceerklæring 1 4 3 0 0 1Skole og utdanning 2 17 50 18 28 32Sosiale tjenester 0 4 8 5 5 5Vann og miljø 7 29 45 17 40 42Vei og trafikk 16 88 221 132 240 281Totalt 60 370 1649 948 1207 1623Det har fra 2011 til 2012 vært en økning på over 400 henvendelser fra innbyggerne gjennom AskerDialogen Ekstern. Fokus på markedsføringen av tjenesten og at kommunen svarer innen fristenantas å være årsaken til økningen.Omkring 98 prosent av virksomhetene har i 2012 fulgt opp henvendelsene i Asker Dialogen Ekstern ihenhold til fristen på 14 dager. Dette er en økning i forhold til 2011 og gir «grønt» resultat.6.2 Råd og utvalg for medvirkningKommunale rådAsker kommune legger vekt på å stimulere innbyggerne til deltakelse og medvirkning, og har ansvarfor å legge til rette for størst mulig representativitet i medvirkningsprosessene.For å sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon i de politiske beslutnings prosesseneer det etablert politiske råd og utvalg som skal ivareta disse gruppenes interesser. Rådenebenyttes som hørings instanser i arbeidet med strategiske styringsprosesser, slik som for eksempelkommuneplanen og handlings programmet, samt politiske saker som skal behandles av komiteeneeller kommunestyret.Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder eldres levevilkår.Rådet består av seks medlemmer med varamedlemmer, og et flertall av medlemmene skal værealderspensjonister. Eldre rådet hadde 10 møter i 2012.Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret,og skal få seg forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådetbestår av ni medlemmer med varamedlemmer. Rådet hadde 8 møter i 2012.Innvandrerrådet er ikke et lovpålagt kommunalt råd, men er vedtatt opprettet av kommunestyret.Innvandrerrådets hovedformål er å fremme integrering og målsettingen om full deltakelse36Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneog likestilling i samfunnslivet. Innvandrerrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker somgjelder integrering, og skal bidra til bevisstgjøring av rettigheter og plikter. Innvandrerrådet har seksmedlemmer med varamedlemmer, hvorav tre av disse er representanter for innvandrerbefolkningen.Innvandrerrådet hadde 5 møter i 2012.Frivillighetsutvalget er ikke et lovpålagt kommunalt utvalg, men er besluttet opprettet av kommunestyret.Frivillighetsutvalget hovedformål er å være en pådriver i frivillighetsarbeidet, samt legge tilrette for og arrangere den årlige frivillighetskonferansen. Frivillighetskonferansen er en arena forsamhandling og kommunikasjon om frivillighetsarbeidet i Asker. Frivillighetsutvalget har i tillegg fåtti oppdrag å organisere arbeidet knyttet til TV-aksjonen og frivillighetsportalen. Frivillighetsutvalgethar åtte medlemmer. Utvalget hadde 9 møter i 2012.De unges kommunestyre består av 53 representanter fra 6. og 9. trinn i grunnskolen og 1. trinnpå videre gående skole, og hadde 2 møter i 2012. Formålet med De unges kommunestyre er åsikre barn og unge i kommunen innflytelse og demokratiopplæring ved å gi mulighet til å påvirkebeslutninger som har betydning for deres egen hverdag.De unges kommunestyre prioriterer og vedtar tiltak innen en årlig budsjettramme på 300 000kroner. De unges kommunestyre vedtok i 2012 følgende bevilgninger:• Nytt lysanlegg på Bjerkåsbanen (kr. 75 000,-)• Jentedag for 8. trinn (kr. 100 000,-)• Bålplass/grillhytte i Grønnlia friluftsområde (kr. 25 000,-)• Uteklokker til de skolene som ikke har det (kr. 100 000,-)I tillegg vedtok De unges kommunestyre i 2012 et manifest for et rus- og tobakksfritt ungdomsmiljøi Asker.Eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrerrådet skal i henhold til sinereglementer utarbeide årsrapporter om sin virksomhet. Årsrapport for rådene følger som vedlegg tilAsker kommunes generelle årsrapport, og det vises til disse for ytterligere informasjon om rådenesarbeid i 2012.FellesrådeneEn rekke foreninger eller lag har paraplyorganisasjoner eller såkalte fellesråd. Fellesrådene ivaretarmedlemmenes interesser overfor kommunen og andre aktører, og er dermed sentrale organer formedvirkning og representasjon.Det er flere fellesråd i Asker. Disse er kommunens samarbeidspartnere og høringsinstanser i arbeidetmed blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet. Asker kommune har et formalisertsamarbeid med følgende fellesråd:• Asker idrettsråd• Asker kulturelle fellesråd• Asker musikkråd• Asker velforbund• Asker kirkelige fellesråd• Asker næringsråd• Asker kommunale foreldreutvalg for grunnskolen.Årsrapport 2012 - Asker kommune37


Årsrapport 2012Asker kommune7 Fokusområde Brukere7.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet ogbrukermedvirkning.SentraleutfordringerB.1. God kvalitet påtjenestetilbudet .B.2. Tilgjengeligetjenester.B.3. God brukermedvirkning.MåleindikatorerØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 TrendB.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,78 4,84B.1.2. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,49 4,60B.2.1. Service og tilgjengelighet.Meget bra(81-100poeng)Bra(61-80 poeng)Dårlig(1-60 poeng)84 poeng 84 poengB.2.2. Opplevd god service. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,73 4,73B.2.3. Gode internettsider. 6 stjerner 5 stjerner 0 - 4 stjerner 5 stjerner 5 stjernerB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,22 4,60↑↑−−−↑Brukertilfredshet og brukermedvirkningBrukerundersøkelser er målemetode for de fire måleindikatorene knyttet til bruker tilfredshetmed tjeneste tilbudet, opplevd helhet i tjenestetilbudet, opplevd god service, samt opplevd godbrukermedvirkning. Resul tatene innenfor fokusområde Brukere er gode, og viser for tre avindikatorene en fremgang i forhold til resul tatet for 2011.Det er imidlertid noe variasjon mellom tjenesteområdene. Oversikten nedenfor viser hvordan de fireindi katorene fordeler som på tjenesteområdene.IndikatorBrukertilfredshet medtjenestetilbudetOpplevd helhet itjenestetilbudetOpplevd god serviceAdministrasjonog ledelseOppvekstHelse ogomsorgKultur,frivillighet ogfritidTeknikk ogmiljøEiendom4,66 4,71 5,24 5,04 4,79 4,00Ikke målt 4,54 4,61 Ikke målt Ikke målt Ikke målt4,59 4,56 5,19 4,78 4,92 4,11Opplevd godbrukermedvirkning4,49 4,48 4,99 4,71 4,36 3,89Det gjøres oppmerksom på at kun virksomheter innenfor tjenesteområdene Helse og omsorg ogOppvekst er målt knyttet til opplevd helhet i tjenestetilbudet.Service og tilgjengelighetForbrukerrådet gjennomførte i 2012 ingen test av kommunenes servicenivå og tilgjengelighet, slikde har gjort foregående år. Asker oppnådde høy score i 2011, og i perioden 2007-2011 var Askerden kommunen i landet med høyeste score. Kommunens egen brukerundersøkelse for Servicetorgetfor 2012 viser en liten bedring av resultatet sammenlignet med 2011.38Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneDIFIs kvalitetsvurdering av offentlige internettsider ble ikke gjennomført i 2012, slik den har værtgjort tidligere år. I 2011 scoret Asker kommune 5 av 6 stjerner i vurderingen. Asker kommune hari 2012 gjennomført et prosjekt for etablering av nye internettsider, og nye internettsider lanseres i2013. Digital tilgjengelighet på nettbrett og mobiltelefon, samt brukerens behov i fokus, er sentraleelementer i prosjektet.7.2 BrukerdialogGod brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere effektive tjenester til brukerne. Brukerdialogblir benyttet som en samlebetegnelse på dialog mellom innbyggere og brukere på den enesiden, og de folkevalgte og administrasjonen på den andre siden.Brukerrådsordningen, dialogmøter, brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser inngår somsentrale elementer i brukerdialogen i Asker kommune og skal bidra til å sikre god medvirkning frabrukerne.BrukerrådsordningenVed hver virksomhet i kommunen er det etablert brukerråd. Brukerrådene er rådgivende organer forvirksomhetslederne, og gir brukerne mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på tjenestene de mottar.Bruker råds ordningen bidrar dermed til å fremme dialog mellom kommunens tjeneste utøvere og brukerne.Brukerrådene skal tas med på råd i arbeidet med utarbeidelse av virksomhets planer for de enkeltevirksomhetene, utvikling av tjenestetilbudet, samt oppfølging av bruker- og innbyggerundersøkelser.DialogmøterDialogmøter er møter mellom komiteene/andre politiske utvalg og de brukerrådene som relaterestil disse utvalgene. Hensikten er å skape en arena mellom de folkevalgte og brukerrådene knyttet tilvidereutvikling av tjenestene. Dialogmøter gjennomføres i løpet av mars hvert år.Det ble i 2012 gjennomført omkring 17 dialogmøter innenfor alle de tre komiteenes ansvarsområder.I tillegg gjennomførte utvalg for plan, samferdsel og næring (PSN) et dialogmøte medrepresentanter fra næringslivet og Asker næringsråd.BrukerundersøkelserAsker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder.Det ble i 2012 gjennomført omkring 25 brukerundersøkelser, samt elevundersøkelser blant elevene igrunnskolen.Brukerundersøkelsene er i hovedsak gjennomført ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer sombrukerne har fått tilsendt via e-post. Innenfor enkelte tjenester, primært innenfor tjenesteområdeHelse og omsorg, er det benyttet papirbaserte spørreskjemaer.Resultatene for brukerundersøkelsene er gjennomgående gode, og viser på flere områderen fremgang i forhold til 2011. Det er utarbeidet en egen rapport med resultater fra brukerundersøkelsene,og det vises til denne for nærmere detaljer.Brukerundersøkelsene inngår som en del av BMS-systemet, og følges opp i den ordinære styringsdialogenmellom rådmannen/direktørene og virksomhetslederne. Virksomhetslederne har et særligansvar for å drøfte resultatene for egen virksomhet med ansatte, tillitsvalgte og brukere, samtanalysere resultatene som grunnlag for videreutvikling av tjenestene.Det har ikke vært gjennomført innbyggerundersøkelse i 2012.Årsrapport 2012 - Asker kommune39


Årsrapport 2012Asker kommune8 Fokusområde Medarbeidere8.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDEREFokusmålMotiverte og kompetente medarbeidere.SentraleutfordringerMA.1. Godtarbeidsmiljø.MA.2. Godmedvirkning ogmedbestemmelse.MA.3. Riktigkompetanse.MåleindikatorerØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 TrendMA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,87 4,90MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 0 - 0,4 %poeng%poeng bedre bedreMA.2.1.Opplevd god medvirkning ogmedbestemmelse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til åutføre egne arbeidsoppgaver.Mindretilstedeværelse0 % -0,40 %4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51 4,584,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,09 5,10MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,82 4,88↑↓↑↑↑Medarbeiderundersøkelsen er målemetode for alle måleindikatorene innenfor fokusområdeMedarbeidere, med unntak av indikatoren MA.1.2. I 2012 ble det oppnådd «grønt» resultat for alleindikatorene med unntak av indikatoren for økning i tilstedeværelse. Sykefraværsstatistikk fra lønnsogpersonalssystemet HRM viser en økning i sykefraværet fra 2011 til 2012.8.2 Medarbeiderundersøkelsen 2012Asker kommune gjennomfører årlig en systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet gjennommedarbeiderundersøkelsen. Resultatene legges videre til grunn i arbeidet med å opprettholde ogvidereutvikle kommunes tjenesteproduksjon og arbeidsgiverpolitikk.I 2011 kunne Asker kommune vise til en markant fremgang i de overordnede resultatene påkommunenivå. Den samme positive utviklingen gjør seg også gjeldende i 2012, da det oppnås«grønt» resultat for alle måleindikatorene. Resultatet for flere av hovedkategoriene går frem, ogingen viser tilbakegang. Det er hovedkategoriene Ledelse, Leder som tilrettelegger for utvikling,Faglig og personlig utvikling, Lønn og arbeidstidsordninger, Medbestemmelse og Oppfølging avmedarbeiderundersøkelsen som går frem. Opprettelsen av Kunnskapssenteret og fokuset påkompetanseutvikling, lederutvikling og fornyelse, kan være faktorer som bidrar til de positiveresultatene.I 2011 var det tjenesteområdene Helse og omsorg og Administrasjon og ledelse som kunne vise tilstørst fremgang. For 2012 er det tjenesteområdene Oppvekst og Kultur og teknikk som går mestfrem, mens de andre to tjenesteområdene gjennomgående opprettholder resultatene fra 2011. Deter dermed en tendens til at forskjellene mellom de ulike tjenesteområdene utjevnes.Høy svarprosent er en viktig forutsetning for at medarbeiderundersøkelsen kan legges til grunn somen troverdig målemetode for medarbeidertilfredshet. Svarprosenten økte fra 64 prosent i 2011 til 71prosent i 2012.40Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneTabellen nedenfor viser resultatene for medarbeiderundersøkelsen i 2012.Medarbeiderundersøkelsen 2012AskerkommunetotaltAdministrasjonog ledelseOppvekstHelse ogomsorgKultur ogteknikkMedarbeiderundersøkelsen 2012Arbeidsforhold og oppgaver Asker 4,6 Administrasjon 4,8 Oppvekst Helse 4,6 og Kultur 4,5 og 4,6Innhold i jobben kommune 4,9 og ledelse 4,9 omsorg 5,0 teknikk 4,8 4,9Lønn og arbeidstidsordninger totalt 3,8 4,2 3,7 3,6 3,9Samarbeid Arbeidsforhold med og kollegaer oppgaver 4,6 5,2 4,8 5,0 4,6 5,3 4,5 5,14,65,0Ledelse Innhold i jobben 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 4,74,94,6Lønn og arbeidstidsordninger 3,8 4,2 3,7 3,6 3,9Faglig og personlig utvikling 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5Samarbeid med kollegaer 5,2 5,0 5,3 5,1 5,0Medvirkning og medbestemmelse 4,6 4,8 4,7 4,4 4,4Ledelse 4,9 4,9 5,0 4,7 4,6Strategi Faglig og og personlig målsetning utvikling 4,5 4,8 4,7 4,9 4,5 4,9 4,4 4,74,54,6Organisasjonskultur Medvirkning og medbestemmelse 4,6 4,9 4,8 5,0 4,7 5,0 4,4 4,84,44,8Tilfredshet Strategi og målsetning og lojalitet 4,8 5,0 4,9 5,0 4,9 5,1 4,7 5,04,65,0Totalt Organisasjonskultur snitt 4,9 4,7 5,0 4,8 5,0 4,8 4,8 4,64,84,6Tilfredshet og lojalitet 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0Totalt snitt 4,7 4,8 4,8 4,6 4,6For spørsmålene som knyttes særskilt opp til medarbeidernes trivsel og lojalitet er det marginaleendringer fra de positive resultatene for 2011. Spørsmålene om Trivsel og Anbefale andre og jobbe iFor spørsmålene som knyttes særskilt opp til medarbeidernes trivsel og lojalitet er detAsker kommune viser en liten fremgang.marginale endringer fra de positive resultatene for 2011. Spørsmålene om Trivsel ogAnbefale andre og jobbe i Asker kommune viser en liten fremgang.7.3 Utviklingen i sykefraværetDet samlede sykefraværet i Asker kommune var i 2012 på 8,6 prosent mot 8,2 prosent i2011, en vekst på 0,4 prosentpoeng. Fraværet i arbeidsgiverperioden økte fra 2,6prosent til 2,7 prosent. Langtidsfraværet (sykefravær over 16 dager) økte fra 5,6 prosenti 2011 til 5,9 prosent i 2012. Tilstedeværelsen blant menn i Asker kommune økte med0,5 prosentpoeng og tilstedeværelsen blant kvinner ble redusert med 0,7 prosentpoeng.Kvinner hadde i gjennomsnitt 43,3 prosent høyere fravær menn. Forskjellene er ganskestabile over tidÅrsrapport 2012 - Asker kommune41


Årsrapport 2012Asker kommune8.3 Utviklingen i sykefraværetDet samlede sykefraværet i Asker kommune var i 2012 på 8,6 prosent mot 8,2 prosent i 2011, envekst på 0,4 prosentpoeng. Fraværet i arbeidsgiverperioden økte fra 2,6 prosent til 2,7 prosent.Langtidsfraværet (sykefravær over 16 dager) økte fra 5,6 prosent i 2011 til 5,9 prosent i 2012.Tilstedeværelsen blant menn i Asker kommune økte med 0,5 prosentpoeng og tilstedeværelsenblant kvinner ble redusert med 0,7 prosentpoeng. Kvinner hadde i gjennomsnitt 43,3 prosent høyerefravær menn. Forskjellene er ganske stabile over tidMålet om 0,5 prosentpoeng økt tilstedeværelse ble ikke nådd i 2012, noe som gir «rødt» resultatMålet om 0,5 prosentpoeng økt tilstedeværelse ble ikke nådd i 2012, noe som gir «rødt»for indikatoren MA.1.2. Rådmannen er bekymret for utviklingen i det samlede sykefraværet ogresultat for indikatoren MA.1.2. Rådmannen er bekymret for utviklingen i det samlededette sykefraværet gjenspeiles og dette i den videre gjenspeiles prioriteringen i den videre av sykefraværsarbeidet prioriteringen sykefraværsarbeidet i 2013. Det er særlig i grunn tilbekymring 2013. Det er for særlig utviklingen grunn innenfor til bekymring tjenesteområde for utviklingen Oppvekst, innenfor spesielt tjenesteområdei barnehagene og barnevernstjenesten.Oppvekst, spesielt Tjenesteområdene i barnehagene Kultur, og barnevernstjenesten. frivillighet og fritid og Tjenesteområdene Administrasjon og Kultur, ledelse nådde måletfrivillighet og fritid og Administrasjon og ledelse nådde målet om økt tilstedeværelse iom økt tilstedeværelse i 2012.2012.GrafenGrafennedenfornedenforviserviseratatsykefraværetsykefraværetvarvarhøythøytii2009,2009,forforderetterderetterååsynkesynkeii20102010ogogholde segstabilt holde seg i 2011. stabilt Hvis i 2011. veksten Hvis fra veksten 2012 fortsetter fra 2012 inn fortsetter i 2013, inn vil trendlinjen i 2013, vil trendlinjen peke oppover. pekeoppover.Sykefraværet innenfor tjenesteområde Administrasjon og ledelse var i 2012 på 5,8 prosent mot 6,5prosent Sykefraværet i 2011, innenfor og viser tjenesteområde økt tilstedeværelse Administrasjon på 0,7 prosentpoeng. og ledelse var Trendlinjen i 2012 på 5,8 fra 2009 viser enprosent mot 6,5 prosent i 2011, og viser en økt tilstedeværelse på 0,7 prosentpoeng.klar tendens til økt tilstedeværelse over tid.Trendlinjen fra 2009 viser en klar tendens til økt tilstedeværelse over tid.Sykefraværet innenfor innenfor tjenesteområde Oppvekst Oppvekst var var i i 2012 2012 på på 8,6 8,6 prosent prosentmot mot 7,9 7,9 prosent i 2011,og prosent viser en i 2011, redusert og viser tilstedeværelse en redusert på tilstedeværelse 0,9 prosentpoeng. på 0,9 Trendlinjen prosentpoeng. fra 2009 Trendlinjen viser et fra stabilt ogrelativt 2009 viser høyt et sykefravær, stabilt og relativt og det er høyt store sykefravær, forskjeller og i fraværet det er store innenfor forskjeller tjenesteområdet i fraværet oppvekst.innenfor tjenesteområdet oppvekst.Sykefraværet innenfor tjenesteområde Helse og omsorg var i 2012 på 10,2 prosent mot 9,8 prosentSykefraværet innenfor tjenesteområde Helse og omsorg var i 2012 på 10,2 prosent moti9,82011,prosentog viseri 2011,en redusertog visertilstedeværelseen redusert tilstedeværelsepå 0,4 prosentpoeng.på 0,4 prosentpoeng.Trendlinjen fraTrendlinjen2009 viser en svaktendens fra 2009 til viser økt tilstedeværelse, en svak tendens og til det økt er tilstedeværelse, store forskjeller og i det fraværet er store innenfor forskjeller tjenesteområdet.ifraværet innenfor tjenesteområdet.Sykefraværet innenfor tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid var i 2012 på 4,6 prosent mot 7,2prosent Sykefraværet i 2011, innenfor og viser tjenesteområde økt tilstedeværelse Kultur, på frivillighet 2,6 prosentpoeng. og fritid var Trendlinjen i 2012 på 4,6 fra 2009 viser ogsåprosent mot 7,2 prosent i 2011, og viser en økt tilstedeværelse på 2,6 prosentpoeng.økt tilstedeværelse over tid.Trendlinjen fra 2009 viser også økt tilstedeværelse over tid.Sykefraværet innenfor innenfor tjenesteområde Teknikk Teknikk og og miljø miljø var var i i 2012 2012 på på 6,9 6,9 prosent prosentmot mot 4,9 prosent i2011, 4,9 prosent og viser i 2011, en redusert og viser tilstedeværelse en redusert tilstedeværelse på 2 prosentpoeng. på 2 prosentpoeng. Trendlinjen fra Trendlinjen2009 viser en reduserttilstedeværelse fra 2009 viser en over redusert tid. Tjenesteområdet tilstedeværelse er over relativ tid. lite, Tjenesteområdet og enkeltstående er relativ langtidsfravær lite, og gir storeenkeltstående langtidsfravær gir store utslag på statistikken.utslag på statistikken.42Årsrapport 2012 - Asker kommuneSykefraværet innenfor tjenesteområde Eiendom var i 2012 var på 9,1 prosent mot 8,2prosent i 2011, og viser en redusert tilstedeværelse på 0,9 prosentpoeng. Trendlinjen fra


Årsrapport 2012Asker kommuneSykefraværet innenfor tjenesteområde Eiendom var i 2012 var på 9,1 prosent mot 8,2 prosent i2011, og viser en redusert tilstedeværelse på 0,9 prosentpoeng. Trendlinjen fra 2009 viser fortsattøkt tilstedeværelse over tid.Gjennom 2012 ble det hvert kvartal rapportert til AMU om sykefraværsutviklingen og status fornærværs arbeidet. Kommunestyret behandlet i november 2012 (sak 102/12) sak om årsaker og muligetiltak knyttet til sykefravær/nærvær. Hensikten med saken var å legge til rette for en bred debatt oget godt grunnlag for det videre nærværsarbeidet. Det ble vedtatt å igangsette et forsøks prosjekt medå øke grunnbemanningen i en enhet innenfor tjenesteområde Helse og omsorg for å se hvilken effektdette vil ha på sykefraværet. Prosjektet vil ha referansepunkter til prosjekt Uønsket deltid.HMS- og nærværsarbeidet 2012Følgende HMS-tiltak er gjennomført eller igangsatte i 2012:• Videreføring av felles HMS-opplæring for ledere og verneombud. Egne kurs med tema vold ogtrusler, tilretteleggingsplikt, styringsrett og medvirkningsplikt, arbeid og psykisk helse. Tydeliglederansvar, medvirkning og lokal forankring er en rød tråd i opplæringen.• Utvikling og implementering av nye HMS-prosesser knyttet til vold og trusler, samt yrkesskader.• Styrking av samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Synergi Helse. Det er i 2012 brukt omkring0,9 mill. kroner til kjøp av bedriftshelsetjenester. Dette tilsvarer 1200 timer.8.4 Medvirkning og medbestemmelseMedbestemmelse er tilpasset kommunens organisering, og i løpet av 2012 ble det avholdt nimedbestemmelsesmøter på rådmannsnivå. På møtene stiller hovedtillitsvalgte for de størsteorganisasjonene, hovedverneombudet, rådmannen og HR-sjefen.I tillegg ble det gjennomført dialogmøter mellom direktører og tillitsvalgte innenfor de uliketjenesteområdene. På lokalt nivå ble det avholdt minimum seks møter mellom den enkelte virksomhetslederog lokale plasstillitsvalgte.Årsrapport 2012 - Asker kommune43


