Danser i kirkerommet Parhester på nytt Orgelfondet ... - Mediamannen

mediamannen.no

Danser i kirkerommet Parhester på nytt Orgelfondet ... - Mediamannen

nr 2–2012 · våren · 92. årgangKlar for påsken!side 7–9side 3side 4–5 side 11Orgelfondetfrem i lysetDanseri kirkerommetParhesternytt


side 32Nordstrand menighetÅpent hverdager kl. 10–14Lunsj 12.00–12.30.tlf. 23 62 98 00Besøksadresse Ekebergveien 238Postadresse Postboks 12 Nordstrand,1112 Osloepost post.nordstrand@oslo.kirken.noGavekonto til menigheten 5063 63 33767Hvis spesielt formål, angi detSokneprest Espen Feilberg JacobsenEspen.Feilberg.Jacobsen@oslo.kirken.notlf. 23 62 98 03Menighetsforvalter: Jan Einar Hals,Jan.Einar.Hals@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 02Vik. Kapellan Eivind Oftebrotlf. 23 62 98 04,Eivind.Oftebro@oslo.kirken.noDiakon Ingun Yri Øystese tlf. 23 62 98 08/468 46 878 (mob),Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.noMenighetssekretær Magnar HaugeliHalvorsen tlf. 23 62 98 06,Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.noHusøkonom Marit Nystedt (bestilling avminne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11Kantor Karen Haugom Olsen, Karen.Haugom.Olsen@oslo.kirken.no tlf. 23 62 98 07Barne- og ungdomsprest Åse Maria HaugstadAse.Maria.Haugstad@oslo.kirken.no23 62 98 05, 478 58 650 (mob)Menighetspedagog Linda Kronen Sømmetlf. 23 62 98 10,Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.noMedarbeider Onsdagsåpent:Markus Agøy Sand markussand@mail.com,tlf: 913 45 387 (mob)Medarbeider ledertrening, ungdom:Sara A. Utnem, s.utnem@gmail.com,tlf: 402 14 697 (mob)Nordstrand menighetsbarnehage 22 29 56 40,post@nordstrandmbf.noSykehjemsprest NordseterhjemmetJostein Vist tlf.: 907 43 156Prest Midtåsenhjemmet Torleiv Reitantlf.: 22 28 76 89Gravferdskontoret øst tlf.: 21 93 78 60Ljan menighetepost: post.ljan@oslo.kirken.noAdr. Furumoen 18D, 1168 Oslo,Tlf. 23 62 98 20Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12Gavekonto til menigheten7877 08 02198Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 6298 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no,fridag: fredag. kontortid: torsdag 10–12Menighetsforvalter: Jan Einar Hals,Se NordstrandMenighetskonsulent Monica Holmtlf 23 62 98 22,Monica.Holm@oslo.kirken.no,Diakon Ingun Yri Øystese (deltid) seNordsstrandTrosopplæringsmedarbeiderLinda Kronen Sømme Deltid, seNordstrandKantor Magnus Køhne-post: Magnus.Kohn@oslo.kirken.noDiakoniarbeider Sandra Liljedaltlf 93 26 28 23, liljeda@online.noStyrer Ljan menighetsbarnehageChristine Olavesen tlf 22 75 01 40,eagles@online.no,http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/Vaktmester menighetshuset Naomitlf 403 38 996nr 2–2012 · våren · 92. årgangKlar for påsken!Orgelfondetfrem i lysetDanseri kirkerommetside 7–9side 4–5 side 11Parhesternyttmenighetsbladet 2-12.in d 1 19.03.12 19.07Redaktør Ottar JulsrudTyslevveien 54, 1163 Oslo,Mobil: 90 52 39 39,e-post: julsrud@online.noForsidefoto Dag SmemoAnnonsekontakt Øyvind WisløffMobil: 906 98 934oyvind.wisloff@getmail.noUtgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.Neste nummer har materiellfrist 9. mai og dekker perioden 1. juni–23. augustElektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret,Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –e-post: nordstrand@menighetsblad.noMenighetsbladet kan lastes ned gratisi pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.noBladet finansieres med gaver og annonser.Send din gave til bankgiro 1609 10 04546Design Erling@Smemo.noe-post: erling@smemo.noTrykk Litografia, Oslopost@litografia.noPå den annen sideÅse Maria Haugstad, barne- og ungdomsprest i NordstrandEn annerledes ukeKalenderen min for påskeuka er helt åpen. gitt et forbilde å tjene hverandre og byggeIngen ting er planlagt. For første gang på felleskap slik Jesus gjorde.lenge har jeg det slik, og jeg undrer meg påLangfredag – smerte, lidelse og til slutt død.om jeg har fått denne tiden i gave? VanligvisAlteret er nakent i kirken og kun fem roserville jeg lagt planer og fylt opp, men gjennomsymboliserer Jesu sårmerker. Jesus har gåttvinteren har jeg bare avventet. Ingen hytte,lidelsens vei. Han vet hva svik, smerte, angstikke påskefjell eller tjuvstart på sjøsesongen.og død er.Ingen ventende familie, slekt eller venner -bare tid. Hvis jeg klarer øvelsen med å vente,kan det jo tenke seg at påsken har noe å gimeg i stedet for at jeg skal fylle den opp?Å ha et vandringsperspektiv på livet og troener viktig for meg. Gud er alltid større. Det åfå være underveis handler om at det er stadigmer å erfare, lære og utforske av hvem Guder. I dette perspektivet er det bredde, lengde,høyde og dybde for det livet jeg lever, ogtroen min forteller meg at Gud er en levendeGud som slår følge på veien. Påsken er enmulighet til å la hverdagens vandring møteden store vandringen. I Nordstrand kirke ertar denne vandringen form gjennom de ulikegudstjenestene vi feirer i påsken.Palmesøndag – Esel, Hosianna-rop ogpalmegrener. Dagen for inntoget i Jerusalem.Jesus møtes med forventinger og hyllest.Men hva slags konge er han? Hvordan lederhan og hva er hans rike?Skjærtorsdag – måltidsfellesskap. Dengamle jødiske påskefeiringen får nytt innholdved Jesus innstiftelse av nattverden. Vi blirPåskeaften – fra mørke til gryende morgen.En dag med forventning. En dag somikke helt rommer det forvandlingen bringer.Natten går mot dag og vi feirer gudstjenestemed dåp av konfirmanter.Påskedag – graven er tom! Kvinnene gikk tilgraven med blomster og kom løpende tilbakemed gode nyheter. Morgensolen er et tegnpå oppstandelsen, seier over døden og håpetom det evige liv. Kirken er klar for høytid ogfest.Påsken er en annerledes uke. Hva annerledesheteninnebærer for deg er du velkommentil å utforske i Nordstrand kirke. Det eren åpen mulighet å la Jesus bli med på dinvei gjennom påskens høytid og hverdagensvaner. Jeg ser frem til dager med tid, oglengter mot solens stråler som forgyller bådeasfaltgater og påskefjellets vidder.I believe in Christianity as I believe that thesun has risen: not only because I see it, butbecause by it I see everything else.C. S. LewisSøndre aker prostiDEN NORSKE KIRKEProsten i Søndre AkerDet aktuelle menighetsråd/fellesrådProst Tore Kopperud tlf.22 28 30 15(priv.), Tore.Kopperud@oslo.kirken.no,DEN NORSKE Kirketorget KIRKE i OsloÅpningstid: alle hverdager 08.00–15.30.Fridag fredagDet aktuelle Prosten Vil du menighetsråd/fellesrådmelde i Søndre dåp, finne Aker frem til dato for vielse eller benytte deg av andreProstekonsulent Sigrid Schjander-Larsenkirkelige handlinger, så er det nå Kirketorget i Oslo som er stedet du fårtlf. 23 62 97 94,hjelp og service.Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.noTlf. 23 62 90 09 | Mail: kirketorget@oslo.kirken.no | Post- og besøksadresse:Kirkeforvalter Anders Backer-GrøndahlGrønlandsleiret 31, 0190 Oslo |Eide, Anders.Eide@oslo.kirken.no,Sentralbord for kirkene i Oslo: tlf. 23 62 90 00tlf. 404 19 052Har du behov for en samtale?På menighetskontoret vil det alltid være en til å møtedeg eller formidle kontakt til en av prest ene, dia -konene eller en annen av de ansatte. Du kan ogsåringe: tlf. 23 62 98 00 / 00, kl. 10–14.Gi ikke opp når livet trues: Kirkens SOS har krisetelefontjeneste hele døgnet. Tlf. 815 333 00Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet kirken:Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt mellom kl. 08.00–15.00. Kontoret søker å hjelpe når det gjelder familieproblematikk,men også ulike spørsmål knyttet tilkriser for barn og unge. Enslige er også velkomne.Menighetsbladet 2–12


