Ovnsbrosjyre - Granit Kleber

varmehuset.no

Ovnsbrosjyre - Granit Kleber

KLEBERSTEINSOVNERvarmen som varer – rett fra naturen1


KLEBERSTEINKleberstein er en metamorf bergart.Det betyr at den er dannet av andrebergarter under høyt trykk og høytemperatur for rundt 500 mill. årsiden. I Norge er kleberstein kjentfra steinalderen da de laget køller,hakker og økser av den lett formbarebergarten. Fra bronsealderen bleden brukt til bl.a. gryter, spinnehjul,vevlodd, garnsøkker og støpeformer.Fra 1200-tallet ble flere slott, kirkerog katedraler bygget eller fikkut smykninger av kleberstein. Denmest kjente er Nidarosdomen som isin helhet er bygget av kleberstein.Helt fra vikingenes tid er klebersteinblitt brukt til oppvarming av boligenog på slutten av 1600 tallet startetovns- og peisbyggingen iGudbrandsdalen.Kleberstein er naturens egetvidunder materiale som holderfantastisk lenge på varmen. Våreklebersteinsbrudd ligger i Nord-Gudbrandsdalen og i Handøl iSverige. Klebersteinsovner over300 kg kan brukes som primæroppvarmings kilde i de aller flestehjem. Fyrer man i massive klebersteinsovnergodt og effektivt i 1–2timer med ca 10 kg ved blir ovnengjennomvarm. Da avgir den varmeopp til 12 timer etterpå.Klebersteinsovnene er svært økonomiske,de bruker mindre ved ennmange andre ovnstyper og varer igenerasjoner!OCTO PLUSS6 seksjoner med matt forniklet dør.VÅR BESTSELGER- STOR VARMEEFFEKT, ELEGANT DESIGNOCTO 505 seksjoner med forniklet dør.Design: Ark. Bjørn Hultèn


121,5107,5190175,5170155,5545450 50 45456 seksjoner 5 seksjoner 4 seksjonerOcto Pluss Octo 50 Octo 45Octo Pluss har en 50 cm høydør i støpejern som gir et stortflamme bilde. Glassdøren leveresenten sortlakkert eller mattforniklet. Det er mulig å kobledirekte forbrenningsluft til ovnen,enten gjennom hullet i nedersteseksjon eller fra undersiden avovnen. Dette er gunstig i lavenergihus og hus med regulertventila sjon. Brennkammeret erkledd med skamolplater som girhøyere temperatur i brennkammeretog renere forbrenning.Octo Pluss leveres i enten 5 eller6 seksjoner, henholdsvis 160 og190 cm høye.Octo 50 er klassikeren blantklebersteinsovnene, og har værti produksjon siden begynnelsenav 80-tallet. Octo 50 er 50 cmbred og kan leveres i forskjelligehøyder fra 110 til 200 cm. Octo 50leveres med sortlakkert, forgylteller forniklet glass dør. Den kanogså leveres med todelt messingdørog løs gnistfanger. Octo 50kan også leveres som rettveggsmodellsom vist på tegningen.Snitt Octo 50Snitt Octo 50rettveggOcto 45 er 45 cm bred og kanleveres i forskjellige høyder fra 97,5til 145,5 cm. Octo 45 leveres medsort, forgylt eller forniklet glassdøreller med todelt messing dør medløs gnistfanger. Se bilde avmessing døren på side 18.KlebersteinsovnerMiljøgodkjente rentbrennende ovner som tar best vare på vårt miljø.OCTO 454 seksjoner med sort glassdør.3


BABINA MINI4 seksjoner med sort dør.BABINA PLUSS5 seksjoner med sort dør.BABINA4 seksjoner med forgylt dør.Design: Ark. Bjørn Hultèn