Årsrapport 2012Asker kommuneTabellen nedenfor viser frikjøp av tillitsvalgte pr. 31. desember 2012:ForbundFrikjøpDelta 80 %NSF 40 %FO 40 %Fagforbundet 180 %Utdanningsforbundet 180 %MFO 10 %HVO 100 %Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er Asker kommunes øverste samarbeidsorgan med hensyn tilarbeidsmiljø, og hadde i 2012 totalt seks møter og behandlet 37 saker. I AMU stiller rådmannen ogHR-sjefen, fire virksomhetsledere fra tjenesteområdene, samt hovedverneombud og hoved tillitsvalgte.8.5 KompetanseSelve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk utvikling,statlige reformer og nye krav til tjenestene krever at medarbeiderne er faglig oppdatert og kanmedvirke i det løpende utviklingsarbeidet. Det vises til fokusområde Læring og fornyelse forytterligere kommentarer til BMS-målene for dette fokusområdet.Tabellen nedenfor viser fordeling av formell kompetanse med bakgrunn i registrerte utdanningskoderi lønns- og personalsystemet HRM. Oversikten inkluderer også ansatte som er i ulike typerpermisjoner, samt lærlinger.8.6 LivsfasepolitikkAsker kommunes livsfasepolitikk ble behandlet i partssammensatt utvalg 22. mai 2012 (sak 09/12).Vedtaket la vekt på at Asker kommune skal tilrettelegge for målrettede individuelle tiltak i alle livsfaser.Individuelle tiltak skal sees opp mot kommunens behov for å opprettholde og videreutvikle enserviceinnstilt og effektiv organisasjon som tilbyr brukere og innbyggere gode tjenester.Asker kommune viderefører tilbudet om senioravtale for ansatte som har passert 62 år og er i 100prosent stilling. Senioravtalen innebærer reduksjon av arbeidstiden med 10 prosent mot opprettholdelseav full lønn. Ordningen ble utvidet til å gjelde for ansatte i minst 60 prosent stilling innenforet utvalg av virksomheter innen tjenesteområde Helse og omsorg.I januar 2012 var det inngått 69 senioravtaler, mens antallet hadde økt til 73 ved utgangen av året.Kostnadene knyttet til senioravtaler, inkludert sosiale utgifter, er beregnet til å utgjøre i overkant av3,2 mill. kroner.Det ble avholdt fire seniorkurs for de som var 55 år eller eldre i 2012. Alle fikk i etterkant av kursettilbud om personlig rådgivning.44Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunePensjonAnsatte i Asker kommune er i dag omfattet av tre forskjellige offentlige tjenestepensjonsordninger.Hovedordningen omfatter ca. 65 prosent av de ansatte, og administreres i dag av Storebrand.Denne ordningen er regulert av Hovedtariffavtalen. De to andre ordningene er lovregulerte ogomfatter lærerne, som blir administrert av Statens pensjonskasse, og sykepleierne, som bliradministrert av KLP.Formannskapet vedtok 4. desember 2012 (sak 199/12) å foreta en ekstern pensjons analysei 2013. Analysen skal danne grunnlaget for fremtidig valg av strategi for administrasjon avtjenestepensjons ordningen. Det ble også vedtatt at det skal opprettes et pensjonsutvalg.I brev til Asker kommune av 7. desember 2012 meddelte Storebrand at de går ut av markedet forytelsesbasert tjenestepensjon i offentlig sektor, og skisserte at avviklingen vil skje i løpet av to til tre år.Asker kommune gjennomførte anbud på ny pensjonsrådgiver og det ble inngått kontrakt med WillisAS med virkning fra 1. september 2012. Formålet med avtalen er å sikre en uavhengig pensjonsrådgiversom skal yte rådgivning og oppfølging innen offentlig tjenestepensjon.Uønsket deltidPartssammensatt utvalg (PSU) vedtok i 2011 å igangsette et prosjekt for reduksjon av uønsketdeltid. Bergsmarksetra, Engeløkka avlastning og Bondi avlastning ble i første omgang valgt ut tilå delta i prosjektet. Det ble gjennomført et oppstartsseminar i september og arbeidsgruppene påenhetene gikk deretter i gang med en kartlegging av egen enhet for å avdekke hvilke arbeidstidstiltaksom kan være aktuelle.Medarbeiderundersøkelsen 2012 viste en liten nedgang fra 2011 i andelen medarbeidere somsvarte at de har uønsket deltid.Tabellen nedenfor viser ansatte som ikke har 100 prosent stilling ikommunen.2011 2012Stillingsprosent Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt1 - 49 % 364 163 527 363 165 52850 – 99 % 942 120 1062 1011 165 1176SUM 1306 283 1589 1374 330 17048.7 ÅrsverksutviklingTabellen nedenfor viser en fortsatt økning i antall ansatte i Asker kommune. Det har vært en økninginnenfor tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg, i tillegg til en økning innenfor tjenesteområdeEiendom. Innenfor de øvrige tjenesteområdene er det relativt stabile tall. Økningen innenfortjenesteområdet Helse og omsorg skyldes blant annet opprettelsen av Søndre Borgen. TjenesteområdeEiendom overtok praktisk bistand fra tjenesteområde Helse og omsorg fra 1. januar 2012.BPA-assistentene (Brukerstyrt Personlig Assistent) gir ikke utslag på årsverksstatistikken, ogutgjorde i desember 2012 totalt 99 ansatte. Det er en økning i antall lærlinger fra 2011 til 2012, ogandelen ansatte som er i fødselspermisjon har gått noe ned.Årsrapport 2012 - Asker kommune45


Årsrapport 2012Asker kommuneAlderssammensetningGjennomsnittsalderen for ansatte i Asker kommune er 46,09 år. Dette er svært stabilt sammenliknetmed 2011, da gjennomsnittsalderen var 45,75 år. Tabellene under viser gjennomsnittlig alder fordeltpå tjenesteområde, samt tabell over alderssammensetningen.2012Tjenesteområde Antall Gj,snitt alderAsker kommune 3 747 46,1Adm. og ledelse 167 52,3Oppvekst 1 878 45,1*Barnehage 433 41,8*Skole 1 176 46,3*Oppvekst og annet 267 44,8Helse og omsorg 1 222 45,7Kultur og fritid 170 45,5Teknikk og miljø 154 52,1Eiendom 158 49,6RekrutteringArbeidet med å etablere en langsiktig rekrutteringsstrategi for Asker kommune har pågått i 2012.Det har vært fokus på å avdekke de rekrutteringsutfordringer som kommunen står ovenfor innende ulike tjenesteområdene de kommende årene. For samtlige tjenesteområder er det fremover itid utfordringer knyttet til å skaffe kvalifisert arbeidskraft. I 2012 har det vært spesielt vanskelig årekruttere kvalifisert personell innen tjenesteområdene Teknikk og miljø og Oppvekst.Det ble gjennomført en omfattende rekrutteringsprosess i begynnelsen av januar i forbindelse medoppstart av Søndre Borgen sykehjem. Høsten 2012 ble det gjennomført en tilsvarende rekrutteringsprosessfor oppstart av 2. etasje ved Søndre Borgen.Asker kommune har 30 lærlingehjemler, og disse er prioritert til helsefag- og barne- og ungdomsarbeidere.28 av hjemlene er besatt.46Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneInternvikarenInternvikaren er en sentral vikartjeneste i Asker kommune og betjener alle tjenesteområdene itillegg til private barnehager. Omsetningen for 2012 var på ca. 30,5 mill. kroner fordelt på følgendetjenesteområder:Internvikaren Intern fordeling Pr. tjenesteområde Privat - kommunalt Sum totaltTotalt 30 519 168Private barnehager/SFO 807 914Kommunalt 29 711 587Helse og omsorg 1 083 687Adm. og ledelse 590 056Kultur og fritid 10 442Teknikk og miljø 474 933Eiendom 1 086 358Oppvekst 26 465 755Skole 14 551 238Barnehage 11 914 517Det er til enhver tid 175-200 vikarer i basen, og i 2012 gikk 30 vikarer over fra vikaroppdrag til faststilling i kommunen. Internvikaren er en viktig kilde til rekruttering av personer med annen etniskbakgrunn, og i 2012 var 24 ulike nasjonaliteter representert i vikarbasen.8.8 Tariffoppgjør og lønn 2012Tarifforhandlingene per 1. mai 2012 i kommunal sektor endte med brudd med alleforhandlingssammenslutningene. 16. mai 2012 varslet LO og UNIO første streikeuttak i Askerkommune, og den 24. mai ble 556 ansatte tatt ut i streik. Streiken ble ytterligere trappet opp, ogden 30. mai var i alt 1089 ansatte tatt ut i streik.De fleste virksomheter ble berørt, spesielt skoler, barnehager og det forebyggende arbeidet. Itillegg ble Servicetorget og sentralbordet stengt som følge av streiken. Kommuneoverlegen foretokdaglige vurderinger av faren for liv og helse på bakgrunn av rapporteringene fra virksomhetene, ogarbeidsgiver søkte organisasjonene om nødvendige dispensasjoner fra streiken.5. juni 2012 ble streiken avsluttet. Meklingsforslaget ble anbefalt av Asker kommune og senerevedtatt. Det ble gjennomført en evaluering av arbeidsgivers håndtering av streiken i juni.Meklingsresultatet besto av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, avsetning til lokaleforhandlinger og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjorde tarifftilleggene en årslønnsvekstrammepå 4,07 prosent for 2012.Lokale forhandlinger ble gjennomført i månedsskiftet oktober/november 2012, og endte medinngåelse av protokoller med alle organisasjonene. I kapittel 4 var det satt av 1,2 prosent til lokaleforhandlinger og store deler av potten ble brukt på mellomlederne, endringer av lønnsrammesystemet,kontaktlærertillegget og individuelle tillegg.I kapittel 3 og 5 lå rammen arbeidsgiver forhandlet ut fra på ca. 4 prosent. Det ble gitt et generelttillegg til alle ansatte som var omfattet av oppgjøret. I tillegg ble det forhandlet individuelt forenkeltansatte. Resultatet av lokale forhandlinger ble effektuert i desember 2012.Gjennom hele året er det gjennomført særskilte forhandlinger mellom arbeidsgiver ogorganisasjonene. Omfanget er på ca. 115 ansatte.Årsrapport 2012 - Asker kommune47


Årsrapport 2012Asker kommune9 Fokusområde Økonomi9.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMIFokusmålGod økonomistyring og godtøkonomisk handlingsrom.SentraleutfordringerØ.1. Godøkonomistyring.Ø.2. Godtøkonomiskhandlingsrom.MåleindikatorerØ.1.1. Avvik i forhold til budsjett(virksomhetene).Ønsketresultat0 % negativtavvikLavesteaksepterteresultat0,1 - 0,75 %negativt avvikIkke godkjentresultatMer enn 0,75% negativtavvikØ.2.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn2,5 %Resultat 2011 Resultat 2012 Trend0,72 % 0,26 %2,64 % 4,40 %↓↑ØkonomistyringResultatet for indikatoren Ø.1.1 viser at tjenesteområdene i 2012 hadde et mindreforbruk (positivtavvik) på 0,26 prosent, noe som gir «grønt» resultat. Mindreforbruket utgjorde 7 mill. kroner.Endring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader har medført en engangskostnad påca. 20 mill. kroner i 2012. Tjenesteområdene Helse og omsorg og Oppvekst har fått den størstebelastningen ved fordeling av engangskostnaden på 20 mill. kroner. Uten denne ekstra belastningenville disse tjenesteområdene også hatt «grønt» resultat.TjenesteområdeAdministrasjon og ledelseBudsjettavvik iprosentAntall "grønne" virksomheter Antall "gule" virksomheter Antall "røde" virksomheter7,36 % 1OppvekstHelse og omsorgKultur, frivillighet og fritidTeknikk og miljøEiendom-0,61 % 19 5 12-0,08 % 4 6-2,95 % 2 1 10,85 % 2 22,86 % 1 1Økonomisk handlingsromAsker kommune oppnådde i 2012 et netto driftsresultat på 4,4 prosent, noe som gir «grønt»resultat. Ambisjonsnivået for netto driftsresultat er i henhold til måleindikator Ø.2.1 satt til 3prosent.I handlingsprogrammet for perioden 2012-2015 er det lagt til grunn at netto driftsresultat skal værepå minimum 4 prosent hvert av årene i perioden.48Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune9.2 DriftsregnskapetDriftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 54,3 mill. kroner. Driftsinntekteneøkte med 7,6 prosent fra 2011 til 2012, og viser en merinntekt på 190,8 mill. kroneri forhold til budsjett. Driftsutgiftene økte med 8,7 prosent, og viser et merforbruk på 140, 9 mill.kroner. Nettoeffekten er et positivt avvik på 49,9 mill. kroner.Driftsregnskap(tall i 100 kr)Regnskap2012Vedt. Bud.2012Reg.bud.2012Avvik2012Regnskap2011Driftsinntekter -3 707 925 -3 427 357 -3 517 120 190 805 -3 445 233Driftsutgifter 3 594 383 3 326 776 3 453 484 -140 899 3 305 547Brutto driftsresultat -113 542 -100 581 -63 636 49 906 -139 685Finansinntekter -148 594 -100 910 -100 910 47 684 -37 998Finansutgifter 280 505 242 568 242 568 -37 937 261 058Resultat eksterne finanstransaksjoner 131 912 141 658 141 658 9 747 223 060Motpost avskrivninger -183 755 -170 884 -170 884 12 870 -174 213Netto driftsresultat -165 385 -129 807 -92 862 72 523 -90 838Bruk av avsetninger -83 804 -4 239 -76 758 7 045 -177 957Avsetninger 194 900 134 046 169 620 -25 280 221 352Regnskapsmessig mindreforbruk -54 288 0 0 54 288 -47 443Sentrale inntektsposterFor 2012 er skatt og rammetilskudd til sammen på 2,7 mrd. kroner. Dette er 38,7 mill. kronerhøyere enn budsjett. Skatteinngangen isolert sett økte med 4,2 prosent fra 2011 til 2012.Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 147,4 prosent mot 152,2 prosent i 2011. Medutgangspunkt i kommunens søknad om skjønnsmidler, har Fylkesmannen tildelt 1,1 mill. kronergjennom rammetilskuddet.Avkastningen på kommunens Energifond utgjorde 104,6 mill. kroner i 2012. Dette er 29,6 mill.kroner høyere enn budsjett og har bidratt sterkt til det gode netto driftsresultatet i 2012.UtgiftsposterEndring av periodiseringsprinsipp for påløpte lønnskostnader medførte en engangsutgift i 2012 på 20mill. kroner. For øvrig må merutgift på driftsutgiftene ses i sammenheng med merinntekt på driftsinntekteneda dette i all hovedsak gjelder refusjoner til dekning av påløpte kostnader.Årsrapport 2012 - Asker kommune49


Årsrapport 2012Asker kommune9.3 InvesteringsregnskapetHovedoversikt 2AHovedoversikt investering 2ADriftsregnskap(tall i 100 kr)Regnskap2012Vedt. Bud.2012Reg.bud.2012Avvik2012Regnskap2011Investeringer i anleggsmidler 469 510 439 820 553 437 83 927 555 486Utlån og forskutteringer 87 192 100 000 100 000 12 808 75 511Avdrag på lån 16 375 9 862 9 862 -6 513 13 226Avsetninger 19 913 0 0 -19 913 62 375Årets finansieringsbehov 592 989 549 682 663 299 70 310 706 598Bruk av lånemidler -374 831 -291 409 -388 133 -13 302 -348 825Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 464 -62 000 -10 000 -5 536 -116 952Tilskudd til investeringer -7 886 -6 075 -31 359 -23 473 -40 298Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -85 958 -9 862 -10 836 75 121 -82 230Andre inntekter -155 0 0 155 285Sum ekstern finansiering -473 294 -369 346 -440 329 32 966 -588 020Overført fra driftsregnskapet -59 185 -50 200 -50 775 8 409 -72 117Bruk av avsetninger -60 510 -123 316 -172 195 -111 685 -46 461Sum finansiering -592 989 -542 862 -663 299 -70 310 -706 598FinansieringsbehovÅrets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 469,5 mill. kroner. Dette er 83,9mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Etterslepet i gjennomføringen av investeringer ble reduserti 2011 og er ytterligere redusert i 2012. Det er likevel en del prosjekter som på grunn av forsinketfremdrift eller feil budsjettperiodisering har ubenyttede midler ved utgangen av 2012.Utbetaling av startlån har vært ca. 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er mottatt ca. 20mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Disse er avsatt til fond for videre innbetaling tilHusbankenFinansieringSalgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 29 mill. kroner. Husbanken utbetaler ikketilskudd før ett år etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Forsinket fremdrift og feil budsjettperiodiseringknyttet til blant annet Gullhella, Borgenbråten og Salg av eiendom, er årsak til mindreinntekten.Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 75 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottattekstraordinære avdrag knyttet til Startlån på ca 20 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottattvederlagsfrie anlegg innenfor vann- og avløpsområdet for ca 26 mill. kroner. Det er også mottattmange små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø, trebåtsamling ogandre.50Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneMottatt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer er 8 mill. kroner høyere ennbudsjettert. Midlene inntektsføres i driftsregnskapet og overføres til investeringsregnskapet.Mindreforbruk og merinntekter knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk avfond enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp og brukt i henhold til regulert budsjett.Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viserimidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk.Hovedoversikt 2BHovedoversikt investering 2BDriftsregnskap(tall i 100 kr)Regnskap2012Vedt. Bud.2012Reg.bud.2012Avvik2012Regnskap2011Administrasjon og ledelse 11 026 10 000 23 380 12 354 8 928Oppvekst 40 086 55 000 58 065 17 979 95 569Helse og omsorg 112 297 106 000 171 866 59 568 110 301Kultur, frivillighet og fritid 85 165 86 170 77 159 -8 006 81 524Teknikk og miljø 197 629 169 150 174 435 -23 194 176 034Eiendomsforvaltning 23 306 13 500 48 531 25 225 83 130Sum investeringer i anleggsmidler 469 510 439 820 553 437 83 927 555 486Felles for alle tjenesteområder er at mange prosjekter har en noe annen økonomisk fremdrift ennbudsjettet forutsetter. Noen prosjekter har en raskere fremdrift mens andre prosjekter har en senerefremdrift en budsjettet forutsetter. Dette resulterer i et samlet mindreforbruk på investeringer ianleggsmidler på 83,9 mill. kroner.Prosjekter på totalt 9,4 mill. kroner har hatt et reelt merforbruk i 2012.Prosjektene med merforbruk dekkes av midler fra avsluttede prosjekter med mindreforbruk i 2012.Årsrapport 2012 - Asker kommune51


Årsrapport 2012Asker kommuneØvrige prosjekter er pågående og disse får overført sitt mer-/mindreforbruk til budsjettet for 2013.Administrasjon og ledelseTjenesteområdet administrasjon og ledelse har et mindreforbruk på 12,4 mill. kroner i 2012. Detteskyldes forsinkelser i prosjektgjennomføringen i forhold til budsjettert.OppvekstTjenesteområdet oppvekst har et mindreforbruk på 18 mill. kroner i 2012. Dette skyldes nettoforsinkelser i prosjektgjennomføringen i forhold til budsjettert. Av spesielle forhold nevnes:Bondi skoleBondi skole ble tatt i bruk i 2011 mens arbeidene utomhus ble ferdigstilt først i 2012. Fortsattgjenstår arbeider for ca. 2,5 mill. kroner. Ubenyttet bevilgning på 10,8 mill. overføres ikke til 2013.Lokalmiljøsenter BorgenSaken er avsluttet og det er inngått forlik med entreprenøren. Dette har resultert i et merforbruk på0,7 mill kroner i 2012.Nesøya skoleByggingen av Nesøya skole går som planlagt. Betaling for tomt til Nesøya skole er fortsatt ikkeendelig avklart. Endelig avklaring av ekspropriasjonskostnaden forventes i 2013.Helse og omsorgTjenesteområdet helse og omsorg har et mindreforbruk på 59,6 mill. kroner i 2012. Dette skyldesnetto forsinkelser i prosjektgjennomføringen i forhold til budsjettert. Av spesielle forhold nevnes:52Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneVeikryss Idunnsvei/RøykenveiSom varslet i kvartalsrapporten fra september 2012 er prosjektet avsluttet med et merforbruk på1,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes nye krav fra plan og bygg, ekstra tiltak i forbindelse med fjellsikringog lysanlegg, samt etablering av trapp som ikke var prosjektert.BorgenbråtenProsjektets fremdrift er i henhold til plan med overtakelse i desember og første innflytting i februar2013. Sluttoppgjør og brukertilpasninger pågår. Prognosen for totalprosjektet ligger 10 mill. kronerlavere enn budsjettert.Kultur, frivillighet og fritidTjenesteområdet kultur, frivillighet og fritid har et merforbruk på 8 mill. kroner i 2012. Dette skyldesoverskridelser og manglende budsjettering av inntekter og utgifter knyttet til eksterne bidragsytereved Oslofjorden kystkultursenter. Av spesielle forhold nevnes:Føyka stadion – Adecco tilretteleggingSom varslet i kvartalsrapporten fra september 2012 er prosjektet avsluttet med et merforbrukpå 2,3 mill. kroner. Merforbruket skyldes i det alt vesentligste vanningsanlegget som ikke kunnebenytte forutsatt offentlig vanntilførsel men måtte få ny hovedledning. Det har også vært noenødvendige etterarbeider.Vardåsen kirke – utbedring av takKostnader til midlertidige strakstiltak inklusive rettsaken kom på 1 mill. kroner i 2012. Ny sak omdet videre arbeidet med taket kommer i 2013. Oppstartbevilgning for nye tiltak, 1 mill. kroner, erinnarbeidet i HP 2013-2016.Oslofjorden kystkultursenterProsjektet ferdigstilles og overtas våren 2013. Askers andel i prosjektet er 27,1 mill. kroner inklusivmerverdiavgift for Sjøskolen. Det er tatt ut forliksklage mot Haakon Økegaardens stiftelse forutestående beløp pålydende 12,4 mill. kroner. I tillegg skal ca. 4 mill. kroner viderefaktureres tilandre deltakere i prosjektet. Det er ikke budsjettert med utgifter og inntekter knyttet til eksternebidrags ytere ved Oslofjorden kystkultursenter.Teknikk og miljøTjenesteområdet teknikk og miljø har et merforbruk på 23,2 mill. kroner i 2012. Dette skyldeshovedsakelig regnskapsteknisk føring av anlegg kommunen har mottatt vederlagsfritt. Utgiften erikke budsjettert men fremkommer regnskapsmessig i hovedoversikt 2B mens tilhørende inntektfremkommer kun i hovedoversikt 2A. Av spesielle forhold nevnes:Konglungen gang- og sykkelveiSom varslet i kvartalsrapporten fra september 2012 er prosjektet avsluttet med et merforbruk på3,4 mill. kroner. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet knyttet til budsjetterte refusjoner på 6 mill.kroner.Asker TorgOppgradering av Asker Torg er utsatt på ubestemt tid. Tilførte, ubenyttede budsjettmidler overføresikke til 2013.Årsrapport 2012 - Asker kommune53


