veiledning for tiltakshaver/søker reseksjonering ... - Plan

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

veiledning for tiltakshaver/søker reseksjonering ... - Plan

VEILEDNING FOR TILTAKSHAVER/SØKERRESEKSJONERING - EIERSEKSJONSLOVENS § 13Blankett nr 62-1520Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i henhold til eierseksjonslovens § 13. Bestemmelsenomhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner. Eksempler kan være: Endring av formål(bruksendring); opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal; overføring fra fellesareal til seksjon;overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom.Følgende materiale må innleveres/sendes Plan- og bygningsetaten:• Tegning/kart som viser eksisterende situasjon (1 x)• Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 x)• Bygningstegninger (3 x)• Samtykke fra panthavere (1 x)• Navneliste over leieboere (1 x)• Eventuelt også: Situasjonsplan (3 x)• Tegninger (eventuelt også kart) som viser eksisterende situasjon.Det er ønskelig med en beskrivelse av situasjonen før endringen. Dette kan enklest skje gjennom tegning -f.eks. kopi av tidligere seksjoneringsvedlegg - av aktuell(e) seksjon(er).• Skjema for seksjoneringsbegjæring.Her må benyttes fastsatt blankett "Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering" som kan hentes påetaten hjemmesider http://www.pbe.oslo.kommune.no , fås i vår ekspedisjon eller kjøpes hos bokhandlerne.Begjæringen framsettes av styret i seksjonssameiet. Det forutsettes at styrets begjæring er basert pånødvendige vedtak og beslutninger på sameiemøtet. Unntak fra denne hovedregel gjelder dersombegjæringen kun omfatter endring av seksjonens formål. Under forutsetning av sameiets godkjenning, kan dabegjæringen fremsettes av aktuell seksjons hjemmelshaver.I enkelte tilfelle krever reseksjoneringen også samtykke fra styret eller sameiemøtet i seksjonssameiet.Sameiemøtets samtykke er nødvendig når det opprettes nye seksjoner som fører til økning av det samledestemmetall. Styrets samtykke er påkrevd når reseksjoneringen fører til økning av fellesareal.Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut.Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor spørreom råd på forhånd - før begjæringen underskrives.• Tegninger.Kopier av de nye bygningstegningene (kun etasjeplanene) for de seksjoner/etasjer som endringen omfatter -inkl. eventuelle tilleggsdeler. Tegningene bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200.Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruksnummer); adresse; og etasjenummer.Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klartframgår. Grense mellom bruksenhetene - og mellom seksjon og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør detangis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon.På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til seksjonsnummer.• Samtykke fra panthavere.Reseksjonering etter § 13 kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringengjelder.• Navneliste over eventuelle leieboere.En leieboer har på visse vilkår kjøperett til leiligheten han leier på seksjoneringstidspunktet. Kommunen skal iforbindelse med seksjoneringstillatelse orientere vedkommende om disse bestemmelsene. Dersom det opprettesnye seksjoner, må det derfor innsendes en oppdatert liste med navn og adresse til eventuelle leieboere.• Situasjonsplan.Dersom reseksjoneringen har betydning for tilleggsdeler eller fellesarealer utomhus, må det også følge medsituasjonsplan. Se veiledning for førstegangsseksjonering for krav til innhold og hvordan tilleggsdel børmarkeres på kartet.Ansvarlig for utarbeidelse: Arne Olav Berg Side 1 av 2Godkjent av : Jan Petersen: 30.01.98. Sist revidert: 24.08.07 Berit Danielsen© Ettertrykk kun etter avtale med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten


VEILEDNING FOR TILTAKSHAVER/SØKERRESEKSJONERING - EIERSEKSJONSLOVENS § 13Blankett nr 62-1520Nærmere om utarbeiding av tegninger m.v.Beskrivelse av eksisterende situasjon, panthaversamtykke og leieboerliste skal innsendes i ett eksemplar avhver. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og evt. situasjonskartet) skal alt være i3 eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 avx", "Vedlegg side 2 av x" o.s.v.I de fleste tilfelle vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A 4-side og samtidigtilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet.Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større formatsom "deles opp" i A 4-sider under kopieringen. Husk her at alle sider må være unikt nummerert.Kommunen ønsker i disse tilfelle å få tilsendt et eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart.Det må skrives et følgebrev til begjæringen som inneholder navn/adresse/telefonnummer og evt e-mailtil kontaktperson. Hvis intet annet er oppgitt vil faktura og tinglyst seksjonering bli oversendtkontaktpersonen. Hvis det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrigematerialet skrives dette i følgebrevet.Gebyr.For kommunens arbeid med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd.Ved bestående bygning vil gebyret normalt være 5 ganger rettsgebyret inkludert befaring. Hvis befaringutgår reduseres gebyret til 3 ganger rettsgebyret. I begge tilfelle kommer tinglysingsgebyr (2 gangerrettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav.Faktura sendes ut når seksjoneringen sendes til tinglysing.Saksbehandlingen.Dersom reseksjoneringen omfatter bygningen, kan begjæring om reseksjonering først innsendes nårbruksenhetene er ferdig utbygd. Dersom det skal foretas søknads- eller meldepliktige bygningsmessigeendringer, må det foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 99. Midlertidig brukstillatelsegodtas.Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar medgjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Alle nye seksjoner skal ha egen inngang. Ved nyeboligseksjoner skal disse ha eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassertpå fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.Informasjon om saksbehandlingstid ligger på våre hjemmesider: www.pbe.oslo.kommune.no Jo bedrekvalitet på materialet som innsendes, jo raskere kan samtykke påregnes.Eldre leiegårder vil bli særskilt vurdert i forhold til ønske om rehabilitering/byfornyelse. For slike kanbehandlingstiden bli noe lengre.Etter tinglysingen.Tinglysingsgjenparten oppbevares av tinglysingsdommeren. Original begjæring og ett komplett sett avvedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentenebli sendt til hjemmelhaver. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)Ansvarlig for utarbeidelse: Arne Olav Berg Side 2 av 2Godkjent av : Jan Petersen: 30.01.98. Sist revidert: 24.08.07 Berit Danielsen© Ettertrykk kun etter avtale med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

More magazines by this user
Similar magazines