Kantor KarenHaugom Olsenflanker av TorHoltan-Hartwig (t.v.)og Wollert Rud fraden revitaliserteOrgelpipens Venner.3Orgelpipens Vennerutfordrer på nyttDet er gått noen år siden søkelysetble satt på behovet for nytt orgeltil Nordstrand kirke. Den førstegaveaksje i det aksjeselskapet somble etablert, fikk sitt stempel 26.februar 1976. På tide med et nytt,friskt initiativ?Tekst: Reidar HusebyFoto: Ottar Julsrud– Ja, nå må vi nok jobbe, sier energiske TorHoltan-Hartwig.I samtale med Menighetsbladet røper han atmange muligheter må og bør utnyttes i forbindelsemed den planlagte ombygging og utvidelseav Nordstrand kirke. – Her er ingen tidå miste!Kreative innspill«Senior» Tor sier seg glad for gode medspillerei den nyetablerte Orgelkomiteen/OrgelpipensVenner. – Vi er generelt svært åpne for innspillfra kreative, gjerne yngre krefter i menigheten,sier han og anbefaler kontakt med WollertRud, Åsmund Sand, Torill Sandøe Møllerog vår kantor Karen Haugom Olsen.– En kort repetisjon av formalitetene i kirkebyggsake,sier han videre: Kommunens engasjementhittil er avklart, slik at Oslo kirkeligeFellesråd/Kirkevergen er byggherre. På detteplan treffes den endelige beslutning i arkitektarbeidetog i fysiske og økonomiske saker. Vårstedlige/lokale byggekomité under ledelse avFrank Hagen skal fungere som konsulent oghjelper for byggherren. Orgelpipens Vennersikter mot å være rådgiver og hjelper for denlokale byggekomiteen.Sambruk av orgler– Orgelpipens Venner har alt engasjert seg iunderstrekning av behovet for gode vilkår foren allsidig kirkemusikalsk virksomhet ledetfremme i kirkerommet, sier Holtan-Hartwigvidere. – Vi noterer med glede at muligheterforeligger for et sambruk/kombinasjonsbruk avpipeorgler som kan plasseres dels nede i kirken,dels oppe på galleriet. Vi søker råd bl.a. hosdomkantor og tidligere Nordstrand- organistTerje Kvam i denne saken. Orgel komiteenforutsetter at systemet med pipeorgel fortsattlegges til grunn i den videre planleggingen, slikutgangspunktet var for innsamlingen alt i 1976.Et nøkkelpunktAv referat fra møte i komiteen fremgår det atOrgelpipens Venner fortsatt ser økonomiensom et nøkkelpunkt. Det er nok begrenset hvasom kan frigjøres av offentlige midler, totaltsett.– Vi må nå satse på blest omkring orgelsaken,lokalt i vårt miljø, poengterer Holtan-Hartwig.– Kreative innspill er kjærkomne, betydeligegaver enda mer!Kanskje en og annen kjenner «en rik onkel» -eller kan tenke i retning av å tilgodese gjennomtestament og arv ..? Vi må bli flinkere med åfremheve musikkens plass i det kulturhusetkirken er lokalt, og å utløse (giver)glede overdette.Vær med og din gave på kontonr:5063 63 33767, merket: orgelfondetI mai 1978 undertegnet daværende lederav Nordstrand menighetsråd Per Svendsen– i forståelse med kirkevergen – en kontraktfor bygging av menighetens del av et 21stemmers pipeorgel. Kommunal økonomitørkeog prioriteringer av andre nye kirkenybyggvar årsaken til at byggingen av nyttorgel i Nordstrand ble kansellert.Det gamle orgelet på galleriet ble erklærtkondemnabelt av domorganisten omtrentsamtidig. Det er bare delvis spillbart. Vedsiste reparasjon erklærte kirkevergen at detvar siste gangen en vil satse på reparasjon avdette orgelet.Innsamling av midler til nytt orgel med hjelpfra Nordstrands Blad og Lions Club – med salgav aksjer til Orgelpipens Venner – som haddestartet opp i 1976 fortsatte ennå en tid, menble deretter stilt i bero. Noen gavemidler erkommet inn underveis. I dag har orgelfondetpassert 1,1 mill. kroner.Kostnadene med å bygge et 21 stemmersorgel vil i dag anslagsvis beløpe segtil kr. 7 mill., mens et digitalt orgel bare vilkoste en brøkdel. Orgelkomiteen er likevelikke i tvil om at Nordstrand menighet ut frakirke musikalske, kulturelle og miljømessigegrunner bør satse på et pipeorgel.Menighetsbladet 2–12


