og jord - Mediamannen

mediamannen.no

og jord - Mediamannen

Til informasjon3Nytt fra Den norske kirke i Hamar - 70. årgang 2007Både himmelog jord


HAMAR KIRKEKONTORHAMAR RÅDHUSPostboks 4063, 2306 HamarBesøksadresse: Vangsvegen 51Fax: 62 51 03 43TELEFONERSekretær: Åsta AustlidTlf. 62 51 05 50Kirkeverge: Daniel Flugstad62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20Kirkevergens sekretær:Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36Driftsleder Ole-Jacob Tomter62 51 05 35 / Mob.97 76 59 54Domprost Ole Elias HolckTlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31Domprostens sekr.: Lisbeth WictorsenTlf. 62 51 05 27Sogneprest Trond Tveit SelvikTlf. 62 51 05 52 / 62 52 73 76Kapellan Henning WingeTlf. 62 51 05 54 / Priv. 62 52 64 83Kapellan Irmelin Grimstad BondenTlf. 62 51 05 57 / Priv. 62 42 50 72Seniorprest Helge HognestadTlf. 62 51 05 59Kateket Iver MosvoldTlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96Ungdomsarbeider Hans Christian JohnsonTlf. 62 52 57 17 / 90 97 09 77Sognediakon Ole-Lars SchjerpenTlf. 62 51 05 83 / 97 51 96 29Domkantor Per-Edvard HansenTlf. 62 51 05 49 / 41 25 14 63Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirkeTlf. 62 51 05 91Organist Aejin Park Tlf. 90 61 47 12Kirketjener i Hamar domkirke:Birgit Steffensen Schau Tlf. 47 64 28 53Kirketjener i Storhamar kirke:Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 55 04 20Kirketjener Olav Gjerstad Tlf. 97 52 15 07Menighetsrådets leder:Solveig Fjøsne Saltvik Tlf. 62 52 21 59Forsidebildet: Sigurd, Karoline, Lars og mor AneBlekastad Glad liker å feriere i Hamar.Foto: Torbjørn Hummelvoll❒ Arnlaug og TorAukrustdøde for noen uker siden. Mange husker TorAukrust som avholdt res. kap. i Hamar i 60-årene. Han ble praktikumsrektor ved Det teologiskefakultet. Han kom til å bety mye som fornyerav kristen sosialetikk i norsk kirke- og samfunnsliv.Tor Aukrust døde 28. april, og noen dagersenere døde hans kone, Arnlaug Aukrust, somvi også husker med glede fra Hamar-tiden.Begravelsen for dem ble holdt i Torshov kirke iOslo.❒ Takk for responsenpå giroene for kontingent/gaver til bladet vårt.Takk til hver enkelt av dere som støtter oss!Vi har fått inn 274 giroer pr 20. mai - dvsca. 3% av utsendte giroer. Viskulle gjerne ha økt til 4 %.De siste årene har vist fallende tendens- se bare her: 473 giroer i 2004, såble det 340 og 316 i fjor.Ettersom underskuddet for driften av bladetstadig er stort, ønsker vi fortsattsommerlige girohilsener…Giroadresse og banknr. ser du nedenfor.Både himmel og jordutgis av Hamar menighetsråd.Opplag: 9.300Nettutgave: http//:menighetsblad.noRedaksjon:Gunvor Aalstad - Kari NesTorbjørn HummelvollHenning WingeRedaktør:Torbjørn HummelvollE-post: torbhumm@online.noBåde Himmel og Jord,Pb. 4063, 2306 HamarBladets bankkto.: 7162 05 48183Produksjon:Hartz Offsettrykkeri AS, RenaFrist for stoff til neste nr: 15. august2


Inntrykk fra året som gikk- og utfordringer å møteAv Trond Tveit SelvikHamar menighet hadde sitt årsmøte i slutten avapril og som vanlig gir slike anledninger rom forettertanke omkring vårt arbeid. Mye å glede segover - og noen klare utfordringer - alt sammendokumentert i årsmeldingen fra menighetsrådet.For den som vil følge med på alt som skjer i Hamarmenighet, er dette nyttig lesning. Den er tilgjengeligpå kirkekontoret og i kirkene våre.❒ Stor aktivitetTallenes tale forteller sitt – langt mer enn 50.000personer har deltatt ved gudstjenester og kirkeligehandlinger, konserter, hyggetreff og åpen kirke,småbarnstreff, kultur- og temakvelder for bare ånevne noe. Ikke minst må vi ta med at vi ogsåbetjener våre institusjoner med et stort antallandakter (ca. 130 i 2006) samt mange individuellebesøk og oppfølgingssamtaler.Alt dette er ikke mulig uten et stort engasjement avfrivillige medarbeidere, og en hovedutfordringfremover er nettopp å styrke og synliggjøre dennestore innsatsen. Menighetsrådet har gledelig nokvedtatt dette som satsingsområde fremover…❒ GudstjenestelivHamar bispedømme har en overordnet strategisom sier atVi ønsker å være en kirke som• tar menneskers lengsler og behov på alvor• gir mennesker tilhørighet og hjelp til livstolking• arbeider for at mennesker opplever frihet, verdighetog glede gjennom evangeliet• fokuserer på livets og kjærlighetens GudGudstjenestelivet er den viktigste basis for alt liv ikirken - og vi har etter hvert utviklet et rikt gudstjenestetilbudmed varierte muligheter for å leveopp til denne strategien. Det legges mye arbeid ogressurser i gudstjenesteplanlegging og gjennomføring.I 2006 hadde vi både bispeavskjed og -innsettelse,men også mange andre flotte gudstjenesterhvor ikke minst våre barne- og voksenkor er medpå å “løfte” gudstjenesteopplevelsene.❒ ØkonomiØkonomi er alltid en utfordring – og selv omHamar menighet har “penger på bok”, opplever vihvert år at driften vår “spiser” av kapitalen. I lengdenkan ikke dette fortsette, og menighetsrådet harbedt økonomiutvalget legge til rette for en økt innsatsknyttet til givertjeneste eller lignende. Dettekommer vi tilbake til i høst – ikke minst er detnødvendig å jobbe på dette feltet dersom menighetenskal kunne gå inn i noen av utfordringene vistår overfor.❒ Barn og unge i fokusIkke minst knytter utfordringene seg til barn ogunge - og til familiearbeid. Menigheten er alleredemed på å delfinansiere ungdomsarbeiderstillingenpå Ynglingen, og nå setter vi også fokus mot øktsatsing på trosopplæringsarbeid rettet mot barn,hjem og skole. Denne våren opplever vi hvordanfellesprosjektet TIDSBROEN har kommet godt igang i vår menighet- særlig rettet mot 11-åringer. Mer enn 70 barn harvært engasjert i arbeidet med å fremføre det nyskrevneskuespillet “Djevelens finger” - etter sammeopplegg som “Spillet om Jorinda” var fjorårets prosjekti Stange.Men fortsatt må barn og unge være i fokus fremover– og her ligger det store utfordringer for oss alleVi kan bare glede oss over at vi har muligheter for åsatse … og våge!Riktig god sommer for alle!Vi ønsker våre lesere en varm og solrik sommer og håperden vil gjøre dere inderlig godt både inni og utenpå...3


