MENIGHETSBLAD - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLAD - Mediamannen

Misjonsprosjekti Onsøy menighetOnsøy menighetsråd går for et nyttprosjekt i Dehli. Dette er et prosjektvi kommer til å organisere selv, og allepengene kommer direkte til barna iDehli. Vi har hatt et prosjekt i Mali,gjennom NMS i mange år nå. Vi synesdet er vanskelig å gå ut av dette, menhar allikevel funnet ut at vi vil støtteUIO Okhla for en periode nå. Vi ønskerfortsatt et nært samarbeid medNMS, og deres arbeid også.UIO Okhla er et tilbud til gatebarnaog barna i slummen i Dehli gjennomUngdom i Oppdrag. De når ut til demmed evangeliet gjennom praktisk hjelpog ulike undervisnings program. Deter mye fattigdom i India, og dette eret prosjekt hvor det tenkes langsiktig.Ved å nå ut til barna tidlig kan man visedem at det er muligheter for et annet livenn det de lever. I en periode fokusertetjenesten på å prøve å forandre foreldrenesholdning, men de fant ut at detteikke bar frukt. De fleste av disse barnabor dårligere enn i slummen. De harikke engang et skur å gå inn i, de borunder veibroer. Ofte bor det bortimot100 familier under en slik veibro, ogflere av dem har bodd der i over 20 år.De spiser hovedsakelig rester av slaktetkylling som de får hos slakteren, vanligvisfår de ett måltid om dagen. De haringen skolegang, og ingen forståelse avdato eller tid. Barna blir ofte giftet bortnår de er 13-14 år gamle, og ekteskapetblir arrangert av foreldrene. Barna blirsendt ut for å tigge, ofte midt ut i farligetrafikkryss der de går i veien for å be ompenger av bilistene når de har rødt lys.UIO Okhla driver et dagsenter, 3 førskoler,2 søndagsskoler, og sender barnapå årlige leirer.Anita Brevik med familie har vært ogbesøkt dagsenteret, og det gjorde stortinntrykk. Her kom barna inn rett fragata og fikk en dusj, rent tøy og tannpuss.De får mat og drikke og har alltidet opplegg for dagen. Barna får undervisningfra bibelen. Klærne de får blelevert tilbake når barna skal gå hjem,ellers selger foreldrene klærne og peng-ene blir ofte brukt til alkohol. Detvar rørende å se disse barna og dentakknemligheten de visste.På førskolen kommer 45-50 barn daglig.De lærer grunnleggende hindi,engelsk, matematikk og O-fag. Barnaer fra 5-17 år gamle, og ingen av demkan lese eller skrive. Når barna har lærtseg nok, blir de sendt videre på statligeskoler. Barna blir fortsatt fulgt opp, ogde får hjelp til å betale skolepenger ogogså moralsk støtte.UIO Okhla ønsker også å utvikle grunnleggendemedisinsk hjelp for gatebarna,men har ikke hatt økonomi til dette.Det er ikke lett å samle inn penger iIndia.Kostnadene er små i India i forhold tili Norge, så pengene rekker langt. Vigleder oss over å kunne sende pengerfor å hjelpe disse barna, og har tro påat vi kan være med å gjøre livet bedrefor noen!Har du lyst til å være med å støtte dissefattige barna i India kan du gjøre detved å sette inn penger på konto nr.1121.30.13949 - merkes “MISJON”.Gressvik menighetsråd har vedtatt åstøtte samme prosjekt.I dette bygget befinner daghjemmet iDehli seg - innenfor øverst dør tilhøyre på bildet.Over og under:Daghjemmet i Dehli.50-års konfirmanteri Onsøy kirkeFoto: Bjørn AkselsenFoto: Asbjørn Paulsen50-års konfirmanteri Gressvik kirkeMenighetsbladet på internett:www.onsoy-gressvik.menighetsblad.no