Årsrapport 2012Asker kommuneSemsveien gang- og sykkelveiProsjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner.EiendomTjenesteområdet eiendom har et mindreforbruk på 25,2 mill. kroner i 2012. Dette skyldes nettoforsinkelser i prosjektgjennomføringen i forhold til budsjettert.9.4 BalansenAnleggsmidlerAnleggsmidler omfatter pensjonsmidler, aksjer og andeler, utlån, inventar og utstyr, maskiner ogtransportmidler samt faste eiendommer og anlegg. Økningen i anleggsmidlene skyldes hoved sakeligat investeringene i 2012 var høyere enn avskrivningene. I tillegg økte pensjonsmidlene med 199mill. kroner.Arbeidskapital – Omløpsmidler og kortsiktig gjeldArbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,7 mrd.kroner i 2012. Det meste av dette er bundet opp i anleggsobligasjoner holdt til forfall og i energifondetsmidler, og er således ikke likvide. Ubrukte lånemidler er i sin helhet knyttet til Startlånsordningenog er økt fra 58 mill. kroner i 2011 til 77 mill. kroner i 2012. Arbeidskapitalen korrigertfor energifond, anleggsobligasjoner holdt til forfall og ubrukte lånemidler er 234 mill. kroner eller 6,3prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er noe lavt i forhold til generelle måltall som antyder10-15 prosent. En anser imidlertid at plassering i anleggsobligasjoner holdt til forfall s ammenmed noen dagers trekk på kassekreditt gir bedre avkastning enn om midlene plasseres i bank.Likviditeten anses å være på et akseptabelt nivå.EgenkapitalEgenkapitalen er redusert med 345 mill. kroner fra 2011 til 2012. Reduksjonen skyldes atkommunens kapitalkonto, på grunn av økning av pensjonsforpliktelsene, er redusert med 410 mill.kroner. Fondsmidlene har en økning på 59 mill. kroner fra 2011 og utgjør i 2012 1,6 mrd. kroner,hvorav energifondene 1,2 mrd. kroner. kroner.Langsiktig gjeldKommunens langsiktige gjeld er økt med 958 mill. kroner fra 2011 til 2012. Kommunenespensjonsforpliktelse har økt med hele 714 mill. kroner. Nye regler fra finanstilsynet i 2012 med blantannet reduksjon av grunnlagsrenten og levealderjustering har ført til økning i pensjonsforpliktelsen.Også avvik mellom stipulert og faktisk avkastning, lønnsvekst og grunnbeløp samt uttak av AFP oguførepensjon i 2011, påvirker pensjonsforpliktelsen. Lånegjelden er økt med 244 mill. kroner.54Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune10 Fokusområde Læring og fornyelse10.1 MåloppnåelseGJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE LÆRING OG FORNYELSEFokusmålFremtidsrettet og lærendeorganisasjon.SentraleutfordringerL.1. Kultur forlæring ogfornyelse.L.2. Leder somtilrettelegge forutvikling.L.3. Fokus på etikkog samfunnsansvarMåleindikatorerL.1.1. Opplevelse av læring, utvikling ogfornyelse.L.2.1 Opplevelse av leder som tilrettelegger forutvikling.L.3.1. Implementering av ISO-standard 26000"Samfunnsansvar" i Felles ledelsessystem.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 Trend4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,43 4,504,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,69 4,80JaJa↑↑−Læring, utvikling og fornyelseMedarbeiderundersøkelsen er målemetode for de to måleindikatorene knyttet til opplevelsen avlæring, utvikling og fornyelse, samt opplevelsen av leder som tilrettelegger for utvikling. Det ble i2012 oppnådd «grønt» resultat for begge disse indikatorene.SamfunnsansvarISO-standard 26000 «Samfunnsansvar» ble implementert som en veiledende standard i Askerkommune i 2011.10.2 KompetanseutviklingLederutviklingKravene til lederrollen endres i takt med utviklingen og utfordringsbildet i samfunnet. Enforutsetning for at Asker kommune skal nå sine mål og møte fremtidens utfordringer er atkommunens ledere utøver et godt og helhetlig lederskap og evner å bygge kultur for utvikling ognyskapning.Lederskolen har siden mai 2012 vært underlagt prosjekt Kunnskapssenteret, og har i sitt arbeidgitt virksomhetsledere og mellomledere tilbud om lederstøtte og lederutvikling. 2. og 3. modul idet obligatoriske lederutviklingsprogrammet Team og teamledelse ble avsluttet i 2012. Programmethar blitt gjennomført i samarbeid med BI. Til sammen 247 ledere har deltatt i programmet, ogomkring 70 av disse fullfører i 2013 en mastermodul med avsluttende eksamen og prosjektoppgave.Programmet har vært gjennomført for hele kommunens administrative ledelse (rådmann, direktører,virksomhetsledere og mellomledere). Asker kommune mottok 1 mill. kroner i tilskuddsmidler fra KStil gjennomføring av lederutviklingsprogrammet.Videre har det vært gjennomført obligatorisk HMS-opplæring, kurs i medarbeidersamtaler, samt gitttilbud om lederstøtte, veiledning og coaching i lederrollen ute i den enkelte virksomhet.Årsrapport 2012 - Asker kommune55


Årsrapport 2012Asker kommuneKurs- E-læringsguiderog møtevirksomhet på KunnskapssenteretKurs- og møtevirksomhet på KunnskapssenteretKunnskapssenteret Asker kommune har hadde e­læringsguider 20478 deltakere innenfor(inkludert (inkludert standardIKT-kurs) IKT­kurs) programvarei 2012, i 2012, ognoe noe fleresom som aver en er økning en påøkning fagsystemene. på 2552 Disse deltakere guidene siden ble 2011 til sammen (før ny brukt organisering 8000 ganger av Kunnskapssenteret). i 2012, noe som er Antall en2552 deltakere siden 2011 (før ny organisering av Kunnskapssenteret). Antall IKT-kurs økte fra 221IKT­kurs klar økning økte fra fra 2011. 221 i 2011 til 244 i 2012.i 2011 til 244 i 2012.E-læringsguiderProsjektet KompetanseforvaltningssystemAsker kommune har e-læringsguider innenfor standard programvare og flere av fagsystemene. DisseAsker kommune har e­læringsguider innenfor standard programvare og flere avKompetanseforvaltningssystemet guidene ble til sammen brukt 8000 Obisoft ganger har i 2012, vært noe i pilotfasen som er en i 2012 klar økning med deltakere fra 2011. frafagsystemene.Gullhella sykehjem,DisseLønnsavdelingen,guidene ble til sammenPersonalavdelingenbrukt 8000 gangerog Kunnskapssenteret.i 2012, noe som er enklar økning fra 2011.Prosjektet KompetanseforvaltningssystemKompetanseforvaltningssystemet Obisoft har vært i pilotfasen i 2012 med deltakere fra Gullhellasykehjem, Lønnsavdelingen, Personalavdelingen og Kunnskapssenteret. Følgende moduler erProsjektet Kompetanseforvaltningssystemtestet ut: Kartlegging av realkompetanse innen flere ulike områder, medarbeidersamtaler, kurs ogevaluering. Kurs og e-læring har vært benyttet for å tilføre pilotdeltakerne kompetanse. GjennomKompetanseforvaltningssystemet Obisoft har vært i pilotfasen i 2012 med deltakere fradette prosjektet ligger Asker kommune i front når det gjelder systematisk kompetanseutvikling.Gullhella sykehjem, Lønnsavdelingen, Personalavdelingen og Kunnskapssenteret.56Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune10.3 Forskning, utvikling og innovasjonSystematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler, ikke minst for å kunnestase på innovasjon og ny teknologi.Asker kommune har revitalisert Kompetansesenteret og etablert Kunnskapssenteret som et prosjektsammensatt av et flerfaglig miljø med ambisjon om å være en arena for:• Innovasjon, teknologi- og tjenesteutvikling• Leder- og medarbeiderutvikling• Delingskultur og samarbeid mellom virksomhetene og på tvers av tjenesteområdene• Samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer• Samspill og partnerskapsutvikling mellom kommune, næringsliv og frivilligheten• Prosjektstøtte for utviklingsprosjekterKunnskapssenteret ble offisielt åpnet 24. september 2012.10.4 VelferdsteknologiVelferdsteknologi kan blant annet bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet påtjenestetilbudet. Kunnskapssenteret er en bidragsyter inn i de ulike prosjektene knyttet til velferdsteknologi.Det vises til tjenesteområde Helse og omsorg for ytterligere informasjon og status i deulike prosjektene.Årsrapport 2012 - Asker kommune57


Årsrapport 2012Asker kommune11 TjenesteområdeAdministrasjon og ledelseTjenesteområde Administrasjon og ledelse omfatter administrativ ledelse, forvaltning og utvikling,politisk sekretariat, HR, lønn, økonomi, anskaffelser, regnskap, Servicetorget, IKT, kommunikasjon,dokumentsenter, post, trykkeri og internservice i Rådhuset. Det nye Kunnskapssenteret er opprettetsom et prosjekt innen tjenesteområdet.Enhetene har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser,samt gi driftsstøtte til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid,styringsprosesser i samsvar med årshjulet, og produksjon av saker som fremmes for politiske organer.Tjenesteområdet har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjeneste overgripendestrategier: Arbeidsgiverpolitisk plattform, IKT-strategi, Kommunikasjonsstrategi og Anskaffelsesstrategi.11.1 Sentrale utfordringerDet ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Administrasjon og ledelse i 2012:• Arbeidsgiverpolitisk plattform• Plan- og styringssystemet• Økonomistyring og rapportering• Iverksette strategier• LederskolenArbeidsgiverpolitisk plattformKommunestyret vedtok 11. januar 2011 (sak 108/10) sak om Arbeidsgiverpolitisk plattform forperioden 2011-2014. Det er i 2012 påbegynt eller gjennomført en rekke aktiviteter i tråd medambisjonene i strategien.De mest sentrale av disse er:• Arbeidsmiljø og HMS: Gjennomføring av systematisk HMS-opplæring for ledere og tillitsvalgtemed fokus på tettere oppfølging av sykemeldte. Kommunestyret behandlet i november 2012sak om årsaker og mulige tiltak knyttet til sykefravær/nærvær (sak 102/12).• Kompetanseutvikling: Opprettelse av Kunnskapssenteret som felles arena for teknologi- ogtjenesteutvikling, kompetanseutvikling og innovasjon.• Lederskap: Lederskolen har siden mai 2012 vært underlagt prosjekt Kunnskapssenteret, og girvirksomhetsledere og mellomledere tilbud om lederstøtte og lederutvikling.• Masterprogram i regi av BI: Obligatorisk del ble avsluttet høsten 2012.• Rekruttering: Oppstart av arbeid med overordnet og langsiktig rekrutteringsstrategi.• Reduksjon av uønsket deltid: Etablering av et 3-årig prosjekt der Bergsmarksetra og Engeløkkaavlastning i første omgang skal fokusere på endrede arbeidstidsordninger i et bredt perspektivFor en nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene vises det til fokusområde Medarbeidere ogfokusområde Læring og fornyelse.Plan- og styringssystemetTjenesteområde Administrasjon og ledelse er ansvarlig for videreutvikling av plan- og styringssystemetog internkontrollarbeidet.58Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneKommunestyret vedtok våren 2012 kommunal planstrategi for Asker kommune 2012-2015 (sak17/12). Videre vedtok kommunestyret høsten 2012 planprogram for kommuneplanen 2013-2025(sak 88/12). Arbeidet med utarbeidelse av kommuneplanen ble startet opp høsten 2012.Det vises til kapittelet Mål- og resultatstyring for en nærmere beskrivelse av Asker kommunes planogstyringssystem.Økonomistyring og rapporteringFor å sikre god økonomistyring i virksomhetene har det i 2012 vært arbeidet med å etablere rutinerog verktøy for dette. Verktøy for økonomi og virksomhetsstyring er under kontinuerlig utvikling.Det er implementert en IKT-basert datavarehusløsning for å understøtte arbeidet. Løsningen erkoblet mot ulike datakilder og bidrar til at relevant styringinformasjon blir lettere tilgjengelig ogkan bearbeides på en enklere måte. Løsningen bedrer beslutningsstøtte på rådmannsnivå ogvirksomhets ledernivå.Prosessene knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring er videreutviklet på flere områder og lagtinn i årshjulprosessene. Dette innebærer blant annet utsendelse av oppdragsbrev fra rådmannenfor implementering av handlingsprogrammet. I dette inngår forpliktelse til mål og budsjett gjennomlederavtale, utarbeiding av ROS analyser og virksomhetsplan.Det er etablert tettere oppfølging og dialog med virksomhetene i forbindelse med månedsrapportering,og det er også utarbeidet nye maler for rapportering tilpasset Handlingsprogrammetsoppbygging.Iverksette strategierIKT-strategienKommunestyret vedtok 9. november 2010 (sak 94/10) sak om kommunens IKT-strategi for perioden2011-2014. Det er i 2012 gjennomført en rekke aktiviteter i tråd med ambisjonene i strategien.De mest sentrale av disse er:• Løsning for Balansert målstyring (BMS) er lansert (BI-løsning)• DSBs beredskapsløsning er benyttet under Fylkesmannens beredskapsøvelse (CIM)• Inngående e-faktura er lansert (Agresso)• Prosjektstyringsverktøy for oppfølging av byggeprosjekter er lansert (Agresso)• Digitale timelister er lansert (HRM)• Samhandlingsløsning mot eksterne aktører er lansert (Sharepoint)• Frivillighetsportalen er lansert• Meldinger via Norsk Helsenett med NAV er lansert (Gerica)• Plassadministrasjon for sykehjem er lansert (Gerica)• MS Office 2010 er innført i hele kommunen• Nettbrett er prøvd ut i barnehager• Historiske arkiv ved kommunalteknisk avdeling er digitalisert• IKT-løsninger for samhandlingsarkitektur er anskaffet• IKTs beredskapsvakt er utvidet• IKT-støtte og nye løsninger til utbyggingsprosjekter er levertÅrsrapport 2012 - Asker kommune59


Årsrapport 2012Asker kommuneKommunikasjonsstrategienKommunestyret vedtok 8. november 2011 (sak 104/11) sak om Asker kommunes kommunikasjonsstrategifor perioden 2012-2015. Det er i 2012 gjennomført flere aktiviteter i tråd med ambisjonenei strategien.Det er blant annet arbeidet med å utvikle nye internettsider for Asker kommune. Innbyggere sombruker kommunens ulike tjenester er den viktigste målgruppen for nettsidene. Arbeidet med denye nettsidene har derfor tatt utgangspunkt i at de mest brukte tjenestene/oppgavene skal liggelettest tilgjengelig. Nettsidene skal også gjøre det enklere for innbyggerne å følge med på og deltai utviklingen av lokalsamfunnet. I tillegg skal nettsidene være et godt arbeidsverktøy for lokalpolitikerne.Det har videre vært arbeidet med å utvikle en rekrutteringsstrategi der Asker kommunes omdømmebrukes aktivt for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse på kort, mellomlang og lang sikt.Kommunen har samarbeidet med Akershus reiselivsråd om å synliggjøre Askers attraksjoner foregne innbyggere, næringsliv og tilreisende.AnskaffelsesstrategienAnskaffelsesstrategien (vedtatt i kommunestyret 13.desember 2011) for perioden 2012-2015 skalblant annet sikre at kommunens anskaffelser understøtter prosesser som er i henhold til• Effektiv utnyttelse av ressurser• Ivaretakelse av samfunnsansvar• Gjeldende lover og forskrifter• Etiske og arbeidsgiverpolitiske retningslinjer• Kvalitet på leveranse og effektiv utnyttelse av ressurserRoller og rollebegreper i anskaffelsesprosessen ble behandlet i PSU 22.mai 2012. Anskaffelsesfunksjonenutvikles videre med grunnlag i de fremlagte rollebegrepene. Begrepene inntas vedrevidering av aktuelle reglementer og rutiner og gis et avklart myndighetsrom basert på delegertfullmakt. Til rollene knyttes tilhørende kompetansekrav. Det utvikles et opplæringsprogram somløpende sikrer at rolleinnehavere har nødvendig kunnskap. I samarbeid med virksomhetenegjennomgås anskaffelsesfunksjonen med sikte på å identifisere rolleinnehavere og redusere antallbestillere.En rekke tiltak for perioden er påbegynt og noen resultater er allerede oppnådd.• Prosesser for registrering og prioritering av større anskaffelsesprosesser og rammeavtaler erinnført• Malverk for anskaffelsesprosesser er oppdatert og tilrettelagt• Det er etablert flere og mer dekkende rammeavtaler i forhold til behovet• Kommunestyret ønsker utvidet bruk av muligheten for å inngå reserverte kontrakter for arbeidsmarkedsbedrifter.På bakgrunn av dette ble det gjennomført prosess for ekstern trykkingog kopiering og avtale ble inngått med Dønski Industrier AS.• Samarbeidet med nabokommuner om felles anskaffelser er utvidet• Det er gjennomført flere kurs i anskaffelser for prosjektledere• Anskaffelsesforum for avanserte innkjøpere er etablert• Prosessen med å redusere antall bestillere og øke kompetansen er påbegynt• Sentral anskaffelsesenhet er styrket ved at det er ansatt en ny rådgiver spesielt knyttet tilehandelssatsingen60Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune• Innføring av ehandelsløsning er i forprosjekt og vil rulles ut i organisasjonen i 2013• Det er etablert en ekstern anskaffelsesportal som gir god mulighet for å vise og publiserekommunens anbud samt håndtere tilbudsprosessen elektronisk• Kommunen meldte seg inn i materialreturordningen Grønt Punkt Norge og vil med det forplikteseg til å kreve og kontrollere at norske vareleverandører er knyttet til materialreturordning foremballasje11.2 NøkkeltallDriftsutgifterAsker bruker mindre utgifter til politisk styring per innbygger enn de andre kommunene i utvalget.Asker har hatt en økning i forhold til fjoråret.Asker bruker 12 kroner mer per innbygger enn Bærum og 15 kroner mer enn kommunegruppe 13per innbygger, men 10 kroner mindre enn landet.Asker har både de laveste brutto driftsutgiftene per innbygger og lønnsutgifter i administrasjon ogstyring per innbygger, sammenlignet med utvalget.ÅrsverkÅRSVERK2010 2011 2012Årsverk administrasjon og ledelseAntall årsverk ledelse og administrasjon 143 158 158Antall ansatte ledelse og administrasjon 150 168 169I perioden 2010 til 2011 har det vært en økning på 15 årsverk innen tjenesteområdet.Dette har sammenheng med etablering av rådmannens ledergruppe i 2010, samtstrategiske satsningsområder som samhandlingsreformen, samfunnsplanlegging,eierstyring, internkontroll og IKT i 2011. Antallet årsverk har imidlertid holdt seg stabilt Årsrapport i 2012 - Asker kommuneperioden 2011 til 2012.61


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsverkI perioden 2010 til 2011 har det vært en økning på 15 årsverk innen tjenesteområdet. Dette harsammenheng med etablering av rådmannens ledergruppe i 2010, samt strategiske satsningsområdersom samhandlingsreformen, samfunnsplanlegging, eierstyring, internkontroll og IKT i 2011.Antallet årsverk har imidlertid holdt seg stabilt i perioden 2011 til 2012.Politiske sakerTabellen viser at saksmengden i politiske utvalg har vært på samme nivå de siste tre årene.11.3 ØkonomiDriftsbudsjettetTjenesteområde Administrasjon og ledelse hadde et mindreforbruk på 15,1 mill. kroner i 2012.Mindreforbruket er knyttet til administrative prosjekter med forsinket fremdrift, samt administrativomstillingsreserve.62Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune12 Tjenesteområde OppvekstTjenesteområde Oppvekst omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, Barne- og familieenheten,Barne vernstjenesten og Asker voksenopplæring.12.1 Sentrale utfordringerDet ble i Handlingsprogram 2012-2015 definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområdeOppvekst i 2012:• Kvalitet, tidlig innsats og samordning av tjenester• Kapasitet i skoler og barnehager12.2 MåloppnåelseUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.SentraleutfordringerB-O.1. Godkvalitet påtjenestetilbudet.MåleindikatorerØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 TrendB-O.1.1. Årlig reduksjon i andel elever under Reduksjon 0 % Økning Ikke målt Ikke måltbekymringsgrensen.B-O.1.2. Implementering av SystematiskObservasjon av Lesing (SOL) ved alle skoler.Ja Ikke relevant Nei 87,50 % 87,50 %B-O.1.3. Andel på mestringsnivå 1 på 5. trinn og 0 - 12 % 13 - 14 % 15 - 100 % 16,69 % 14,32 %mestringsnivå 1-2 på 8. og 9. trinn.B-O.1.4. Gjennomsnittskarakter på> 4 3,8 - 3,9 < 3,7 3,68 3,82avgangseksamen (10. trinn).B-O.1.5. Opplevd læringsmiljø - andel elever som 0 % Ikke relevant Mer enn 0 % Ikke målt Ikke måltopplever mobbing.B-O.1.6. Opplevd læringsmiljø - andel elever som 90 - 100 % 80 - 89 % 0 - 79 % 72,35 % 75,50 %opplever produktiv arbeidsro.B-O.1.7. Opplevd læringsmiljø - andel elever som 60 - 100 % 40 - 59 % 0 - 39 % 55,46 % 51,38 %opplever å lære av tilbakemeldinger.B-O.1.8. Opplevd læringsmiljø - andel elever som 80 - 100 % 70 - 79 % 0 - 69 % 80,99 % 82,26 %opplever læringstrykk.B-O.1.9. Opplevd læringsmiljø - andel elever som 92 - 100 % 80 - 91 % 0 - 79 % 91,08 % 91,91 %trives på skolen.B-O.1.10. Opplevd læringsmiljø - opplevelse av 70 - 100 % 60 - 69 % 0 - 59 % 58,34 % 55,78 %utdanningsveiledningen.B-O.1.11. Oppfølgingsgrad av elever med mer 95 - 100 % 90 - 95 % 0 - 94 % 72,85 % 93,12enn 10 % fravær.B-O.1.12. Opplevelse av kvaliteten i SFO-tilbudet. 70 - 100 % 60 - 69 % 0 - 59 % 61,62 % 60,06 %B-O.1.13. Gjennomsnittsalder for barn som blirhenvist til tjenester for barn og unge.B-O.1.14. Andel saker med avvikendesaksbehandlingstid ihht lov/serviceerklæring.< 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,54 år 10,56 år0 - 10 % 11 - 20 % 21 - 100 % 50,56 % 57,98 %B-O.1.15. Etterlevelsesgrad tverrfaglig95 - 100 % 89 - 94 % 0 - 88 % 100 % 100 %samarbeidssystem (TFS).B-O.1.16. Etterlevelsesgrad overgangsrutiner. 100 % Ikke relevant 0 - 99 % 100 % 100 %B-O.1.17. Gjennomføringsgrad barnesamtaler. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 55,56 % 77,78 %B-O.1.18. Andel barnehager som brukeretablerte verktøy for observasjon av barnsmotoriske og sosiale utvikling.B-O.1.19. Gjennomføringsgrad bruk av TidligRegistrering av Språkutvikling (TRAS).B-O.1.20. Andel elever som består muntignorskprøve 3.100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 62,50 % 77,78 %100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 88,89 % 100 %90 - 100 % 80 - 89 % 0 - 79 % 73,81 % 77,42 %−↑↑↑↓↑↑↓↑↓↓↓−−↑↑↑↑Det unike målekartet for oppvekst har måleindikatorer som til sammen skal gi en indikasjonpå i hvilken grad kommunen lykkes i arbeidet med kvalitet, samordning, samhandling og tidliginnsats. Måleindikatorene for 2012 har et høyt ambisjonsnivå, og generelt er dette årsaken til demange «røde» tallene. Rådmannen har vært opptatt av å sette langsiktige mål som kommunensÅrsrapport 2012 - Asker kommune63