Danser feiring av livetEn vever kvinne i burgunderrødkjole danser med myke, grasiøsebevegelser. Hun nærmest sveverlydløst over gulvet – foran altereti Nordstrand kirke. – Dansen kanbringe oss nærmere det guddommelige,sier Schirin Zorriassateiny.Tekst og foto: Morten GolimoNordstrand-boeren Schirin Zorriassateiny hardanset hele sitt liv. Hun begynte med turn dahun var fem. På 1980-tallet var hun både norskog nordisk mester i rytmisk sportsgymnastikk,og representerte Norge under OL i 1984. Nådriver hun med både yoga, rosenterapi og ulikeformer for dans. Til og med i kirken.I en tiårsperiode har hun vært engasjert somprofesjonell danser av døvekirken i Oslo. Huntar også oppdrag andre steder rundt om i landeti kirkelige sammenhenger for både hørendeog døve.– Døvekirken har vært banebrytende når detgjelder å ta i bruk dans som virkemiddel i gudstjenesten.Det er noe nytt at kirker begynner åse at også dans kan være med på å berike gudstjenesten,sier Schirin.En ære å få danse i kirkenSøndag 25. mars danset hun under gudstjenesteni Nordstrand kirke. Hun leste i forrigenummer av menighetsbladet at den nye gudstjenesteordningeninviterer også folk som ikkeer aktive kirkegjengere til å delta. Så meldtehun seg til tjeneste, så å si.– Jeg er ikke noen typisk kristen, men haralltid vært på jakt etter et større åndelig rom,en slags overbygning over livet. Far tok livet avseg da jeg var femten år gammel, og det har nokgjort at jeg i ung alder fikk et sterkere forholdtil liv og død. For at vi skal kunne leve fullt oghelt, må vi kunne se døden mens vi allerede eri livet. Kirken er for meg et sted hvor menneskenestrekker seg etter noe større enn vi selvkan favne, og jeg kjenner den samme åndeligekraft enten jeg er i kirken, på yogamatteneller i naturen. Jeg opplever det som en ære åfå være en av de første som har blitt invitertNordstrand-boeren Schirin Zorriassateiny har bredbakgrunn fra dansens verden.inn i kirken med min dans. Det er på sett og vissom om jeg er med på å børste støv av veggenei kirkerommet med kroppen som virkemiddel.Grundige forberedelserSchirin gjør grundige forberedelser før hunpåtar seg en oppgave med sin liturgiske dans.– Dansen skal være en slags feiring av detbudskapet som forkynnes. For å få til det,må jeg gjøre meg kjent med kirkerommetog snakke med organist og prest slik at jegkan plukke opp elementer fra prekenen ogliturgiske elementer og symboler. Så kan jeggjennom dansen skape enkle bilder som er medpå å forsterke budskapet og kanskje bidra til ågi en ny dimensjon til gudstjenesteopplevelsen.Dansen kan for eksempel være en slags poetisksekvens som en kommentar til prekenen,sier hun.Nærme seg det guddommelige– Jeg føler meg veldig feminin når jeg danser,og at det er min måte å komme i kontakt meddet guddommelige. Det at jeg er kvinne ogbruker dansen som uttrykksform, kan væremed på å endre litt på den mannsdominertesymbol bruken i kirken. Dansen har ingenskarpe kanter, og kan derfor virke inkluderende– helt i tråd med det kirkens intensjon.Gjennom dans og musikk beveger vi oss forbiordene, og skaper resonans inn i det guddommelige.Både dans og musikk åpner oss og gjøross mer mottakelige for det som er større ennoss, sier hun.Dans under begravelseSchirin har også danset i begravelser, noe somvirkelig er spesielt.– Jeg var en gang i en begravelse til en ungdanser. Kirken var full av dansere, men ingendanset. Inni meg kjente jeg at det ville værehelt naturlig å ære både Gud og den avdødemed dans.– Hvorfor skulle man danse?Schirin setter sitt intense, varmende blikk påmeg og responderer spontant:– Hvorfor spiller man musikk?Hun svarer selv på sitt retoriske spørsmål:– Kirken har alltid brukt musikk, og noen avde største musikkverker vi kjenner, er kirkemusikk.Musikk skaper stemning og rører vedfølelsene våre. Det forsterker vår åndelige opplevelse.Musikk er noe vi kan hvile i. Slik erdet med dans også. Dans er feiring av liv. Musikkog dans er ett og er med på å åpne flereav sansene våre. Det minner oss på at vi erkropp også. Forskjellen er bare at dansen ernoe vi ser mens musikken er noe vi hører. Jegkan forstå at noen kan oppleve dans i kirkenunderlig og fremmed. Men hvorfor skulle vi istørre grad kunne akseptere å høre enn å se?Begge sansene kan gi oss en opplevelse av åkomme nærmere Gud? Det er mye kraft idans og bevegelse. Og jeg håper jeg kan væremed på at menigheten skal få en enda sterkereopp levelse under gudstjenesten gjennom dans,sier Schirin Zorriassateiny.5Menighetsbladet 2–12


Engasjert samtale under kirkekaffenetter den første prøvegudstjenesten,søndag 11. mars.6Gudstjeneste-svari alle retninger …Nordstrand gjennomførte sinførste prøvegudstjeneste, ba deltakerneom kommentarer – ogfikk svar som sprikte i alle retninger.Kanskje ikke uventet nårså mange nye elementer ble introdusert?Det gjaldt både liturgien,farge- og symbolbruk, musikk- ogsalme valg og «møbleringen» i kirkerommet,med døpefont og lesepultnede i midtgangen og lysglobenog den ene nattverdstasjonenved inngangsdøren.Tekst og foto: Ottar JulsrudEn av intensjonene med gudstjenesteformeni Den norske kirke er å gi den enkelte menighetmer armslag til å finne sine lokale form.Dermed må menighetene prøve ut noen av demange nye mulighetene. – Prøvegudstjenesteneskal vise noen eksempler på virkemiddelbruk,ikke presentere ferdige løsninger. Dette haddevi tydeligvis ikke lyktes godt nok med å informereom før den første av prøvene, søndag11.mars, konstaterer sokneprest Espen FeilbergJacobsen. Mange av reaksjonene vi fikkinn i etterkant, må derfor rubriseres som misforståelser,mener han.Hvilket ikke betyr at reaksjonene var gjennomgåendenegative. Evalueringsskjemaet inneholdten «karakterskala» fra 1 (dårligst) til 6(best) for hvert av de enkelte elementene i høymessen.Både her og til spørsmålet om totalopplevelselå tyngdepunktet mellom 4 og 5.Men de utdypende svarene førte til følgendekonklusjon på det påfølgende prestemøtet: Hervar det ikke lett å trekke noen konklusjoner.Felles samling– Noen av svarene viser også en skepsis til å gjøregudstjenesteliturgien til en populistisk greie, i stedetfor overlate oppgaven til fagfolk?– Jeg tror det er nyttig med en temperaturmålerpå hva som fungerer bra og hva somikke fungerer. Det er dette det er lagt opp til,ikke noe mer. Og jeg tror det er viktig at flereenn bare prestene er med i prosessen. Engasjementer sunt for kirken og gudstjenestelivet.For øvrig gjenspeiler nok spriket i svarene ogsåat folk simpelthen har forskjellige behov nårde kommer til gudstjeneste.Ett siktemål med reformen for Nordstrandsdel, er å smelte sammen ungdomsgudtjenester,familiegudstjenester, den «vanlige» høymessenog andre kategorier til en felles møteplasssøndag formiddag. Dåpsfølger og foreldre tilkonfirmanter som medvirker er spesielt inviterttil å fortelle hvordan de opplevde «sin» gudstjeneste.Og som det fremgikk av reformomtaleni forrige utgave av bladet, ønskes de somellers ikke går så ofte i kirken, velkommen tilå komme med innspill og ideer!– Apropos populisme, var skalaen 1–6 valgt forditerningen har seks øyne?– Mulig vi har blitt litt indoktrinert i terningkasti alle sammenhenger. Men terningenhar jo sin symbolikk, ved at terningkastet ogden siden av terningen du ikke ser, alltid summererseg til det hellige tallet syv, selv om viikke ser helheten…Tre av de fem prøvegudstjenesterne gjenstår,alle søndag kl 11 i Nordstrand kirke:29. april: Hovedgudstjeneste for alle,samme type som søndag 11. mars, men medandre musikalske varianter og uten dåp.13. mai: Forenklet hovedgudstjeneste medbarn – for alle. Et forslag til det som skalkomme i stedet for tradisjonell familiegudstjeneste,derfor ønskelig at alle aldersgrupperer til stede.19. august: Forenklet hovedgudstjenestemed ungdom – for alle.Etter denne gudstjenesten blir det menighetsmøtehvor forslag til ny lokal ordningskal fremlegges, etter forutgående behandlingi menighetsrådet.De øvrige søndagene blir det en umiddelbarevaluering under kirkekaffen i menighetssenteret,da med vekt også på plenumssamtale.Menighetsbladet 2–12