Russere på Hedmarken- en nesten glemt del av krigshistorienTekst og foto: Gunvor AalstadHvem husker russerleiren på Storhamarunder 2. verdenskrig? Lektor HanneLystad, vel kjent som lokalhistorikerog formidler av Hamar bys historie, samlerkunnskap om hva som skjedde med de sovjetiskefangene som tyskerne tok. Hamar Historielaghar bedt henne sammen med Dag Riiseog Roar Johansen å lage en artikkel om fangeleirenpå Martodden.Hanne Lystad forteller at kunnskapen omdenne leiren er i ferd med å forsvinne. På Martodden,rett vest for dagens OL-hall, lå en stortyskerleir, og i hjørnet helt inn mot jernbanenvar et avstengt område med 4 enkle brakker.Der ble krigsfanger fra Sovjet samlet, og brukti arbeid i tyskernes forlegninger og på jernbanen.Noen av brakkene eksisterer den dag idag, nå ombygd til lagerhus og lignende. Fangeneble også brukt til transportarbeid, lasting,lossing, lagerarbeid og gårdsarbeid. Ved frigjøringenvar det ca. 100 fanger her, mens det i altvar ca. 100.000 sovjetiske krigsfanger i Norgeunder krigen. Ca. 13.000 av fangene døde pånorsk jord, til sammenligning døde 10.000nordmenn ute og hjemme. I 1942 ga Hitler klarsignaltil å benytte fangene i arbeidet med å bygge“Festung Norwegen” og Rv. 50 – forløperen til E6.Forholdene i leiren på Martodden var elendige,selv om dette ikke var noen tilintetgjørelsesleir.Hanne Lystad forteller at de har en del øyenvitnersom husker både fangene og leiren. Noen kan fortelleom daglig innslag med en rekke subbendefanger som kom forbi hver morgen, drevet av fangevokterepå vei til arbeid på ulike steder i byen. Påføttene hendte det at de hadde papirsekker eller filleri stedet for sko. Men de vinket til barna! Eidame fortalte at hun som lita jente gikk med brødtil fangene som jobbet ved Stangebrua – brødenevar gjemt i et knippe under den vide kåpa, og hunhadde lært seg til å løsne knuten på knippet slik atbrødene trillet ned skråningen. Hun kan huske atdet hendte at fangene satte seg på brødet for åskjule hva de hadde fått. Noen av de tyske vaktenevar mer diskret enn andre…Barn var barn da også, og ungene i nabolagetfulgte nysgjerrig med på hva som skjedde i leirenog med fangene. Det hendte nok dessverre at deble tilskuere til hendelser som var svært dramatiske.Mange av fangene var svært nevenyttige, og lagdesmå presanger som takk til lokalbefolkningen. Detkunne være små metallskrin, pyntegjenstander avtre eller metall, og leker til barna.Krigsfangeleirene har vært et lite påaktet tema, ogHanne sier det er stor kildefattigdom når det gjelderdenne saken. Hamar Historielag ønsker å settefokus på denne delen av lokalhistorien. Ved å sette4


det lokale inn i en større sammenheng, får vi enbredere forståelse for dette som er vår nære fortid.Meningen er å publisere en artikkel om Russerleireni Hamar Historielags årbok for 2009.Arbeidsgruppa fra historielaget er opptatt av å fåinn mer kunnskap om hva som egentlig skjedde –det haster nå med å intervjue øyenvitner fra dengang. De ønsker å snakke med folk som husker, oggjerne se og fotografere evt. gjenstander som desovjetiske fangene på Martodden har etterlatt seg.Kontakt Hanne Lystad, tlf. 62 52 37 83hvis du har opplysninger om denne tida.***Et dikt til deg...For meg sier dette diktet noe om de stundene jegliker best, “uvirksomhetens timer”. Stunder da jegegentlig ikke gjør noen ting, men kan la tankenesirkle rundt det de vil. Jeg leser diktet og tenker påmange togturer mellom Hamar og Oslo, der jegkan sitte helt i ro og se ut på en ofte speilblankMjøsa, og kjenne en stillhet og en roakkurat der og da mellom min hverdag, mitt liv,og omgivelsene. Og tankene som kommer er “kjølvannsstrimer”av dagene i forveien, og jegmerker da hva det er som er viktig for meg, hvortankene mine går. Og så har jeg en “uvirksomhetenstime” - der tankene mine og meg saktefinner hverandre igjen. Og det er en god følelse!Jenny Skumsnes MoeUvirksomhetens timerUvirksomhetens timer! Alle ordog handlinger forstummer: Ingen vindfår kruse sommerkveldens glatte fjord.Mannakorn på StorhamarDa vi laget vårt intervju med Hanne Lystad, vistehun oss også et klenodium hun har tatt vare påetter svigermor Kirsti Lystad. En del av våre eldrelesere vil nikke gjenkjennende til bruken av dissemannakornlappene...Denne vakre utskårne boksen har spilt en viktigrolle i arbeidet med å få reist Storhamar kirke!Allerede etter den siste byutvidelsen i 1947 begynteei gruppe engasjerte damer på Storhamar med KirstiLystad og Maria Hiorth i spissen å samle innpenger i den hensikt å få reist ei kirke i Vestbyen.De inviterte til oppbyggelige sammenkomster, ogboksen inneholder utallige små lapper (mannakorn)med henvisning til bibelord. Damene trakklapper og slo opp i Bibelen og leste høyt for hverandre.Det ble servert kaffe og nydt kaker, og pengeneble samlet inn – kirka skulle bygges på Storhamar,der hvor forsamlingshuset Solli lå. Det var derde hørte til!Det er en skjærgårdsstillhet i ditt sinn,der sund og viker ligger oljeblankeog fanger skumringens forventning inn.To nelliker ved stranden står som slankeog bleke alterlys, i kvelden tentfor ditt tilbakeblikk, din eftertanke.Og alt i deg er aktivt innadvendt,og alt i deg er friskhet, frø og kilde,og alt tar del i kveldens sakrament.Det er som om alt i naturen vil det:at du skal hvile! Mykt som i pastellflyr måken over vannet - lik et bildepå sjelens havblikk-møte med seg selv....En seiler glir i sundet. Kjølvannsstrimerer alt som skjelver i den vare kveld.Å skjønne er uvirksomhetens timer!André Bjerke(Jenny Skumsnes Moe er intervjuet på s.14.)5


