RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE - Hasbro

hasbro.at

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE - Hasbro

46233i07 21/8/02 8:14 pm Page 1FORSTERKNINGRINGENES HERRE -HUSKELISTE FORTURREKKEFØLGE1. Ta én bataljon for hvert 3. territorium du har.2. Ta ytterligere bataljoner for områder du okkuperer helt.3. Bytt territoriekort i ekstra bataljoner.4. Utplasser ekstra bataljoner.KAMP1. Erklær angrep.2. Kast terningene for slag. Kastet høynes med eventuelletillegg. Det høyeste kastet vinner.3. Okkuper territoriet hvis du lykkes.4. Fortsett med å angripe andre territorier, hvis du vil.5. Oppdrag kan erklæres fullført og belønning heves.FORFLYTNING1. Du kan flytte bataljoner fra ett territorium til et annetav dine okkuperte territorier som er direkte forbundetmed det.2. Oppdrag kan erklæres fullført og belønning heves.TREKKE KORT1. Trekk bare ett territoriekort hvis du erobrer ett eller flereterritorier.2. Trekk et eventyrkort (bare ett) hvis lederen din har erobreteller flyttet til et territorium med et maktsenter i løpet avdenne turen (hvis du med dette får mer enn tre kort, mådu kaste et kort).FLYTT BRORSKAPET.© 2002 New Line Productions. All Rights Reserved. The Saul Zaentz Company d/b/a TolkienEnterprises under license to New Line ProductionsInc. All Rights Reserved.www.lordoftherings.netwww.lotrfanclub.com© 2002 Hasbro International Inc. Med enerett.Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic,Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.080246233107080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920060246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:14 pm Page 3RINGENES HERREINNHOLDSideInnledning 2Innhold 2Hva er forskjellig fra vanlig Risk? 2Oppsett 7Spillet 9Forsterkning 9Kamp 10Forflytning 13Trekke kort 14Flytte brorskapet 14Vinne spillet 15Skåre poeng 15Regler for spill med 2 spillere 17Regler for vanlig Risk 18Påminnelse om turrekkefølge 19INNLEDNINGFor mange, mange år siden ble den ene Ringen som gir maktover Midgard smidd. Det er naturligvis mange som vil ha fatt iden for å få herredømmet over verden. Lenge visste ingen hvorden var, men nå har Mørkets herre kommet på sporet av den.Onde makter jakter desperat på Ringen, mens de gode vil prøveå holde den utenfor deres rekkevidde.I denne spesialutgaven av Risk avhenger Midgards skjebne avdeg. Du kan spille på det gode eller det ondes side omherredømmet over verden. Gå inn i kampen for å sikre atMidgard faller i de rette hender ...Spillebrettet kan også brukes til å spille vanlig Risk, ved å utelatede spesielle elementene.HVA ER FORSKJELLIG FRAVANLIG RISK?Hvis du bare vil spille vanlig Risk, kan du finne reglenepå side 18. Denne utgaven med Ringenes Herre erforskjellig på flere måter:* Alle territorier er steder fra Midgard.* Figurene er spesielle for denne versjonen, og omfatterbueskytteralver, Rohan-ryttere, orker, svarte ryttere, ørner oggrottetroll.* Du spiller en god eller ond makt i kampen omverdensherredømmet.* Du har ekstra ledertrekk som hjelp på veien.* Når du forsvarer støttepunktene du kontrollerer, får du størrestyrke.* Fjell og elver er uoverstigelige barrierer, mens styrkene kanflyttes via havner.* Besøk de gamle maktsentrene rundt om i Midgard medlederen, utfør oppdrag og bli belønnet.