Barnaspåskegudstjeneste«Gutten med palmen» skal syngesbåde i Nordstrand og Ljan kirke underBarnas påskegudstjenestene søndag15. april kl. 11, dvs. første søndag etterpåske. Barna i de lokale barnehagene ermed i gjennom føringen begge steder– og alle barn og foreldre er spesielt velkomne.Øv gjerne på denne sangen på forhånd,og på de andre sangene som skal syngesdenne søndagen:«Deg være ære»«Det var i soloppgangen»«Dine hender er fulle av blomster»«Påskemorgen slukker sorgen»«Jeg folder mine hender sm廫Måne og sol»«Gutten med Palmen»71.påskedag ønsker vi i Nordstrandkirke at barn går i blomsterprosesjonog pynter et kors i begynnelsen avgudstjenesten.Foreldre må gjerne være med, hvisbarnet ønsker det.Møt frem kl 10.50 ved inngangsdørentil kirken.Glassmaleriene både i Ljan (bildet) og Nordstrandkirker kretser om påske budskapet. Studer bildene littekstra neste gang!bibelordi dagligtaleKniven på strupen(Sette en) kniven for strupen. Brukes nåom å gjøre alvor av noe, få et valg en måforholde seg til med aktiv handling. Brukes iOrdspråkene som advarsel mot å la seg lokkeav verdens svikefulle rikdom: Når du sitter tilbords med en hersker, tenk nøye over hvemdu har foran deg, og sett en kniv på strupehvis mat- lysten blir for stor. Ordspråkene 23,1–3Sareptas krukkeOm et forråd som aldri tar slutt. En Sareptaskrukke blir aldri tom og inneholder det utroligste.Under en stor tørkeperiode i Is- rael bleprofeten Elia av Herren sendt til Sarepta, deren fattig enke sørget for at profeten hver dagfikk den maten han trengte. Maten kom fraen melkrukke og et oljekrus som Herren heletiden sørget for var fullt. Krukken med melog kruset med olje ble aldri tomme så lengetørken varte. 1 Kongebok 17,7–16Sluke kamelerBrukt for å beskrive at noengår på kompromiss eller akkordmed sine overbevisninger, oftebrukt om politikere.Avsile mygg og sluke kamelerEn som er opptatt av de små detaljene,men ikke bryr seg om destore og viktige saker og for- pliktelser.Ofte brukt om politikeresom må svelge store kompromisserog gå på akkord med tidligereløfter. Fra Jesu ve-rop over deskriftlærde og fariseerne der hanbl.a. sier: Blinde veiledere, somsiler bort myggen, men slukerkamelen! Fariseerne silte drikkevannetfør de drakk, for å unngå åsluke et innsekt, noe det var advartmot i Moseloven. Matteus 23,24 3 Mosebok 11,20–22Menighetsbladet 2–12


Ta en tur innom foajeen i Nordstrandmenighetssenter, nabobygningentil kirken, i dissedager! Der kan du oppleve påskebudskapeti konsentrert form– takket være barna i menighetsbarnehagen.Landskapet ogde bibelske figurene er nemligprodusert i Tyslevveien og fornyeshvert eneste år.8Tekst: Ottar JulsrudFoto: Dag SmemoDer ser vi Jesus komme ridende inn i Jerusalempå et esel, og vi synes nesten vi kan høre jubelbrusetog hosiannaropene mellom palmegrenene.Allerede i begynnelsen av mars varklippingen og limingen i full gang. Selve landskapsplatenstår fortsatt trygt forvart på loftet.Men figurene til påskehøytidens innledningbegynner å ta form rundt bordet. I samlingsstundenlyder den gamle fortellingen, dag fordag og trinn for trinn i forberedelsene. Ingenlater til å være i tvil om forskjellen på disipler,kvinner ved graven og soldater.Figurene på plass– Formidle fortellingen uten å forkynne evangeliet?– Ja, så sier det regelverket som også en menighetsbarnehageer underlagt, og det etterlevervi selvsagt, sier en av «de voksne» rundtarbeidsbordet, Tyra Birkeland Evjen. Balansenkan være en utfordring, ettersom påskens innholder viktig for meg personlig. Men vi fårsvært få klager, og foreldrene er positive til atvi fokuserer så sterkt på de kristne høytidene.En etter en blir figurene ferdige og midlertidigplassert i den lange bakken opp mot Golgata.Og er det til å begripe hvordan palmesøndagensjubel kunne ta en vending hvor alle plutseligropte at Jesus skulle korsfestes? Langfredagsdramaetblir omtalt i en form tilpassetalderstrinnet. Men påskemorgen bryter gledenløs på nytt. Og nå er de fleste figurene på plass.De største guttene har laget tøffe soldater, somrett nok ikke var tøffere enn at de ble skikkeligskremt da engelen rullet vekk steinen fragraven. Mens det var kvinnene som kunne løpeog fortelle hva som var skjedd.Knerten i fint selskapSå er det dette med «lage-dager» og «ha-meddager»i en barnehage. Men Knerten kan nokikke få være med i påskelandskapet, det harLouise stor forståelse for. Barbie får nok ogsånøye seg med å se på, selv om både hun ogKnerten trives aldri så godt blant disipler ogsoldater.PåskebudskapetGode tradisjoner er viktig. En av dem er påskefrokosti barnehagen med foreldre og – ikkeminst – besteforeldre, og med rundstykker ogkokt egg på menyen. En annen tradisjon er denfelles påskegudstjenesten for menighetsbarnehagenesom veksler mellom Ljan, Nordstrand,Bekkelaget og Bøler kirke. I år er det Nordstrandstur. Barna hører ikke bare presten fortelle,men gjør det han forteller om. Fotvask,for eksempel. Og oppstilling med palmegrenerlangs midtgangen, for å gi plass til Jesus. Flereav barnehagene i området er i kirken dennedagen.– Ikke alle har så mye kunnskap om påskens innholdog budskap som barnehagebarna?– Nei, når høytiden er over, ligger de nokkanskje over gjennomsnittet, sier Tyra.Soldatene har sin plass flere stederi påskefortellingen. August B har lagetnoen av dem.Menighetsbladet 2–12


Fra påske til pinseKan du like mye om påsken ogde andre kirkelige høytidene sombarna i menighetsbarnehagen?Les deg opp, som en fin forberedelsetil et kirkebesøk i de foreståendehøytidsdagene – eller som spennendelektyre i hytteveggen…PalmesøndagJesus hylles av folket der han riderinn i Jerusalem. Les mer: Matteus 26,6-13SkjærtorsdagJesus vasker disiplenes føtter forandet siste måltidet, før han forrådesav Judas og tas til fange. Les mer: Lukas 22,14-23LangfredagRettssaken hvor Jesus dømmes tilkorsfestelse. Jesus opplever dettotale mørke ved sin død på korset. Les mer: Markus 14,26-15.37PåskedagKvinnene finner graven tom, Jesushar beseiret døden og stått opp. Les mer: Matteus 28,1-102. påskedagÅrets tekst på denne dagen haroverskriften Jesus viser seg fordisiplene. Les mer: Lukas 24,36-45Kristi himmelfartsdagJesus ble tatt opp til himmelenforan øynene på disiplene. Les mer: Lukas 24,46-53PinsedagDisiplene er samlet i Jerusalem daDen hellige ånd kommer over demog utruster dem til tjeneste. Dagenkalles derfor ofte Kirkens fødselsdag. Les mer: Johannes 14,15-212. pinsedagÅrets tekst på denne dagen haroverskriften «Brødet fra himmelen».Bevegelige helligdagerPåskedag faller på første søndagetter første fullmåne etter vårjevndøgn.Fasten innledes askeonsdag,den 46. dagen før påskedag, mensKristi himmelfartsdag kommer 40dager etter påskedag (i år blir detdermed dobbeltfeiring torsdag17. mai), og pinsedag kommer 50dager etter påskedag. Navnet pinsekommer da også av det greskepentekoste, den 50. dagen.9Fint å høre om påsken, synes August B. Martine og Ingeborg.En etter en blir figurene klare for å inntapåskelandskapet og synliggjøre budskapet.Menighetsbladet 2–12