Også Hamarspeideretil topps!I palmehelga var 5. HAMARs roverlag på tur iden norske fjellheimen, nærmere bestemt Rondane.Den første dagen gikk vi fra Mysuseter.Etter å ha dratt på tunge sekker og pulker iflere timer, kom vi frem til Rondvassbu, der visatte opp teltene og inntok en velfortjent middag.Dagen etter stod Storronden på planen.Etter å ha gått langt og lenger enn langt, stodvi etter hvert på toppen. Utsikten fra toppenvar absolutt verdt innsatsen. Dagen etter gikkvi tilbake til bilene og konkluderte med atdette hadde vært en meget bra tur.Andreas JensenPå bildet til høyre ser vi tre av roverne:Andreas Jensen, Kim Trønnes ogChristian Magnus Svor Foto: Hans Christian JohnsonValgkamp og verdierHamar kirkeakademi vil sammen med HamarArbeiderparti sette verdiene på dagsordenen.Vi spør hva vil de vi velger bruke sin makt og sineposisjoner til? Hvilke verdier vil de kjempe for?Leiligheter skal bygges , skoler skal renoveres,kulturbygg settes opp, kjøpesentra etableres ogfotballen skal ha sitt stadion. Vi forbruker bådemiljø og varer? Forbruker vi også tjenester? Forbrukervi hverandre? Vi sier ja til det meste.Men er alt like viktig? Hva prioriterer vi? Hva erde styrende verdier?Sommeravslutningenfor menighetens barne- og ungdomsarbeid blemarkert 21. mai i Storhamar med felles konsertav Levende Lys (vårsanger og diktlesning) ogPraising. Det vanket gode takkens ord til sangkrefterog ledere fra foreldre og menighetsråd.Leder for søndagsskolen i 24 år, Kristin Mosvoldsom gir seg som leder, fikk gave og stortakk for sin innsats.Etterpå myldret det av barn, unge og voksne i“kirkehagen” - der det ble grillet og spist - ogselvsagt lekt i godt maivær.Hvor menneskevennlig er egentlig “utviklingen”?Finnes det gode alternativer til det styresett vihar?Hva står partiene for når det kommer til degrunnleggende verdier? Eller er det slik at deteneste som egentlig teller er å skaffe seg stemmer?Handler alt om populisme? Eller er det virkeligeverdier som står på spill?Hamar Arbeiderparti og Hamar kirkeakademiinviterer til debattmøte onsdag 29 august.Sett av kvelden og se etter nærmere kunngjøring iavisene.7


OLSOK I DOMENHamardomen er et enestående byggverk.Middelalder og nåtid knyttes sammen i en glasskatedralsom bare finnes ett sted i hele verden.Hamardomen er både museum og levende gudshus.I dette miljøet er det vi feirer Olsok. Olsok erNorges andre nasjonaldag.Vi feirer vår kulturarv. Vi løfter fram tradisjonersom har vært bærende for vårt folk gjennomårhundrene. I Glasskatedralen smelter jord oghimmel sammen. Kvelden og natten og morgenen,- alle våre timer speiles inn i katedralen. Det finnesikke noe bedre sted å kjenne på Guds trofasthetfra slekt til slekt.Derfor inviteres alle til gudstjenesterså vel kveld og natt som morgen.❒ Vi begynner med kulturprogram i MuseetsAula, 28. juli kl 19.00.Tone Hulbekkmo og Kalenda Maja fyller Aulaenmed musikk. Deretter serveres det noe enkelt oggodt i Urtehagen.❒ Kl 22.00 er det kveldsmesse i Domen.❒ Fra kl 24.00 og hver time gjennom nattenholdes det en enkel meditasjon og bønn i høykoret.❒ Tradisjonen tro holder vi morgenvandringetter meditasjonen kl 05.00. Temaet vil bliannonsert senere.❒ Etter meditasjonen kl 06.00 er det frokost iStorhamarbygningen.❒ Kl 07.00 den 29.juli hilser vi Olsokdagenmed morgensang i Domen.ByggmesterEinar Kristiansen ASStrandgt. 53, 2317 HamarPostboks 362, 2303 HamarTlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.noTlf. 62 52 38 84NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKING8