* Ringen følger med brorskapet fra Hobbitun sørover gjennomMidgard - men pass på, tiden løper fort ut i spillet når Ringenforlater landet!INNHOLDSpillebrett, 4 komplettehærer i ulike farger,42 territoriekort,2 jokerkort, 40 eventyrkort,1 ringbrikke, 1 ringholder,3 røde terninger og2 svarte terninger.11 2080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 51SPILLEBRETTETSpillebrettet er delt i seks områder i Midgard. Hvert områdebestår av et ulikt antall territorier:OMRÅDE FARGE ANTALL TERRITORIERArnor Rød 11Rhovanion Oransje 8Rohan Blå 7Myrkskog Mørk grønn 5Eriador Lys grønn 7Rhun Fiolett 4FIGURERDet er tre typer figurer som representerer et antall bataljoner,som vist under.GODE KREFTER:Bueskytteralv- 1 bataljonONDE KREFTER:Ork- 1 bataljonRohan-rytter- 3 bataljonerSvart rytter- 3 bataljonerØrn- 5 bataljonerGrottetroll- 5 bataljonerHvis det blir for fullt på spillebrettet, kan du bruke figurer somer verdt flere bataljoner, f.eks. bytte ut tre orker med én svartrytter. Du kan når som helst bytte tilbake til mindre enheterhvis det skulle være behov for det.KORTSpillet inneholder to typer kort.TERRITORIEKORTDet finnes ettslikt kort forhvert av de 42territoriene påspillebrettet.De har ogsået symbolfor infanteri(bueskytteralver ellerorker), kavaleri (Rohan-ryttereeller svarte ryttere) ellervesener (ørner eller grottetroll).Det er to jokere som har alletre symbolene.Territoriekort kan brukes til åfå forsterkninger under spillet(se "Forsterkning" side 9).Det er 9 gode territoriekort,9 onde territoriekort og 24nøytrale territoriekort, som harbetydning for din startposisjon.EVENTYRKORTDisse kortene kan være tilhjelp på veien. De er delt itre typer:* OPPDRAGSKORTDisse korteneinneholderhemmeligeoppdrag forlederen din, ogkan gi degbelønninger.* HENDELSES-KORTMye kan skje påreisen, og dissekortene kanvære til hjelpeller hindring medhendelser som inntreffernår du spiller dem.* MAKTKORTMaktbalansenkan endres iløpet av spillet.Maktkortenekan ha storbetydning forstrategien og utfallet!Merk: Eventyrkortene er ikkenødvendige for å spille vanligRisk.TERNINGEREN BALROG ER KOMMET!SPILLES NÅR BRORSKAPET PRØVERÅ FORLATE MORIA.Hindrer brorskapet i å forlateMoria ved et vellykket terningkast.Det er fem terninger, tre rødeog to svarte. Én eller alleterninger av hver farge kanbrukes i kamp, rødt til angrepog svart til forsvar. Se "Kamp"side 10.KAVALERIOndtterritoriekort3 4MINHIRIATHEREBORESGAROTHFÅ EKSTRA BATALJONERI ESGAROTH.2 BATALJONER4 BATALJONERVELG EN LEDERNR. TOSPILLES ØYEBLIKKELIGSett en leder nummer to iet hvilket som helst territoriumpå brettet. Hvis du allerede har toledere, kaster du kortet.RHUDAURINFANTERIVESENGodtterritoriekortEMYN MUIL080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 7OPPSETT AV SPILLEBRETTRINGENEVENTYRKORTBUNKETERRITORIERELV - elver kan bare kryssespå broer.LEDERTERRITORIEKORTBUNKEBATALJONSFIGURERBRORSKAPETS VEI1FORSVARSTERNINGERFJELL - kan ikke passeres.MAKTSENTER - du kan fåANGREPSTERNINGEReventyrkort og hente belønningfor oppdrag her.5 HAVN - du kan flytte fra et territorium med en havnSTØTTEPUNKT - når du forsvarer et støttepunkt, kan6til et tilgrensende territorium som også har en havn.du legge 1 til resultatet av terningkastet.080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of the of the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 9RHUDAUROndtterritoriekortFORLINDONGodtterritoriekortEMYN MUILNøytraltterritoriekortOPPSETT1. Legg spillebrettet på et flatt underlag som vist.2. Velg en hær. Grønt og gult står for det gode, mens rødt ogsvart er det ondes farger. Avhengig av hvor mange spilleredere er, skal du ta følgende antall av den minste enheten(bueskytteralv hvis du er på det godes side, ork hvis du er pådet