10Bolig for menighetsarbeidere siden midten av 1960-tallet, i oppgradert versjon.«Hedersboligen» oppgradert«Hedersboligen» i Oberst Rodes vei 91B harhuset medarbeidere i Nordstrand menighet isnart 50 år. Nå er den pusset opp for nær 1,4millioner kroner. – Da de to leilighetene i førsteetasje ble ledige omtrent samtidig, passet detfint å få tatt arbeidene i en helhetlig operasjon,forteller Asbjørn Torvik, styreleder i stiftelsensom er boligens eier. Leilighetene, som beggeer på 60 kvadratmeter, fremstår nå med stuemed kjøkkenkrok i en åpen løsning, samt tosoverom. De to leilighetene i andre etasje ertidligere slått sammen til én, som for tiden erprestebolig for barne- og ungdomsprest ÅseMaria Haugstad med familie.Murmester Tom Hemstad har vært hovedentreprenørog ledet de øvrige fagområdene.Stiftelsen Nordstrand menighets hedersbolighar dekket halve oppussingskostnaden medegne midler og tatt opp lån på resten. Boligensom menigheten overtok som et legat midt på1960-tallet er dermed oppgradert til 2012-standard.– Hedersboligen dekker et behov i menigheten,og det er hyggelig at menighetsrådetfortsatt ser mulighetene til å bruke leilighetenei rekrutteringsøyemed, sier styreleder Torvik.Ny døveprest i SolveienMarco Kanehl er ansatt som ny døveprest i Signoog starter i jobben tirsdag 10. april. Det betyrat han vil bli å se på Conrad Svendsen Senter(«Døve hjemmet») i Solveien, en institusjon Nordstrandmenighet har hatt god kontakt med i alleår. Kanehl kommer fra stillingen som sognepresti Åsnes i Hamar bispedømme. Han er 45 årgammel, født og oppvokst i Hamburg og har brederfaring fra prestetjenesten i Den norske kirke medledererfaring fra ulike typer arbeid. Marco Kanehlkan ikke tegnspråk, men skal umiddelbart i gangmed en intensiv opplæring.Køhn på plassi Ljan kirkeMagnus Køhn er på plass som organist i Ljankirke, i 42 prosents stilling. Køhn har musikkog kristendom grunnfag fra Bibelskolen i Staffeldtsgate,tok musikk mellomfag på Universiteteti Oslo og avslutter i disse dager sin mastergradi musikkvitenskap på UiO. De siste tolvårene har han bodd i Oslo og virket som frilansmusikerog menighetsmusiker i en rekkefrimenigheter.– I løpet av 2012 skal den nye liturgien implementeresi gudstjenestene. Jeg vil benytte anledningentil å takke dere som har vært med ogspilt, og dere som har bidratt som forsangere,sier Køhn. Deres oppgave med å lede menighetensallsang blir spesielt viktig når den nyeliturgien skal innarbeides, og jeg ser frem til etfortsatt godt samarbeid. Jeg vil også ønske nyeforsangere og instrumentalister velkommen tilå bli med å bidra til å løfte sangen og musikkeni gudstjenestene i Ljan kirke, tilføyer han.Felles bursdagsfeiringpå Ljan hvert halvår!Ljan menighet starter med felles feiringav jubilanter to ganger i året.Fyller du 80, 85, 90 eller 95++ i løpetav første halvår 2012 inviteres du nåspesielt til felles fødselsdagsfeiring iLjan menighetshus 16.mai 2012. Detvil være kafè og bursdagsfeiring medservering, underholdning, bursdagskåseri,bursdagskake og utlodning. Fastegjester og jubilanter er hjertelig velkomne.Takstmann medlem av NTFVÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERINGDet meste i byggevarer!tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65Orring ByggsenterSlimevn. 4, BjørndalTlf.: 22 62 98 008 - 19 9 - 15Menighetsbladet 2–12