Som dagene går: En elv i mitt hjerteDET ER EN av de siste påskedagene. Jeg følgerskisporet langs elvekanten oppover dalen. Det snorseg forbi tett gråor-kratt og kraggbjørk, skjærerbent over slake myrdrag, går i betryggende buerrundt åpne råker, der et lite vannsig glir forbi,svart, kaldt og kjøvd i tonen. Det er bare ett skispor,et ensomt riss i et blått og hvitt landskapmellom senvinter og vår.Det er en såret elv jeg tar følge med, en amputertelv etter ødeleggende reguleringsarbeider for år tilbake.Et tørrlagt elvefar der forbindelseslinjen tilsjøen er kuttet over. Den kunstige demningen ersom en blodpropp i en aorta. Bare tilsig av vann framindre bekker nedover elvefaret gir minnelser omelva slik den en gang var. I årtusener fylte Sivladalen med sin tone. En sorgløs melodi om sommeren.En livsglad slått om våren. En mollstemtvise om høsten og vinteren. Sår som en folkevise.Rondo amoroso! Men spillet er slutt for mange årsiden. Det var slikt som skjedde i framskrittetsnavn. En trivelig småkjøe-elv med villniss av seljeog kronglebjørk langs bredden hadde ingen verdilenger.I alle fall har disse verdiene tapt for samfunnetsnyttehensyn-betraktninger. Summen av disse verdienelar seg dessverre vanskelig omregne til konkretestørrelser, tall, statistikk, kroner og øre. Sålenge primærverdiene i dagens samfunn er ensidigog tragisk knyttet til konsum, økonomisk vekst ogmateriell profitt, og så lenge et slikt verdisystemprioriteres, vil mange oppleve å se sin elv og sin sjøforringet og ødelagt.Man rusler langs elvebredden og minnes. Blir littsentimental, kanskje. Lar sinnet fylles med erindringsbilderfra mange stemningsstunder. Det bliren slags registrering av helt andre verdier, som ikkeer spesielt originale eller sensasjonelle. Det har noemed livsstandard og livskvalitet å gjøre.Ved denne elva opplevde man det som vi kallerpoesi. Det oppsto som noe virkelig ved den førstebevisste sansningen av rennende vann, susendeskog , farverik skogbunn med hvite skogstjerner9Tegning: Gerd Krohn-Hansensom lysende alterbluss. I det øyeblikk man sansetnaturbildet som en helhet der alle elementer hørtesammen, opplevde man det første sjokk av naturpoesi.Ord og liv ble ett!Ved denne elva fikk barndommens eventyrverdeninnhold og mening. Hvilke skapninger som skjulteseg under steinmassivene i Storhølen, der elvaarbeidet i sydende raseri, kunne ikke engangvoksne gi noen rimelig forklaring på. I mørke kveldervåget vi ikke gå dit, til barndommens tabusted.Noen kilometer lenger nede tok man for årtiersiden sitt livs aller første ørret. Og her ved elvebardenlaget man engang til for bål. Den første nakneopplevelse av tryggheten fra lys og varme i ubegripeligmørk nattskog.Forstyrrelser i jordens økologiske system, forpestetluft, forgiftet jord, tørrlagte sjøer og elveleier. Ogen vandrer på jorden tenker: Hvilket liv er det viskaper for våre etterkommere? Kanskje er vi engenerasjon som ikke i særlig grad tenker på et livetter dette, ikke engang her på jorden. Verken hereller hisset! Og man kommer til å tenke på noenord av Albert Schweitzer, mannen som uttrykte sittlivs credo med ordene: “Ærefrykt for livet”: “Menneskenehar mistet evnen til å forutse og hindre atdet forutsette skjer. De vil ende med å ødeleggeJorden”.


Konfirmanter i Hamar domkirkeFørste rekke fra venstre: Daniel Rønning Kirkerud, SimenOphus, Ragnhild Karset Gjermshus, Mari Westvold, Ane SlagsvoldHekne, Ane Barmoen Halvorsen, Vetle Arnekleiv Bækkelund,Oscar Nordberg HaugAndre rekke: Per Magne Brun Børke, Melissa Clarke, AnneSofie Bratlie Lund, Mari Leidal Vold, Håkon Varegg Eide,Sindre-Olav Kvisberg, Trym Brønn Aabakken, JosteinØstgård Bjørnemyr, Vilde Elisabeth Aas Qvale, AnnaMadeleine Bjørge Goldsack, Henning WingeTredje rekke: Iver Mosvold, Marius Nygaard,Camilla Storerud Martinsen, Hilde Andersen, OlaHøyer, Fredrik Brenden Holmen, Hilde Ton, CarolineHøgberg Grønvold, Vilde RogneFjerde rekke: Mats Stubbe Evensen, Martin Furseth,Marius Rognstad, Olav BjervaFoto: Holland Foto10


11Foto: Holland FotoKonfirmanter i Storhamar kirkeFørste rekke fra venstre: Elena Brenden Rundhaug, Mariann Linesdatter Bakken, Tina Jensen Liheim, PernilleTørud, Julie Torgersen Nilsen, Malene Flock, Ingrid Nyberg, Agnes Fauske, Linn Monica ThomassenAndre rekke: Petter Lilleås Pedersen, Kristoffer Isdahl, Fredrik Nyborg Hagelia, Werner-André Andreassen,Ine Jeanett Nilsen, Ida Enoksen Haugstad, Fridtjof Edvardsen Sylju, Hans Anders Faraasen, Gjermund Hagen,Stian SannerudTredje rekke: Jonas Aasebø Stafsberg, Tina Johansen Nilsen, Sigurd Fjeld, Stine Evensen, Peter ChristofferLeganger Haug, Robert Hansen Ofstad, Mattis Barmoen Andersen, Eirik Kårhus Stengel, Ingrid Indahl, OskarKnuten Dahlsbakken, Jenny Annine Myrvang, Eirik Pritzlaff Velta, Mari Helgestad, Oda Sæter Brohjem,Rikke Aurora Pettersbakken Myhrvold, Aleksander Bakken AyoubFjerde rekke: Irmelin Grimstad Bonden, Caroline Andrea Ødegård, Ida Christine Bakke, Mari Karila Fossengen,Kaja Schill Godager, Sondre Rubenson Nygård, Magnus Sølna Jacobsen, Henriette Demroen Midtlund, Ane MarieGarmanslund, Ida Helene Bergersen, Stein Henrik Eiterjord Sveen, Kamilla Leganger-Krogstad, Malene StrandeCae, Maiken Rebekka Øyan Martinsen, Tommy Rød, Kjetil Svergja, Iver Mosvold, Henning WingeFemte rekke: Marita Hansen, Kristine Vestbakken Olsen, Tonje Langberg Årud, Truls Lillebo, Jon Robin Nedreskår,Ingrid Nøren Stenersen, Kristin Sørum Stana, Kamilla Tidemann, Guro Sørbø MidtunØverste rekke: Erling Nikolai Ukelberg, Jostein Kristiansen, Sondre Noreng, Silje Sveen, Sondre Røberg EidhammerMari Birgitte Grunt Steinsbø og Marius Gihlemoen Walberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.