142128157140,5154140,55746,551,550 51,550Kristian Jacob Jacob LightKristian er en rektangulær klebersteinsovnmed en enkel form somer både tidløs og moderne.Glassdøren er enten i grålakkertstøpejern eller i børstet edelstål.Den store døren gir god peisfølelsenår det fyres i ovnen og steinenvil avgi varme opp til et halvtdøgn etter at ilden er slukket. Hvamer kan man ønske seg av et ildsted?Brennkammeret er kleddmed skamolplater som gir høyeretemperatur i brennkammeret ogrenere forbrenning. Det er mulig åkoble forbrenningsluft direkte tilovnen, enten gjennom hullet inederste seksjon eller fra undersidenav ovnen.Jacob har høy, flott glassdør medgodt innsyn til flammene. Ovnenhar massiv, buet front. Rillene påsidene og toppen gir ovnen storvarmespredning. Sokkelplaten ertrukket tilbake fra ovnens sider ogfront. Brennkammeret er kleddmed skamolplater som gir høyeretemperatur i brennkammeret ogrenere forbrenning. Det er mulig åkoble forbrenningsluft direkte tilovnen, enten gjennom hullet inederste seksjon eller fra undersidenav ovnen. Jacob leveresmed stor glassdør enten i sortlakkertstål eller i børstet edelstål.Jacob fikk utmerkelsen «Merketfor god design» i 2002 på grunnav et stilrent og moderne design.Jacob Light har glatte sider ogflat topp. Det er en populærmodell for de som vil ha en ovnmed enkel og stilren form. Denbuede fronten gir ovnen et myktpreg. Jacob Light leveres medstor glassdør enten i sortlakkertstål eller i børstet edelstål. Det ermulig å koble forbrenningsluftdirekte til ovnen, enten gjennomhullet i nederste seksjon eller fraunder siden av ovnen.KlebersteinsovnerLav temperatur på overflaten av ovnen gjør at støvpartikler ikke blir brent og sikrer deg og dine et godt inneklima.7


ATHENE6 seksjoner med matt forniklet dør.KRISTIN 54–44med krone og forgylt glassdør.Design: Ark. Bjørn Hultèn.


189173,3205181,555,5 55,554 546 seksjonerAthene Kristin 54–44Athene har fått navnet fra Hellasfordi ovnen har form som en dorisksøyle. Den vil være en pryd i stueneller i en stor entre og ikke minster den en strålende varmekilde.Athene leveres med enten5 eller 6 seksjoner, henholdsvis.159 og 189 cm høye. Athene kanfås med enten sort eller matt fornikletglassdør. Athene er klagjortfor direkte lufttilførsel av forbrenningsluft.Ovnen må monteres avgodkjent montør i henhold tilspesifikasjon fra produsenten.Kristin 54–44 er en høy og staseligklebersteinsovn med stor magasinerendeevne. Kristin kan varmeopp større areal og passer i rommed god takhøyde. Ovnen kanbestilles med krone som på bildeteller med flat profilert topp.Kristin leveres med sortlakkert,forgylt eller forniklet glassdør.Den kan også leveres med todeltmessingdør og løs gnistfanger.Se bilde av messingdøren påside 18. Deksel i øverste frontsteiner standard og leveres i sammefarge som døren.KlebersteinsovnerEt eksklusivt stykke natur.9


LINE4 seksjoner med rillet topp,sokkelplate og forniklet dør.BREDE4 seksjoner med grå støpejernsdør.Design: MNAL Hallvard Jakobsen.


166151,5179164,543 4753 434 seksjoner 4 seksjonerBREDE3 seksjoner med dør i børstet edelstål.LineLine har enkel og aktuell designmed riller i fronten hvor klebersteinener behandlet slik at fargespilleti klebersteinen kommerspesielt godt fram. Line kanleveres med enten glatt eller rillettopplate. Den 5 cm høye sokkelplatenog topplaten med riller ertilleggsutstyr til ovnen. Ovnenleveres med enten sortlakkerteller forniklet glassdør og med3 eller 4 seksjoner i høyder fra122 til 166 cm.BredeBrede har rillet front med pussetoverflate. Ovnen er plassert på en5 cm høy sokkelplate som fremheverovnens profiler. Brede kanleveres med enten grålakkertstøpe jernsdør eller dør i børstetedelstål. Døren passer utmerkettil de stramme linjene på ovnen.Brennkammeret er kledd medskamolplater som gir høyere temperaturi brennkammeret ogrenere forbrenning. Det er mulig åkoble forbrenningsluft direkte tilovnen, enten gjennom hullet inederste seksjon eller fra undersidenav ovnen. Brede leveres i3 eller 4 seksjoner, henholdsvis140 og 179 cm høye.KlebersteinsovnerKlebersteinsovnen er unik som varmekilde og skånsom for naturen med sine lave partikkelutslipp.11