Årsrapport 2012Asker kommunevirksomheter kan strekke seg mot. Resultatene for 2012 viser bedre læringsresultater og bedrelæringsmiljø og er tegn på at arbeidet har en god retning i tjenesteområdet.Kvalitet, tidlig innsats og samordning av tjenesterOvergangsrutinerAlle barnehager og skoler etterlever rutinene som skal sikre gode overganger mellom de uliketrinnene i et barns læringsløp. Dette gir «grønt» resultat for indikatoren B-O.1.16.Barnesamtaler, observasjoner og TrasNærmere 80 prosent av barnehagene gjennomfører barnesamtaler, noe som fremdeles gir «rødt»resultat for indikatoren B-O.1.17, men det er en betydelig økning fra forrige år. Det samme gjelderresultatet for indikator B-O.1.18 som viser at 80 prosent av barnehagene bruker etablerte verktøyfor observasjon av barns motoriske og sosiale ferdigheter. Videre benytter nå 100 prosent avbarnehagene verktøyet Tidlig Registrering av Språk utvikling (TRAS), noe som gir «grønt» resultatfor indikatoren B-O.1.19.Læringsresultater i skolenResultatene på nasjonale prøver og eksamen på kommunenivå viser en bedring sammenliknet med2011, og resultatet på indikatorene B-O. 1.3. og B-O. 1.4. har gått fra «rødt» til «gult».Elevenes synspunkter på læringsmiljø og undervisningElevenes tilbakemeldinger viser at stadig flere opplever produktiv arbeidsro. Ambisjonen om atminst 90 prosent av elevene i liten eller ingen grad skal oppleve å bli forstyrret i arbeidsøktene erimidlertid ennå ikke er nådd, jf. «rødt» resultat for indikatoren B-O. 1.6. Elevene opplever i storgrad fokus på læring og mål for opplæringen, jf. «grønt» resultat for indikatoren B-O. 1.8. Det erimidlertid en lavere andel elever som opplever å lære av tilbakemeldinger fra lærerne sammenliknetmed 2011, jf. resultatet for indikatoren B-O. 1.7. Elevene trives i stor grad i askerskolen, og andelensom trives er stabil sammenliknet med forrige år (jf. måle indikator B-O.1.9.). Det er for få eleversom er tilfreds med utdanningsveiledningen på ungdomstrinnet, og det er en svak tilbakegang iresultatet for indikatoren B-O.1.10. Rådmannen arbeider for økt kompetanseutvikling innenfor disseområdene med særlig fokus på styrket klasseledelse og styrket tilbakemeldingskultur.Foreldreundersøkelsen i askerskolenTotalt sett er tilfredsheten med skoletilbudet blant foresatte på ønsket resultat (grønt) med en scorepå 4,7. Dette gjelder for både barnetrinn og ungdomstrinn.Tilstandsrapport for grunnskolenTilstandsrapport for grunnskolen er en utdypende analyse av tilstanden i askerskolen. Komité foroppvekst fikk forelagt Tilstandsrapport for grunnskolen i Asker 2012 ultimo 2012 og Kommunestyretførste kvartal 2013. Tilstandsrapporten omhandler status og analyse av læringsresultater,lærertetthet, læringsmiljø, andel elever med spesialundervisning og direktørens kvalitetsoppfølging.Analysen i årets tilstandsrapport konkluderer med at det i hovedsak har vært en bedring i resultaterpå de fleste områder.Trygt og godt læringsmiljø i askerskolenHøsten 2012 startet to nye skoler med PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).Det er nå seks skoler i Asker som er i gang med implementeringen.64Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunePALS er en tiltaksmodell, og hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som skal styrkeelevenes skole faglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd i skolenslæringsmiljø gjennom proaktive tilnærminger. Alle elever og ansatte er målgruppe for innsatseni PALS. Alle blir involvert i og utenom undervisningssituasjoner på alle skolens områder. PALSer en kontinuerlig og systematisk oppfølging av alle elevers utvikling, læring og læringsmiljøetter implementeringen. Det er skolens helhetlige innsats som skal gi resultater. Som alt annettotalomfattende utviklingsarbeid vil implementering og effekt av PALS ta tid, fra to til tre år.I 2012 la rådmannen frem plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen. Planengjelder fra og med skoleåret 2012/2013.Totalt 12 skoler har innført Trivselslederprogrammet for et aktivt og trygt leke- og læringsmiljø ifriminuttene. Hvalstad, Billingstad og Mellom-Nes skoler ble med i programmet i 2012.Kvalitet i SFOI foreldreundersøkelsen for askerskolen melder ca. 60 prosent av de foresatte på 2. og 4. trinn atde er tilfreds med SFO-tilbudet, noe som er en marginal tilbakegang sammenliknet med 2011 (jf.måleindikatoren B-O. 1.12.).Det ble i 2012 utarbeidet forslag til revidert forskrift og en plan for kvalitet i SFO med virkningfra høsten 2013. Komité for oppvekst vedtok ultimo 2012 å legge forskrift og plan frem forkommunestyre i januar 2013. Plan for kvalitet i SFO skal gi retning for skolenes arbeid med innholdi og organisering av de kommunale skolefritidsordningene i Asker. Kvalitet i SFO forutsetter høykompetanse blant de ansatte, et helhetlig tilbud og sammenheng mellom undervisning og SFO oggod samhandling mellom SFO/skole og hjemmene. De faglige fokusområdene i Plan for kvalitet ersosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning, sunn livsstil og helse, friluftsliv og barni bevegelse, samt kultur og kreativitet.Høy kompetanse i personaletStrategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av kommunestyret 14.juni 2011 (sak 65/11). Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samtfor samhandling av tjenester for barn og unge. På bakgrunn av strategien er det utarbeidet enkompetanseplan med ett tema hvert år i en fireårsperiode. Temaet for 2012 var Kommunikasjonog Relasjon, og temaet la føringer for årets kursplan. Over 2000 ansatte i private og kommunalebarnehager deltok på kurs knyttet til kurskatalogen i 2012.15 ansatte i kommunale og private barnehager startet på ABF-utdanning (arbeidsplassbasertførskolelærer utdanning) i 2012 ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Hedmark. Studieter statlig finansiert og er en deltidsutdanning som har fokus på barnehagen som læringsarena.I strategien Kvalitet og kompetanse ble det vedtatt økt pedagogtetthet i barnehagene, det vil si 12barn per voksen når barna er over 3 år. Økningen er lagt inn i en femårig opptrappingsplan fra 2012.Dette er gjort for å sikre den pedagogiske kvaliteten i barnehagen.Skoleåret 2011/2012 fikk 12 lærere i askerskolen plass ved den nasjonale videreutdanningen«Kompetanse for kvalitet» (en del av GNIST). I 2012 dekket staten 50 prosent av vikarmidlene.Kommunen dekket selv tilsvarende andel med 1,2 mill. kroner.Årsrapport 2012 - Asker kommune65


Årsrapport 2012Asker kommuneAsker kommune har hatt tilbud om etterutdanning til lærere innenfor fagområdene lesing, skriving,regning, pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse, læringsmiljø og vurdering for læring. Det ble satt av1 mill. kroner til etterutdanning av lærere i Handlingsprogram 2012-2015. Det ble i 2012 ikke tildeltstatlige midler til etterutdanning.Veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærereFra høsten 2011 ble det etablert et system for veiledning av nyutdannede førskolelærere som endel av GNIST-prosjektet. I barnehageåret 2011/2012 fikk 30 nyutdannede veiledning gjennomet nyopprettet veilednings team. Veiledning ble gitt gjennom samlinger, gruppeveiledninger ogindividuell veiledning.Høsten 2012 startet en kursrekke på åtte samlinger for nyutdannede lærere i askerskolen. Måleter å ivareta nyutdannede for å utvikle og beholde gode lærere i askerskolen. Samtidig får dissenyutdannede veiledning av egne mentorer på egen skole de første to praksisårene. Høgskolen i Osloog Akershus har i 2012 holdt en kursrekke for mentorene i askerskolen med særlig fokus på klasseledelse.It’s learning i barnehage og skoleAlle de kommunale barnehagene og tre private barnehager er gitt tilgang til it’s learning. Deresterende får tilgang innen mars 2013.Alle de kommunale grunnskolene i Asker fikk i 2012 ny It’s learning-plattform og alle skolene ernå tilknyttet samme område. Alle grunnskolene skal bruke It’s learning som hovedkanal for sinkommunikasjon med foresatte og som en viktig plattform for læring og tilbakemelding til elevene.Styrket helsetjeneste for barn og ungeI 2012 er det jobbet med å øke tilgjengeligheten til helsestasjonstilbudet, samt styrke fagmiljøet vedå holde åpent på helsestasjonene i Asker fem dager i uken. For å kunne gjennomføre dette flytterHvalstad helse stasjon til Holmen og Sentrum helsestasjon. Planen ble lagt i 2012, og den fysiskegjennomføringen vil skje medio 2013.Kommunestyret behandlet i mars 2012 sak om helsestasjons- og skolehelsetjenesten (sak 14/12).Styrkingen av skolehelsetjenesten på barnetrinnet er gjennomført som vedtatt. Alle de seksnye stillingene som ble bevilget er besatt, og de aller fleste av Askers barneskoler har fått økttilstedeværelse av helsesøster.Dispensasjoner i barnehageneDet er innvilget 60 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk lederi kommunale- og private barnehager for 2012. Stillingsstørrelsen varierer fra 20 til 100 prosentstilling. Antallet fordeles på følgende stillingskategorier: 3 styrere, 34 pedagogiske ledere og23 førskolelærer II. I de kommunale barnehagene er det innvilget til sammen 17 midlertidigedispensasjoner som pedagogiske ledere og førskolelærer II. Antallet innvilgede dispensasjoner er øktmed 10 siden 2011. Dette skyldes overholdes av presisering av pedagognormen i barnehageloven,samt økt antall fødselspermisjoner.Fattigdom og voldKommunestyret behandlet 30. oktober 2012 sak om Handlingsplan mot fattigdom (sak 83/12) ogsak om Bekjempelse av vold i nære relasjoner (sak 84/12).66Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneGjennomsnittsalderDet er et mål å snu ressursinnsatsen til barn og unge slik at de får tidlig hjelp.Gjennomsnittsalderen for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge er som i 2011 omkring10 år, noe som gir «gult» resultat for indikatoren B-O.1.13.Den totale nedgangen i 2012 på antall henvisninger til PPT sammenlignet med 2011 er 48. Årsakentil dette er sannsynligvis at Tverrfaglig samarbeidssystem fungerer etter formålet, noe som ogsåpåvirker nedgang i fristoverskridelse.SaksbehandlingstidOmkring 60 prosent av sakene ved Barne- og familieenheten og Barnevernstjenesten har avvikendesaks behandlingstid i henhold til lov, noe som gir «rødt» resultat for indikatoren B-O.1.14. Detteer på samme nivå som i 2011. Resultatet på virksomhetsnivå viser at alle saker ved Barne- ogfamilieenheten har avvikende saksbehandlingstid i forhold til Utdanningsdirektoratets anbefalingom tre måneder. Når det gjelder Barneverns tjenesten viser resultatet for 2012 at ca. 17 prosent avsakene har avvikende saksbehandlingstid. Dette er en forbedring i forhold til 2011 da resultatet var20 prosent.Prosjekter i BarnevernstjenestenI 2012 startet Barnevernstjenesten opp et prosjekt som har til hensikt å redusere kjøp av hjelpetiltakfra private aktører. Prosjektleder er ansatt og prosjektet forventes ferdigstilt i juni 2013.For å redusere sykefraværet har Barnevernstjenesten videre igangsatt et prosjekt som har fokuspå stress og psykososiale belastninger som de ansatte i førstelinjen utsettes for. Asker barneverntjenesteer en av pilot kommune, og forslag til tiltak skal utarbeides.10 enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere er bosatt i Asker hvert år siden 2009 og i 2012 er detbosatt 49.Prosjekt direkte bosetting av enslige mindreårige er gjennomført og avsluttet.I samarbeid med Imdi ble 5 enslige mindreårige bosatt i 2012.Prosjekt tidlig innsats i oppvekstProsjekt Tidlig innsats i oppvekst startet opp med prosjektleder i januar 2012. Hovedmålene medprosjektet er å redusere andelen elever med spesialundervisning, samtidig som man fokuserer påøkt kvalitet på spesial undervisningen for de som har behov for og rett til dette. Videre er det et målå snu ressursbruken fra sent til tidlig i oppvekstløpet, samt å gi en større andel barn og unge ettilfredsstillende utviklings- og opplæringstilbud innenfor ordinær barnehage og skole.Det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra barnehage, barneskole, ungdomsskole,Den alternative skolen, Barne- og familieenheten og barnevernstjenesten. Styringsgruppe er ogsåetablert.Prosjektet gjennomførte høsten 2012 en ståstedsanalyse av tidlig innsats innenfor oppvekstområdeti Asker kommune. Hensikten med ståstedsanalysen har vært todelt: For det første har hensiktenvært å kartlegge kommunens situasjon i forhold til tidlig innsats og dermed kunne peke på hvilkeutfordringer prosjektet bør arbeide videre med. For det andre har hensikten vært å skape rom forrefleksjon rundt praksis i forhold til tidlig innsats på den enkelte virksomhet. Prosjektet vil bidra til åÅrsrapport 2012 - Asker kommune67


Årsrapport 2012Asker kommunedefinere en grunnpakke” for alle elever med bakgrunn i blant annet ståstedsanalysen. Grunnpakkenvil bestå av allerede god praksis og videreutvikling av denne, slik at den kommer alle barn ogungdom i oppvekst til gode.Skolene har gode rutiner for oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær over 10 prosent, noesom gir gult resultat for indikatoren B-O. 1.11. Fravær er en viktig indikator i et forebyggende ogtidlig innsats­ perspektiv.De utrolige åreneBarne- og familieenheten og barnehagene har inngått avtale om samarbeid med De utrolige åreneved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, psykisk helse og barnevern (RKBU Nord). DeUtrolige Årene i Norge er både et forebyggende program og et behandlingstilnærmingsprogram forbarn. Det favner barn med atferds- og sosiale vansker, og det finnes også utvalg av forebyggendetiltak angående barn i alderen 0 til 12 år. Programmene er utviklet og forsket frem ved Universityof Washington i USA, og bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskravfor effekt. Asker kommune har tatt i bruk barnehage programmet og foreldreprogrammet.I 2012 har det vært gjennomført opplæring i barnehageprogrammet av alle ansatte i Hovedgårdensonen.I tillegg har to foreldregrupper deltatt i foreldreprogrammet knyttet til helsestasjonen.Evalueringen av disse gruppene viser at denne metoden har god effekt på barn som strevermed adferd og sosial tilpasning. Det er en god sammenheng mellom De utrolige årene og skoleprogrammetPALS.Styrkingsressurs i barnehageneDet ble i 2012 brukt 35,4 mill. kroner i styrkingstjenesten i barnehager, hvorav 1,5 mill. kronerble tildelt gjennom øremerkede statlige midler til minoritetsspråklige barn. Summen for styrkingstjenesteninkluderer spesialpedagogisk hjelp, logoped og PP-tjenesten. Spesialavdelingen ved Føykabarnehage er en liten gruppe med store hjelpebehov, og er finansiert over dette budsjettet med1,9 mill. kroner. 6,5 prosent av barna i kommunale barnehager og 5,1 prosent av barna i privatebarnehager hadde i 2012 behov for ekstra ressursinnsats. 62 barn i barnehagene hadde spesialpedagogiskhjelp ved utgangen av 2012.Sommerjobb for ungdom52 ungdommer hadde sommeren 2012 sommerjobb i regi av Utekontakten. Ungdommene jobbetseks timers arbeidsdag i én eller to uker hver. Det ble i 2012 avsatt 0,5 mill. kroner til tilbudet, somgir utsatt ungdom mulighet til arbeidserfaring og lønn i sommerferien.Prosjekt Sone NordProsjektet har som mål å kartlegge og etablere uorganiserte, forebyggende aktiviteter og fritidstilbudfor ungdommer i Torstad- og Landøya-sonen i samarbeid med ungdommene, foreldre, skoleneog øvrige private, frivillige og offentlige aktører. Det er bevilget1 mill. kroner per år i tre år til prosjektet. Prosjektmidlene skal brukes til prosjektleders lønns utgifterog gjennomføring av konkrete tiltak. I 2012 er det arrangert en rekke tilbud til ungdommene i sonenog evaluering av tiltakene viser at det er behov for aktivitetstilbud for ungdommene i disse to sonene.Sak om spesialskoleSak om spesialskole var under utarbeidelse i 2012 og legges frem i 2013.68Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune12.3 Saker med vedtak om særskilt rapporteringI Kommunestyret 30.08. 2011 (sak 82/11) ble det vedtatt at barnevernstjenesten to ganger i åretskal gi komite` for oppvekst og formannskapet en gjennomgang og orientering om situasjonen ibarnevernstjenesten. Dette ble gjort våren og høsten 2012.12.4 NøkkeltallBarnevernPrioriteringen av tjenester til barn og unge har vært et satsningsområde i Asker de senere årene,og økningen fra forrige år er vesentlig. Asker bruker mer ressurser på dette området enn Bærumkommune, men mindre enn de andre i utvalget. Utviklingen i helsesøstertjenesten de siste tre åreneer en bevisst økt satsning.BARNEVERN Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringDriftsutg. pr innb. 0-17 år, barnevernstj. 5 146 5 220 5 083 4 994 6 370 6 870Driftsutg.forebygging, helsestasj- og skolehelsetj.pr innb 0-22 år 2,6 2,4 2,4 2,1 : 3,7DekningsgraderAndel barn med barnevernnstilt.ift innb. 0-17 år 3,3 3,1 3,1 2,6 : 4,8Produktivitet / enhetskostnaderBarn med undersøkelser eller tiltak pr årsverk i banreverntj. 15,5 14,3 14,8 .. : 18,3Asker kommune finansierer barnevernstjenesten med mer ressurser enn Bærum kommune, menmed færre ressurser enn både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. En årsak til dette er atAsker har både asylmottak og transittmottak for enslige mindreårige flyktninger. I tillegg bosetterkommunen mange enslige mindreårige flyktninger.BarnehageBARNEHAGE Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringDriftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager 25 768 108 600 116 242 119 753 113 578 115 056DekningsgraderAndel barn 1-2 år med barnehageplass 80,9 83 82,4 82,7 81,3 80,2Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,5 96,7 96,8 96,4 97,1 96,6Produktivitet / enhetskostnaderDriftsutgifter pr oppholdstime i komm bhg 50 51 54 51 53 53Utdypende tjenesteindikatorerAndel ansatte med førskolelærerutdanning 30,5 31,9 32,8 26,8 34,4 33,3Ant barn pr årsverk til basisvirksomhet i kommunale bhg 6,3 6,3 6,2 6 6,3 6,2Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud 15,8 16,1 18,4 20,2 16,9 17,2Fra 2011 har kommunene overtatt finansieringsansvaret for barnehagene. De tidligere øremerkedestatlige midlene til barnehagene er blitt erstattet med frie inntekter i form av rammetilskudd tilkommunene.I 2012 brukte Asker kommune 116 242 kroner per innbygger i aldersgruppen 1-5 år til barnehageformål,litt over gjennomsnittet for landet. Bærum kommune har høyere netto driftskostnader enn Asker.Tilskuddssatsen og opptrapping av andel av tilskudd gitt til de private barnehagene er likevel høyerei Asker kommune enn i sammenlignbare kommuner. Det betyr at Asker kommune gir mer tilskuddper barn til barnehagene enn sammenlignbare kommuner.KOSTRA-tallet for netto driftsutgifter per innbygger kan være noe misvisende, da Bærum kommunehar flere private barnehager som mottar en høyere andel av tilskuddssatsen i form av maksimalsatseller kostnadsdekning. Dette har blant annet sammenheng med at Bærum har flere nye barnehagermed høyt kostnadsnivå. Det går også flere bærumsbarn i barnehager i nabokommuner, noe som eren dyrere løsning for Bærum.70Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneØkningen i antall barn som får ekstra ressurser skyldes både økt behov/forventninger, tidligereidentifisering av utviklingsvansker og fokus på betydningen av å igangsette tiltak tidlig. Det har værten generell økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og omfanget av hjelpen harøkt. I tillegg ytes det særskilte støttetiltak i barnehagene for barn med helsemessige utfordringer,tidlig. og pedagogisk Det har vært forebyggende en generell tiltak økning som i antall språkgrupper barn med og vedtak individuell om spesialpedagogiskoppfølging innen motorikk oghjelp, sosiale og ferdigheter.omfanget av hjelpen har økt. I tillegg ytes det særskilte støttetiltak ibarnehagene for barn med helsemessige utfordringer, og pedagogisk forebyggende tiltaksom Asker språkgrupper har en relativt og individuell høy andel oppfølging førskolelærere innen tatt motorikk i betraktning og sosiale at konkurransen ferdigheter. om arbeidskraftener stor i Oslo og Akershus. Med en jevn utbygging av barnehageplasser og støtte til utdanning avAsker har en relativt høy andel førskolelærere tatt i betraktning at konkurransen omarbeidskraften egne medarbeidere, er stor i har Oslo kommunen og Akershus. klart Med å holde en jevn andelen utbygging dispensasjoner av barnehageplasser fra utdanningskravet og på etstøtte lavere til nivå utdanning enn for av eksempel egne medarbeidere, Bærum. har kommunen klart å holde andelendispensasjoner fra utdanningskravet på et lavere nivå enn for eksempel Bærum.Årsrapport 2012 - Asker kommune71