Et intervju med Sissel Bøckmann,leder av “Sorg og omsorg”i Fredrikstad.Hva er Sorg og omsorg?Sorg og omsorg er en livssynsnøytral,frivillig organisasjon som har som formålå drive sorggrupper og å spre opplysningom sorgreaksjoner og biståmennesker i sorg.Hvorfor sorggruppe?Når en har mistet en av sine nærmeste,kan det for mange være godt å få støttefra noen utenfor familien og vennekretsen.Mange har heller ikke familie ogvenner i nærheten. Det er viktig å slippesorgen til. Å sette ord på følelsene, tankeneog opplevelsen rundt dødsfallet ogtiden etterpå, vil hjelpe deg å kommevidere.ANNONSEHjelp gjennom sorg- sorggrupper som hjelp til selvhjelpHva er en sorggruppe?En sorggruppe er en gruppe på mellom5 og 8 personer, hvor mennesker somhar mistet en av sine nærmeste kommersammen for å dele følelser og opplevelseri forbindelse med tapet. Gruppenhar en eller to ledere, som på frivilligbasis driver dette arbeidet. Lederne erikke eksperter, men de vet en del omsorg, både gjennom egne erfaringer ogyrkene sine. Både gruppeledere og deltakerehar taushetsplikt. Gruppen eringen terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe.Ingen blir presset til å si merom seg selv enn de selv ønsker, og allevil bli gitt mulighet til å komme tilorde. Gruppen oppleves svært positivtav mangeHva mener du er bra med å gå i en sorggruppe?Det å gå i en sorggruppe kan være bra,fordi sorgen blir synliggjort og alminneliggjort,og hjelper mange som ellerskunne fått problemer til å gjennomleveen normal sorgprosess.Hvem er sorggruppen til for?For alle som har behov for å prate omsin sorg med andre og som er i sammesituasjon og som virkelig forstår hvordanen har det. Etter at det første sjokkethar gitt seg kan mange oppleve såsterke og ukjente følelser og reaksjonerat de frykter det er noe alvorlig galt meddem. Da kan det hjelpe å snakke mednoen som vet en del om sorg og somkan fortelle deg at disse reaksjonen ernormale for mennesker i sorg og gi degstøtte til å gjennomleve dem.Hvorfor ble du leder av Sorg og omsorg?Fordi jeg ble spurt og fordi jeg alltidhar vært oppatt av viktigheten av å fåbearbeidet sorg. Jeg har som sykepleierjobbet mye med mennesker i krise ogsorg og ser det som en viktig oppgave ånå ut med et tilbud til alle som trengerBARNEPARKHar dine barn noen å leke med om dagen?Hvis ikke, kan Gressvik Indremisjon Barnepark være en løsning.Barneparken er en korttidsbarnepark åpent fra 10.00 - 14.00 hver daguntatt skolens ferier og fridager.Vi holder til på Gressvik Misjonshus, Haugefjellveien 10, på Gressvik.Vi har for tiden ledige plasser!Ta kontakt med barneparkens personalepå tlf. 959 67 412 eller tlf. 69 32 89 44.Sissel Bøckmann, leder av“Sorg og omsorg” i Fredrikstad.å få bearbeidet egen sorg. Jeg mener deter viktig at sorgen blir alminneliggjort,ikke blir sykeliggjort og at det er et tilbudmellom likeverdige parter, ikke behandlingeller terapi.Hva tenker du om fremtiden til Sorg ogomsorg?Jeg tror behovet vil øke fordi vi er merurbane og får derfor mer ustabile nettverk.Når tilbudet blir kjent øker ogsåbehovet. Aktivitet genererer aktivitet ogbehovet øker fordi sorg dreier seg ommange slags tap.Hvor mange grupper finnes det?Forutsatt at det melder seg nok deltakerekan vi sette i gang følgende grupper:For enker/enkemenn, for etterlatte etterselvmord, for pårørende som har mistetvoksne barn og for pårørende som harmistet små barn og for de som sliter ettersamlivsbrudd.Kate HoelANNONSEI kirkerommet står tre hellige ting- alter, prekestol og døpefont.Alteret og alterringen står i midten derframme i koret. Med ”tyngde” og verdighetframtrer