OTTA 22 seksjoner med Jøtul støpejernsdør.MERETHE4 seksjoner med grå dør.VICTOR IImed hel front og sort dør.OTTA 33 seksjoner med Dovre glassdør.


10085,29176,5130115,549,5 46 40,5523859/674 seksjoner 2 seksjonerMerethe Victor II OttaMerethe har en avrundet, mykfront og funksjonell form sompasser like godt mot en rett veggsom i et hjørne. Merethe leveres i4 eller 5 seksjoner, henholdsvis130 og 160 cm høye. I modellenmed 5 seksjoner kan dørenplasseres midt på ovnen. Døren tilMerethe leveres med sort, grå,forgylt eller forniklet ramme.Ovnen selges kun hos Varmefag,som har designet den.Victor II er en snerten klebersteinsovn med buet front. Egnerseg godt i små rom, i en nisje ellerkanskje på hytta? Den kan leveresmed sortlakkert, forgylt eller fornikletglassdør. Victor II har skamolplateri brennkammeret. Denleveres enten med hel front sompå bildet eller med åpning underbrennkammeret.Victor II leveres kun medbakuttak.Designet av forhandlere.Otta er den gode, tradisjonellekleber steinsovnen og er populærblant mange hus- og hytteeiere.Otta leveres i enten 2 eller3 sek sjoner, henholdsvis 91 og124 cm høye. Otta leveres medJøtul støpejernsdør, Jøtulglassdør eller Dovre glassdør.Se bilde av Jøtul glassdør side 18.KlebersteinsovnerHele 80 til 85% av varmen avgis fra klebersteinen til boligen.Kun 15–20% av varmen forsvinner ut i pipa.13


ALEXmed sort dør.HELIA6 seksjoner med grå dør.PISAmed grå dør.Design: MNAL Hallvard Jakobsen.


126,5100,514112116815064 68,5 70/51 4562,562,53 seksjoner6 seksjonerAlex Pisa HeliaAlex er en frittstående peisovnmed stor og elegant innsats.Innsatsen har glassdør i sortlakkerteller matt forniklet overflate.Alex kan like gjerne stå mot rettvegg som i et hjørne og den prismeformedeglassdøren gir godtinnsyn til flammene også fra sidene.Det er mulig å koble direkteforbrenningsluft til ovnen, entengjennom hullet i nederste seksjoneller fra under siden av ovnen.KlebersteinsovnerTatt rett ut fra naturen.Pisa er en særpreget ovn medskrå front hvor brede kleberstein splater rammer inn døren. De markertefasene på sidefeltene ogden smalere ovnsdelen gir en fineffekt. Glassdøren leveres i entengrålakkert støpejern eller i børstetedelstål. Det er mulig å koble forbrenningsluftdirekte til ovnen,enten gjennom hullet i nedersteseksjon eller fra undersiden avovnen. Brennkammeret er kleddmed skamolplater som gir høyeretemperatur i brennkammeret ogrenere forbrenning.Helia-ovnene leveres med peisinnsatsog har mange valgmuligheter.Innsatsen har enten antrasittgråeller lys grå ramme. Heliahar flott flammebilde og stort,buet glass for innsyn til varmen.Med ovnens fine runde form ogvalgfri sokkel kan den plasseres iet hjørne, mot en rett vegg ellermidt i stuen. Takket være denflotte klebersteinsomrammingengir Helia en behagelig og konstantstrålevarme og man harsamtidig mulighet for å åpne/lukke for et luftspjeld, som styrerkonveksjonsluften. Den massiveklebersteinen gir ovnen en helteksepsjonell lagringskapasitet på10–12 timer avhengig av vedkvalitetog den luftmengde mantil fører ovnen. Helia leveres i flerehøyder fra 137 til 178 cm.15