Årsrapport 2012Asker kommuneGrunnskoleSKOLE Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringNto dr.utg gr.skolesektoren pr innb. 6-15 år 77 908 82 559 87 919 80 845 89361 97544- herav nto dr.utg gr.skoleundervisn inkl spes.skole pr innb. 6-15 år 59 658 65 384 69 763 66 373 72151 76439- herav nto dr.utg SFO pr innb. 6-9 år 2 842 3 255 3 197 724 3184 4186Nto dr.utg til voksenopplæring, pr innb 169 198 184 114 171 174DekningsgraderAndel elever i gr.skolen som får særskilt norskopplæring 6,6 6,8 7,2 6,8 7 7,4Andel elever i gr.skolen som får morsmålsoppl/tospråklig fagopplæring 3,1 3 2,7 4,7 3,8 3,1Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,8 8,2 8,3 7,2 7,9 8,5Andel elever i gr.skolen som får spes.undervisning 1.-4. trinn 4,1 5,1 5,3 4,8 5,1 5,6Andel elever i gr.skolen som får spes.undervisning 5.-7. trinn 7,4 8,3 9,2 8,4 8,9 9,8Andel elever i gr.skolen som får spes.undervisning 8.-10. trinn 9,7 12,1 11,6 9,2 10,6 11,1Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 81,7 83,6 82,7 85,8 64,4 60,5Andel elever i kommunal SFO med 100% plass 61 62,5 57,6 72,6 61,2 56,8Produktivitet / enhetskostnaderKor. bto driftsutg til grunnskolesektoren pr elev 87 594 93 098 98 595 93 531 95 488 102 187Utdypende tjenesteindikatorerGjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 15,2 14,6 14,1 15,4 14 13,3Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 15,9 15 14,9 15 13,9 13Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 16,6 15,4 15,3 16,6 15,6 14,7Andel lærere med universitets-/høgskoleutd. og ped. utdanning 84,6 83,9 .. .. .. ..Andre indikatorerAndel elever (pst) som deltar i leksehjelp, 1 - 4. trinnSkriftlig eksamen i hovedmål 3,8 3,6 3,9 3,7 3,5 3,4Skriftlig eksamen i sidemål 3,6 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3Skriftlig eksamen i engelsk 4,2 4,1 4,2 4,2 3,8 3,8Skriftlig eksamen i matematikk 3,9 3,6 3,8 3,7 3,1 3,1Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 2,2 2,1 2,2 2,2 2 2Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2,2 2,1 2,1 2,3 2 2Nasjonale prøver i lesing 8. trinn 3,5 3,6 3,5 3,5 3,1 3,1Nasjonale prøver i regning 8. trinn 3,5 3,5 3,6 3,6 3,1 3,1Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn 3,4 3,4 3,5 3,5 3 3Nasjonale prøver i lesing 9. trinn 3,8 3,8 3,8 3,9 3,5 3,5Nasjonale prøver i regning 9. trinn 3,8 3,7 3,8 3,9 3,5 3,4Netto driftsutgifter per innbygger til grunnskole har økt med 6,5 prosent fra 2011 til 2012, noe somskyldes Askers satsning på høyere lærertetthet. De høyere nettoutgiftene til SFO skyldes at Askerhar tilbud gjennom spesialavdelinger på barnetrinn og ungdomstrinn, og at dette inngår i nøkkeltallenefor SFO.Det var i 2012 en høyere andel elever som fikk spesialundervisning sammenlignet med Bærumkommune. For Asker er det økning på 5.-7. trinn og nedgang på ungdomsskoletrinnet.Sammenlignet med Bærum har Asker en noe lavere andel lærere uten høgskoleutdanning ogpedagogisk utdanning.Det har de siste årene vært stort fokus på å nå målet om å øke lærertettheten tilbake til 2004-nivå.Det har i perioden vært en økning i lærertettheten.72Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune11.5 Økonomi12.5 ØkonomiOppvekst (tall i 1.000) Regnskap Reg.bud. Avvik RegnskapMålgrupper2012 2012 2012 2011Barnehagetilbud 415 148 412 476 -2 672 381 453Grunnskole 565 400 565 306 -94 536 914Voksenopplæring 16 245 17 938 1 693 13 795Barn og unge 160 089 154 110 -5 979 154 123Oppvekst 1 156 881 1 149 829 -7 052 1 086 285Tjenesteområde Oppvekst hadde et merforbruk på 7 mill. kroner ved utgangen av 2012.Endring av periodiseringsprinsipp på lønn førte til en merbelastning på 4,6 mill. kroner.Kontantstøtteordningen Tjenesteområde Oppvekst for hadde toåringer et merforbruk ble fjernet 1. på august 7 mill. 2012, kroner og ved dette utgangen har medført av 2012. økt Endring avetterspørsel periodiserings etter prinsipp småbarnsplasser. på lønn førte 2,7 til en mill. merbelastning kroner av merforbruket på 4,6 mill. kroner. skyldes økning avantall små barn i barnehage. Tjenester til barn og unge har et merforbruk som gjør detnødvendig Kontantstøtteordningen å vurdere styrking for toåringer av budsjettrammen ble fjernet 1. i august 2013. 2012, og dette har medført øktetterspørsel etter småbarnsplasser. 2,7 mill. kroner av merforbruket skyldes økning av antall småbarn i barnehage. Tjenester til barn og unge har et merforbruk som gjør det nødvendig å vurderestyrking av budsjettrammen i 2013.Årsrapport 2012 - Asker kommune73


Årsrapport 2012Asker kommune13 Tjenesteområde Helse og omsorgTjenesteområde Helse og omsorg omfatter helsetjenester, psykisk helsetjeneste, sosiale tjenester,tjenester til funksjonshemmede, sykepleietjenester og omsorgstjenester for eldre. Sykehjemsplasserog omsorgsboliger som driftes av private og/eller interkommunale selskaper inngår også i dettetjenesteområdet.13.1 Sentrale utfordringerDet ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Helse og omsorg i 2012:• Samhandlingsreformen• Boligsosialt arbeid• Omsorgsteknologi• Kvalitet13.2 MåloppnåelseUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet,tilgjengelighet og brukermedvirkning.SentraleutfordringerB-HO.1. Godkvalitet påtjenestetilbudet.B-HO.2.Tilgjengeligetjenester.B-HO.3. Godbrukermedvirkning.MåleindikatorerB-HO.1.1. Andel virksomheter som har utvikletrutiner som sikrer rett kompetanse for å ivaretabrukernes individuelle behov.B-HO.1.2. Andel vedtak som omgjøres avklageinstans i % av totalt antall klager tilklageinstansen.B-HO.1.3. Andel tiltaksplaner i % av totalt antallbrukere med definert behov for tiltaksplaner.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 Trend75 - 100 % 60 - 74 % 0 - 59 % 90,91 % 100 %0 - 10 % 11 - 20 % 21 - 100 % 10,53 % 0 %80 - 100 % 70 - 79 % 0 - 69 % 97 % 98,45 %B-HO.1.4. Andel virksomheter som harvidereutviklet rutiner for samordning av tjenestertil brukere med sammensate behov.75 - 100 % 60 - 74 % 0 - 59 % 81,82 % 100 %B-HO.1.5. Økning i andel forebyggende tiltak. 5 - 100 % 2 - 4 % 0 - 2 % 90,91 % 100 %B-HO.1.6. Aktuell omsorgsteknologi forhjemmetjenesten er innført som etkvalitetsforberedende tiltak.B-HO.2.1. Andel virksomheter som harvidereutviklet rutiner for iverksettelse av vedtak,jf. serviceerklæringer.B-HO.2.2. Andel virksomheter som har utvikletsamhandlingsrutiner, jf. Prosjekt vedtakskontor.B-HO.3.1. Andel gjennomførte møter medpårørende i % av totalt antall relevante brukere,jf. rutine.B-HO.3.2. Brukere/pårørendes tilfredshet medinformasjon fra virksomheten.Ja Ikke relevant Nei Ja Ja75 - 100 % 60 - 74 % 0 - 59 % 80 % 100 %75 - 100 % 60 - 74 % 0 - 59 % 63,64 % 100 %75 - 100 % 65 - 74 % 0 - 64 % 94,85 % 100 %4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,72 4,82↑↑↑↑↑−↑↑↑↑BMS-resultatene for 2012 viser at alle de 10 indikatorene oppnådde «grønt» resultat. Alleindikatorene har hatt fremgang sammenlignet med resultatene for 2011.SamhandlingsreformenÅrsskiftet 2011/2012 markerte starten på samhandlingsreformen, en reform som skal sikreinnbyggerne gode helse- og omsorgstjenester også i fremtiden. Retningen for reformen erfastsatt av nytt lovverk og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2012-2015. Målet er å etablere godeforebyggende strategier og tiltak, sikre gode pasientforløp, øke kvaliteten på tjenestene og få merhelse ut av hver krone som investeres. Fase 1 av reformen omhandler somatiske helsetjenester.Fase 2 omhandler arbeidet med psykisk helse, rus og folkehelse.74Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneDet systematiske utviklingsarbeidet har fortsatt vært rettet mot rettslige, organisatoriske, faglige ogøkonomiske virkemidler.Rettslige virkemidlerDet er inngått 11 avtaler mellom kommunen og helseforetaket. Alle avtaler ble utarbeidet og vedtattinnen 1. juli 2012, i henhold til lovkravene. Kommunehelse-samarbeidet i Vestre Viken har vært ensentral samarbeidspart i utarbeidelse av avtalene, mens Lokalt samarbeidsutvalg (Asker og Bærumkommuner og Bærum sykehus) har hatt ansvaret for å operasjonalisere avtalene til lokale forhold.På utøvernivå er det utviklet avtaler, retningslinjer og prosedyrer som sikrer samhandlingen i dethelhetlige pasientforløpet.Organisatoriske virkemidlerFølgende lokalmedisinske tjenester er etablert og videreutviklet i henhold til kommunestyrevedtaketi november 2011 (sak 118/11):• Korttidsplasser: 7 forsterkede korttidsplasser er etablert på Bråset bo- og omsorgssenter. Oppstartav avdelingen har skjedd gradvis fra 1. mai.• Forsterket sykepleieteam: Sykepleiepersonell med spesialkompetanse innen intensivsykepleieog erfaring fra akuttmottak ble etablert 1. oktober.• Tverrfaglig innsatsteam/hjemmebasert rehabilitering: Gradvis opptrapping gjennom året.• Ambulant team, palliasjon/lindring: Kreftkoordinator startet 1. september og er et koordinerendeledd mellom bruker, kommunens 4 kreftsykepleiere, sykehuset, og øvrige instanser.• Ambulant team, demens: Har vært aktivt siden 1. januar. Teamet har spesielt fokus på hjemmeboendepersoner med demenssykdom, pårørendeskolen og demenstelefonen. Videre har deen sentral rolle i å drive veiledning og opplæring av øvrig personell i virksomhetene.Kommunestyret vedtok 28. august 2012 sak om omsorgstjenester for eldre 2015-2030 (sak 7/12).Temaplanen gir føringer for en dreining av tjenesteprofilen rettet mot tjenester som blant annet skalbidra til å hindre/ utsette sykehusinnleggelse og forkorte/forskyve behovet for omfattende hjelp.I løpet av høsten 2012 ble det etablert 28 sykehjemsplasser på Søndre Borgen. I tråd medendringen av tjenesteprofilen vil det i 2013 bli etablert ytterligere 28 korttidsplasser på SøndreBorgen. Ambulante sykepleieteam vil bli knyttet til disse korttidsplassene. Avtalen med GodtHaabom kjøp av 14 sykehjemsplasser ble som planlagt avviklet 1. november 2012.For å oppnå et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud er samhandling mellom kommunenog helseforetaket en av de viktigste suksessfaktorene. Det lovpålagte avtalesystemet mellomkommuner og helse foretak er et sentralt verktøy i denne sammenheng. Samhandlingsreformenutfordrer også dialog mellom bestiller og utfører internt i kommunen. For å sikre et helhetlig pasientforløphar ett av utviklingstiltakene i 2012 vært å analysere arbeidsprosesser og behandlingsforløp,samt utarbeide strukturerte samhandlingsrutiner.Faglige virkemidlerForsknings-, opplærings- og utviklingsenheten (FOU-enheten) har ansvar for den overordnedekoordineringen av kunnskaps– og kvalitetsutvikling innenfor tjenesteområdet, og er pådriver ogtilrettelegger for fag- og tjenesteutvikling innen følgende satsningsområder:• Systematisk kvalitetsarbeid• Velferds- og helseteknologi• Videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter• Kompetanseutvikling hos ansatte• kunnskapsutvikling og forskning i helse- og omsorgstjenesteneÅrsrapport 2012 - Asker kommune75


Årsrapport 2012Asker kommuneFOU-enheten har i 2012 spesielt hatt ansvar for prosjektene Samarbeid om etisk kompetanseheving(ETHOS) og Strategisk kompetanseheving.Som et resultat av prosjektet Lokalmedisinske tjenester er det etablert fagnettverk innenr ehabilitering og demens. Nettverkene har representanter fra Asker, Hurum og Røyken kommuner,samt Bråset bo- og omsorgssenter.Ytterligere to forskningsprosjekter er igangsatt i 2012:Senter for pasientmedvirkning (SPS) ved Oslo universitetssykehus, Asker kommune, Psykiatriskavdeling ved Blakstad sykehus og Vestre Viken forskning har etablert et brukerfokusertsamhandlingsprosjekt for å utvikle et mobilt web-basert verktøy, kalt «PsyConnect». Dette skal væreet støtteverktøy for brukere av psykiske helsetjenester som sikrer økt involvering i samhandling medhjelpeapparatet.Videre har Asker kommune gjennom sin samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud utvikletet forsknings prosjekt for å utvikle kunnskap om samarbeid og samhandling innen og mellomkommunale tjenester. Målgruppen er innbyggere med problematikk innenfor psykisk helse og rus.Kunnskapen skal utvikles i samarbeid mellom brukere, pårørende og fagpersoner. Prosjektet vil varei tre år, og er finansiert av Norges Forskningsråd som dekker tre forskerstillinger.Økonomiske virkemidlerKommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og betalingsplikt for utskrivningsklarepasienter gir kommunen, gjennom rammefinansieringen, et økt medfinansieringsansvar forspesialisthelsetjenestene. Det har vært mye fokus på å etablere systemer som sikrer økonomistyring,rapportering og kontroll både på overordnet nivå og virksomhetsnivå. Det har i 2012 pågåttet omfattende arbeid som skal sikre optimal koordinering og styring av kommunens tilbud om helseogomsorgstjenester. For å sikre en helhetlig produksjonsstyring er det etablert et nytt administrativtsystem for oppfølging, kontroll og rapportering, med fokus på pasientstrømmer, økonomi ogeventuelle kvalitetsavvik.Boligsosialt arbeidAsker kommune har inngått avtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram(BOSO). Kommunestyret behandlet i sak 50/12 programplan for BOSO og vedtok to hovedmål ogflere delmål for satsningen.Kommunen har i 2012 særlig hatt fokus på å bedre organiseringen av det operative boligsosialearbeidet, samt tjenesteutviklingen knyttet til dette. Dette omfatter blant annet utvikling av boligtjenester,flerfaglig bo-oppfølging og økt innsats for å fremskaffe egnede boliger. Prinsippet om «endør inn» til tjenesten er lagt til grunn for arbeidet.Nedenfor omtales status for aktuelle prosjekter tilknyttet BOSO-programmet:BoligkontorDet er utarbeidet en plan for organisering av et boligkontor med bakgrunn i prinsippet om en dørinn. Bolig kontoret skal sikre en helhetlig organisering av det operative boligsosiale arbeidet. Brukerehar deltatt i forbindelse med utarbeidelse av planen.StartlånStartlånsprosjektet har fokus på oppfølging av brukeren gjennom hele startlånsprosessen, fra76Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunesøknad om startlån til kjøp av bolig. Asker kommune har over lengre tid vektlagt startlån som etviktig virkemiddel for bosetting av vanskeligstilte. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferdog aldring (NOVA) har trukket frem Asker kommune som en foregangskommune når det gjelderboligetablering ved hjelp av startlån.BolighjelpenDet er opprettet samarbeid mellom sosialtjenesten og frivillighetssentralene for å bistå vanskeligstilteved boliganskaffelse, både ved eie og leie. Dette prosjektet er basert på at frivillige bistårboligkjøpere i forbindelse med visning, salg eller leie.Prosjektet «Ungdom i bolig»Prosjektet prøver ut ulike løsninger for å skaffe boliger til særlig vanskeligstilt ungdom i aldersgruppen17-25 år. Prosjektet har i 2012 oppnådd gode resultater. Fra oppstarten i oktober 2012 harkommunen vært i kontakt med 22 bostedsløse ungdommer mellom 17 til 25 år.Tverrfaglig bo-oppfølgingsteamDet arbeides med utvikling av et mer funksjonelt oppfølgingsteam for personer med behov forbo-oppfølging. Flerfaglig bo-oppfølging skal bidra til å forhindre tap av.Bedring av bomiljøProsjektet har utredet bomiljø og bygningsmasse i et kommunalt boligområde med særskiltelevekårs utfordringer. Leietakerne har vært inkludert i prosessen og strakstiltak er iverksatt. Det erutarbeidet en plan for revurdering av bruken av området.Modulbasert opplæringDet er startet et arbeid med utvikling av en systematisk og rullerende opplæring i boligsosialtarbeid og bolig sosiale virkemidler. Målet er å styrke den bofaglige samhandlingskompetansen tilkommunens ansatte.Plan for helhetlig og differensiert boligutviklingDet er startet et arbeid med utarbeidelse av plan for helhetlig og samtidig differensiert bolig utvikling.Boliger for vanskeligstilte – Fusdalområdet og SkustadgataDet er vedtatt å etablere boliger for vanskeligstilte på Fusdal og i Skustadgata i 2013/2014. Boligutviklingenskal bidra til en differensiert boligkjede for personer som står svært langt unna detordinære boligmarkedet, og som trenger bistand fra kommunen til å etablere seg i dette.OmsorgsteknologiFølgende prosjekter og tiltak er iverksatt innen velferdsteknologi og IKT.MIKAElektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren er innført. MIKA er et nasjonalt prosjektfor sikker elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus, NAV, fastleger og helse og omsorgstjenesteni kommunene.Mobile arbeidsstasjoner i hjemmesykepleien (PDA)Mobile arbeidsstasjoner er innført i hjemmesykepleien. Bruk av PDA bidrar til økt tilgjengelighet avdokumentasjon.Årsrapport 2012 - Asker kommune77


Årsrapport 2012Asker kommuneNettbaserte individuelle planer (WEB IP)I 2012 har det vært gjennomført en gradvis implementering i bruk av WEB IP. Dette er et nettbasertverktøy som er til støtte både for brukere og ansatte i arbeidet med individuell plan.Gerica - plassadministrasjonDet er utviklet og tatt i bruk en ny modul i Gerica som skal forenkle administrasjonen og oversiktenover plasser i sykehjem og omsorgsboliger i kommunen.GPS fallalarmFallalarm med GPS er et viktig tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forhold tilautonomi, bevegelsesfrihet og sikkerhet. Asker kommune igangsatte i 2012 et prosjekt for å prøveut en løsning for 6 brukere med alvorlig grad av epilepsi. Selve utprøvingen av løsningen skal foregåi perioden fra august 2012 til mars 2013. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hjelp24 og AMKmed flere.PsyConnectAsker kommune deltar i pilotprosjektet PsyConnect, som er et nettbasert verktøy under utvikling forsamhandling med helsepersonell og mestring av psykisk lidelse. Prosjektet er et samarbeid mellomflere aktører både nasjonalt og lokalt. Prosjektet går over tre år. Det vises for øvrig til redegjørelsenom forskningsprosjektet ovenfor.KvalitetOrganisering av FOU-enheten skal sikre at resultatet av arbeidet favner alle ansatte, sikrer synergiermellom virksomhetene, samhandling og systematisk kontinuerlig kompetanseutvikling blant ansatte.I 2012 ble sentralt fag- og kvalitetsråd etablert. Rådet legger strategiske føringer for FOU-arbeidetog har et tett samarbeid med FOU-nettverket. Nettverket, som består av én representant fra hvervirksomhet, er ansvarlig for at føringer fra rådet gjennomføres og følges opp. Virksomheteneskvalitetsråd har ansvar for systematisk utvikling og kvalitetsforbedring innen de enkelte fagområder.Figuren nedenfor illustrerer organiseringen av nettverksarbeidet.78Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneDet systematiske kvalitetsarbeidet har i 2012 hatt fokus på følgende temaer:• Kunnskapsbasert praksis har vært et sentralt satsingsområde i alle virksomhetene, blant annetved å legge til rette for bruk av nettbaserte nasjonale Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten(PPS).• Faglig dokumentasjon er sikret gjennom iverksettelse av internundervisning, oppfølging ogvidereutvikling av dokumentasjonssystemet (Gerica).• Implementering og oppfølging av nasjonale retningslinjer for ernæring.• Systematisk opplæring i legemiddelhåndtering i samarbeid med Apotek 1 og virksomhetene.• Deltagelse i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge Hender».• Utvikling og implementering av infeksjonskontrollprogram i institusjonene.• Utvikling av kvalitetsindikatorer for å sikre måling og overvåking av kvalitet innenfor områdenemedikamentadministrasjon, ernæring, fall og helhetlige forløp. Det er opprettet ressursnettverkpå tvers av virksomhetene for videre utvikling av kvalitetsindikatorer. FOU-nettverketkoordinerer arbeidet.I 2012 er det utarbeidet en strategisk plan for utvikling av tjenestene, «Strategi 2020», i trådmed føringer knyttet til samhandlingsreformen. Formålet med planen er å frembringe et helhetligog overordnet styringsdokument som klargjør og konkretiserer de utfordringer kommunen ståroverfor. Parallelt med utarbeidelse av planen er det utviklet en visjon for tjenesten som understøtterstrategiene: «Sammen gjør vi det mulig!». Utviklingsarbeidene har skjedd med bred deltagelse fratjenestene. Arbeidet med implementering av visjonen og strategien starter i 2013.13.3 Saker med vedtak om særskilt rapporteringSamhandlingsreformenKommunestyret vedtok i sak 5/12 om samhandlingsreformen at komité for helse og omsorg skalholdes løpende orientert om utviklingen. Vedtaket er fulgt opp gjennom en muntlig orientering ihvert komitémøte. For status for 2012 vises det til pkt. 12.2 ovenfor om samhandlingsreformen.Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt personlig assistanse at ordningen skulle gåover i kommunal regi fra 1. mai 2012. Vedtaket om rapportering er fulgt opp gjennom årshjulsrapporteringen.Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO)Kommunestyret vedtok i sak 50/12 om programplan BOSO at komiteenholdes løpende orientert om Boligsosialt utviklingsprogram, og rapportering skjer i henhold tilkommunens plan- og styringssystem. For status for 2012 vises det til pkt. 12.2 ovenfor om boligsosialtarbeid.Årsrapport 2012 - Asker kommune79


Årsrapport 2012Asker kommune13.4 NøkkeltallPleie og omsorgFramskrivning av dekningsgrad sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester:2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030Sykehjem 355 369 369 369 369 385 385 400 410 485 635Omsorgsboliger 85 85 85 145 145 145 145 145 145 145 145Sum sykehjem og omsorgsboliger 440 454 454 514 514 514 530 545 555 630 780Antall innbyggere over 80 år 2 222 2 286 2 346 2 378 2 416 2 440 2 506 2 594 2 648 2 988 3 711Dekningsgrad 19,8 % 19,9 % 19,4 % 21,6 % 21,3 % 21,1 % 21,1 % 21,0 % 21,0 % 21,1 % 21,0 %Kommunestyret vedtok i sak 71/12 om omsorgstjenester for eldre 2015-2030 å utvikle heldøgnsomsorgfor eldre (sykehjem og omsorgsboliger) i tråd med en dekningsgrad på 21 prosent. Tabellenover viser den forventede utviklingen av dekningsgrad i årene fremover.Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 LandetPleie og omsorg 2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringNetto driftsutgifter pr. innbygger i kr, pleie- og omsorg 10 848 11 645 12 761 15 598 14 029 14 895Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb over 80 år 280 366 295 022 320 942 315 189 329 854 339 551Plasser i inst i pst av mottakere av pleie- og omsorgstj. 20,1 18,8 19,9 21,6 16,9 18,3Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetj. pr innb over 18 år 1 274 1 410 1 559 1 215 1 043 1 025DekningsgradMottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 292 298 299 354 410 431Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 1) 23,1 23,9 18,9 16,0Andel innbyg 80 år og over som er beboere på institusjon 14,7 12,7 11,8 13,2 12,6 14,1ProduktivitetBrutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester 181 463 198 952 230 052 268 165 215 927 210 908Brutto driftsutgifter pr. mottaker av kom. pleie og omsorgstj. 343 222 338 681 380 515 440 291 363 051 356 226Års verk eks kl. fravær i brukerrettede tjen. pr. mottaker 0,51 0,51 0,55 0,53 0,48 0,481) Asker 2012: Lagt til plasser på Bråset som ikke var med i KOSTRA-tallene pga kjøp fra annen kommune.Asker bruker mindre utgifter per innbygger til pleie og omsorg enn de andre kommunene i utvalget.Asker har hatt en jevn økning fra 2010, men ligger fortsatt godt under både Bærum og landet.Økningen fra 2011 har vært på 10 prosent for Asker, men kun 6-7 prosent for Bærum, kommunegruppe13 og landet. Dersom utgiftene fordeles på antall innbyggere over 80 år, ligger Asker lavereenn sammenlignet med landet og kommunegruppe 13, men noe høyere enn Bærum.Asker prioriterer institusjonsplasser høyere enn gjennomsnittet for landet og kommunegruppe 13,men noe lavere enn Bærum.Asker ligger en god del lavere enn landet og kommunegruppe 13 og noe lavere enn Bærum når detgjelder mottakere av hjemmetjenester. Noe av årsaken er blant annet at Asker har satset mer ennandre kommuner på sykehjemsplasser i forhold til hjemmetjenester.Asker ligger på nivå med Bærum og over kommunegruppe 13 og landet når det gjelder andel plasseravsatt til tidsbegrenset opphold (korttidsplasser).80Årsrapport 2012 - Asker kommune