de som kirkerommets midtpunkter.Alterpodiet er høyere ikke barefor at alle skal se hva som foregår der.Det utrykker også den faste grunn somalteret står på ”grunnfjellet” – det fasteog solide i interiøret. Alteret med tentelys i sølvstaker på hver side, alterbokenog brød og vin ved nattverdsgudstjenester.Liturgien forrettes derfra. Konfirmasjon,alminnelig skriftemål, brudevigselog ordinasjon skjer her. Knelendeved alterringen mottas det hellige sakrament,nattverden. Jesus møter oss i brødetog vinen i kraft av sitt ord, og vi kanANNONSETre hellige tingkomme som vi er - Kom, for alt er ferdig,sier presten.Det er fra prekestolen Guds ord leses ogforkynnes. Det er mange som har ståttpå prekestolen gjennom tiden. Flereer glemt etter hvert. Men Guds ord erdet samme, i dag som før. Slik prekerogså prekestolen uten at det står noender. Den sier. Salig. lykkelig er den somhører Guds ord og bevarer det.Døpefonten står på en andre siden. Denen også stilfull, og spesiell fin er den nårbarna blir døpt. Men det største somskjer ved dåpen er det vi ikke ser. Gudgjør barnet til sitt, og sier: Alle minegaver er dine, bare du vil bruke dem.Også døpefonten taler. Vi er døpt tilå tilhøre Gud. Gud gir oss ved dåpenDen Hellige Ånd. Den bør få gjøre singjerning hele livet.Musikken står for kunstarten i gudtjenesten.Både Det gamle og Det nyetestamentet forteller om takksigelserog lovsang. Orgelet leder salmesangenog liturgiens sangavsnitt. Postludietkan faktisk gi en minikonsert. I vårekirker, som kirker flest, står orgelet pågalleriet over inngangspartiet. I nyerekirker bygges orglene inn i nærhetenav korpartiet hvor kirkens sangkor harsin plass. Kordirigent og organist er oftesamme person.ÅPEN KIRKE I ONSØY I ADVENTSTIDENOnsøy menighetsråd vil gjerne holde kirken åpen noen lørdager slikat folk har mulighet til å ha en stille stund i kirken. Det vil være noentilstede hvis det er behov for samtale.Kirken vil være åpen:• 2. desember• 9. desember• 16. desembermellom kl. 11.00 og kl.18.00.Tilbud på ONSØYS HISTORIE – bind I-IVEn flott gave til deg selv eller andre!Bygdebokkomiteen arbeider fortsatt for å komme i gang med videreføringenav Onsøys historie. Som kjent foreligger det nå fire bind –frem til 1801. Perioden videre er svært interessant, og mye stoff erallerede samlet av Onsøy historielag.For å skaffe midler til de to neste bindene frem mot vår egen tid,håper vi å få solgt flere av foreliggende fire bind som ligger på lager.VI HAR NÅ FØLGENDE GODE TILBUD:kr. 500,- for alle 4 bind samlet• Byens bokhandlere• Fredrikstad MuseumTøihusgata 411632 Gamle Fredrikstad.Tlf. 69 95 85 00kr. 150,- pr. enkeltbind – hvis deter noen du mangler.Bøkene kan kjøpes på følgende steder:• Onsøy historielags kontori Høvelbygningen på ElingaardTlf. tors. 17.30-21.00 69 31 87 76eller Turi Forsberg tlf. 69 33 42 52ANNONSEJT


HEI ALLE SAMMEN!Her kommer en liten hilsen fra oss i KRIK. For dere somikke vet hva KRIK er, så er det en tverrkirkelig organisasjonsom har fokus på sport og Jesus. Vi trener hovedsakligpå Gressvik ungdomskole hver fredag fra 20.00 til 22.00.Vi benytter oss også av Gressvik menighetssenter innimellometter trening, der vi samles rundt en pizza eller lignende. KRIK er ikke bare for demsom driver idrett aktivt. Nivået er varierende, og vi satser mye på det sosiale. Du somgår på ungdomskolen og oppoverer hjertelig velkommen.Vi satser på ulike aktiviteterutover vinteren, og blir sværtglade for