ondes):2 spillere 35 bataljoner hver*3 spillere 35 bataljoner hver4 spillere 30 bataljoner hver* Merk: I et spill med 2 spillere må de to hærene være påulike sider, dvs. én god og én ond. Det må også være entredje, nøytral hær. Se "Regler for spill med 2 spillere"side 17.3. Gode, onde og nøytrale territoriekort legges i hver sin bunke.Hver bunke stokkes og legges med bildesiden ned ved sidenav spillebrettet.4. Kast en terning for å begynne spillet - spilleren med høyestkast begynner og er spiller nummer 1 i turrekkefølgen.Spilleren til venstre er nummer 2 og så videre. Trekk kort somvist nedenfor:5. Den første spilleren plasserer én bataljon i hvert av sineterritorier. Spilleren til venstre gjør det samme osv., helt til alletildelte territorier er okkupert.6. Nå kan den første spilleren plassere én bataljon i et hvilketsom helst av territoriene som er igjen, og deretter gjørspilleren til venstre det samme, til alle har gjort dette. Fortsettå utplassere bataljoner én av gangen til alle territorieneinneholder én bataljon hver. Når alle territoriene inneholderén bataljon, fortsetter hver av spillerne å plassere én bataljonav gangen på alle territorier de allerede kontrollerer.7. Når du har plassert alle bataljonene på spillebrettet, setter duén leder på brettet i et territorium du allerede kontrollerer.8. Legg alle gode og onde territoriekort tilbake i bunken medterritoriekort, legg på de to jokerne, stokk kortene og leggdem med bildesiden ned ved siden av spillebrettet.9. Ta ut hendelseskortene fra eventyrbunken og del ut 3eventyrkort, med bildesiden ned, til hver spiller.10. Legg hendelseskortene tilbake i bunken, stokk dem og leggkortene med bildesiden ned ved siden av spillebrettet.11. Plasser Ringen i stativet og sett den i Hobsyssel.1SPILL MED 3 SPILLERE:SPILLERENS NUMMERREKKEFØLGENSPILL MED 4 SPILLERE:SPILLERENS NUMMERREKKEFØLGENANTALL TERRITORIEKORTSOM I TREKKES1 5 onde, 4 nøytrale2 9 gode3 4 onde, 5 nøytraleANTALL TERRITORIEKORTSOM TREKKES1 5 gode2 5 ondeSPILLETS MÅLÅ skåre så mange poeng som mulig før brorskapetog Ringen forlater Midgard. Du skårer poeng forhvert territorium du okkuperer og hvert områdedu kontrollerer, samt for kort du spiller ogstøttepunkt du holder.3 4 gode7 84 4 onde080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of the of the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 11SPILLETNÅR DET ER DIN TURKast en terning for å begynne - spilleren med høyest kastbegynner, og spillet fortsetter med spilleren til venstre. Hver turbestår av fem trinn:1. Forsterkning2. Kamp3. Forflytning4. Trekke kort5. Flytte brorskapetSe forklaring nedenfor.FORSTERKNINGDu kan få forsterkninger til hæren din ved begynnelsen av hvertur, på tre måter:1. OKKUPERTE TERRITORIERDu får 1 bataljon for hvert 3. territorium du har på brettet tilenhver tid.Merk: Du får alltid minst 3 bataljoner i forsterkninger, så selv omdu okkuperer mindre enn 9 territorier, plasserer du 3 bataljonerpå brettet.2. OMRÅDEBONUSHvis du okkuperer et helt farget område av Midgard når det erdin tur, får du ytterligere forsterkninger som vist i tabellen påbrettet og nedenfor:3. TERRITORIEKORTDu kan også få forsterkninger ved å bytte territoriekort motekstra bataljoner. Territoriekort vinnes ved å erobre territorier -se "Kamp" nedenfor. Du kan bytte ett territoriekort av hvert slagi forsterkninger, eller tre av ett slag som følger:KOMBINASJONANTALLAV TERRITORIEKORTFORSTERKNINGERInfanteri + Infanteri + Infanteri 4Kavaleri + Kavaleri + Kavaleri 6Vesen + Vesen + Vesen 8Infanteri + Kavaleri + Vesen 10Du kan bytte ett sett med territoriekort i forsterkninger, menbare på forsterkningstrinnet. Hvis du har fem territoriekort påhånden, må du bytte tre av dem i forsterkninger.Hvis noen av kortene du bytter, viser et territorium duokkuperer, får du 2 bonusbataljoner, som må settes på detaktuelle territoriet.Brukte territoriekort legges i en egen bunke med bildesiden opp,ved siden av bunken med kortene som skal trekkes. Når alleterritoriekortene er brukt, stokker dere bunken med brukte kortog legger den med bildesiden ned, og trekker kort fra dennebunken.Antall forsterkninger du kan få, er SUMMEN av 1, 2 og 3ovenfor. Med unntak av bonusbataljoner kan du plassere alleforsterkninger i et hvilket som helst territorium du okkuperer.KAVALERIINFANTERIVESENEKSEMPELDu okkuperer 16 territoriernår det er din tur.16 delt på 3 = 5 (restenteller ikke). Du kan forsterkehæren din med 5 bataljoner.1OMRÅDE ANTALL BATALJONER DU FÅRArnor 7Rhovanion 5Rohan 4Myrkskog 4Eriador 3Rhun 2KAMPLa striden begynne! Når du har fått alle forsterkningene, kan dugå i kamp. Du kan angripe en annen spillers territorium hvis detgrenser mot ditt eget, eller er forbundet med en havn eller bro.Du må ha minst to bataljoner i territoriet du angriper fra, fordidet alltid må være minst én bataljon igjen.Det største antall bataljoner du kan angripe med om gangen, er tre.Disse forsterkningene kommer i tillegg til de du fikk i trinn 1. Dufår forsterkninger for området så lenge du kontrollerer alle9 territoriene i det.10080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of of the the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 13EKSEMPELSpiller 1 angriper spiller 2,kaster tre røde terninger,og får 5, 2 og 1. Spiller 2forsvarer seg med to svarteterninger og får 4 og 2.Spiller 1s høyeste kast erhøyere enn spiller 2shøyeste kast, så spiller2 mister en bataljon.Imidlertid er spiller 2s nesthøyeste kast like høyt somspiller 1s nest høyeste kast,så angriperen mister enbataljon.ANGREP1. Si hvilket territorium du vil angripe og hvor du skal angripedet fra.2. Si hvor mange bataljoner du vil angripe med. Husk at det måvære minst 1 bataljon i territoriet som ikke er med påangrepet. Kast like mange terninger som antall bataljoner duangriper med (1, 2 eller 3).FORSVAR1. Bruk de svarte terningene. Kast like mange terninger somantall bataljoner du vil bruke til forsvar (1 eller 2). Hvisangriperen bare kaster én terning, kan du bare kaste énterning i forsvar.SELVE SLAGET1. Begge spillerne kaster samtidig valgt antall terninger i detspesielle området i esken. Ikke kast terningene på brettet, dadette kan slå figurene ut av stilling.2. Sammenlign terningkastene slik:* Se på angriperens høyeste kast og forsvarerens høyestekast. Den med høyest kast vinner. Hvis kastene er like høye,vinner forsvareren.* Gjør eventuelt det samme med spillernes nest høyesteterningkast.Den som taper ved terningkast, må fjerne én bataljon for hverttapt terningkast fra territoriet og ta den av spillebrettet.LEDERELedere har spesielle egenskaper i angrep og forsvar. De er ikke iseg selv bataljoner.Når du har bataljoner i kamp i et territorium der du har enleder, kan du legge +1 til det høyeste terningkastet ditt. Hvis enleder brukes i kamp ved erobring av et territorium, må du flytteinn i det territoriet når kampen er over.Hvis den siste bataljonen i et territorium med en leder blir slått,er lederen også slått og må tas av spillebrettet.Hvis du ikke har noen leder i