❒ Domkirken stenges i sommer(9. juli – 15. august)Hamar kirkelige fellesråd har gledeligvis vedtatt åfortsette arbeidene i domkirken, og i sommer viltakmaleriene i kirkeskipet bli renset. Det betyr atkirken stenges i perioden 9. juli - 15. august og atdet i denne tiden ikke avvikles gudstjenester ellerkirkelige handlinger der. Kirken vil bli forsøktholdt åpen for publikumsbesøk alle hverdager.I stengningsperioden blir det derfor ordinæregudstjenester i Storhamar kirke hver søndag kl.11.00 (se for øvrig gudstjenestelisten og kunngjøringeri aviser med mer).❒ Sommerfrokost i Storhamar kirkeI den perioden domkirken holdes stengt, inviteresdet til en enkel sommerfrokost i Storhamar kirkehver søndag kl. 10.00. Det bli ingen påmelding, ogman får “ta det som det kommer”, men en hyggeligstart på søndagen blir det for alle morgenfuglersom på denne tiden hadde sett fram til morgengudstjenestene…Har du problemer med å hente?Vi bringer!Ring 62 59 67 85GODE,SUNNE OGRIMELIGEBAKERVARER!❒ Nytt konfirmantår,påmeld. 15. juniI disse dager går fristen for påmelding til konfirmantåret2007/08 ut. Konfirmantene kan velgemellom leir på Mesnalia i høst eller samlingerannenhver uke. Alle konfirmantene har jevnligesamlinger etter jul.Nytt i år er at man også kan velge friluftsgruppeog ten sing-gruppe. De som vil vite mer, eller ikkehar fått meldt seg på, kan kontakte menighetskontoretpå nr 62510550.❒ Fireåringene får sine kirkebøkerGudstjeneste med utdeling av Min kirkebok til fireåringersom ble døpt på høst-halvåret, skjer 31.august i Domkirken og 9. september i Storhamarkirke. Alle barna møtes fredag den 1. september tilkirkevandring i Domkirken. Velkommen til alledere! Påmelding til kirkekontoret nr 62510550.Mariannes Catering ASInneh. Marianne Tvedt GræsbyTelf. 62 34 22 82 el. Mobil 958 14614Ordner alt til minnesamværet – hjemme hos deg selveller annet lokale. Kald og varm mat til store og småanledninger. Kaker.GratisParkeringHamarBegravelsesbyrå ASJacobsens Begravelsesbyrå ASParkgt. 24 - 2317 HamarTlf.: 62 54 04 30GULLSMEDEN I STRANDGATATlf.: 62 53 64 50DØGNVAKT 909 96 425Elfag - når du trnger elektrikerBrugata 56 - tlf: 62 54 11 20Telefon 62 51 20 00www.sparebanken-hedmark.no12


“Ledige stillinger”- som ulønnede medarbeidereDa vår soknediakon har fått tildelt nye arbeidsoppgaver med oppfølging og rekruttering av ulønnedemedarbeidere/frivillige, trenger vår menighet enda flere ulønnede/frivillige i sitt arbeid. I første omgangtrengs det personer som kan hjelpe til med Småbarnstreff annenhver onsdag og Åpen kirke med kaffeogvaffelservering hver torsdag.❒ Småbarnstreff er- et uformelt treffsted hvor barn og voksne kan være sammen.- et sted hvor voksne kan treffe andre voksne.- et sted hvor de største barna kan leke i romslige lokaler og de minste ligge/krabbe på gulvet.- et sted hvor man kan bli kjent med andre når man er nytilflyttet til Hamar og omegn.Småbarnstreffet arrangeres annenhver onsdag i menighetssalen i Storhamar kirke kl. 10.30- 13.00.❒ Åpen kirke med kaffe- og vaffelservering er- et uformelt treffsted for de som har lyst på nystekte vafler og nytrukket kaffe i hyggelige omgivelser.- en rasteplass hvor man kan bli kjent med andre mennesker.- et sted hvor latteren sitter løst og samtalen går lett.- et sted hvor “verdensproblemer” diskuteres og løses.Åpen kirke med kaffe- og vaffelservering arrangeres hver torsdag i menighetssalen i Storhamar kirkekl. 10.30-13.00.For både småbarnstreff og åpen kirke kan mange ulønnede/frivillige gjøre en innsats slik at vi kan setteopp en “turnus-/vaktliste” for når den enkelte har ansvar.Vi kan friste med gode arbeidsforhold i lyse og trivelige omgivelser hvor det sosiale er viktigere enn lønn.Ta kontakt med soknediakon Ole-Lars Schjerpen dersom du er interessert eller har spørsmål om dissearrangementene eller har lyst på å gjøre en ulønnet innsats i menigheten på andre måter på telefon62 51 05 83/97 51 96 29 eller kom innom for en prat i Storhamar kirke.Innkalling til menighetsmøte for Hamar menighetsøndag 2. september kl. 13.00 i Storhamar kirkeHamar menighetsråd innkaller til menighetsmøte søndag 2. september kl. 13.00 i Storhamarkirke.Til behandling ligger sak om Biskopens fastsettelse av gudstjenesteforordning for Hamarsokn. Ifølge Kirkeloven § 11 litra d skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om“økning eller redusering av tallet på gudstjenester”.Menighetsrådet behandlet saken på sitt møte 22. mai og fattet vedtak om å be biskopenfastsette 285 årlige gudstjenester som forordnede gudstjenester i Hamar menighet. Dettetallet avviker i liten grad fra det antall gudstjenester som har vært holdt de siste årene.Det vises ellers til sakens dokumenter som er lagt ut på kirkekontoret i Rådhuset og i beggevåre kirker.Hamar, den 24. mai 2007.Solveig Fjøsne Saltvik - leder, Hamar menighetsråd13