KLEBERSTEINSOVNEROvner av massiv kleberstein fra Granit Kleber er ikke bare en ovn, men et eksklusivt møbel tatt rett franaturen. Hver kakkel i ovnen har forskjellig struktur og mønster og ingen ovner blir helt like. Vår klebersteiner grå med lys struktur. Våre klebersteinsovner er et varmende kunststykke som vil vare i generasjoner.DESIGNKlebersteinsovner er ikke lenger kun en varmekilde, menogså et møbel. Det stilles derfor krav til både design ogfunksjon. Granit Kleber benytter industridesignere ellerarkitekter til utvikling av nye modeller. Vår bestselger,Octo, er tegnet av arkitekt Bjørn Hultèn, og han harogså tegnet Babina og Athene. Modellene Pisa, Brede,Jacob, Jacob Light og Line er tegnet av industridesignerMNAL Hallvard Jakobsen. Victor er tegnet av tre forhandlere.Merethe er designet av Varmefag og deøvrige ovnene er utviklet av egne ansatte.MONTERINGVåre standardovner leveres sombyggesett og er enkle å montere.Det trengs verken skruer, lim ellerfugemasse. Underlaget må være ivater og under ildstedet skal gulvav brennbart materiale være belagtmed en ildfast plate som skal dekkeminst 30 cm fram foran døren. Våreforhandlere kan levere spesialtilpassetnaturstensplate som underlagfor klebersteinsovnene.Flere av våre modeller kan kreveforsterkning av gulvet. Dette får duinformasjon om hos våre forhandlere.Forhandleren kan også tilbymontering av våre ovner og det sikreren forskriftsmessig utføring. Førovnene tas i bruk må de kontrolleresav kvalifisert kontrollør og manmå sende inn meldeskjema ellerkopi av kontrollskjema til Brann- ogfeiervesenet i bostedskommunen.NÅR OVNEN ER NYKlebersteinen i ovnene inneholdernoe fuktighet når de er nye, menden vil gradvis forsvinne når manfyrer i ovnen. Fuktighet blandetmed sot kan av og til komme utmellom steinene i en kort periode.Sotvannet vaskes bort med såpevanneller pusses vekk med sandpapir.De første oppfyringene måskje uten for mye ilegg av ved ogbruk helst tørr småved og papir vedopptenning. Fyr gjerne med åpendør i oppstartfasen og derettermed full trekk og små ilegg i en tilto timer med lukket dør. Etter trefireuker er steinen tørr og man kanlegge i vanlige ilegg.FYR RIKTIG I MASSIVEKLEBERSTEINSOVNERVi anbefaler å fyre på følgendemåte når man ønsker en effektiv ogrask oppvarming av huset. Legg ifire til åtte vedskier tett på hverandrei ovnen og en tennbrikett elleropptenningspose sammen med littsmåved på toppen av vedhaugenog tenn på. Husk å ha døren pågløtt til varmen får godt tak og haalltid trekken åpen. Da vil vedenbrenne langsomt nedover med høytemperatur og ovnen er god ogvarm etter kun 20–30 minutter.Ved behov kan man legge mer vedpå når det er en god glohaug igjeni ovnen. Ovnen er gjennomvarmetter ca to timers jevn fyring og damagasinerer den varmen fra fem tiltolv timer. Hvor lenge ovnen avgirvarme bestemmes av hvordan huseter, om trekken på ovnsdøren stengesnår veden er utbrent og av hvortung ovnen er. For å ha en jevnromtemperatur hele døgnet må detfyres i ovnen to, kanskje tre gangeri løpet av dagen.