forslag. Vi jobberogså med å få opp en hjemmeside:www.gressvik.krik.noså hold deg oppdatert! Sendgjerne en mail til runegronli@hotmail.com hvis du vil kommepå sms-lista, eller har andreinnspill. Her er noen bilderfra KRIK i oktober, der vi harbesøk av konfirmantgruppa.Vi var rundt 50-60 stk, oglånte Hurrødhallen for kvelden.Vi snakkes!GRESSVIK INDREMISJON BARNEPARKI barneparken på Gressvik er det morsomt å være! Barnaleker både ute og inne og er på noen små turer. Snart skaldet være juletrefest i parken, og når jula er over, blir detnok karneval! Alle de 21 barna koser seg veldig i parken.I og med at det er få barneparker i distriktet, er det barnder fra hele storkommunen. Ta gjerne kontakt dersomdu har barn som kan tenke seg å begynne i parken.Ansatte: Monica Magnussen og Renate Gøtz LindbergEier: Normisjon på Gressvik MisjonshusÅpningstid: hverdager kl 10-14Telefon til barneparken: 959 67 412 - 69 32 89 44Vet du hvorfor vi feirer jul?Hvis du løser rebusen, finner du svaret - og husk påå sende inn svaret, for da kan du vinne noe fint!Vinner av forrige rebus:Viljar E. Lunderød, GressvikGratulerer!Klipp ut, skriv på løsningsord, navn og adresse og send til:Løsningsord: ___________________________________________Navn: ________________________________________________Adresse: _______________________________________________Onsøy og Gressvik MenighetsbladPostboks 14281602 FredrikstadMerk konvolutten “BARNEREBUS”Du kan også sende svaret på mail til:knutfu@online.noSVARFRIST: 6. januar 20071213


SVEIN JANSENRADIO - TV SERVICE• Godt og rimelig utvalg• Radio/TV • Stereo• Parabol • MobiltelefonerTlf. 69 32 75 10AUTORISERT SERVICEVERKSTEDGressvik Torg 42 - 1621 GressvikNy adresse:Stortorvet 5-7, Fokusgården.Tlf 69 38 54 40www.jolstad.noDISTRIKTETS STØRSTE BYGGEVAREHUSwww.cal-trykk.noAvd. ØrebekkPancoveien 91624 GressvikTlf: 69 38 21 00FREDRIKSTADAvd. HusebyHusebyveien 1401626 ManstadFax: 69 38 21 01Du finner oss på ØrebekkTelefon: 03000www.dnbnor.noDin lokale gullsmedKran og Industri ServiceSørkilen 8, P.b. 154, 1620 GressvikTlf.: 69 35 20 00 Fax.: 69 35 20 01ALT I KRANER OG LØFTEUTSTYRStorveien 81 - 1621 GressvikSalg og transport avPUKK - SUBBUS - MATJORDÅpningstider 06.30-15.30Lørdagsåpent i sommerhalvåret 08.00-13.00Telefon 69 33 46 62Mobil 90 91 18 6514 15


JULEKRYSSNeste Ytret VisittTallEnorm Fase OfreKirkenTegnByrdeRastKonj.Ujevn Ofre BlandetSpråkSurfeGjønØyneKaiHyggeØmDrueSend inn på adresse:Onsøy og Gressvik MenighetsbladPostboks 14281602 FredrikstadMerk konvolutten “KRYSSORD”OmrådeVinner av forrige kryssord:Birgit Dahl, GressvikGratulerer!SVARFRIST: 6. januar 2007Navn: ___________________________________________________________________________________________________Adresse: _________________________________________________________________________________________________MENIGHETSBLADET TAKKER FOR GODT SAMARBEID MED VÅR LEVERANDØRAV PREMIER TIL VINNERE AV BARNEREBUS OG KRYSSORDVeiTømVondLeiLandAvtale InnfallMåSierHageLeggVannHørDengangTallEvig Like StelleLagAksKranglerJulesangSørgemåltidMorFalleSmilePron.Dyr TuteLikeRekkeGreiMorenenÆreØrnSmileGressvikRøde KorsHELSEPARADISET CASAS HEDDY PÅ LANZAROTECasas Heddy ble grunnlagt i 1975 av Heddy Astrup og hensiktenvar at dette skulle være et fristed for eldre og funksjonshemmedeog drives i Røde Kors sin humanitære ånd.Stedet ligger i et vakkert parkområde på 30 mål og kan ta i mot100 gjester. Leilighetene ligger i små hvite bungalower