spill, går lederen din tilbake til ethvilket som helst av territoriene dine på slutten av din tur, førdu trekker kort.Det er mulig å ha to ledere hvis du får en ekstra leder gjennomet eventyrkort. Hvis du bare okkuperer ett territorium, kan duikke sette den andre lederen på spillebrettet.To ledere fra samme hær kan ikke okkupere samme territorium,men en leder kan flyttes gjennom et territorium som inneholderen annen leder av samme farge i forflytningsfasen.MoriaAnnúminasHjelmsdjupetERKLÆRE ET OPPDRAG FOR FULLFØRTDu kan erklære et oppdrag for fullført og gjøre krav påbelønning når som helst under kamp- eller forflytningsfasen, vedå flytte lederen din inn i det aktuelle territoriet. Når du har gjortdette, må lederen bli i territoriet under resten av turen din, selvom bataljonene i territoriet fortsatt kan beveges som normalt(se eventyrkort side 16).KløvendalNår du har fullført et angrep på et territorium, uansett utfall,kan du fortsette å angripe det samme territoriet, eller angripeet annet tilgrensende territorium, så lenge du har nok bataljoner.Hvis du vinner, må du flytte minst like mange bataljoner som dubrukte i det siste angrepet, inn i territoriet du har erobret. Dukan flytte så mange bataljoner du vil fra territoriet du angrep frainn i det erobrede territoriet, men minst én må være igjen. Dukan bruke disse bataljonene til å gå videre og angripe et annettilgrensende territorium.STØTTEPUNKTDisse er merket med og omfatter Annúminas, Kløvendal, Moria,Dol Guldur, Jarnagard og Hjelmsdjupet. De teller som en del av,ikke som tillegg til, territoriet de ligger i. Hvert støttepunktstyrker forsvaret til bataljonene som okkuperer det, ved at manlegger 1 til det høyeste terningkastet.JarnagardDol Guldur111 12080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of of the the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:15 pm Page 15VIRKNINGEN AV LEDERE OG STØTTEPUNKTTillegget til det høyeste terningkastet som følger av muligekombinasjoner av tilleggskrefter, er vist nedenfor:ELEMENT ANGREP FORSVARLeder +1 +1Støttepunkt 0* +1Leder og støttepunkt +1 +2* Siden støttepunktene er stasjonære, kan de ikke brukes til angrep.FORFLYTNINGNår du har utført alle angrepene, kan du flytte så mangebataljoner du vil fra ett av dine okkuperte territorier til et annetav dine territorier. Du kan flytte gjennom alle territorier somokkuperes av din hær. Du kan ikke gå gjennom territorier somokkuperes av en annen spiller. Du kan heller ikke krysse etfjellområde eller en elv, unntatt på en bro, men du kan brukehavnene som normalt.Ledere kan flyttes alene som en troppeforflytning (de trengerikke være i følge med en bataljon).Du kan ikke fortsette å flytte en leder som har vært brukt tilå kreve belønning for et oppdrag i samme tur.Husk at du må la minst én bataljon være igjen i hvert avterritoriene.PLASSERE LEDERENHvis du ikke har en leder i spill på slutten av din tur, kan dusette en leder i et hvilket som helst territorium du kontrollerer.TREKKE KORTPå slutten av turen din kan du ha rett til å trekke etterritoriekort og/eller et eventyrkort.TERRITORIEKORTHvis du erobrer minst ett territorium når du angriper, får dudet øverste territoriekortet i bunken.EVENTYRKORTHvis en av lederne dine erobrer et territorium med etmaktsenter, eller flyttes til et territorium som inneholder etmaktsenter, i løpet av denne turen, kan du trekke et eventyrkort.Hvis du da får mer enn tre kort, må du kaste ett.Når du har trukket et eventyrkort, kan du ikke spille flere korti løpet