KLEBERSTEINSOVNER TAR VARE PÅ VARMEN FOR DEG1501401301201101009080700CTemp. overflate ovnMålinger viser at hele 80–85% av varmen går ut irommet når man fyrer riktig i en klebersteins ovn.Av den totale varmen som avgis til boligen, vilhalvparten avgis under fyring, mens restenlagres i klebersteinen. Etter at ilden er slukket,vil klebersteinen avgi den lagrede varmen fra5 til 12 timer. Man oppnår bedre inneklima nårvarmen fordeles over tid. I forhold til mangeandre ovner forbruker du mindre ved for åoppnå den samme varmemengden.60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 timerTESTDATA: Testen ble utført på ovnen Jacob som veier 500 kg og den grafiske fremstilingen viser gjennomsnittstemperaturen på klebersteinen over en periodepå 16 timer etter opptenning. Ovnen er fyrt opp med fire ilegg à 2,7 kg tørr ved i løpet av 2 t 15 min. Romtempeaturen var 20 ºC ved start og ovnen har 80 %virkningsgrad. Selv etter 12 timer etter oppfyring ligger overflatetemperaturen 10 ºC over romtemperaturen. Total avgitt varmeeffekt på 16 timer var 35 kW.VENTILASJON, PIPE OG TREKKAlle ildsteder må ha nok luft for å brenne optimalt og for å unngå røykutslag. Ventiler i vinduene gir som regel ikkenok luft, det må tilføres luft fra ventiler i veggen, fra egen friskluftkanal fra yttervegg til underkant av ovnen ellerdirekte tilkopling til ovnen. Klebersteinsovnene har høy virkningsgrad og forholdsvis lav røykgasstemperatur. Det erderfor viktig å kjenne pipens innvendige mål og høyde når du velger ovn. For lite tverrsnitt, for lav pipe eller formange ildsteder på samme pipeløp er ofte årsaken til dårlige trekkforhold. Forhandleren vil gi råd om hvordan ovnog pipe kan fungere best mulig sammen.GARANTI• Granit-Kleber gir 5 års garanti på utvendig kleberstein, når defekter kan henvises til steinens kvalitet,sammen setning eller produksjon/tilvirkning av klebersteinskaklene.• Garantien forutsetter at ildstedet er montert etter gjeldende lover og forskrifter og at monterings- ogbruks anvisningen fra Granit-Kleber er fulgt.• Dørblad og dørramme av metall har to års garanti. Det er ikke garanti på glass, men dersom det kandokumenteres materiell- eller fabrikasjonsfeil er garanti tiden et år etter kjøpsdato.• Reklamasjoner rettes til forhandleren der ovnen er kjøpt og kjøpskvittering må forevises.Garantien dekker ikke feil som skyldes feil montering, manglende lufttilgang eller lufttilførsel. Innvendige deler somskamolplater, røykdele- og foringsplater, brennplaten og pakninger er deler som slites ved bruk og dekkes ikke avgarantien. Klebersteinsovnene skal fyres med tørr ved. Rekved, impregnert og lakkert trevirke og annet behandletmateriale kan gi overoppheting av ovnen og skal derfor ikke brukes. Skader som oppstår pga fyring med uegnetbrensel, dekkes ikke av garantien.17