Asker ligger på nivå med Bærum og over kommunegruppe 13 og landet når det gjelderandel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (korttidsplasser).Årsrapport 2012Asker kommuneAsker ligger høyere enn landet og kommunegruppe 13 når det gjelder bruttodriftsutgifter Asker ligger høyere per mottaker enn landet av og hjemmetjenester, kommunegruppe 13 men når en det god gjelder del lavere brutto enn driftsutgifter Bærum. per mottakerAsker av hjemmetjenester, har økt med 16 men prosent god fra del 2011, lavere mens enn Bærum. de andre Asker i utvalget har økt har med økt 16 mellom prosent fra 7 2011, mensprosentde andreogi utvalget9 prosent.har øktÅrsakenmellomtil7detteprosentkanogvære9 prosent.at AskerÅrsakeni løpettilavdette2012kanharværeøktatandelenAsker i løpet avbrukere som mottar omfattende tjenester fra hjemmesykepleien.2012 har økt andelen brukere som mottar omfattende tjenester fra hjemme sykepleien.Asker ligger høyere enn landet og kommunegruppe 13, men lavere enn Bærum når detgjelder Asker ligger brutto høyere driftsutgifter enn landet perog mottaker kommunegruppe av kommunale 13, men pleie­ lavere og omsorgstjenester.enn Bærum når det gjelderAsker brutto har drifts økt utgifter med 12 per prosent mottaker fra av 2011, kommunale mens de pleie- andre og i utvalget omsorgstjenester. har øket med Asker mellom har økt 6med 12prosent og fra 82011, prosent. mens Noe de av andre årsaken i utvalget til dette har kan øket være med mellom at Asker 6 har prosent et økende og 8 prosent. antall Noe avressurskrevende brukere.årsaken til dette kan være at Asker har et økende antall ressurskrevende brukere.SosialtjenestenAsker Asker Asker Bærum K.gr. 13 LandetSosialtjenesten 2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringNet dr.utg til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 2 036 2 059 1 992 2 672 2 946 3 013Nto dr.utg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66586 år 637 632 967 1 010 1 172Nto dr.utg til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år 1 148 1 129 1 057 1 243 1 471 1 342DekningsgradAndelen sos.hjelpsmot. 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 2,9 2,8 2,8 2,9 3,7Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 0,63 0,68 0,74 1,08 1,07 1,03ProduktivitetBto dr.utg pr. sosialhjelpsmottaker 73 327 76 225 74 702 94 443 89 872Bto dr.utg til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 41 560 41 128 37 254 42 140 37 282Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 7 443 7 737 7 382 9 007Gjennomsnittlig stønadslengde 5,5 5,2 5,0 4,7Årsrapport 2012 - Asker kommune81


Årsrapport 2012Asker kommuneAsker kommune har lavere utgifter til sosialhjelp per innbygger i aldersgruppen 20-66 år enn Bærumkommune, kommunegruppe 13 og landet. Beløpet har vært ganske stabilt siden 2010, mens deandre i utvalget har økt noe.Asker kommune har i likhet med Bærum kommune en lavere andel av befolkningen med behovfor sosial tjenester sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet. Dette må blant annet ses isammenheng med at kommunen har en svært lav arbeidsledighet.Andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 20-66 år ligger i Asker stabilt på 2,8 prosent, mensandelen for landet er 3,7 prosent og for Bærum kommune 2,9 prosent.Den gjennomsnittlige stønadslengden er redusert fra 5,2 måneder i 2011 til 5 måneder i 2012.Nedgangen må sees i sammenheng med den økte innsatsen for å få sosialhjelpsmottakere over påulike former for tiltak tidlig i forløpet.Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienterSamhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienterGrafen nedenfor viser en en skjematisk oversikt over over utviklingen i i antall antall pasienter som som sykehusetsykehuset varsler kommunen varsler kommunen ved innleggelse. om ved innleggelse. Dette er pasienter Dette er som pasienter sykehuset som sykehuset vurderer vil kunne havurderer behov for vil kommunale kunne ha behov tjenester for kommunale ved utskrivning. tjenester ved utskrivning.Grafen viser også antall pasienter som faktisk skrives ut til kommunens helse­ ogGrafen viser også antall pasienter som faktisk skrives ut til kommunens helse- og omsorgstjenesteomsorgstjeneste når de er ferdigbehandlet på sykehuset, samt variasjonen i antallbetalingsdøgn når de er ferdigbehandlet per måned. på sykehuset, samt variasjonen i antall betalingsdøgn per måned.82Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneUtviklingen av antall utskrivningsklare pasientdøgn som kommunen har betalt for viser at detiltakene som gradvis ble iverksatt våren 2012 har hatt effekt, og at tjenesten tok i mot mangeutskrivningsklare pasienter. I slutten av september var det en økning i sykehusinnleggelser over helelandet, også i Asker. Dette resulterte i et stort press på de kommunale tjenestene. Dette skjeddeparallelt med avviklingen av korttidsplassene på GodtHaab. Det ble iverksatt strakstiltak i sistehalvdel av desember.Kommunestyret vedtok i sak 5/12 et mål om å redusere antall utskrivningsklare pasientdøgn med1714 døgn. Asker kommune reduserte antall døgn med 80 prosent av målsettingen. Årsaken tilat kommunen ikke oppnådde 100 prosent måloppnåelse må sees i sammenheng med en planlagtavvikling av plasser på GodtHaab, et økt antall sykehusinnleggelser og at det tok lenger tid åetablere de forsterkede tjenestene enn forutsatt.I samme sak vedtok kommunestyret å redusere forbruket av spesialisthelsetjenester med 1 prosent.Forbruket økte imidlertid med 4 prosent, altså høyere enn forventet. Kommunen har liten påvirkningpå innleggelser i sykehus. Økningen i forbruket av spesialisthelsetjenester er ikke kompensert frastaten.13.5 ØkonomiDriftsbudsjettTjenesteområde Helse og omsorg hadde i 2012 et merforbruk på ca. 0,8 mill. kroner.Gjennom driftsåret ble det overført 6,4 mill. kroner fra mindreforbruk i 2011. Kommunestyretvedtok i halvårsrapporten for 2012 (sak 75/12) å styrke tjenesteområdet med til sammen 18,9 mill.kroner. Endring av periodiseringsprinsipp på lønn førte til en merbelastning på 13,2 mill. kroner.Oppsummert viser dette at tjenesteområdet gikk i balanse korrigert for ekstraordinære føringer.Årsrapport 2012 - Asker kommune83


Årsrapport 2012Asker kommune14 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritidTjenesteområdet omfatter virksomhetene biblioteket, kulturskolen, kulturhuset og idrett og friluft.I tillegg omfatter tjenesteområdet viktige virksomheter som utøves av andre i nært samarbeid medkommunen, slik som kulturminnevern, stiftelsen Akershus fylkesmuseum/avdeling Asker museum,Asker kirkelige fellesråd og øvrige trossamfunn, tilskuddsordninger til lag og foreninger, frivilligvirksomhet og kulturformidling.14.1 Sentrale utfordringerDet ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid i 2012:• Opplevelse av gode møteplasser• Tilrettelegge for frivillighet• Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud14.2 MåloppnåelseUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet ogbrukermedvirkning.SentraleutfordringerB-KFF.1. Godkvalitet påtjenestetilbudet.B-KFF.2.Tilgjengeligetjenester.MåleindikatorB-KFF.1.1. Antall utlån (alle medier) frabiblioteket pr. innbygger.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 TrendB-KFF.1.2. Antall strender med blått flagg. > 4 3 < 2 2 3B-KFF.1.3. Andel reguleringsplaner i % av totaltantall reguleringsplaner hvor kulturminner ervurdert og eventuelle hensynssoner lagt inn.B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall fysiske ogvirtuelle besøk ii biblioteket.B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall eksterneutleieforhold i kulturhusetB-KFF.2.3. Andel elever i kulturskolen i alderen 6-15 år i % av totalt antall barn i aldersgruppen.B-KFF.2.4. Dekningsgrad i idrettshaller - timer peruke per oppmeldt lag.> 76 < 5 7,1100 % 90 - 99 % < 90 % 100 % 100 %> 5 % 0 - 4 % < 0 % 3,93 % 3,64 %> 5 % 0 - 4 % < 0 % -1,55 % 3,94 %> 12 % 10 - 11 % < 10 % 11,7 % 12,6 %> 0,85 timer 0,84 - 0,76 timer < 0,75 timer 1,03 timer 1,02 timer7,0↓↑−↓↑↑↓BMS-resultatene for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid er i hovedsak er gode.Opplevelse av gode møteplasserBrukerundersøkelsene for kulturhuset og biblioteket i 2012 viser at brukerne er meget godtfornøyd med tilbudene. På spørsmålet «Alt i alt, hvor godt fornøyd er du» er gjennomsnittsscorenhenholdsvis 5,43 for biblioteket og 4,84 for kulturhuset. Antallet eksterne utleieforhold i kulturhusethadde en økning på 3,94 prosent fra 2011 til 2012, noe som gir «gult» resultat for indikatorenB-KFF.2.2. Indikatoren måler utleieforhold/leieavtaler, og relaterer seg kun til den kommersielledelen av aktiviteten ved kulturhuset.I tråd med kommunestyrets vedtak av Handlingsprogrammet 2012-2015, har biblioteketut videt åpningstidene ved hovedbiblioteket. I 2012 har biblioteket gjennomført 216 ulikearrangementer med til sammen 6087 besøkende, mot 122 arrangementer og 5451 besøkendei 2011. Bruker undersøkelsen viser at brukerne av kulturhuset er godt fornøyd med kulturhusetbåde som kultur arena og møteplass. Biblioteket hadde i 2012 en økning i antall fysiske ogvirtuelle besøk på 3,64 prosent, noe som gir «gult» resultat for indikatoren B-KFF.2.1. Sett iforhold til nasjonale trender, er dette et godt resultat.84Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneForeningen Venner av Asker kulturhus ble gjenetablert i 2012. Foreningens formål er å støtte oppom alle virksomhetene i Asker kulturhus, og medlemmene arbeider på frivillig basis.Tilrettelegge for frivillighetKommunen legger til rette for frivillighet på mange ulike måter. En del av det frivillige arbeidet harsin base i kommunens tre nærmiljøsentre Hasselbakken, Heggedal nærmiljøsenter og NaKuHel.Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok 29. november 2012 sak om rammer og forutsetninger forarbeidet med revidering av frivillighetsmeldingen (sak 50/12). Revidert frivillighetsmelding leggesfrem for politisk behandling i 2013. Som en del av dette arbeidet vil det være naturlig å videreutviklegode indikatorer for hva et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten innebærer.Formannskapet behandlet 18. desember 2012 sak om evaluering av frivillighetsutvalget (sak214/12). Evalueringsrapporten ble tatt til orientering, og det ble vedtatt at nytt mandat forfrivillighetsutvalget skulle utarbeides i forbindelse med revidering av frivillighetsmeldingen.Frivillighetsportalen www.frivilligiasker.no ble lansert i mars 2012. Arbeidet med å få brukerne til åta i bruk den nye portalen har vært sentralt i 2012.Også biblioteket og kulturhuset er arenaer for frivillig innsats og aktivitet, slik som blant annetleksehjelp, undervisning og arrangementer. Radar Event er en organisasjon bestående av ungdomsom på frivillig basis arbeider med arrangementer og aktivitet for ungdom.Som en forutsetning for gode idretts- og friluftstilbud i kommunen ligger et nært og godtsamarbeid mellom idrettslag og friluftsorganisasjoner og kommunens avdeling for idrett ogfrilufts liv. Samarbeidet mellom kommunen og idretten er formalisert og strukturert gjennomen samarbeidsavtale med Asker idrettsråd (AIR). Kommunen har gjennom flere år hatt et godtsamarbeid med Skiforeningen, som hvert år preparerer ca. 150 km løyper. Fra 2012 nevnes spesieltordningen med tilretteleggingen av nye skiløyper i bolignære områder, som ble utvidet som følgeav økning i avsatte midler. Skiforeningen har anskaffet en mindre maskin som benyttes til dettearbeidet.Kommunen har lenge hatt et godt samarbeid med Asker Turlag, som gjennom frivillig innsatstilrettelegger og vedlikeholder ca. 250 km blåmerkede turstier. I 2012 ble det inngått en partnerskapsavtalefor å videre utvikle dette arbeidet. Det er også mange eksempler på godt samarbeidmellom ulike grunneiere og kommunen som gjør det mulig å stadig utvide turveier/stier og løypenett.Kommunen tildeler hvert år tilskudd til ulike frivillige lag og foreninger innenfor kultur og idrett.Tilskuddet skal stimulere til å opprettholde mangfoldet i aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert eraktiviteter for barn og unge. I 2012 ble det totalt tildelt ca. 12 millioner i slike tilskudd. Tilskuddenefordeler seg på 5,2 mill. kroner til idrett, 2,8 mill. kroner til kultur/speider/trossamfunn, 1,6 mill.kroner til støtte til husleie, 2,6 mill. kroner til frivillighetssentraler, 0,06 mill. kroner til hjelpeorganisasjonerog 0,1 mill. kroner til TV-aksjonen.Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbudOpplevelse av gode kultur- og fritidstilbud generelt i Asker er et eget mål under fokusområde Samfunn,og er målt gjennom en innbyggerundersøkelse høsten 2011. Det er ikke gjort tilsvarendeundersøkelse for 2012. Resultatet fra 2011 viser en score på 4,8 noe som gir «grønt» resultat formåleindikatoren.Årsrapport 2012 - Asker kommune85


Årsrapport 2012Asker kommuneKulturskolenAsker kulturskole har hatt en vekst i antall elever, og hadde i 2012 en dekningsgrad på 12,6 prosentmot 11,7 prosent i 2011, noe som gir ”grønt” resultat for indikator B-KFF 2.3. Den nasjonalemålsettingen for kulturskolene er en dekningsgrad på 30 prosent. Det er fortsatt store utfordringervedrørende ventelister innenfor noen instrumentgrupper/ opplæringstilbud, spesielt piano og gitar.Asker kulturskole har i 2012 utvidet aktiviteten med blant annet eget talenttilbud, et barne- ogungdoms kor, musikkverksted for 4-6 åringer, utvidelse av tilbud innen tegning og maling, samt flereplasser for elever med særskilte behov. Kulturskolen har flere samarbeidsprosjekter med grunnskolen,blant annet Kultur på tvers og Spill i skolen. Kulturskolen selger også tjenester til grunnskoler,SFO, ungdomsskoler og steinerskole. I samarbeid med barnevernet har kulturskolen etablertet teatertilbud til unge enslige flyktninger og ungdom i aldersgruppen 16-20 år. Fylkeskommunensøkte satser for abonnement på Den kulturelle spaserstokken har bidratt til at denne aktiviteten erredusert i 2012 sammenlignet med 2011.Kulturskolen mangler lokaler som er sentrumsnære og tilpasset undervisningens egenart. Dettegjelder spesielt kunstfag og teater. Utvidelse av kulturskolens lokaler og innredning av låven påØstre Asker gård ble vurdert i forbindelse med Handlingsprogram 2012-2014, men ikke prioritert.Kunst og museumAsker kommune var vertskommune for Kunst Rett Vest sin store fellessutstilling i 2012. Kommunenarrangerte i denne forbindelse et større kunstseminar i kulturhuset med fokus på Galleri Trafo ogstortingsmelding nr. 23 Visuell kunst. Saksordfører for utarbeidelse av ny kunstplan et ble oppnevnt iaugust 2012, og planen vil legges frem våren 2013.Formannskapet behandlet i november 2011 sak om driftskonsept for Oslofjorden kystkultursenterog museum i Vollen (sak 201/11). Sak om drift og organisering av museet ble behandletav formannskapet 28. februar 2012 (sak 52/12). Det har gjennom 2012 vært løpende dialog medde øvrige aktørene om utvikling av innholdet for Oslofjordmuseet, herunder åpningsutstilling ogforberedelser mot en ordinær driftssituasjon.IdrettAsker kommune hadde i 2012 en dekningsgrad i idrettshaller på 1,02 timer per uke per oppmeldtelag, noe som gir «grønt» resultat for indikatoren B-KFF 2.4. Nedgangen på 0,01 timer pr oppmeldtelag fra 2011 skyldes at økningen i aktive utøvere er noe større enn kapasitetsøkningen som ny hall iBondi skole representerer. Risenga svømmehall hadde i 2012 omkring 260 000 besøkende, noe somer langt høyere enn forventet.Arbeid med revidering av Askermodellen for tildeling av treningstid ble startet opp i 2012. Det ervedtatt endring av driftsmodell for blant annet Leikvollhallen, forankret i sak om drift av haller oganlegg som kommunestyret behandlet 28. august 2012 (sak 68/12). Holmen basishall er underbygging, og ferdigstilles i april/mai 2013.Brukerundersøkelsen for idrett og friluft gir «gult» resultat på brukermedvirkning og service, og«rødt» resultat på tilfredshet med svømmehalltilbudet og idrettsanleggene. Generelt er det ennedgang i resultatene fra 2011 til 2012. Det er viktig å merke seg at mens undersøkelsen i 2011 blegjennomført som telefon intervjuer blant 800 innbyggere, ble undersøkelsen i 2012 gjennomført viaspørreskjema til tillitsvalgte i de ulike idrettslagene. Kun 21 besvarelser ble levert. Likevel indikerer86Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunesvarene at etterspørselen etter idrettsanlegg er større enn det kommunen har klart å svare opp.Ved Risenga idrettspark ble det etablert treningspark for egenaktivitet. Denne har blitt sværtpopulær, og tilsvarende parker etterspørres andre steder i kommunen.Ny utredning for Vardåsen skisenter ble lagt til grunn for den innledende politiske behandlingen ogvurderingen i forkant av kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2013-2016, og det erbevilget midler til byggetrinn 1. Forberedelser til reguleringsarbeidet for skianlegg, utfartsparkeringog deler av Solliveien er gjennomført.Lokalisering av et nytt badeanlegg på Holmenskjæret er behandlet. Dette skal være et enkeltanlegg der idrettsaktivitet, skoler og publikum skal kunne benytte anlegget. Anlegget skal værekomplementært til Risenga svømmehall. Det har vært arbeidet med muligheter for å innlemmeAskerhallen som en del av Oslo2022s søknad om et OL i Norge i 2022.FriluftslivTre strender i kommunen ble godkjent med blått flagg i 2012, mot to i 2011, noe som gir «gult»resultat for indikatoren B-KFF.1.2.Sak om tilsyn ved Asker kommunes strender ble behandlet i kommunestyret 12.juni 2012 i sak54/12. Det er gjort noen endringer for å bedre service og tilretteleggingen for publikum.Det er med tilskudd fra fylkeskommunen i Oslo og Akershus etablert ny badebrygge i Sjøvollbukta.KulturminnevernDet er i 2012 arbeidet videre med å kvalitetssikre og utvide kommunens kulturminnebase til også åomfatte kulturminner fra perioden 1900-1950. I løpet av sommeren registrert 6 skoleelever/studenterca. 500 kulturminner. Det ble gjort nyregistreringer og kvalitetssikring av tidligere registreringer iforbindelse med bygge saker, delesaker, plansaker og megleropplysninger. I samarbeid med Asker ogBærum Historielag og Asker Turlag er det arbeidet videre med registrering av gamle veifar.Akershus fylkeskommune har bevilget penger til revisjon av Plan for forvaltning av faste kulturminneri Asker, og forarbeidet til dette arbeidet er igangsatt.14.3 Saker med vedtak om særskilt rapporteringProsjekt Idrettsglede for alle i AskeridrettenFormannskapet vedtok i sak 88/12 at prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten skal rapportereårlig. Prosjektets første år har fokusert mye på å gjøre prosjektet kjent blant samarbeidspartene ogi idretten. Det er gjennomført en integreringskonferanse og flere workshops og informasjonsmøtermed idrettslag og ulike kommunale avdelinger. Det er videre opprettet et idrettstilbud for menneskermed nedsatt funksjonsevne, og det arbeides med aktiviteter i flere klubber.14.4 NøkkeltallNøkkeltallene på tjenesteområdene er presentert slik at Asker og Bærum kommuner er sett ivforhold til gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 er i allesammenhenger satt til 100, og tallene for Asker og Bærum viser hvor kommunene ligger i forhold tildette gjennomsnittet på 100. Dermed vil ingen av grafene her i gi opplysninger om konkret kroneverdi,behandlingstid, antall osv.Årsrapport 2012 - Asker kommune87


sett i forhold til gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Gjennomsnittet i kommunegruppe13 er i alle sammenhenger satt til 100, og tallene for Asker og Bærum viser hvorkommunene Årsrapport 2012 ligger – Asker i kommune forhold til dette gjennomsnittet på 100. Dermed vil ingen av grafeneher i gi opplysninger om konkret kroneverdi, behandlingstid, antall osv.For tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid ligger stort sett Asker, Bærum ogFor tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid ligger stort sett Asker, Bærum og kommunegruppekommunegruppe 13 på samme nivå, men Asker og Bærum bruker mer på idrett ogidrettsbygg 13 på samme per nivå, innbygger men Asker enn kommunegruppe og Bærum bruker 13. mer på idrett og idrettsbygg per innbygger ennkommunegruppe 13.13.5 ØkonomiDriftsbudsjett14.5 ØkonomiDriftsbudsjettKultur, frivillighet og fritid (tall i 1.000)MålgrupperRegnskap2012Reg.bud.2012Avvik2012Regnskap2011Frivillighet 12 112 12 039 -74 9 967Idrett og friluft 33 590 34 440 851 29 337Kulturskolen 14 423 13 939 -485 12 572Kulturhuset 12 754 12 724 -30 12 433Biblioteket 18 451 18 762 311 17 790Museumsdrift 3 190 2 634 -556 1 784Kirken 30 269 27 671 -2 598 28 106Andre trossamfunn 3 357 2 260 -1 096 2 260Kultur, frivillighet og fritid 128 146 124 469 -3 677 114 248Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid hadde et merforbruk på 3,7 mill. kroner vedutgangen av 2012. Endring av periodiseringsprinsipp på lønn førte til en merbelastningpå Tjenesteområde 0,6 mill. kroner. Kultur, Øvrig frivillighet merforbruk og fritid gjelder hadde i all hovedsak et merforbruk økning på i 3,7 tilskudd mill. kroner til kirken ved og utgangen avandre 2012. trossamfunn.Endring av periodiseringsprinsipp på lønn førte til en merbelastning på 0,6 mill. kroner. Øvrigmerforbruk gjelder i all hovedsak økning i tilskudd til kirken og andre trossamfunn.88Årsrapport 2012 - Asker kommune