12Ny dato for sommerleirNordstrand menighets ungdomsfellesskaps (NMUF)sommerleir har endret datoer til sommeren, og vi berbåde foreldre og deltakere til å merke seg det.NB! Ny uke i forhold til tidligere år. Vi reiser på leir iuke 33 – mandag 13. august til lørdag 18. augustAlle ungdommer fra det året de fyller 13 og oppoverer velkommen til å bli med på leir.Mer info kommer. Spørsmål? Ta kontakt med ÅseMaria Schmidt Haugstad, Barne- & ungdomsprestNordstrand menighet.Kontor: 23629805 Mobil: 47858650Nordstrand NormisjonMøtene finner sted i Nordstrand bedehus,Tyslevveien 79, kl.19.30Torsdag 29. mars: Ragnhild Gjerdi taler. Sang v/KariLøvangTorsdag 12. april: Vårfest: Gunnar Prestegård taler. Sangv/Aud OftestadTorsdag 19. april: Klara Myhre taler. Emne: Haste ellerRaste? En vandring med travle troende før og nå.Torsdag 26. april: Fredrik Ulseth taler.Torsdag 3. mai: Espen Feilberg Jacobsen taler. Sangv/Arne og Karsten RasmussenLørdag 5. mai: Bønnesamling på Bedehuset kl. 10.00Torsdag 10. mai: Arne T. Wisløff taler.Torsdag 24. mai: Vi får besøk av The Real Fake BandTorsdag 31. mai: Johannes Mangersnes taler. Sang v/Johannes GausdalTorsdag 7. juni: Avslutningsfest. Vi tar turen tilSjømannskirken på Bygdøy Eyvind Skeie blir med oss.Korkonserti Nordstrand kirkeSøndag 29.april kl.18.00 inviterer Nordstrandbarne- og ungdomskantori tilkonsert sammen med Røa jentekor ogCanto-Rolvsøy.Vi vil framføre musikk av norske komponistersom Haugen, Hernes, Hovland,Kverndokk, Møller, Overøye og Uglandog avslutter konserten med en Rutter-avdeling,der blant annet Nordstrand ungdomskantoriframfører «Dancing Day».Billetter kr.50/ barn under 18 år gratisDet skjer på LjanOnsdag 28.mars, kl. 11,30: Formiddagstreff:Musikkterapeutene; «Vårtoner, sang og musikk som gjør degglad», Besøk av klasse fra Ljan skoleOnsdag 18.april: Cafè på Ljan menighetshuskl.11,30–13,30. Salg av smørbrød, vafler, kaffe, te.Onsdag 2.mai kl. 11,30: Formiddagstreff: Ina Herrestad;«Glimt fra bymisjonens mangfold». Besøk av klasse fra LjanskoleOnsdag 16.mai: Cafè på Ljan menighetshuskl.11,30–13,30. Bursddagsfeiring for alle som fyller eller harfylt 80. 85, 90, 95 første ½ år 2012. Salg av smørbrød, vafler,kaffe, te – samt bursdagskake.Svein Tindberg medkurs i NordstrandMenighetssenterOnsdag 28.mars kl.19,00 har SveinTindberg samling for tekstlesereog formidlere i Søndre Aker prostimed tema «Om å nærme seg ogformidle hellige tekster».«Hele kirken synger»Det arbeides med å få til en sangkveldi Nordstrand kirke i våres/forsommer.I fjor høst var det «Hele kirkensynger» med familiekoret, mannskoret«Høiden», solister og Real Fake Band.Det arbeides med å få til noe lignendeder allsang vektlegges. Vil bli nærmereannonsert, følg med!Det skjer på NordstrandTorsdag 29.mars kl. 11:30: Kirkens hyggetreff påSkovheim. Tor Wisløff: «Skolegutt i krigstid»Søndag 15.april kl. 18,00: UG – gudstjeneste for alle ogav de unge. Åse M. Haugstad. Forsangere og band.Mandag 16. april kl. 11,30-13,15: «Når balansen svikter»Fysioterapeut Åse Bergheim og ergoterapeut SusanneTengwall forteller og gir gode tips.Onsdag 18.april kl. 19: Stille kveld i kirken.Fredag 20. april kl.10.30-11.30: Åpen samtale om søndagenstekst på Poppelstien.Søndag 22. april kl.18,30: MCU – Messe CafèUndervisning. Geir Gundersen har undervisningen.Torsdag 26.april kl.11.30: Kirkens hyggetreff påSkovheim: Anne Fjeldstad: «Arbeid med døvblinde»Søndag 13.mai kl. 18,00: UG – gudstjeneste for alle og avde unge. Eivind Oftebro. Forsangere og band.Mandag 14. mai mandags-cafè kl.11,30-13,15:«Norge har bursdag». Voksne og barn feirer sammen.Torsdag 24.mai kl.11,30: Kirkens hyggetreff på Skovheim:Olga Tvedt; «Inngang til pinse»Mandag 28.mai Kl.11,00, 2.pinsedag: felleskirkeligsamling i Bøler kirke. Se egen notis.Menighetsinfo på mailØnsker du motta menighetens ukentlige nyhetsbrev på mail?Ta kontakt med post.nordstrand@oslo.kirken.noFlere hundre barn og unge samles regelmessigtil de forskjellige aktivitetene menigheteninviterer til. Mye er ledet av frivillige,mens noe er drevet av ansatte, som igjener betalt av menighetens givertjeneste.I Nordstrand menighet har 134 husstanderfor 2011 lovet å gi totalt kr 1.003.996 tilmenighetens givertjeneste.Vil du være med å investere i barnog ungdom i Nordstrand menighet?Meld deg som giver du også. KontaktMenighetssenteret eller bruk e-post:givertjenesten@nordstrand-menighet.noBli med i Givertjenesten!I Ljan menighet ønsker vi nå å satse påå utvide giver tjenesten. Vi har noentrofaste givere, men tror at mange flerekan være med i denne viktige tjenesten.Menighetens dåpsopplærings medarbeiderlønnes nå delvis av inn samlede midler.Klarer vi å utvide givertjenesten, kanvi satse enda mer på barnearbeideti menigheten.Vil du bli fast giver, ta kontakt medmenighets forvalteren. Tlf. 23 62 98 02eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no.Menighetsbladet 2–12


Slekters gangVigde:Tonje Grindheim Dyrlie og Hans ChristianBirkeland, Susann Nysether og Terje Wibe17.mai arrangeres det nasjonalfest på Kirkebakken når barnetoget løses oppsamles storfamilien. Sokneprestene Espen Feilberg Jacobsen og Per OlavVanger deltar sammen med organist Karen Haugom Olsen og musikere.Nordstrand kirkekor og Nordstrand Barne- og ungdomskantori deltar medsang og musikk. Hornmusikk. Salg av is, pølser og brus.DØPTEMartine Bredvold-Benasic, William BenjaminKristiansen, Noah Andersen Pauschert, LeoAleksander Johansen, Helene Gjelsnes Rygh,Ingrid Bekken Bratholm, Selma Thu Sandal,Pernille Andreasen Rønning, Kristoffer Stave Farstad,Sondre Nøren Østby, Noah Quiel, Lionel Furseth Gonzalo,Olivia Furseth Gonzalo, Ebbe Christoffer Skarsten Falang,Elly Edelie Breivikås, Mie Brenna Hanæs, JonathanBøhlerengen Aase, Johannes Neerland, Sebastian Haga-Orvedal, Alexandra Nadja Sofie Giæver, Elise Ruiz-Davila,Gustav Karlsen Gjelsnes, Sofie Neeb-Haaland, EmilianChristopher Johannessen, Gabriel Ruiz-Davila, AiloHotvedt Torkelsen, Henni Meland-Tangen, Mille MadickenHusebye Lippestad, Frida Glemmestad Foss, Hans FrøvigPropfe, Fredrik GiskeDødeSolfrid Irene Bogstrand, Aud HeleneVereide, Ruth Elinor Johnsen, Reidun AslaugHermansen, Gerd Lyngaas, Hroar Scheibler,Kjell Fredrik Harvell, Helga Bjørge, Knut BerntBerger, Odd Åge Arnesen, Berit Marie HildaIngvaldsen, Åge Halvdan Trondsen, Hjørdis Irene Madsen,Johannes Laksberg, Knut Haugen, Arne Strøm, RagnaAasheim, Gjermund Johannes Wahl, Targerd Berg, ErlingIleby, Gjermund Bergum, Arne Rein Christiansen, AsbjørnHansen, Inger Thuve, Annie Reidun Heigar, Margit SignoraHellebostad, Louise Therese Røer Juell, Ellinor Amundsen,Edith Oliva Steinert, Ruth Ovidia Fossum13Menighetenes årsmøteNordstrand Menighets årsmøte er søndag 22. april kl. 12.00 (etter gudstjenesten) på Nordstrandmenighetssenter. Redegjørelse for kirkebyggsaken og om menighetssenteret.Barn i blomsterprosesjon1.påskedagSøndag 8.april (1.påskedag)kl.11.00 er det høytidsguds tjenestei Nordstrand, og der ønsker vi atbarn går i blomsterprosesjon ogpynter et kors i begynnelsen avgudstjenesten. Foreldre må gjernevære med, hvis barnet ønsker det.Møt frem kl.10.50 i våpenhuset.MCU VÅREN 2012MesseCaféUndervisning22. januar: Arnfinn Haram19. februar: Tore Laugerud18. mars: Lasse Heimdal22.april: Geir GundersenNordstrand menighetssenter kl 18.30FELLESKIRKELIG PINSEFEST IBØLER NYE KIRKE2. pinsedag / 28. mai kl. 11 er det første gang (utenomvigslingsfesten) at menighetene i Søndre Aker samles i detteflotte kirkekomplekset.Og vi har flere med oss – representanter for migrantmenigheterog andre trossamfunn deltar også. Pastor i Misjonsforbundet,Erik Andreassen, taler. Tore Kopperud og BendikVollebæk leder. Det blir mye sang. Det gis en gave til Stefanus-alliansen(For de forfulgte).Semestertema:SYNLIGTRO2.påskedagInviteres det til gudstjeneste kl.11i St. Elisabeth-hjemmets kapell,Munkerudveien 52. Tore Kopperudforretter, og samlingen legger vektpå samling om Orden og Bordet.Velkommen til de som måtte ønskedet sammen med Elisabeth-søstrene.Ikke SkjærtorsdagsmåltidI år blir det ikke skjærtorsdagsmåltidetter kveldsgudstjenesten iNordstrand kirke skjærtorsdag.Formiddagstreffene med turOnsdag 6.juni har formiddags treffenepå Ljan og Nordstrand felles tur til LierBygdetun. Biler går fra henholdsvisNordstrand og Ljan menighetssentre kl.10,30. Påmelding.Sorggruppe.Har du mistet din ektefelle og kjenner detville ha vært godt å møte mennesker somliknende erfaringer?Nordstrand og Ljan menigheter starter nysorggruppe på dagtid. Møtene vil væretirsdager fra 10:30–12:00 (se programunder). Gruppen vil samles åtte ganger.Samlingene ledes av Ann-LisbethOlsson; psykiatrisk sykepleier og diakon iNordstrand og Ljan; Ingun Yri Øystese.For påmelding og spørsmål ta kontaktmed Ingun Øystese; telefon 23 62 98 08 /468 468 78 eller epost:ingun.yri.oystese@oslo.kirken.noTilbudet er gratis.