Aktiv jente med bredt virkefeltav Kari NesJenny Skumsnes Moe fra Brumunddal/Hamar eren meget ung dame (21 år) med svært mange jerni ilden. Vi så henne i front i prosesjonen undervigslingen av den nye biskopen før jul. Der deltokhun i første rekke som medlem av Hamar bispedømmeråd,men hun er også med i Mellomkirkeligråd og i Utvalg for ungdomsspørsmål underKirkerådet.Men egentlig studerer hun medisin i Oslo på andreåret! Hun hadde akkurat landet fra Geneve da viringte fra Både himmel og jord, der hun og deandre fra Mellomkirkelig råd hadde møtt representanterfra andre europeiske kirker, Kirkenes Verdensråd,Det Lutherske Verdensforbund osv.- Utrolig lærerikt, sier Jenny. – Spennende å få innblikki alt det samarbeidet som skjer. En kan se hvilkenviktig rolle kirken kan ha som en stemme inn idagens samfunn, her i Norge og over hele verden.- Jeg er opptatt av hvordan en kan nå ut til alle medlemmenei kirka, hvordan folk kan få et eierforholdtil den. Det gjelder både i bispedømmerådet og iMellomkirkelig råd. Jeg visste ikke noe om arbeidet idisse rådene og alt det interessante som foregår før jegble med i det sjøl, og den oppdagelsen har gitt meg etnytt aspekt i mitt forhold til Den norske kirke.I studiet skal Jenny snart ha eksamen om muskler,skjelett og ledd og den slags. På sikt kan hun tenkeseg å rette seg inn mot arbeid utenlands, medtuberkulose og å bidra til å bygge opp helsetilbud.Men hvordan får hun tid til alt?- Det går bra. Men jeg må jo legge det opp slik at jegjobber fram mot eksamen i én periode, og så med foreksempel rådssaker i en annen. Det er utfordrende ogmorsomt med forskjellige ting å rette oppmerksomhetenmot, og når jeg går inn i det forskjellige og jobbermed det, får jeg og mye energi tilbake.Passivitet er altså ikke akkurat det som pregerJenny; ikke desto mindre er det et vakkert dikt omde nødvendige “uvirksomhetens timer” hun harvalgt for leserne av Både himmel og jord. (Detfinner leseren på side 5. Red. anm.)HusvaktaSkal De reise vekk frahus/eiendom i kortere eller lengretid, og ønsker tilsyn av bolig,Ring tlf: 97 12 83 45 / 62 95 18 82www.husvakta.netBLOMSTERFORRETNINGTorggt. 23 - 2317 HamarVi bringerRing 62 52 32 88 - 62 52 83 4714


På huskelisten❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamarkirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.De yngste øver først.❏ Tensingkoret Praising øver hver mandagkl 18.30 på Ynglingen.❏ Annenhver fredag er det Klubbpå Ynglingen 19.30 - 23.30.❏ Annenhver fredag samles Kirkerottenei Storhamar kirke kl 19.00 - 21.00(5. - 7. klasse).❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamarkirke (unntatt når det er familiegudstjenesteog skoleferie).❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppehar møter på tirsdager. For nærmereinfo om tider m.m. ring Amund B.Edvardsen på 91 35 77 76.❏ Hamar Domkor øver hver torsdagi domkirken kl 18.30.❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonaltjenesteklubb for KFUK/M) har sinemøter på Ynglingen - som regel annenhvertirsdag kl 19.30.All disse ønsker nye medlemmer velkommen!Kaffe- og vaffelserveringDet er kaffe- og vaffelservering i Storhamarkirke hver torsdag kl 10.30 - 13.00. Legggjerne formiddagsturen innom for en hyggeligprat over en kopp nytrukket kaffe og nystektevafler. Vi plukker fram leker til de minste.Alle er hjertelig velkommen!Hyggetreffi Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:29. august: Besøk av Kirken´s SOS26. september: Besøk av biskopen31. oktober: Besøk fra Sjømannsmisjonen,Norsk kirke i utlandet28. november: Velferdssentralens sangkorVelkommen!❑ Trenger du kirkeskyss?Det hjelper vi deg gjerne med. Ring ententil Kirkekontoret tlf 62 51 05 50 innenfredag kl. 14.00 eller Kjellaug Austadtlf 62 52 18 09 innen fredag kl 18.00.❑ Trenger du en telefonvenn?Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvennertil eldre eller uføre som føler segensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennenringer deg til avtalt tid en bestemt dagi uken. Telefonvennen har taushetsplikt.Er du interessert, kan du ringe:Frivillighetssentralen 62 51 00 96SmåbarnstreffPasser du barn i alderen 0-6 år, er du velkommentil å stikke innom Storhamar kirkeenkelte onsdager i tiden 10.30-13.00. Vihygger oss sammen mens barna leker. Det ermye plass å leke på, og det er også en tykkmatte for de aller minste å ligge på. Vi servererkaffe, te og saft, men mat tar du med selv.Det er småbarnstreff 22. august, 5. september,12. september, 3. oktober, 17. oktober,24. oktober, 7. november, 21 november, 5.desember, 19. desember.VelkommenMusikk-kaféener spesielt tilrettelagt for de som bor iomsorgsboliger. Kaféen har sine treff iStorhamar kirke kl 11.00 på følgende lørdager:25. august, 22. september, 27. oktober,24. november, 15. desember (Grøtfest)Velkommen!Samlinger på MisjonshusetHver onsdag kl. 17.00 møtes familier ogenslige til felles hygge (av og til med middag).1. torsdag i måneden kl.11.00:Eldres hyggestund.Hver fredag kl. 11.00: Bønnens timeVelkommen!15