med enpatio utenfor, det er både enkelt, dobbelt og trippel rom. Rundtpå området er det fine veier hvor det er lett å komme frem entenman er gående eller bruker hjelpemidler. Alle leilighetene er tilrettelagtfor funksjonshemmede og de blir rengjort hver dag.Stedet ligger litt opp fra den gamle byen Puerto del Carmen ogdet er stille og fredelig, vekk fra byens restauranter og diskoteker,men likevel ikke lenger borte enn at et bybesøk er enkelt.På stedet finnes sykepleiere på vakt døgnet rundt, og det finnesalarm og telefon i alle leiligheter. Tilsynslege kommer til CasasHeddy hver dag, men kan tilkalles oftere hvis nødvendig.Alle kan få fysioteriapi hvis man har med godkjent rekvisisjon fraTrim i det store bassenget på Casas Heddy.TAKK!På vegne av Gressvik Røde Kors vil vi på det varmeste fåtakke alle som støtter oss i form av medlemskap, gaver,loddsalg m.m. Dette setter vi meget stor pris på. Utendenne støtte ville det være vanskelig for oss å drive vårthumanitære arbeid. Atter en gang tusen takk!VI BENYTTER SAMTIDIG ANLEDNINGEN TIL ÅØNSKE ALLE LESERE EN GLEDELIG JUL OG ETFREMGANGSRIKT NYTT ÅR.Våre to juletrefester for eldre/uføre arrangeres 2. og 3. januar2007. Festen begynner kl. 18.00. Ta kontakt med osspå tlf. 69 32 59 20 mellom kl. 09.00 - 10.00 for billetter.FORMIDDAGSTREFF FOR ELDRE OG ENSLIGEEtter at kommunen sa opp avtalen den hadde med lokalforeningen om kjøring tileldresentrene startet Gressvik Røde Kors høsten 2005 i egen regi opp med formiddagstrefffor eldre og enslige på Røde Kors-huset.Annenhver tirsdag foregår treffene som hver gang samler 30 - 35 deltagere til hyggeligsamvær. Dette vitner om at det er et stort behov til stede – noe utsagnenefra deltagerne også bekrefter. Damene fra Besøkstjenestensørger for kaffe og vafler, mens Transportgruppas folk besørgerkjøring og øvrig assistanse under arrangementene. I programmetinngår ellers mosjonsgymnastikk, brikkespill og underholdning,og deltagerne får tilbud om kjøp av rimelig middagsmat - noe defleste benytter seg av. På treffet 17. oktober, som bildet til venstreer fra, var det 35 eldre og enslige til stede. Foreningen vurderer åfortsette med formiddagstreffene også neste år.Med vennlig hilsenGressvik Røde Korstrygdekontor i Norge. Det finnes alltid minst 6 fysioterapeuterpå stedet. Det finnes to oppvarmede basseng på området. Detstørste er utendørs og er på 300 kvm og holder 28-30 grader.Innendørs i fysioavdelingen finnes et behandlingsbasseng somholder 35-37 grader.Stedet har egen buss med heis og norsk guide og det går forskjelligeturer rundt på øya flere ganger i uken. Alle turer er gratis,kun der hvor det er inngangspenger må man betale selv.Dette stedet har Gressvik Røde Kors reist til 5 ganger og i marsskal de reise med en gruppe på 30 gjester igjen. Det er alltidstor søkning til disse turene, men skulle noen være interessert iå reise er det bare å ta kontakt med Mette Martinsen i GressvikRøde Kors.TRANSPORTGRUPPA I GRESSVIK RØDEKORS I ET AV MANGE OPPDRAGHandlegruppa består av ca. 12 personer som handler for eldre.På bildet ser vi Roy Olsen som handler for en klient, han får godservice av Anne Grethe Torgersen på Rema 1000.ANNONSEANNONSEKUNNE DU TENKE DEG Å BLI STØTTEMEDLEMI GRESSVIK RØDE KORS?Det koster kr. 200.- pr. år.Pengene kan overføres til vår konto: 1121.08.15165.Husk navn og adresse.Vi takker så meget på forhånd.Hilsen Gressvik Røde Kors16 17

More magazines by this user
Similar magazines