Rørleggertjenesten asEkebergveien 3121166 OsloTlf.: 22 28 90 98roerl@online.noAnnonse 100 x 60 03-04-08 15:50 Side 1Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:2229922814Vis hva du føler-send blomsterBuketterDekorasjonerAlt til brudenBårebuketterKranserNORDSTRANDBEGRAVELSESBYRÅI NY DRAKTAVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50WWW.WANGBEGRAVELSE.NOEkebergveien 232 1166 OsloTelefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.noLambertseter LegesenterLegeneØyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane CunenMaida Ilic, Satish Arora og Charlotte WiderøeVi har ledig kapasitet på våre lister.God tilgjengelighet og kort ventetid.God kapasitet på Ø-hjelp.Tlf. 22 74 90 50Mellombølgen 47, 1157 OslonordstrandtannlegesenterNordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39Åpningstider: hverdager 08–20Almenntannleger,spesialisterogtannpleiere tilbyralle typertannbehandlingeventuelt i samarbeid med andre spesialisterTannleger mntf:Bård AndresenPer HagenArash Sanjabi (spesialist iendodonti)Janicke Liaaen Jensen(kirurgi og oral medisin)+Unn deg et sikrere hjem!SikringsskapAkutt hjelpTannpleier ntpf:Elin Antonisen ogMerita Ismailovskawww.nordstrandtannlegesenter.no+Reduser CO2 utslipptilsvarende 6 bilerSkift ut oljefyren medVARMEPUMPE, spar 50-80% avfyringsutgiftene.www.lambertseterlegesenter.noKJØP OG SALG AV EIENDOMHANDLER OM TILLIT!Vi håper at du ved valg av eiendomsmeglervil vektlegge atBEKKELAGET & NORDSTRANDEIENDOM står for:• Eiendomsmegleren med best lokalkunnskap om ditt distrikt• Gratis verdivurdering når du tenkerpå å selge din bolig• Bred markedsføring av boligen• Personlig medvirkning av meglerpå visning• Profesjonell gjennomføring avsalget• Råd og bistand i forbindelse medfinansieringen•Konkurransedyktig salgsprovisjonFire av ti branner i hjemmet starter pgafeil i det elektriske anlegget eller feilbruk av elektrisk utstyr.Vi skifter ut dine gamle sikringer med modernejordfeil automater, som passer på detelektriske anlegget i hjemmet ditt.Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,-om du bestiller oppgradering eller nyttsikringsskap.Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørleggerog kjølemontør fra Elektropluss.Finansierings- og støtteordning fraEnøk!Markedets beste produkter for radiatoranlegg,vannbåren gulvvarme og luft til luft.Gratis veiledning og befaring.ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTEEIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLOE-mail: post@elektropluss.noTelefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.noElektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLOE-mail: post@elektropluss.noTelefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.noMenighetsbladet 2–12


Livskvalitet,er hva dethandler om!Vi har spesialisertkompetanseog god tid til deg!z Ortoser/støttebandasjerz Kompresjon/støttestrømperz Hudpleiez Sko/helseskoz Sårbehandlingz Søvn og velværeVi bringer gjerne varenehjem til deg.Velkommen til oss!Sæter Helsekostog BandagistforretningEkebergveien 2301166 Oslo tlf. 22 28 28 66saeter@banda.no • www.banda.noVelkommen til dinlokalbokhandel!Ekebergvn. 228 c, p.b. 93Nordstrandshøgda 1112 OsloTelefon 22 28 80 10z Inkontinensz Urinretensjonz Stomiz Klinisk ernæringz DiabetesGodkjent for utlevering avutstyr på BLÅ reseptADVOKATENEPÅ NORDSTRANDBennin, Brataas & Fjeldheim mna.Familie – arv – skifte – skattEktepakt – testament – samboeravtaleFast eiendoms rettsforholdBygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøpAlm. praksisTlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrandwww.advokatnor.no15Fotpleie tilbake på LjanF.O.M. januar 2011Vi har også aromaterapi, voksing m.m.Gavekort selges før jul per. telefon.De første 10 nye kundene sombestiller behandling fårpå første behandlingen.Bestill på tlf. allerede nå!Velkommen!-25%Telefon 990 11 383Herregårdsveien 1, 11 68 OsloMatkarusellen A/SVon Øtkensvei 11169 OsloTlf. 22 61 29 10Husk Kneippenskneipbrød!– sunnhet i hver skiveFåes i de flestedagligvareforretninger.Tlf. 22 28 82 95STEINAR BAREIDLegeSPESIALIST I ØYESYKDOMMERKongsveien 104, 1177 Oslo (BestHelse)Tlf 02359 / 22 28 63 64Kontortid: 08.30–14.30 alle hverdagerinviterer til leie avhyggelige, velutstyrteselskaps- og møtelokaler iNordstrandhusetNordstrandveien 30.Ledig? – priser – reservèr påwww.nordstrandvel.notlf: 22 28 13 49 (man-fre kl. 09-18)Gravsteiner – Inskripsjoner -OmarbeidingUtstilling vis à vis Østre AkerkirkegårdUlvenvn. 102, 0581 OsloTlf. 22 65 60 50Fax. 22 65 60 31www.gravstein.com•Selskapslokaler •Møter •CateringÅpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00,fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.noNordstrandSport A/SNordstrandvn. 42Tlf. 22 28 63 59Godt utvalg i sportsartiklerTannlege TROND TELJESpesialist i periodonti(tannkjøttsykdommer)Von Øtkensvei 1Over MatkarussellenTlf. 22 61 32 01Menighetsbladet 2–12


