HR KONFERANSEN 2012 - Energi Norge

energinorge.no

HR KONFERANSEN 2012 - Energi Norge

HR KONFERANSEN 20121.-2. februar, scandic oslo airport


Velkommen til hr konferansen 2012_____________________Årets HR konferanse - den største møteplassen forHR medarbeidere og ledere innen kraft og energisektoren- tar for seg et arbeidsliv i endring. Hvordanskal bedriftene i energi og kraftbransjen forholde segtil alle trender som er innen HR? Bør det være merfokus på prestasjonsrettet kultur?Vi setter søkelyset på kulturendringene som skjer imange bedrifter, og forsøker å skape bevisstgjøringrundt dette, samt se på hvordan noen av trendene kangjennomføres i praksis. Årets konferanse tar sikte på åvære en dynamisk møteplass, hvor vi gjeninnførerdelsesjoner.Målgruppe:Medarbeidere som arbeider med HR i kraft og energibransjen1. februar_____________________Møteleder: Christine Meling10:00 Energibransjen 2012 i endringHva skjer, og hva betyr de endringene vi stårovenfor i bransjen?Oluf Ulseth, Adm.dir. Energi Norge10:30 Et arbeidsliv i endringHvordan ser fremtidens arbeidsliv ut. Hvabetyr dette for arbeidsgiver og arbeidstakereKristin Skogen Lund, President i NHO11:10 Trender; ideer som former organisasjonerSamtiden preges av stor tilgang på ideer omhvordan organisasjoner bør utformes, styresog ledes. Det er ideer og oppskrifter som ervanskelig å unnslippe. Dette spres ofte tilmange virksomheter, men effektene erimidlertid ofte både uklare og tvetydige.Røvik vil presentere ulike trender innen HR oghvordan dette har gått. Hvordan skal manforholde seg til de ulike trendene?Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø12:00 Lunsj13:00 Prestasjonskultur - suksess eller en felle?Bygging av det som kalles ”prestasjonskultur”er i vinden. Det er en antatt sammenhengmellom denne kulturbyggingen, økteffektivisering og bedre måloppnåelse.Mjøens forskning peker på at det er ingenenkel sammenheng mellom prestasjonsrettetpersonalbehandling og organisasjonensprestasjoner. Når prestasjonsjaget blir et mål iseg selv står organisasjonen i fare for åundergrave sine egne forretningsmål.Kristian Mjøen, NTNUProgramkomiteen for 2012 er:Stig HarnesLofotkraftDag Bjørnar Granbakken Eidsiva EnergiEva SkilleStatkraftIngunn WesterdalNTEStåle BorgersenEnergi NorgeChristine MelingEnergi NorgeHanne Kristiansen Energi Norge14:00 Hvordan få ansatte i energibransjen til å ytesitt beste?Prestasjonsorientert belønning og hard HRhar stadig blitt mer aktuelt, men er dette derette midlene i vår bransje. Ved hjelp av Stigog Stein Idelabratorium vil det bli lagt opp tilworkshop og diskusjon for å komme fremtil konkrete forslag for hvordan få de ansatte tilå yte best mulig. Resultatene fra dette vil blisammenfattet i en rapport som blir sendt utetter konferansen. Gjennom arbeidet vildeltakerne samtidig få lærdom i hvordan driveen ideprosess for å oppnå gode og ønskederesultater.Stig og Stein Idelabratorium17:00 Slutt for dagen* Vi tar forbehold om noe endringer i programmet19:00 Middag

More magazines by this user
Similar magazines