av den turen, unntatt hendelseskort.Du kan bare trekke ett kort, uansett hvor mange maktsentrelederen din har erobret. Se "Eventyrkort" side 16 for nærmereopplysninger om bruk av eventyrkort.FLYTTE BRORSKAPETBrorskapet, som representeres av Ringen, starter i Hobsyssel. Påslutten av hver spillers tur flyttes det inn i det neste territorietpå veien. Når det er i et territorium med symbolet, må dukaste terningen før det kan flyttes. For at det skal kunnefortsette reisen, må terningkastet være høyere enn 3. Hvis kastetikke er høyt nok, blir brorskapet i territoriet og terningen måkastes på nytt på slutten av neste tur.Eksempel på flytning11314080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:16 pm Page 17VINNE SPILLETEVENTYRKORT1Når brorskapet forlater Daudemyrene med Ringen, er spillet slutt.Spilleren med flest poeng vinner spillet.SKÅRE POENGPoengsummen beregnes slik:* 1 poeng for hvert territorium du okkuperer, pluss* ekstra poeng for hele områder som holdes, som vist iforsterkningstabellen side 9 og på spillebrettet, f.eks. Myrkskog= 4 poeng, pluss* 2 ekstra poeng for hvert støttepunkt du kontrollerer, pluss* ekstra poeng som beregnes ved å legge sammen summenenederst til høyre på eventyrkortene.Merk: Hvis en spiller får kontroll over alle territoriene iMidgard før brorskapet forlater spillebrettet, erklæresvedkommende som vinner.Hvis det står uavgjort, vinner spilleren med flest territorier. Hvisdet fortsatt står uavgjort, vinner spilleren med flest støttepunkt,og hvis det også da står uavgjort, vinner spilleren med flesteventyrkortpoeng. Hvis det fortsatt står uavgjort, kaster dere detre røde terningene. Den spilleren som får flest øyne til sammen,vinner.OPPDRAGSKORTDisse spesialkorteneinneholderhemmeligeoppdrag, somkan oppbevarestil de er utført.Oppdragetutføres ved atlederen din kommer tilmaktsenteret som vises påkortet, ved å erobre etterritorium eller ved å kommedit under en troppeforflytning.Du skal erklære oppdraget forfullført og hente belønningen.Når oppdraget er erklærtfullført, kan lederen ikke flyttesut av territoriet før neste gangdet er din tur.Merk: Enkelte oppdrag har ulikebelønninger for gode styrker ogonde styrker. Motta belønningenfor din side og ha det utførteoppdragskortet foran deg for åskåre poengene det viser vedspillets slutt.HENDELSESKORTHendelseskort er merketmed dette symbolet og måspilles med én gang. Men passdeg - de kan være både dårligeog gode! Når du har spiltkortet, legger du det i enbunke ved spillebrettet ogtrekker et nytt eventyrkort.MAKTKORTDu kan ta vare på maktkortfor å spille dem når som helsti kampfasen under din tur,med mindre noe annet stårpå kortet (noen av dem kanspilles under en annen spillerstur eller når brorskapet prøverå flytte på seg). Når du harspilt et maktkort, legger dudet foran deg og får poengenesom står nederst til høyre påkortet ved spillets slutt.Du kan ikke ha merenn tre eventyrkort på håndensamtidig. Du kan trekke etfjerde kort, men da må dukaste ett av dem du alleredehar, i en bunke vedspillebrettet. Kort i dennebunken er ikke verdt noenpoeng ved spillets slutt.Ond belønningIllo: Mission card, showingGood and Evil rewardsCaptions with arrows torelevant part:Good RewardEvil RewardGood PointsEvil PointsGod belønningEnd of illoEvent Cardsket som helst territorium15 16EREBORESGAROTHFÅ EKSTRA BATALJONERI ESGAROTH.2 BATALJONER4 BATALJONERVINTERSTORMERSPILLES ØYEBLIKKELIGTrekk de 3 øverste territoriekortene.Ingen spiller kan gjøre angrep fra ellermot disse territoriene før det blir dintur neste gang.VELG ENLEDER NR. TOILLES ØYEBLIKKELIGt en leder nummer to iHvis du allerede har to ledere,kaster du kortet.DE HAR ETGROTTETROLL!KKELIGv en ond makt,oner der.en god makt,ra Moria.re igjen.)VELG ENLEDER NR. TOSPILLES ØYEBLIKKELIGtt en leder nummer to iket som helst territoriumHvis du allerede har to ledere,kaster du kortet.080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920