16TANKEROMROBirgitte Brekkeer medlem av Ljan menighetsråd«Sometimes decades pass andnothing happens. Then weekspass and decades happen.»Beskrivelsen ble brukt omfjoråret i New York Times.De tenkte særlig på denarabiske våren. For oss i Norgeer det naturlig å legge til degrufulle hendelsene 22. juli.Mange av oss synes nokbeskrivelsen også kan passepå perioder i egne liv.Når hendelser i familien,vennekretsen eller på jobbenhar snudd tilværelsen oppned, på godt eller vondt.For meg er troen etverdigrunnlag i møtemed de store endringene– i samfunnet og i livet.Bedre «coach» ennJesus som lærte ossat nestekjærlighet erviktigst av alt, og somgjennom sitt liv konkretviste oss hva det dreierseg om, finner jeg ikke.Jesus tok oppgjør medskriftlærde som bruktelover og religion tilå undertrykke. Jesusbehandlet samaritanere somlikeverdige med jøder. Jesuslærer oss at det er viktig å sesårbarhet og sorg hos andre,og trøste og støtte snarereenn å dømme og fordømme.BirgitteBrekkeTroen ligger til grunn formitt syn på inkludering avinnvandrere, og behandlingav barn av asylsøkere ogrumenske tiggere. Jesus er formeg også en personifiseringav menneskerettighetene. Hanlærer oss at menneskeverdeter umistelig og at vi har etansvar for å bidra til at andrelever verdige liv. Det handlerselvfølgelig om sosiale, sivileog politiske rettigheter. Meni Norge i dag handler detteikke minst om hvor mye tidvi er villige til å gi til andre.Til tross for stor velstand ermange ensomme og følerseg utenfor på skole, jobbog i nærmiljøet. Gjennomengasjement i menighet,frivillige lag og foreningerkan du og jeg være med åskape møteplasser der folkkan føle seg trygge på atde blir tatt i mot, og ogsåselv være med å bidra.Jeg har erfart at tiden jeg gir tilskolekorpset på Ljan og tidenjeg nå gir i menighetsrådet,er tid som teller – ikke barefor korpset og menigheten– men også for meg!Periodenapr–juni(Rett til forandringerforbeholdes.Se dagspressen.)DATO:1. aprilPalmesøndagMatt.26,6–135. aprilSkjærtorsdagLuk.22,14–236. aprilLangfredagMark.14,26–15,377. aprilPåskenattMark.16,1–88. aprilPåskedagMatt.28,1–109. april2.påskedagLuk.24,36–4515. april2.s.i påsketidenJoh.21,15–1922. april3.s.i påsketidenJoh.10,1–1029. april4.s.i påsketidenJoh.13,30–356. mai5.s.i påsketidenLuk.13,18–2113. mai6.s.i påsketidenMatt.7,7–1217. mai–Gunn-lovsdag,Kr.H.-fartsdagMatt.22,17–2220. maiSønd.før pinseJoh.3,16–2127. maiPinsedagJoh.14,15–2128. mai2.pinsedagJoh.6,44–473. juniTreenighets-søndagLuk.10,21–2410. juni2.s.i treenh.tidenJoh.3,26–30NORDSTRAND KIRKE:kl. 11: Gudstjeneste v/Eivind Oftebro.Dåp. Offer: Kirkens Nødhjelp.kl.18: Nattverdgudstjeneste v/ PerOlav Vangen. Forsanger-gruppe frakirkekoret.kl.11: Pasjonsgudstjeneste v/ToreKopperud. Kirsti og Helge Birkelandmedvirker. Nordstrand Kirkekor.23: Påskenattsgudstjeneste m/dåp av konfirmanter. Eivind Oftebro.Forsanger-gruppe11: Høytidsgudstjeneste m/nattverdv/Espen Feilberg Jacobsen. NordstrandKirkekor og messingblåsere. Offer:Acta/Normisjon11: Påskegudstjeneste i St. Elisabethhjemmetskapellv/Tore Kopperud. Nattverd.11: Barnas Påskegudstjenestev/Espen Feilberg Jacobsen.Offer: Søndagskolen. Kirkekaffe.18: UG v/Åse M. Haugstad11: Gudstjeneste m/dåp og nattverd.Eivind Oftebro. Konfirmanter deltar.Offer: KFUK/M speidere. Speidernemedvirker. Kirkekaffe. Årsmøte ettergudstjenesten11: Høymesse v/Espen FeilbergJacobsen. Nattverd. Offer:Evangeliesenteret. Kirkekaffe.Forsangergr. fra kirkekoret. (prøvegudstjeneste)13.30: Dåpsgudstjeneste.Ofring: Menighetens BU-arb.11: Høymesse v/Tore Kopperud.Nattverd. Offer: Kirkens Bymisjon.Forsangergruppe fra K.koret.Kirkekaffe.11: Sanse-gudstjenestev/Åse M. Haugstad. Dåp. Offer:Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.(Prøvegudstj.)18: UG v/Eivind Oftebro ogUngdomskantoriet12: Stor markering påkirkebakken11: Høymesse v/Espen FeilbergJacobsen. Nattverd. Dåp. Offer: NorgesKr. Studentforbund. Kirkekaffe11: Høytidsgudstjeneste. Dåp.Espen Feilberg Jacobsen. Offer:Menighetsarbeidet11: Felleskirkelig pinsefest i Bølerkirke.11: Høymesse v/Tore Kopperud.Nattverd. Offer: Misjonsalliansen.Forsangergruppe fra kirkekoret.Kirkekaffe11: Gudstjeneste v/EspenFeilberg Jacobsen. Dåp. Offer:Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.Forsangergruppe fra KirkekoretLJAN KIRKE:kl.11: Høymesse v/P.O. Vangen.Nattverd. Dåp. Offer:Menighetsarbeidetkl.11: Høymesse. Nattverd. Per OlavVangen. Offer: menighetsarbeidet.Kirkekaffe/Skjærtorsdagsmåltid.Se Nordstrand11: Høytidsgudstjeneste. ToreKopperud. Nattverd. Offer: NormisjonYtre.11: Barnas Påskegudstjeneste.Menighetsbarnehagen deltar. Per OlavVangen. Offer: IKO. Kirkekaffe11: Høymesse v/Espen FeilbergJacobsen. Konfirmanter deltar. Dåp.Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet11: Gudstjeneste m/dåp. Per OlavVangen. Offer: Norges KFUK/M12: Sportsgudstjeneste.Østmarkskapellet. Per Olav Vangen.Barnekoret deltar.11: Høymesse v/Tore Kopperud.Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.Se Nordstrand.11: Gudstjeneste m/dåp. Per OlavVangen. Offer: Norges Søndagsskoleforbund.11: Høytidsgudstjeneste. Dåp. Offer:Franciskushjelpen11: Felleskirkelig pinsefest i Bølerkirke.11: Friluftsgudstjeneste på Ljansbadet.Per Olav Vangen.11: Høymesse v/Eivind Oftebro.Nattverd. Dåp. Offer: MenighetsarbeidetØSTMARKS-KAPELLETSportsgudstjenesterkl.12: SportsgudstjenestePål Torkildsenkl.12: SportsgudstjenesteGyro Sølvsbergkl.12: SportsgudstjenesteInge Lønningkl.12: SportsgudstjenesteBjørn Mathisenkl.12: SportsgudstjenesteTore Kopperudkl.12: SportsgudstjenestePer Olav Vangenkl.12: SportsgudstjenesteAnne Austad.Familiedag medgrillingkl.12: SportsgudstjenesteDag Auliekl.12: SportsgudstjenesteGunnar Kaggekl.12: SportsgudstjenesteØystein Larsenkl.12: SportsgudstjenesteElisabeth Torp

More magazines by this user
Similar magazines