TEKNISKE SPESIFIKASJONERAVSTANDTILTREVERKAVSTANDTILBRANNMURMAXLENGDEEFFEKTVEKTDYBDEBREDDEHØYDE a)HØYDESIDE PRODUKT cm cm cm cm kg kW max – cm side bak side bak skrå2 – 3 OCTO+ – 5 seksjoner 160 145,5 50 50 400 4 – 9 30 10 5 35 35 302 – 3 OCTO+ – 6 seksjoner 190 175,5 50 50 470 5 – 10 30 10 5 35 35 302 – 3 OCTO 50 – 3 seksjoner 110 95,5 50 50 272 3 – 6 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 50 – 4 seksjoner 140 125,5 50 50 342 4 – 8 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 50 – 5 seksjoner 170 155,5 50 50 412 5 – 10 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 50 – 6 seksjoner 200 185,5 50 50 482 6 – 12 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 50 RETTVEGG – 4 seksjoner 140 125,5 50 48 375 4 – 9 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 50 RETTVEGG – 5 seksjoner 170 155,5 50 48 452 5 – 11 35 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 45 – 3 seksjoner 97,5 83,5 45 45 227 2 – 5 30 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 45 – 4 seksjoner 121,5 107,5 45 45 287 3 – 6 30 10 10 35 35 302 – 3 OCTO 45 – 5 seksjoner 145,5 131,5 45 45 347 4 – 8 30 10 10 35 35 304 – 5 BABINA+ – 5 seksjoner 160 145,5 54 54 495 4 – 8 30 10 5 35 35 304 – 5 BABINA+ – 6 seksjoner 190 175,5 54 54 585 4 – 9 30 10 5 35 35 304 – 5 BABINA – 4 seksjoner 140 125,5 54 54 448 4 – 8 35 10 10 35 35 304 – 5 BABINA – 5 seksjoner 170 155,5 54 54 541 5 – 10 35 10 10 35 35 304 – 5 BABINA – 6 seksjoner 200 185,5 54 54 634 6 – 12 35 10 10 35 35 304 – 5 BABINA RETTVEGG – 4 seksjoner 140 125,5 50 51 415 4 – 9 35 10 10 35 35 304 – 5 BABINA RETTVEGG – 5 seksjoner 170 155,5 50 51 498 5 – 11 35 10 10 35 35 304 – 5 BABINA MINI – 3 seksjoner 97,5 83,5 49 49 262 2 – 5 30 10 10 35 35 304 – 5 BABINA MINI – 4 seksjoner 121,5 107,5 49 49 333 3 – 6 30 10 10 35 35 304 – 5 BABINA MINI – 5 seksjoner 145,5 131,5 49 49 404 4 – 8 30 10 10 35 35 306 – 7 KRISTIAN 142 128 57 46,5 500 3 – 6 40 10 10 20 30 206 – 7 JACOB 157 140,5 51,5 50 525 5 – 10 30 10 10 30 40 256 – 7 JACOB LIGHT 154 140,5 51,5 50 515 5 – 10 30 10 10 30 40 25ALTERNATIVE DØRVALGTett messingdør med gnistfangertil Babina, BabinaMini og Kristin 54–44.Ved bruk av gnistfangerfår man direkte innsyn tilflammene.Tett messingdør medgnistfanger til Octo 50og Octo 45UNDERLAGSPLATERJøtul glassdør til OttaArdesia sort skiferRuivina sandblåst grå marmor