14 Tjenesteområde Teknikk og miljøÅrsrapport 2012Asker kommuneTjenesteområdet dekker tjenester levert av virksomhetene kommunalteknisk avdeling(vann/avløp/vassdrag, vei/parkering og avfall/gjenvinning), plan­ ogbygningsavdelingen, 15 Tjenesteområde Asker Drift, samt Asker Teknikk og Bærum Brannvesen og miljø IKS.Tjenesteområdet har viktige grensesnitt spesielt mot tjenesteområde Eiendom, Idrett­ ogfriluftsavdelingen Tjenesteområdet dekker og Servicetorget.tjenester levert av virksomhetene kommunalteknisk avdeling (vann/avløp/vassdrag, vei/parkering og avfall/gjenvinning), plan- og bygningsavdelingen, Asker Drift, samt Asker14.1 og Bærum Sentrale Brannvesen utfordringer IKS. Tjenesteområdet har viktige grensesnitt spesielt mot tjenesteområdeEiendom, Idrett- og friluftsavdelingen og Servicetorget.Det ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Teknikk og miljø i2012:15.1 Sentrale utfordringerDet ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Teknikk og miljø i 2012:• Gode møteplasser• Gode møteplasser• Kollektivtrafikk• Kollektivtrafikk• Vedlikehold• Klima • Vedlikehold og miljø• Klima og miljø14.2 Måloppnåelse15.2 MåloppnåelseUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålGode tjenester med fokus på kvalitet,tilgjengelighet og brukermedvirkning.SentraleutfordringerB-TM. 1. Godkvalitet påtjenestetilbudet.B-TM. 2.Tilgjengeligetjenester.MåleindikatorerB-TM.1.1. Opplevd tilfredshet medsaksbehandlingen.B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen iprosent av totalt antall vedtak.B-TM.1.3. Prosentvis økning i antall syklende oggående.B-TM.1.4. Andel LED-armatur i % av totalt antallarmaturer (veibelysning).B-TM.1.5. Prosentvis reduksjon i inn-/utlekking fraledningsnettet.B-TM.1.6. Materialgjenvinningsgrad i % av totalthusholdningsavfall.B-TM.2.1. Døgnåpen forvaltning er etablert innenutgangen av 2011 (digitalisering avreguleringsplaner og teknisk arkiv).B-TM.2.2. Opplevd tilgjengelighet tilsaksbehandler.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 Trend4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,70 4,800 - 15 % 16 - 20 % 21 - 100 % 26,23 % 15,29 %> 5 % 3 - 5 % < 3 % -33,09 % 32,73 %> 25 % 15 - 24 % < 14 % 2,50 % 41,50 %> 5 % 0 - 4 % < 0 % 1,99 % 1,25 %> 65 % 51 - 64 % < 50 % 48,07 % 54,40 %Ja Ikke relevant Nei Ja Ja4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,27 4,70Målekartet viser gjennomgående gode resultater, og for de fleste indikatorene også en klarMålekartetforbedring fraviser2011.gjennomgåendeBrukertilfredshetengodemedresultater,saksbehandlingenog for deharflesteen scoreindikatorenepå 4,8 i 2012,ogsånoeensomklar forbedring fra 2011. Brukertilfredsheten med saksbehandlingen har en score på 4,8 igir «grønt» resultat for indikatoren B-TM.1.1. 15,3 prosent av vedtakene er opphevet/omgjort av2012, noe som gir «grønt» resultat for indikatoren B­TM.1.1. 15,3 prosent av vedtakeneFylkesmannen. Til sammenligning var tilsvarende tall for Bærum 19,7 prosent og gjennomsnittet forer opphevet/omgjort av Fylkesmannen. Til sammenligning var tilsvarende tall for Bærum19,7 Oslo og prosent Akershus og 17,5 gjennomsnittet prosent. for Oslo og Akershus 17,5 prosent.Indikatoren B-TM B­TM 1.3 1.3 viser viser en oppgang en oppgang i antall i antall syklende syklende og gående og gående på 33 prosent, på 33 noe prosent, som gir noesom «grønt» gir resultat. «grønt» Resultatet resultat. for Resultatet indikatoren for B-TM.1.4. indikatoren viser B­TM.1.4. at arbeidet viser med utskifting at arbeidet av veilys medutskifting til LED-armaturer av veilys skjer til etter LED­armaturer planen og forventes skjer etter ferdigstilt planen i løpet og forventes av 2013. Inn- ferdigstilt og utlekkingen i løpet av2013. fra ledningsnettet Inn­ og utlekkingen er redusert med fra ledningsnettet 1,25 prosent, jf. er indikator redusert B-TM.1.5. med 1,25 Arbeidet prosent, med jf. å redusere indikatorB­TM.1.5. lekkasjer i ledningsnettet Arbeidet med er å høyt redusere prioritert, lekkasjer og vedtatte i ledningsnettet reviderte hovedplaner er høyt prioritert, for vann- og ogvedtatte avløpsområdet reviderte legger hovedplaner føringer for dette for vann­ arbeidet. og avløpsområdet legger føringer for dettearbeidet.Andelen avfall som materialgjenvinnes har økt fra 48 prosent i 2011 til 54 prosent i 2012 noe somgir «gult» resultat for indikator B-TM 1.6.↑↑↑↑↓↑−↑Årsrapport 2012 - Asker kommune89


Årsrapport 2012Asker kommuneNår der gjelder brukernes opplevelse av service og tilgjengeligheten til saksbehandler, har ogsådenne økt fra en score på 4,2 i 2011 til 4,7 i 2012, noe som gir «grønt» resultat for indikatorenB-TM.2.2.Måleindikatoren for saksbehandlingstid for byggesaker (S.2.1) finnes under fokusområde Samfunn.Resultatet viser at omkring 7 prosent av sakene ikke er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister, noesom gir «rødt» resultat. Overskridelsen er i hovedsak på saker med 3 ukers frist, og er for det mesteen overskridelse på 2-3 dager. Det ble i 2012 behandlet 693 byggesaker mot 804 i 2011 og 894 i2010. Gjennomsnittlig saks behandlingstid for alle byggesaker var 22 dager i 2012 mot 17 dager i2011 og 45 dager i 2010. Gjennomsnittlig behandlingstid for ulike typer saker fremgår av tabellennedenfor.Type byggesak Snitt behandlingstid 2011 Snitt behandlingstid 2012Ett trinns søknader med frist 12 19 dager 27 dagerukerRammetillatelser med frist 12 26 dager 33 dagerukerEtt trinns søknader med frist 3uker9 dager 12 dagerGode møteplasserOpplevelse av gode møteplasser er et mål under fokusområde Samfunn i det gjennomgående målekartet.Innbyggerundersøkelsen fra høsten 2011 viser med en score på 4,5 at Asker befolkninggenerelt er godt fornøyd med opplevelsen av gode møteplasser. Det er ikke gjort tilsvarendeundersøkelse i 2012.Innenfor tjenesteområde Teknikk og miljø arbeides det på ulikt vis med å planlegge utviklingen ikommunen generelt, og knutepunkter og møteplasser er sentrale temaer i dette arbeidet. Viderearbeides det med å tilrettelegge, drifte og vedlikeholde nødvendig infrastruktur generelt, ogsåinfrastruktur knyttet til ulike møteplasser.Kommunens planseksjon har som oppgave å behandle private innsendte reguleringsplaner ogregulerings planer i offentlig regi. Totalt har 36 planer, 10 offentlige og 26 private, vært underbehandling i 2012. Seks detaljplaner er vedtatt, mot 11 i 2011. Mye arbeidet har vært lagt nedknyttet til rullering av kommuneplanen, kommunedelplan Holmen-Slependen og områdeplan forFøyka/Elvely. Dette er nærmere beskrevet under fokusområde Samfunn.I 2012 ble arbeidet med å registrere tiltak, gjennomgå eiendommene og kartlegge ulovligheter påBrønnøya ferdigstilt. Av 268 bebygde eiendommer ble det funnet ulovligheter på 162. I løpet av2012 er det innkommet nærmere 70 søknader om ettergodkjenning. Det vil fortsatt være behov forvidere oppfølging av saker på Brønnøya i form av søknadsbehandling i ulike former, kontakt medhjemmelshavere og arkitekter, samt fylkesmannen.Formannskapet vedtok i sak 132/12 å utsette den planlagte utviklingen av nye Asker torg, dakostnadene langt overskred avsatte midler. Midlertidige aktivitetstiltak er gjennomført både sommerog vinter 2012.I oktober ble det arrangert et åpent kurs for tiltakshavere som vil lære hvordan de selv kan søke ombyggetillatelse. Kurset ble fulltegnet med ca. 60 deltagere. Nytt kurs er planlagt våren 2013.90Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneKollektivtrafikkDet har i 2012 vært arbeidet med økt tilgjengelighet til stasjonene. Arbeidet har omfattetregistreringer av sykkel og bilparkering på alle stasjoner. Det videre arbeidet samordnes medfylkeskommunens strategi for innfartsparkering som sendes til offentlig ettersyn høsten 2013.For å legge til rette for økt bruk av gang- og sykkelveier besluttet kommunalteknisk avdelinghøsten 2012 at vårfeiing av disse fremover skal utføres umiddelbart etter at snøen har forsvunnet,uavhengig av det øvrige veinettet. Det er anskaffet nytt utstyr til dette.Kommunen har i 2012 bygget 253 meter ny gang-/sykkelvei i Billingstadlia.VedlikeholdGodt vedlikehold av eksisterende infrastruktur og anlegg sikrer god utnyttelse av fellesskapetsressurser. Omkring 38 prosent av vannet i ledningsnettet går tapt mellom vannbehandling ogabonnenten. Kommune styret vedtok i 2012 revidert hovedplan for vann, avløp og vassdrag (sak53/12). Planen legger føringer for reduksjon av lekkasjer på ledningsnettet.Kommunen overtok høsten 2012 eierskapet til veilyset langs kommunale veier fra Hafslund Nett ASog dermed også ansvaret for vedlikeholdet.Klima og miljøDet er i 2012 gjennomført kartlegging av energibruk og mulige utslipps- og energireduserende tiltakfra VA pumpestasjoner, gatevarme, utendørs idrettsanlegg og sentrumsbygninger. Denne analysendanner et viktig grunnlag for arbeidet med ulike tiltak.Videre har kommunen i samarbeid med Tandberg Eiendom arbeidet med å redusere energibruk ogutslipp fra gatevarmeanlegget i Asker sentrum. Dette anlegget er kommunens største punktutslippav klimagasser. Det har blitt gjennomført flere tekniske og operasjonelle tiltak for å redusere energibruken.Det forventes at disse tiltakene vil redusere energibruken med om lag 1,5 GWh, og samtidiggi en vesentlig reduksjon av klimagas s utslippene. Fremover vil det arbeides med muligheter for åfjerne bruken av fossil olje i anlegget.Det er arbeidet med å finne en god løsning for bruk av energien i deponigassen på Yggeseth. Det ervalgt en løsning som vil gi produksjon av strøm og varme. Dette er nytt i Norge. Strøm produksjonener beregnet til 0,32 GWh. Om lag 2/3 av dette skal brukes lokalt, mens resten skal leveres pånettet. Varmeproduksjonen på ca. 0,35 GWh vil kunne utnyttes til oppvarming på Yggeseth. Det ersøkt støtte til prosjektet fra Enovas program for introduksjon av ny teknologi.Revidert hovedplan for vann, avløp og vassdrag ble vedtatt i 2012. Rent, godt og nok vann erfortsatt et hovedmål samt tiltak for å imøtekomme de forventede klimaendringene. Planen leggerogså føringer for reduksjon av lekkasjer på ledningsnettet. Arbeidet med EUs vannrammedirektiver videreført i 2012. Hensikten er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftigbruk av vannforekomstene (vassdrag, innsjøer og fjord). Kartlegging av våre vannforekomster ergjennomført og legger grunnlag for en tiltaksplan.I september 2012 ble det gjennomført et åpent seminar med ekstremnedbør og økende overvannsmengdersom tema. Seminaret hadde ca. 100 deltakere.Årsrapport 2012 - Asker kommune91


Årsrapport 2012Asker kommuneNorsk Vann, som er interesseorganisasjonen for vann- og avløpsbransjen, gjennomfører hvert år enbenchmarking hos alle kommunene. Tallene fra 2011 viste at Asker hadde den beste scoren. Askerkommune ble dermed kåret til «Årets VA-kommune» i 2012.Den nye kildesorteringsordningen som startet opp i 2011 er blitt fullt ut etablert i løpet av 2012, oggraden av materialgjenvinning er økende. Sak om evaluering av ny avfallsordning ble behandlet ikomité teknikk, kultur og fritid 8. november 2012 (sak 45/12).15.3 Saker med vedtak om særskilt rapporteringTilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusserFormannskapet vedtok i sak 47/12 at det skal gjennomføres en årlig rapportering av statusknyttet til tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser. Saken omfattertilgjengelighet til stasjonene for gående, syklende, bussende og kjørende.Det er gjort registreringer av sykkel- og bilparkering på alle stasjoner. Dette vil sammen meddagens kollektivtilbud, reguleringsplan, eiendomskart, busstilbud, sykkeltilbud og tilgjengelighet forgående danne et grunnlag for det videre arbeidet. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående avrepresentanter for Asker kommune, Jernbaneverket og Akershus fylkeskommune.Det legges frem sak for formannskapet før sommeren 2013. Det legges opp til en samkjøring medfylkeskommunens strategi for innfartsparkering som sendes til offentlig ettersyn høsten 2013.Strategi miljøvennlige kjøretøyKommunestyret vedtok i sak 66/12 at oppfølging av strategi for miljøvennlige kjøretøy skulle gjøresi årshjulsrapporteringen. Planlegging for innfasing av nullutslippsbiler ble igangsatt mot slutten av2012.15.4 NøkkeltallSamferdselSamferdsel Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringNetto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt,532 600 646 659 649 707kons Dekningsgrad ernGang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr. 10 000 10 11 10 11 11 14innb. ProduktivitetBrutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl.gang/sykkelvei, konsern 153 622 168 123 178 082 207 523 142 054 110 053Asker prioriterer samferdsel på nivå med Bærum og kommunegruppe 13 men netto drifts utgifterper innbygger er noe lavere enn landet. Også gang- og sykkelvei i kilometer per innbygger erpå nivå med Bærum og kommunegruppe 13 og lavere enn landet. Kostnaden per kilometer erimidlertid høyere for Asker enn for landet og kommunegruppe 13. Bærum har en høyere kostnad perkilometer.Nedenstående graf viser Asker og Bærum kommuner sett i forhold til gjennomsnittet i kommunegruppe13. Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 er i satt til 100, og tallene for Asker og Bærumviser hvor kommunene ligger i forhold til dette gjennomsnittet.92Årsrapport 2012 - Asker kommune


Nedenstående graf viser Asker og Bærum kommuner sett i forhold til gjennomsnittet ikommunegruppe 13. Gjennomsnittet i kommunegruppe 13 er i satt til 100, og tallene forAsker og Bærum viser hvor kommunene ligger i forhold til dette gjennomsnittet.Årsrapport 2012Asker kommuneVann, avløp og renovasjonVAR Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 LandetVAR Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 20122010 2011 2012 2012 2012 2012DekningsgradDekningsgradAndel av av befolkningen som som er tilknyttet er tilknyttet kommunal kommunal98 98 97 96 97 9996 .. 99 84 .. 84avløpstjenesteProduktivitetÅrs gebyr Vann 1 566 1 5661 500 1 644 500 11800 644 1 994 1 800 3 102 1 994 3 102Års gebyr Avløp 1 527 1 5271 500 1 527 500 11980 527 2 750 1 980 3 424 2 750 3 424Års gebyr Avfall Avfall 2 6682 6682 815 2 815222008152 6972 2002 4652 697 2 465Utdypende tjenesteindikatorerUtdypende tjenesteindikatorerAndel fornyet ledningsnett, gjennomsn siste tre år - vann 0,449 0,897 .. .. .. 0,648Andel fornyet ledningsnett, gjennomsn siste tre år - vann 0,449 0,897 .. .. .. 0,648Andel fornyet ledningsnett, gjennomsn siste tre år - avløp 0,380 0,600 0,920 0,870 .. 0,480Andel fornyet ledningsnett, gjennomsn siste tre år - avløpHusholdningsavfall per innbygger (kommune)0,380 0,600 0,920 0,870 .. 0,480415 417 415 379 453 433Husholdningsavfall sendt per til innbygger materialgjenvinning (kommune) pr innbyg 178 415 200 270 417 148 415 192 379 171453 433Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning pr innbyg 178 200 270 148 192 171Årsgebyr for vann og og avløp avløp er er lave lave i i Asker Asker sammenlignet sammenlignet med med Bærum, Bærum, kommunegruppe kommunegruppe 13 og13 og landet. Årsgebyret for avfall ligger imidlertid noe høyere ennlandet. Årsgebyret for avfall ligger imidlertid noe høyere enn sammenligningsgrunnlaget. Innsamletsammenligningsgrunnlaget. Innsamlet husholdningsavfall per innbygger er stabilt og i2012 husholdningsavfall høyere enn for per Bærum, innbygger men er noe stabilt lavere og i enn 2012 kommunegruppe høyere enn for Bærum, 13 og landet. men noe lavere ennAndelen kommunegruppe husholdningsavfall 13 og landet. som Andelen sendes husholdningsavfall til materialgjenvinning som sendes er betydelig til materialgjenvinning høyere enn ersammenligningsgrunnlaget.betydelig høyere enn sammenlignings grunnlaget.Årsrapport 2012 - Asker kommune93


Årsrapport 2012Asker kommunePlan og byggesakPlan og byggesakPlan og bygg Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet2010 2011 2012 2012 2012 2012PrioriteringBrutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger 179 220 234 229 224 251Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger 83 39 36 68 68 74Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 230 251 229 134 189 215Antall meldinger om tiltak per 10 000 årsinnbygger 30 42 31 42 .. ..Antall søknader om tiltak per 10 000 årsinnbygger 90 148 81 121 .. ..ProduktivitetGj.sn saksb.tid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 492 241 .. 488 .. ..Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 18 900 18 900 21 598 29 400 16 697 9 664Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 216 000 216 000 258 060 238 875 98 045 47 243Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet 5 3 6 5 .. ..Gj.sn. saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers 26 16 27 45 39 42Gj.sn. saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist .. 9 12 15 18 20Asker har i flere år hatt fokus på saksbehandlingstid i byggesaker. Etter flere år medredusert gjennomsnittlig saksbehandlingstid har tiden økt i 2012. Sammenlignet medBærum, kommunegruppe 13 og landet er imidlertid gjennomsnittlig saksbehandlingstidfortsatt kort. Likevel er andelen søknader om tiltak der kommunen har overskredetlovpålagt Asker har saksbehandlingstid i flere år hatt økt fokus fra 3 på prosent saksbehandlingstid til 6 prosent. i byggesaker. Etter flere år med redusertgjennomsnittlig saksbehandlingstid har tiden økt i 2012. Sammenlignet med Bærum, kommunegruppe13 og landet er imidlertid gjennomsnittlig saksbehandlingstid fortsatt kort. Likevel er andelensøknader om tiltak der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid økt fra 3 prosent til6 prosent.94Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune14.5 15.5 ØkonomiDriftsbudsjettDriftsbudsjettTeknikk og miljø (tall i 1.000)MålgrupperRegnskap2012Reg.bud.2012Avvik2012Regnskap2011Vann og avløp - utgift 113 058 109 580 -3 477 113 780Vann og avløp - inntekt -104 893 -104 978 -85 -106 857Sum vann og avløp 8 165 4 602 -3 562 6 924Renovasjon - utgift 63 616 62 667 -949 62 539Renovasjon - inntekt -68 049 -65 210 2 839 -64 929Sum renovasjon -4 432 -2 543 1 890 -2 391Samferdsel - utgift 40 305 36 665 -3 640 39 003Samferdsel - inntekt -13 614 -10 478 3 137 -14 201Sum samferdsel 26 691 26 187 -504 24 803Brann og redning - utgift 32 828 34 869 2 040 32 972Brann og redning - inntekt -5 387 -5 228 158 -5 876Sum brann og redning 27 442 29 641 2 199 27 096Asker drift - utgift 34 752 39 300 4 548 41 377Asker drift - inntekt -38 085 -37 707 378 -41 377Sum Asker drift -3 332 1 593 4 926 0Plan og bygg - utgift 55 960 48 957 -7 004 48 939Tjenesteområde Teknikk og miljø har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner ved utgangen av 2012.Plan og bygg - inntekt -21 929 -19 117 2 812 -23 958Mer-Sum planog mindreforbrukog byggpå tjenestene34 032fremgår29av840ovenstående-4 192tabell.24 981Asker Drift er en tjeneste somskal Sum teknikk gå i null og ved miljøårsslutt og salderes 88 564i henhold 89 320 til dette. Vann, 757 avløp 81 413 og renovasjon samt deler avplan og bygg er selvkost områder som vil bli saldert mot fond.Årsrapport 2012 - Asker kommune95