46233i07 21/8/02 8:16 pm Page 19SPILL MED 2 SPILLERENår det bare er to spillere, må den ene spilleren bruke en hærfra den gode siden og den andre en hær fra den onde siden. Entredje, nøytral hær er også med i spillet.1. Ta ut jokerne fra territoriekortstokken.2. Del ut gode, onde og nøytrale territoriekort som vistnedenfor:SPILLER NR.ANTALL TERRITORIEKORTSOM TREKKES1 9 gode2 9 onde3 (nøytral) 14 nøytrale3. Hver spiller plasserer 1 bataljon på hvert av sine territorier.Hvert nøytralt territorium skal inneholde 2 nøytrale bataljoner.4. Kast terningen for å avgjøre hvem som skal begynne. Spillerenmed det høyeste kastet begynner. Etter tur plasserer derebataljonene én av gangen i de gjenværende 10 territoriene, dvs.fem hver, til det er en bataljon i hvert territorium.5. Spillet fortsetter på nøyaktig samme måte som et spill med treeller fire spillere, med følgende unntak:* Den nøytrale hæren får ingen leder eller oppdragskort.* I kamp står den nøytrale hæren bare i forsvar. Den oppførerseg som andre motstandere. Den andre spilleren kaster densvarte terningen for den nøytrale hæren.* Den nøytrale hæren kan ikke angripe eller forflytte seg.* Brorskapet, som representeres av Ringen, kan ikke flyttes avden nøytrale hæren.SPILLE VANLIG RISKDu kan også spille vanlig Risk, uten de spesielle RingenesHerre-reglene.SPILLETS MÅLÅ bli den første spilleren til å erobre alle territoriene i Midgard.1. La eventyrkortene, lederne og ringen ligge i esken, da de ikketrengs for dette spillet.2. Legg spillebrettet på et flatt underlag.3. Ta riktig antall bataljoner i forhold til antall spillere, slik:Antall spillere 3 4Antall bataljoner 35 40For et spill med to spillere, se de spesielle reglene for spillmed to spillere nedenfor.4. Ta jokerne ut av territoriekortene og stokk dem. Del ut allekortene med bildesiden ned til hver spiller. Hvis dere er firespillere, får to av spillerne et ekstra kort.5. Kast terningen for å avgjøre hvem som skal begynne. Spillerenmed det høyeste kastet begynner spillet ved å plassere énbataljon i ett av territoriene på vedkommendes kort.6. Hver av spillerne kan etter tur plassere ytterligere én bataljoni ett av sine territorier til alle bataljonene som ble delt ut vedspillets begynnelse, er plassert på spillebrettet. Også her er detspilleren med det høyeste kastet som begynner.7. Legg jokerne tilbake i bunken med territoriekort, stokkkortene og legg dem med bildesiden ned på spillebrettet.8. Spill spillet akkurat som angitt i avsnittet "Spillet" på side 9,med følgende unntak:* Ignorer alle støttepunkt og maktsentre.* På forflytningstrinnet kan troppene dine bare flyttes fra etav dine territorier til et territorium som ligger direkte vedsiden av det.VINNE SPILLETSpillet er vunnet når en hær okkuperer alle territoriene iMidgard.Merk: Dette spillet er fra denførste delen av RingenesHerre, og omfatter såledesikke Gondor eller Mordor.117 18080246233107 Lord of the Rings Risk N 5023117 642920 060246233107 080246233107 Lord Lord of of the the Rings Rings Risk Risk N N 5023117 642920

More magazines by this user
Similar magazines