AVSTANDTILTREVERKAVSTANDTILBRANNMURMAXLENGDEEFFEKTVEKTDYBDEBREDDEHØYDE a)HØYDESIDE PRODUKT cm cm cm cm kg kW max – cm side bak side bak skrå8 – 9 ATHENE – 5 seksjoner 159 143,3 55,5 55,5 435 4 – 8 30 10 5 35 35 308 – 9 ATHENE – 6 seksjoner 189 173,3 55,5 55,5 520 4 – 9 30 10 5 35 35 308 – 9 KRISTIN 54–44 med krone 205 181,5 54 54 573 5 – 10 35 10 10 35 35 308 – 9 KRISTIN 54–44 med flat topp 195 181,5 54 54 573 5 – 10 35 10 10 35 35 3010 – 11 LINE 3 seksjoner 122 107,5 43 47 350 3 – 6 30 5 5 35 30 3010 – 11 LINE 3 seksj. med sokkelplate 127 112,5 43 47 373 3 – 6 30 5 5 35 30 3010 – 11 LINE 4 seksjoner 161 146,5 43 47 450 3 – 7 30 5 5 35 30 3010 – 11 LINE 4 seksj. med sokkelplate 166 151,5 43 47 473 3 – 7 30 5 5 35 30 3010 – 11 BREDE – 3 seksjoner 140 125,5 53 43 500 4 – 9 35 10 10 20 30 2010 – 11 BREDE – 4 seksjoner 179 164,5 53 43 613 5 – 11 35 10 10 20 30 2012 – 13 MERETHE – 4 SEKSJONER 130 115,3 49,5 46 350 3 – 7 30 10 10 35 35 3012 – 13 MERETHE – 5 SEKSJONER 160 145,3 49,5 46 440 4 – 9 30 10 10 35 35 3012 – 13 VICTOR II 100 85,2 40,5 52 280 2 – 5 30 10 10 25 25 2512 – 13 OTTA 2 seksjoner 91 76,5 38 59/67 280 3 – 6 40 10 10 35 30 3012 – 13 OTTA 3 seksjoner 124 109,5 38 59/67 370 4 – 8 40 10 10 35 30 3014 – 15 ALEX med karat 511d innsats 141 121 64 68,5 b) 585 8 – 11 35 10 10 30 30 3014 – 15 PISA 126,5 100,5 70/51 45 420 4 – 8 30 10 10 20 30 2014 – 15 HELIA 5 m/plate, SL-500 innsats 142 124 62,5 62,5 b) 359 4 – 9 30 10 10 30 20 2014 – 15 HELIA 5 m/sokkel, SL-500 innsats 152 133 62,5 62,5 b) 327 4 – 9 30 10 10 30 20 2014 – 15 HELIA 5 u/sokkel, SL-500 innsats 137 118 62,5 62,5 b) 307 4 – 9 30 10 10 30 20 20a) Høyde fra gulv til senter røykrøruttak, +/- 0,5 cm.14 – 15 HELIA 6 m/plate, SL-500 innsats 168b) Vekten på Alex og Helia er inklusiv innsatsen.150 62,5 62,5 b) 434 4 – 10 30 10 10 30 20 2014 – 15 HELIA 6 m/sokkel, SL-500 innsats 178 159 62,5 62,5 b) 414 4 – 10 30 10 10 30 20 2014 – 15 HELIA 6 u/sokkel, SL-500 innsats 163 144 62,5 62,5 b) 382 4 – 10 30 10 10 30 20 20a) Høyde fra gulv til senter røykrøruttak, +/- 0,5 cm. b) Vekten på Alex og Helia er inklusiv innsatsen.TEKNISKE DATAOvnene våre har standard røykuttak bak, men kan bestilles med side- eller topputtak. Dette gjelder alle modellermed unntak av Victor som kun har bakuttak. Ovnene er tilpasset 125 mm røykrør, bortsett fra Alex og Helia som skalha 150 mm røykrør. Røykrør kjøpes hos forhandler. Underlaget ovnen settes på må være i vater og belastningen gulvettåler må sjekkes for de større modellene pga. vekten.MILJØVENNLIGE OVNERKlebersteinsovnene har høy virkningsgrad, fra 80–85% og partikkelutslipp under 100 mg finstøv pr. m 2 luft. Dettefremgår av tester i Tyskland, EN 13240 og Østerrike, $15A. I tillegg er alle vedfyrte ovner CO 2 -nøytrale, når de fyresriktig med tørr ved og har tilstrekkelig tilgang på forbrenningsluft.Klebersteinsovnene er i likhet med kakkelovnene varmemagasinerende ovner og er unntatt fra kravet om miljøgodkjenningi Norge. Ovnene gjennomgår imidlertid en sikkerhetstest på Norges Brannlaboratorium som godkjennerrøykgasstemperaturen og avstander til brannmur og brennbare materialer.Det foretas kontinuerlige forbedringer av våre ovner og vi forbeholder oss retten tilå foreta endringer uten nærmere kunngjøringer.19


PEIS AV KLEBERSTEINVi lager peiser og peisplater på bestilling.Send skisser av rommet til din forhandler eller til ossmed ønske om størrelse og utseende og du får etforslag til peisløsning.Besøk våre internettsider for å se våre modeller. Du kanlaste ned peisbrosjyren eller ta kontakt med oss for å fåbrosjyren tilsendt. www.granit.noForhandler:Vi tar forbehold om trykkfeil i brosjyren. Bildene tas under forskjellige lysforhold og medforskjellig fotoutstyr, derfor kan fargene på ovnene avvike noe fra virkligheten. Besøkgjerne en forhandler og se på ovnene i virkeligheten. Ovnsbildene er tatt av Døla-Bildeved Bård Bårdløkken og fotograf Morten Flaten. Interiørbilder av fotograf Espen Grønli.Granit Kleber ASP.b. 253, 1379 NesbruTlf.: 66 77 43 00 – Fax: 66 77 43 09E-post: kleber@granit.nowww.granit.no

More magazines by this user
Similar magazines