Årsrapport 2012Asker kommune16 Tjenesteområde EiendomTjenesteområdet omfatter kommunal eiendomsutvikling, prosjektgjennomføring, forvaltning, drift ogvedlikehold, samt ivaretakelse av kommunens boligbehov. Fra 2012 er praktisk bistand (renholdstjenesteri hjemmet til eldre og funksjonshemmede) lagt til tjenesteområdet. Tjenesteområdet erorganisert i de to virksomhetene Eiendomsforvaltningen (EF) og Prosjekt- og utbyggingsavdelingen(PRU).Asker kommune forvalter omkring 365 000 m2 bygningsmasse til en bokført verdi av ca. 5 milliarderkroner. Formålsbygg utgjør den langt største andelen, men bygningsmassen omfatter også boligerog areal som leies ut kommersielt.16.1 Sentrale utfordringerDet ble definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområde Eiendom i 2012:• Økonomistyring• Kvalitet i prosjektutvikling og –gjennomføring• Kostnadseffektiv forvaltning og drift• Riktig nivå på vedlikehold/verdibevarende vedlikehold16.2 MåloppnåelseUNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOM - FOKUSOMRÅDE BRUKEREFokusmålSentraleutfordringerB-E.1. Godkvalitet påtjenestetilbudet.MåleindikatorB-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift somlukkes i henhold til frist fastsatt av tilsynsmyndighet.ØnsketresultatLavesteaksepterteresultatIkke godkjentresultatResultat 2011 Resultat 2012 Trend100 % 80 - 99 % < 79 % 87,18 % 88,24 %↑Gode tjenester med fokus på kvalitet,tilgjengelighet og brukermedvirkning.B-E.2.Tilgjengeligetjenester.B-E.3. Godbrukermedvirkning.B-E.1.2. Andel avvik knyttet til tidsplanlegging avprosjekter i vedtatt handlingsprgoram, jf. tabell 5Aog 5B.B-E.1.3. Andel avvik (kostnad) knyttet tilgjennomføring av vedtatte prosjekter, jf.prosjektplaner.B-E.1.4. Andel prosjekter i % av totalt antallprosjekter hvor det foreligger miljøregnskap.< 20 % 21 - 29 % > 30 % 27,08 % 4,65 %< 5 % 6 - 9 % > 10 % 12,50 % 8,14 %> 90 % 70 - 89 % < 69 % 100 % 84,38 %B-E.1.5. Opplevd tilfredshet med inneklima. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,60 4,80B-E.1.6. Andel avvik i % av totalt antallvedlikeholdstiltak i hht plan.B-E.2.1. Responstid på melding(retting/tilbakemelding om fremdrift) av feil ogmangler.B-E.3.1. Andel gjennomførte møter med leietakere(forvaltning/vedlikehold), jf. rutine.B-E.3.2. Andel prosjektplaner hvor brukereinvolveres i planleggingen i % av totalt antallprosjekter.< 10 % 11 - 19 % > 20 % 9,76 % 9,79 %< 3 arbeidsdager 4 - 5arbeidsdager> 6arbeidsdager22 dager 8 dager> 90 % 70 - 89 % < 69 % 92,65 % 87,36 %> 95 % 85 - 94 % < 84 % 100 % 96,51 %BMS-resultatene viser en forbedring for om lag halvparten av indikatorene sammenlignet med 2011.Særlig er både indikator B-E 1.2 tidsplanlegging, B-E 1.3 kostnadsavvik og B-E. 2.1 responstidforbedret vesentlig fra 2011.↑↑↓↑↓↑↓↓ØkonomistyringEiendomsfunksjonene og aktuelle utfordringer ble beskrevet i sak 67/11 til formannskapet. Det blei Handlings program 2012-2015 varslet at det i 2012 skulle fremmes sak om mandat for utviklingav eiendomsfunksjonene. Mandat for utvikling av eiendomsfunksjonen ble behandlet i utvalg for96Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneøkonomi, eiendom og eierstyring i februar 2012 (sak 10/12). Rådmannen har engasjert eksternprosjektleder til å bistå i arbeidet. Formannskapet ble i sak 157/12 orientert om rapporten fraekstern prosjektleder og rådmannens tiltak for å styrke eiendomsfunksjonene. Tiltakene knytterseg blant annet til følgende: Det tilsettes ny kommunaldirektør for eiendom, tidligfase planleggingsamordnes og styres fra rådmannen, investeringsprosjekter bestilles og styres fra rådmannendirekte til prosjekt- og utbyggingsavdelingen, det synliggjøres i handlingsprogrammet hvilken fasede ulike prosjektene befinner seg i med tilhørende usikkerhetsmarginer og det legges opp til utvidetrapportering og ekstern kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.For bedre oppfølging og kostnadsstyring av investeringsprosjekter, har prosjekt og utbyggingsavdelingeni 2012 implementert en ny investeringsmodul i Agresso.Kvalitet i prosjektutvikling og -gjennomføringFormannskapet vedtok i sak 202/12 prinsipper for gjennomføring av investeringsprosjekter i Askerkommune. Saken omfattet følgende forhold:• Fasene i et investeringsprosjekt, inkludert medvirkning og beslutningspunkter• Håndtering av usikkerhet i budsjettarbeid og prosjektgjennomføring• Kvalitetssikring av investeringsprosjekter• Rapportering av investeringsprosjekterKostnadseffektiv forvaltning og driftRenholdDet ble gjennomført totalt 215 kvalitetskontroller av renholdet i 2012. Resultatene viser at 111av 112 kontroller på internt renhold og 99 av 103 kontroller på eksternt renhold hadde godkjentkvalitet. Videre er det fokusert på å få inn kontroller fra de eksterne leverandørene.Det ble meldt inn totalt 32 avvik fra brukerne via e-post, hvorav 29 var på eksternt renhold og 3på internt renhold. Det er avholdt totalt 47 samarbeidsmøter med brukerne. Bedre opplevelse avrenhold er trolig med på å gi bedre score på indikator B-E.1.5 vedrørende inneklima.Praktisk bistandPraktisk bistand ble overført fra Hjemmesykepleien til Eiendomsforvaltningen i 2012. I denforbindelse er det innført teamorganisering i avdelingen, rullering av personalet i forhold til brukereog rendyrking av arbeids oppgaver. Effekten av omorganiseringen har medført færre avvik og raskereiverksetting av nye vedtak.ENØKKommunen har vedtatt mål om 30 prosent redusert energibruk og 80 prosent redusert klimagassutslippinnen 2020 sett i forhold til 2007. Akershus Energi Varme sitt nærvarmeanlegg iRisengaområdet ble satt i drift i november 2011, og hadde sitt første fulle driftsår i 2012. Anleggetkjøres på pellets. Askerhallen, Leikvollhallen, Risenga skole, Risenga svømmehall og Bondi skole erkoblet til dette anlegget, og kommunen har faset ut sin oljefyring i området.Det ble våren 2012 inngått Energisparekontrakt med garanterte besparelser (EPC) med AF Gruppen.Denne kontraktsformen er på vei inn i offentlig sektor med KS og ENOVA som pådrivere. Asker erblant de første kommunene i Norge som har valgt å bruke EPC kontrakt. Arbeidet løper frem til2015 og omfatter 29 bygg og anlegg. Basert på detaljanalyser av konkurransens tre referansebygger det stipulert en total energibesparelse på ca. 6,2 GWh for alle 29 bygg. Dette tilsvarer en årligÅrsrapport 2012 - Asker kommune97


Årsrapport 2012Asker kommunebesparelse på ca. 20 prosent for byggene og en tilbakebetaling/inntjeningstid som er anslått til 4-7år. Detaljerte analyser på alle bygg er klare i slutten av 2013. Av gjennomførte tiltak i 2012 nevnesovergang fra olje til biovarme på Jansløkka skole.Kommunen meldte seg i 2012 inn i Grønn Byggallianse, som er et miljønettverk bestående av de 46største utbyggerne og forvalterne i Norge. Her kan kommunen hente kompetanse, informasjon ogerfaringer knyttet til energi og miljøspørsmål i drift og vedlikehold av bygg.Riktig nivå på vedlikehold/verdibevarende vedlikeholdFormannskapet behandlet i april 2012 sak om vedlikehold av kommunens eiendommer (sak 84/12).Det ble blant annet vedtatt at FDV-budsjettet korrigeres med 1 prosent av prosjekt kostnadene vedendringer i eiendomsportefølje. Videre ble det vedtatt at vedlikehold skal rapporteres i kvartalsrapporten,og at eventuelle behov for endringer i vedlikeholdsnivået legges frem til politiskbehandling.Det ble i 2012 lagt vekt på økt samarbeid og bedret dialog mellom Eiendomsforvaltningen og andreenheter. I tillegg til gjennomføring av møter med de enkelte leietakerne, har samtlige planlagtevedlikeholdstiltak vært tilgjengeliggjort elektronisk for kommunens øvrige virksomheter. Resultateter at over 90 prosent av de planlagte tiltakene ble gjennomført i henhold til plan.Eiendomsforvaltningen har i løpet av 2012 arbeidet med rutiner for forretningsmessige prinsipperved fastlegging av utleiepriser. Saksfremlegg og gjennomføring av gjengs leie har blitt utsatt til 2013i påvente av en konsekvensutredning for enkelte brukergrupper. Utgangspunktet for nye leieavtalerer en ekstern takst for hvert enkelt tilfelle.16.3 Saker med vedtak om særskilt rapporteringInvesteringsprosjekterDet har i kvartalsrapportene for 2012 vært rapportert særskilt på status og fremdrift i følgendeinvesterings prosjekter over 100 mill. kroner:• Nesøya skole og idrettshall• Heggedal skole og idrettshall• Nesbru sykehjem• Gullhella omsorgsboliger• Borgenbråten omsorgsboliger• Landøya skole• Bad i Holmenområdet98Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommune16.4 NøkkeltallNøkkeltallene som presentes for Eiendom bygger på en utvidet tjenesteanalyse fra 2011. Dette fordiAsker kommunes kostratall for idrettsbygg i 2012 inneholder store kostnader knyttet til aktivitetensom foregår i idrettsbyggene. Dette er feil og gir store utslag i tallene for eiendomsområdet i 2012.Asker Asker AskerSnittNettverk Bærum Landet2009 2010 2011 2011 2011 2011PrioriteringUtgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. 4672 5225 4757 3980 4629 4179Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter 13,6 14,8 10,9 9,9 10,3 9DekningsgraderSamlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,5 4,5 4,6 4,3 4,8 4,8ProduktivitetUtgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm. 1043 1128 1071 978 977 910Avskrivninger per kvm. 341 441 427 270 298 265Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 702 687 644 709 679 645Forvaltningskostnad per kvm. 64 68 70 49 62 41Driftskostnad per kvm. 569 467 495 524 459 503Vedlikeholdskostnad (Kilde: SSB, KOSTRA-databasen, per kvm. nøkkeltall og grunnlagsdata, 136 158 15.06.12.) 103 103 109 81Energikostnad per kvm. 108 158 124 136 119 119(Kilde: SSB, KOSTRA­databasen, nøkkeltall og grunnlagsdata, 15.06.12.)Eiendomsforvaltningen i Asker deltar i ulike nettverksgrupper sammen med Norsk kommunaltekniskforening og 10 i andre Asker kommuner. deltar i ulike Arbeidet nettverksgrupper har resultert sammen i at rapporteringsgrunnlaget med Norski KO­Eiendomsforvaltningenkommunalteknisk forening og 10 andre kommuner. Arbeidet har resultert i atSTRA er bedre harmonisert og tallmaterialet vesentlig forbedret. Asker kommunes egen «TjenesteanalyseEiendomsforvaltning Asker kommunes egen 2011» «Tjenesteanalyse ble ferdigstilt i 2012. Eiendomsforvaltning Gjennom analysen 2011» vurderes ble kommunenesrapporteringsgrunnlaget i KOSTRA er bedre harmonisert og tallmaterialet vesentligforbedret.ferdigstilt ressursinnsats, i 2012. produktivitet Gjennom analysen og kvalitet. vurderes For Asker kommunenes ressursinnsats, betyr dette all produktivitetaktivitet i Eiendomsforvaltningen,og kvalitet. ForstoreAskerdelerkommuneav Idrettsområdetbetyr dette alltilaktivitetIdrett ogiFriluft,Eiendomsforvaltningen,samt alle enhetersstorekostnader tildeler av Idrettsområdet til Idrett og Friluft, samt alle enheters kostnader til energi,renholdenergi, renholdog kommunaleog kommunaleavgifter.avgifter.EiendomsforvaltningsavdelingenEiendomsforvaltningsavdelingenhar ansvarharforansvarom lagfor om lag 5050 prosent prosent av av det det totale totale utgiftsbudsjettet som som rapporteres til KOSTRA til KOSTRA for for området. området.Totalt har Asker kommune om lag 260 000 kvm formålsbygg. Dette arealet rapporterestil KOSTRA.tilTotaltKOSTRA.har AskerTotaltkommunehar Askerenkommuneeiendomsmasseen eiendomsmassepå ca. 365.000på ca.kvm.365.000inkl boligerkvm.oginklareal som leies utboliger og areal som leies ut kommersielt.kommersielt.Årsrapport 2012 - Asker kommune99


Årsrapport 2012Asker kommuneDiagrammet viser Asker kommunes tjenesteprofil i prosent av snitt for Nettverket (snitt Nettverk = 100%).Diagrammet Tjenesteanalysen viser Asker kommunes for 2011 for tjenesteprofil 2011 viste i at prosent viste Asker av at snitt kommune Asker for Nettverket kommune prioriterer (snitt Nettverk sine = prioriterer 100%). eiendommer sine og eiendommer og benytter, i likhetbenytter, i likhet med Bærum kommune, betydelig over andre sammenlignbaremed Bærum kommune, betydelig over andre sammenlignbare kommuner på kommunal eiendomsforvaltningi likhet per med innbygger Bærum i kommune, kommunen. betydelig over andre sammenlignbareTjenesteanalysen kommuner på kommunal for 2011 eiendomsforvaltning viste at Asker kommune per innbygger prioriterer i kommunen. sine eiendommer ogbenytter,kommunerAsker har høypåbefolkningstetthetkommunal eiendomsforvaltningog burde ha potensialper innbyggerfor god arealeffektivitet.i kommunen.Talleneviser imidlertid en arealeffektivitet på nivå med andre kommuner. Dette kan delvisforklares Asker har med høy at nye befolkningstetthet bygg er dimensjonert og for burde å møte ha forventet potensial befolkningsvekst,for god arealeffektivitet. Tallene viserAskerdemografihar høyimidlertid og en fleksibilitet,befolkningstetthetarealeffektivitet samt Askersogpå storeburdenivå satsningha potensialmed andre på idrettsbygg.for god arealeffektivitet. Talleneviser imidlertid en arealeffektivitet på nivå med andre kommuner.kommuner.DetteDettekankandelvisdelvis forklares med at nyeforklares Store bygg investeringsprosjekter er med dimensjonert at nye bygg for er i perioden å dimensjonert møte 2004 forventet og 2005, å befolkningsvekst, møte med forventet ny svømmehall, befolkningsvekst,demografi nytt og fleksibilitet, samt Askersdemografi kulturhus og nytt fleksibilitet, sykehjem samt i Røyken, Askers har store bidratt satsning sterkt til på høye idrettsbygg.kapitalkostnader, ogstore satsning på idrettsbygg.avskrivninger utgjør ca. 40 prosent av den totale kostnaden til kommunalStore eiendomsforvaltning.investeringsprosjekter i perioden 2004 og 2005, med ny svømmehall, nyttkulturhus Store investeringsprosjekter og nytt sykehjem i Røyken, i perioden har bidratt 2004 sterkt og 2005, til høye med kapitalkostnader, ny svømmehall, og nytt kulturhus og nyttavskrivninger sykehjem i Røyken, utgjør ca. har 40 prosent bidratt av sterkt den til totale høye kostnaden kapitalkostnader, til kommunal og avskrivninger utgjør ca. 40eiendomsforvaltning.prosent av den totale kostnaden til kommunal eiendomsforvaltning.Asker kommune brukte i 2011 668 kroner per kvm til drift, jmf Kostra, noe som tilsvarer 74 prosentav området Eiendomsforvaltningen sine totale kostnader eks. avskrivninger. Renhold (34 prosent),energi (25 prosent) og lønn (22 prosent) er de største postene på driftsregnskapet. Samlet setter den totale kostnaden til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) relativt lik for alle kommunene isammenligningen og lavere enn anbefalte normtall.Vedlikeholdskostnadene for byggene varierer fra år til år og vil til enhver tid gjenspeiler deprioriteringer som er gjort av kommunen. En sammenligning av årlige vedlikeholdskostnader mellom100Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommunebygg forvaltet av eksterne og av kommunen, vil derfor gi lite mening. Kommunen styrket i 2012 detverdibevarende vedlikeholdet med 10 mill. kroner.For skoler og barnehager viser tilleggsanalyser at driftskostnadene for byggene som forvalteseksternt, er på nivå med eller noe høyere enn de byggene kommunens selv forvalter. Analysen viserogså at konkurranse utsettingen har gitt noe økte utgifter til ”ekstra” forvaltning og administrasjon.KOSTRA-rapporteringen omfatter ikke næringseiendom. Eiendomsforvaltningen er medlem i Norsknettverk for Næringseiendom (NfN) for å få tilgang til nøkkeltall for næringsbygg. Deres analyserviser at Asker kommune ligger ca. 15 prosent lavere enn gjennomsnittet for medlemmene inettverket, på kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. Energiforbruket og energikostnadenelå henholdsvis 30 og 23 prosent under gjennomsnittet. Kostnadene knyttet til renhold erpå nivå med gruppen, samtidig som kommunen har en høyere frekvens på renholdet.Prosjekt og utbygging påbegynte i 2012 etablering av en nøkkeltallsdatabase, for innlegging averfaringsdata for enhetskostnader (kvm, m, bygningsdel etc.). Dette vil bidra til et sikrere kostnadsoverslagi prosjektenes tidligfase, samt bedre kvalitetssikring av de totale prosjektkostnader.16.5 ØkonomiDriftsbudsjettEiendomsforvaltningen hadde i 2012 et mindreforbruk på 2,6 mill. kroner. Dette skyldes i stor gradat arbeidet på Nesøya skole og radonmålinger i boligene ikke ble ferdigstilte i 2012. Disse midleneble bevilget i halvårs rapporten og 3.kvartalsrapport 2012.Prosjekt og utbygging hadde i 2012 prosjekt/ byggeledelse og økonomisk oppfølging avinvesterings prosjekter for ca. 244 mill. kroner. Totalverdi på alle investeringsprosjekter var i sammeperiode 1,5 mrd. kroner.Prosjekt og utbygging har et «null budsjett» for driften. Det vil si at alle kostnader dekkes ved å selgeprosjekt/ byggeleder timer, som dekker opp virksomhetens kostnader. I 2012 hadde virksomhetenen omsetning på ca. 16 mill. kroner, og et negativt resultat på 155 tusen kroner. (0,9 %).Investeringsprosjektene er omtalt under kapittel 8, Fokusområde økonomi.Årsrapport 2012 - Asker kommune101


Årsrapport 2012Asker kommune17 VerbalvedtakFormannskapet behandlet 24. januar 2012 sak om oppfølging av verbale vedtak som ble vedtattav kommunestyret i forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2012-2015 (sak 18/12).Rådmannen redegjorde i saken for sin anbefaling om oppfølging av de verbale vedtakene, ogformannskapet sluttet seg til anbefalingene.Nedenfor gis en oversikt over status for de verbale vedtakene ved utgangen av 2012.17.1 Kartlegge ressursbruk ved tilsyn og revisjoner fra overordnetmyndighetFormannskapet ble i sak 194/12 orientert om Asker kommunens søknad om deltagelse i KS sitt FOUprosjekt«Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?». Prosjektetskal identifisere mulige tiltak som kan forbedre lovlighetstilsynet, vurdere alternative løsninger somkan redusere kommunenes belastninger og øke læringen og nytten av tilsynene, samt styrke detkommunale selvstyret.Rådmannen vil høsten 2013 legge frem sak om ressursbruk ved statlige tilsyn og rapporteringer,samt resultatet fra FOU-prosjektet.17.2 Vurdere kommunal kontantstøtteKommunestyret behandlet 12. juni 2012 sak om kommunal kontantstøtte for toåringer (sak49/12). Det ble fattet vedtak om at det ikke innføres kommunal kontantstøtte for toåringer i Askerkommune.17.3 Flere trygghetsplasserKommunestyret vedtok i sak 7/12 om omsorgstjenester for eldre 2015-2030 blant annet å øke antalltrygghets plasser fra 6 til 8 plasser. Økningen vurderes i forbindelse med rullering av fremtidigehandlingsprogrammer.17.4 Styrket tilbud for funksjonshemmedeFormannskapet behandlet 24. april 2012 sak om prosjektet «Idrettsglede for alle i Asker-idretten»(sak 88/12). Det ble fattet vedtak om at Akershus Idrettskrets, Asker Idrettsråd og Asker kommuneskulle samarbeide om å etablere et 3-årig prosjekt med fokus på å skape mer idrett for menneskermed nedsatt funksjonsevne (fysisk og psykisk) og for mennesker med flerkulturell bakgrunn. AskerIdrettsråd vil være eier og driver av prosjektet.17.5 Driftsbygning Østenstad kirkegårdNy driftsbygning på Østenstad ble vurdert av rådmannen ved utarbeidelse av Handlingsprogram2013-2016, men ble ikke prioritert. I tillegg til sekkeposten på 3 mill. kroner pr. år ble det prioritertmidler til reparasjon av spiret på Asker kirke. Ny driftsbygning på Østenstad må vurderes opp motønsker om andre investeringer til kirken, herunder sekkeposten og ønsket om å innrede underetasjeav Vardåsen kirke.17.6 Døgnåpent apotek i AskerStatens legemiddelverk kan gjennom betingelser i apotekkonsesjonen pålegge apotek vakttjenesteut over ordinære åpningstider. Det kan søkes driftstøtte for apotek som er pålagt apotekvakt.102Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneSpørsmålet om døgnåpent apotek i Asker er tatt opp med Statens legemiddelverk, som ikkevurderer det som aktuelt å gi et apotek i Asker pålegg om vaktapotek. Det er i dag kun Oslo ogBergen som har pålegg om en slik ordning.17.7 ForsøplingNy og utvidet tiltaksplan for arbeid mot forsøpling er laget og gjennomføres i et tett samarbeidmellom flere av kommunens virksomheter. Dugnader hvor frivillige organisasjoner gjør en flottinnsats med rydding av søppel ble vesentlig utvidet med også å omfatte flere vassdrag, samt arealerlangs sjøen. Ny samarbeidsavtale er inngått med Asker velforbund med mål om å revitalisere VelRusken hvor velforbundet går inn med et sterkere engasjement. For å sikre de mest effektive tiltakog måling av resultater, er det foretatt en kartlegging av de mest forsøplede områdene i kommunen.17.8 InnvandrerguideInnvandrerrådet behandlet 13. februar 2012 sak om innvandrerguide (sak 2/12). Rådet la i sittvedtak blant annet vekt på at frivillig ordning skulle legges til grunn for det videre arbeidet medinnvandrerguide, og rådmannen ble bedt om å gå i dialog med aktuelle frivillige organisasjoner for ådrøfte rammer og forutsetninger for en eventuell etablering.Innvandrerrådet behandlet i sitt møte 11. oktober 2012 på nytt sak om innvandrerguide (sak12/12). Rådmannen redegjorde i saken for at det ikke er grunnlag for etablering av innvandrerguidesom skissert i verbalvedtaket, og med forutsetning om at ordningen skulle være basert på frivillighet.Innvandrerrådet tok rådmannens redegjørelse til orientering.17.9 Kommunal innovasjonsskoleSpørsmålet om etablering av en kommunal innovasjonsskole er ivaretatt gjennom etableringen avKunnskaps senteret. Kunnskapssenteret representerer et flerfaglig miljø hvor det jobbes systematiskmed støtte til ulike innovasjonsprosesser, samt medarbeider- og lederutvikling. I tillegg vilrådmannen i 2013 utarbeide en strategisk innovasjonsplan for Asker kommune.Årsrapport 2012 - Asker kommune103


Årsrapport 2012Asker kommune18 Vedlegg18.1 Årsmelding for Bråset Bo og Omsorgssenter IKS104Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune105


Årsrapport 2012Asker kommune18.2 Årsmelding for Asker og Bærum Vannverk IKS106Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune107


Årsrapport 2012Asker kommune18.3 Årsmelding for Asker og Bærum brannvesen IKS108Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune109


Årsrapport 2012Asker kommune18.4 Årsmelding for Vestfjorden Avløpsselskap110Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune111


Årsrapport 2012Asker kommune18.5 Årsmelding for DI gruppen as112Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune113


Årsrapport 2012Asker kommune18.6 Årsmelding for Asker Produkt AS114Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune115


Årsrapport 2012Asker kommune18.7 Årsmelding for Asker sentrum AS116Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune117


Årsrapport 2012Asker kommune18.8 Årsmelding for Asker Eiendomsforvaltning AS - KONSERN118Årsrapport 2012 - Asker kommune


Årsrapport 2012Asker kommuneÅrsrapport 2012 - Asker kommune119


Årsrapport 2012Asker kommuneAsker kommuneKnut Askersvei 25Postboks 353, 1372 Askerwww.asker.kommune.noISO 9001/ISO 14001/ISO/IEC 27001SERTIFISERT BEDRIFT2Årsrapport 2012 - Asker kommune

More magazines by this user
Similar magazines