PÅ KIRKEBAKKEN❒ Orgelkonsertene i Domkirken første lørdag imåneden er kl. 12.00 fra og med 1. september.❒ PappapermisjonUngdomsarbeideren vår, Hans Christian Johnson,har hatt to måneders pappapermisjon for å væresammen med og bli enda mer sjarmert av Jonatan.I denne tiden har Mari Stana vikariert somungdomsarbeider. Takk for den gode jobben duhar gjort, Mari!❒ StudiepermisjonKapellan Irmelin Grimstad Bonden er innvilgetstudiepermisjon i tre måneder, fra september tilnovember 2007. Hun skal hospitere som sykehusprestved Lovisenberg sykehus i Oslo, og samtidigvære i veiledning. Dette er en form for etterutdanningi sjelesorg og samtale, som kalles pastoralklinisk utdannelse (PKU).❒ Takk tilArve Østvold og Gerd og Kåre Strøm for dugnadsinnsatsenrundt Storhamar kirke før konfirmasjonen.I godt samarbeid med guttene på Krematorietble utearealet flott på kort tid.❒ Stor aktivitet i Storhamar kirkeI april/mai har det vært ca 2500 personer innomStorhamar kirke ved ulike anledninger - gudstjenester,begravelser, utleie og egne arrangement. Itillegg kommer bruk av vaktrommet til KirkensSOS. Kirkens SOS er godt fornøyd med samlokaliseringenmed oss i Storhamar, og vi er godtfornøyd med dem, forteller Ole-Lars Schjerpen.❒ Diakonen skal jobbe med frivillighetDiakon Ole Lars Schjerpen er av Menighetsrådetbedt om å bruke deler av sin arbeidstid i høst tilå lage en frivillighetsplan for menigheten. Hanskal i den perioden fritas fra sine andre oppgaver,og det er nettopp frivillige, som i stor grad vilfylle hans plass på bl. annet småbarnstreff ogåpen kirke.❒ Fasteaksjonen ForglemmegeiHamarfolk ga 64.391 kr. til Kirkens Nødhjelp´sfasteaksjon. Stor takk til giverne og bøssebærerne- der konfirmantene var i solid flertall!❒ Bønnering og bønnekortGudstjenesteutvalget jobber med å organisere enbønnering av faste forbedere for Hamar menighet.I den forbindelse utarbeider de et bønnekortsom også vil bli lagt ut i kirkene. Bønneringenstartes opp i høst, men interesserte må gjernemelde seg til kirkekontoret.❒ Tverrkirkelige tiltak1. påskedag feiret baptister og metodister iHamar påskegudstjeneste sammen.I mai var det felles gudstjeneste mellom metodistkirkenog Hamar menighet i Hamardomen.❒ Tårnuret i domkirken restaureresTårnuret i domkirken er unikt og trenger sårtreparasjon og overhaling. Man regner med åmåtte bruke 3 mnd. på arbeidet (fra St. Hans), ogi denne perioden står kirken uten det landemerkefor byen som uret representerer. Uret må demonteresog sendes til Moss - hvor landets enestetårnurmaker holder til …❒ Spennende gudstjenester på høstplanenMenigheten har hatt sitt planmøte for høsten, ogmange spesielle gudstjenester står på programmet.Vi vil trekke fram Høsttakkefesten i Hamardomen16. september som er blitt en fin tradisjon.Der vil årets konfirmanter fra Hamar vest ogsåbli presentert.Helgen etter blir det gudstjeneste med bidrag frabåde Praising, Levende Lys og Domkoret. Her blirdomkirkekonfirmantene presentert.I høstnummeret har vi med mer info om gudstjenesteri forbindelse med solidaritet nord-sør,med bønnens dag og med Allhelgensdag derHovlands pilegrimsmesse fremføres.❒ Kulturkvelden i kjærlighetens tegnen maikveld i Hamar domkirke ble en spesiellopplevelse. Det sørget Karin Andreassen, MeretheTrøan, Geir Atle Wiig-Johansen, Per-Edvard Hansen,Irmelin Grimstad Bonden og “sjefen sjøl” -Trond Tveit Selvik for. Uendelig vakker sang ogmusikk og dikt som alt viste oss kjærligheten isine ulike ytringer gjennom livsfasene. Glede ogtakknemlighet viste da også tilhørerne gjennomdenne stjernestunden…16


Åpen kirkeJeg ble ansatt som kirketjener iHamar i mars 2004 og har følgeligfått se betydningen av det tilbudetsom Åpen kirke er fra mittståsted. Dette er et tilbud somHamar domkirke har hver lørdagfra kl 11.00 -15.00. En lørdag imåneden innenfor denne tidsrammenarrangeres det ogsåorgelkonsert, noe som opplevessom et ettertraktet tilbud.Vi gratulerer❒ Pinsebevegelsen i Norge og her lokalt iHamar som i år kan feire 100-årsjubileum forstiftelsen av bevegelsen i Norge. PinsehøvdingenThomas Ball Barratt var grunnleggeren.❒ ”Hamar til topps”-prosjektet medAlexander Gamme og StianVoldmo som sterke frontfigurersom slet seg til toppen avMount Everest. Og de 585elevene i 6. og 7. kl. somspent har fulgt klatrernegjennom et tilknyttetundervisningsopplegg,kunne slippe jubelen løs.❒ Veslemøy Rydland fraHamar som har tatt doktorgradved Universitetet i Oslo på sin forskningomkring tospråklige barnehagebarn ogderes språklige ferdigheter.❒ Eliteklubben Storhamar Dragons som fyller50 år, og som alltid har sett sitt samfunnsansvarmed sitt omfattende arbeid for barn ogungdom.De som benytter seg av dette tilbudet(Åpen kirke) er menneskerfra alle samfunnslag. Det ermennesker fra menigheten, detkommer også tilreisende. I sommerhalvåreter det også en delturister, ikke sjelden fremmedspråklige,som regel har de et behov av et ellerannet slag. Det er alt fra å beskue det arkitektoniskeog det kunstneriske tilopplevelser av mer åndelig art.Det hender ofte at noen tennerlys i lysgloben og setter seg nedfor å ta en stille stund, andrevelger å knele ned ved alterringen.Jeg møter også menneskersom trenger noen å snakkemed, i de fleste tilfeller kan jegbare være tilhører og la samtalenbli mellom oss.Ut fra det som jeg opplever, harvi et stort ansvar for alle våremedmennesker, vi skal møtedem på en god og oppriktigmåte i alle livets situasjoner. Deskal oppleve kirken som noeFoto: Henning Wingetrygt og godt og føle at kirken eret sted hvor de hører hjemme.Olav Gjerstad❒ Engasjerte unge ved Børstad og Ajer usk. ogved Katta og Ankerskogen vgs som stadig utviklerideer for elevbedrifter - og gjennomfører demmed vellykket resultat.❒ Hamars barn og unge som får nyte godt av de780.000 kr som Barne- og likestillingsdepartementethar bevilget til tiltak for nettopp barn ogungdom i byen.❒ Førskolelærerutdanningen iHamar som har 38 % flere søkerei år enn i fjor. Ikke rart at gledener stor ved Høgskolen i Hedmarkved å være best i landet!❒ Hamar som blir det nyehovedsetet for topplederne iden nye giganten Helse Sør-Øst. Solid lokalt lagarbeid lagrunnlaget, og helse- og omsorgsministerSylvia Brustad må berømmesfor å ha gjennomført beslutningen.❒ Ingborg Gjærum fra Hamar, som har markertseg som energisk 1. nestleder i Natur og Ungdomi kampen for miljøet. Nylig ble en TVdokumentarom hennes arbeid - Den utålmodigeaktivist vist. Vi lar oss imponere over 21-åringens sterke engasjement.17


VI MØTESI KIRKENFaste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:Hver tirsdag kl. 0830: MorgenbønnHver onsdag kl. 1900: OnsdagsmesseHver lørdag kl. 1100 - 1500: Åpen kirkeFørste lørdag i måneden kl. 1300: Orgelkonsert (Fra 1. sept.: kl. 12.00)Juni17.06 3. s. e. pinse Luk 14,16-24 Kom, for alt er ferdigVelferdsentralen kl. 1100 GudstjenesteHamardomen kl. 1100 Sommergudstjenestekl. 1300 Dåpsgudstjeneste24.06 Sankthans/Jonsok Luk 1,57-66 Herrens hånd ledet hamHamar domkirke kl. 11.00 HøymesseStorhamar kirke kl. 09.45 MorgengudstjenesteJuli01.07 5. s. e. pinse Matt 7,1-5 Døm ikkeHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 0945 Morgengudstjeneste08.07 6. s. e. pinse /Aposteldagen Luk 5,1-11 De forlot alt og fulgte hamHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 0945 Morgengudstjeneste.15.07 7. s. e. pinse Matt 5,20-24 Kom overens med din motpartHamar domkirkeIngen gudstjeneste pga oppussingStorhamar kirke kl. 10.00 Sommerfrokostkl. 11.00 Gudstjeneste22.07 8. s. e. pinse Mark 8,1-9 Hvor mange brød har dereHamar domkirkeIngen gudstjeneste pga oppussingStorhamar kirke kl. 10.00 Sommerfrokostkl. 11.00 Gudstjeneste29.07 Olavsdagen /9. s. e. pinse Sal 33,12-22 Salig er det folk som har Herren til GudHamar domkirkeIngen gudstjeneste pga oppussingStorhamar kirke kl. 10.00 Sommerfrokostkl. 11.00 GudstjenesteHamardomen: Se egen omtale av Olsok-samlinger på side 8.August05.08 10. s. e. pinse Matt 25,14-30 Han ville holde regnskapHamar domkirkeIngen gudstjeneste pga oppussingStorhamar kirke kl. 10.00 Sommerfrokostkl. 11.00 Gudstjeneste12.08. 11. s. e. pinse Luk 19,41-48 Jesus gråtHamar domkirkeIngen gudstjeneste pga oppussingStorhamar kirke kl. 10.00 Sommerfrokostkl. 11.00 Gudstjeneste19.08 12. s. e. pinse Luk 18,9-14 Vær meg synder nådigHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse26.08 13. s. e. pinse Mark 7,31-37 Effata! Lukk deg oppHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsboka.18


Slekters gang i Hamar - 15. mars - 26. maiDØPTEVIEDEMia Olsen Dyrkoren(desember 06)Nicholas Andre Helleberg(desember 06)Mia Kjønsberg (desember 06)Ole JohannesRopphaugen Holestøl(desember 06)Andreas Lømo AnderssonNina Stephanie Lima FosseIngrid Høivik BjørkåsKristin SyversenHerman Alexander EvensenMarthe Pettersen LøkkenTiril Edvardsen MåsøAmanda Fjellanger AasenLucas Bjørn Ihrstad LundeJonas Rom JohansenMartine Finseth-LøbergTheodor Henry Edvin BalloSindre Eriksen TofastrudElias Holen HultLinea RønningenMartine SilkosetEmilie Borgan WestlieMalin Kvarberg LarsenNicolai JonsrudSelma RafnerCamilla Rønning ogArne Lille-MæhlumEllen Christin Wollan ogFrode KvammeVibeke Riise Dyresen ogRune StrandFrøydis Torgrimsen ogAtle RuudDØDEEgil BrodalSynnøve NilsenØrnulf Larsen RaschOlaug Emilie RustenGunvor Olstad LudvigsenKari KindsbekkenLiv Torill Bråten NyhagenRovar Konrade MagnumValborg RaubakkenGunvor LudviksenKhai Van ThaiRagnhild Johanne BjørnstadOlga Fredlund RingKaare Ferdinand SkalstadElsa Wiese-HauglandGunnar Margido MoeArne Ruud SolemOsvald BjørnstadHarriet Lovise BerntsenArne LøkkenTurid Larsen LierAlberta Johanne AlnæsTore HelstadTerje BråtenBjarne GamstOlaf GjerlaugHarald ØyhovdenOlga BjørlieGunvor ThomassenOdd MartinsenSigrun AlhaugHelge RøeBjørn Erik StrandlieSeptember02.09 14. s. e. pinse Luk 10,25-37 Inderlig medfølelseHamar domkirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsboka.Storhamar kirke kl. 1100 Høymesse09.09 15. s. e. pinse 1 Tess 5,15-24 Takk Gud under alle forholdHamar domkirke kl. 1100 IONA-gudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse16.09 16. s. e. pinse Matt 6,24-34 Vær ikke bekymretVelferdsentralen kl. 1100 GudstjenesteHamardomen kl. 1100 Høsttakkefest. Presentasjon av konfirmanter.kl. 1300 DåpsgudstjenesteIngen gudstjenester i Hamar domkirke eller Storhamar kirke19


UNDER HIMMELENTro ikke atjeg kommer fra små forhold!Himmelen sto alltidåpen over meg.Jeg levde mine årmed Syvstjernen som naboog vinden som omgangsvenn. Jegkjennerde lave maurstienemellom brukne strå på jorda,men også lengselens kongevei av lysder Guds fotspor står tegneti stjernestøvet.Jeg er et menneske. Jeg harerkjent storheten i detå være så uendelig liten.Hans Børli

More magazines by this user
Similar magazines