LUFT-/BRÄNSLEMÄTARE - Biltema

biltema.se
  • No tags were found...

LUFT-/BRÄNSLEMÄTARE - Biltema

Art. 32-280LUFT-/BRÄNSLEMÄTARESPECIFIKATIONERINKOPPLINGEndast för 12 V (DC 11.5~15 V).1. Inkoppling av luft/bränslemätaren får endastMätområde:20:1 ~ 10:1 (Lean-Optimal- INSTALLATION Rich). INSTRUCTIONSske när motorn är kall och tändningen avslagen.GAUGEIngångsspänning: 0~1 V.AIR/FUEL RATIO2. Koppla bort bilbatteriets (ELECTRICAL minus 270∘SCALE) (-) kabel.INDIKERING3. Anslut kabeln från mätarens ”-” anslutningAnalog mätare med 270° skala som visar(GND) till minus jord på motorn.varvtalet.Specification:4. Anslut kabeln från mätarens ”+” anslutning1. For 12V only (DC 11.5~15V)2. Input voltage: 0 ~ 1Vtill +12 V på tändningslåset.MONTERING 3. Range: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Rich-Optimal) 5. Anslut mätarens belysningsanslutning (L)1. Luft/bränslemätaren är avsedd för inbyggnadi instrumentpanelen eller bilens säkringsdosan).till bilens ordinarie instrumentbelysning (viamittkonsol. Installation Steps:6. Anslut kabeln från mätarens ”S” anslutning1. Cut a 52mm (2 1/16”) diameter hole in panel allow clearance of 68mm behind the2. Mätaren kräver en inbyggnadsöppning på till lambdasondens signalkabel. Lokaliserapanel.Ø52 mm. Innan håltagning sker, kontrollera kabeln i bilens kabelnät/elschema.2. Remove fastening ring, insert Gauge from front. Tighten gauge using fastening ring.noga så att 3. Install det finns air/fuel ett ratio utrymme gaug only på minst when engine is OBS: cool Denna and ignition kabel is får off. EJ anslutas till (vidröra)installing. någon positiv (+) anslutning.68 mm bakom 4. Disconnect panelen/konsolen.negative (-) battery cable before3. Plocka bort 5. Connect monteringsringen wire from center från mätaren terminal GND 7. (-) on Koppla back tillbaka of gauge bilbatteriets to good engine minus ground. (-) kabeloch montera 6. Connect mätaren wire framifrån. from ignition Fäst switch mätarenmed 7. monteringsringen.Reconnect negative (-) batteryto ignition efter terminal avslutad on back inkoppling. of gauge.cable.BACK VIEWTill instrumentbelysning +12 VTill tändningslås +12 VTill minus (-) jordTill bilens lambdasond1© 2012 Biltema Nordic Services AB


Art. 32-280LUFT-/DRIVSTOFFMÅLERSPESIFIKASJONERINNKOBLINGKun for 12 V (DC 11,5~15 V).1. Innkobling av luft-/drivstoffmåleren måMåleområde: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Optimal-Rich). INSTALLATION INSTRUCTIONSkun skje når motoren er kald og tenningenInngangsspenning: 0~1 V. AIR/FUEL RATIO avslått. GAUGE2. Foreta frakobling (ELECTRICAL av bilbatteriets 270∘SCALE) minuskabel(-).INDIKERINGAnalog måler med 270° skala som viser turtallet.3. Koble kabelen fra målerens ”-” tilkoblingSpecification:(GND) til minus jord på motoren.1. For 12V only (DC 11.5~15V)2. Input voltage: 0 ~ 1V4. Koble kabelen fra målerens ”+” tilkobling tilMONTERING 3. Range: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Rich-Optimal) +12 V på tenningslåsen.1. Luft-/drivstoffmåler er beregnet for innbyggingi dashbord eller bilens midtkonsoll. bilens ordinære instrumentbelysning (via5. Koble målerens belysningstilkobling til2. Måleren Installation krever en innbyggingsåpning Steps: på sikringsboksen).1. Cut a 52mm (2 1/16”) diameter hole in panel allow clearance of 68mm behind theØ52 mm. Før hulltaking, kontroller nøye 6. Koble kabelen fra målerens ”S”-tilkoblingpanel.at det finnes et rom på minst 68 mm bak til lambdasondens signalkabel. Lokaliser2. Remove fastening ring, insert Gauge from front. Tighten gauge using fastening ring.dashbordet/midtkonsollen.3. Install air/fuel ratio gaug only when engine is kabelen cool and i bilens ignition kabelnett/elskjema.is off.3. Fjern monteringsringen 4. Disconnect negative fra måleren, (-) battery og cable before OBS! installing. Denne kabelen må IKKE kobles tilmonter måleren 5. Connect forfra. wire Fest from måleren center terminal med GND (-) on (berøre) back of noen gauge positiv to good (+) engine tilkobling. ground.monteringsringen. 6. Connect wire from ignition switch to ignition 7. Koble terminal bilbatteriets on back of gauge. minuskabel (-) til igjen7. Reconnect negative (-) battery cable. etter avsluttet innkobling.BACK VIEWTil instrumentbelysning +12 VTil tenningslås +12 VTil minus (-) jordTil bilens lambdasonde© 2012 Biltema Nordic Services AB 2


Art. 32-280ILMA/POLTTOAINESUHTEEN MITTARITEKNISET TIEDOTKYTKEMINENVain 12 voltille (DC 11,5~15 V).1. Ilma/polttoainesuhteen mittarin saaMittausalue: 20:1 ~ 10:1 (köyhä - ihanteellinen INSTALLATION INSTRUCTIONSyhdistää vain moottorin ollessa kylmä ja- rikas).AIR/FUEL RATIO sytytyksen GAUGE katkaistuna.Tulojännite: 0~1 V.2. Irrota miinusjohto (ELECTRICAL (-) auton akusta. 270∘SCALE)3. Yhdistä johto mittarin miinusliitännästäILMAISEMINEN(GND) moottorin miinusliitäntään.KierroslukuSpecification:näkyy analogisen mittarin 270-asteisessaasteikossa. 2. Input voltage: 0 ~ 1Vsytytyslukon +12 V -liitäntään.4. Yhdistä johto mittarin plusliitännästä (+)1. For 12V only (DC 11.5~15V)3. Range: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Rich-Optimal) 5. Yhdistä mittarin valaistusliitäntä autonASENTAMINENkojetaulun valaistusliitäntään sulakerasian1. Ilma/polttoainesuhteen mittari on tarkoitettu kautta.asennettavaksi Installation kojetauluun Steps: tai auton keskikonsoliintunnistimensignaalijohtoon. Paikanna johto6. Yhdistä johto mittarin S-liitännästä happi-1. Cut a 52mm (2 1/16”) diameter hole in panel allow clearance of 68mm behind thepanel.2. Mittari edellyttää 52 mm:n asennusaukkoa.Ennen 3. Install reiän tekemistä air/fuel ratio varmista, gaug only että when engine is HUOMIO: cool and ignition Tätä johtoa is off. EI saa yhdistää mi-auton kytkentäkaavion avulla.2. Remove fastening ring, insert Gauge from front. Tighten gauge using fastening ring.kojetaulun 4. tai Disconnect konsolin negative alla on vähintään (-) battery cable before hinkään installing. plusliitäntään.68 mm tilaa. 5. Connect wire from center terminal GND 7. (-) on Yhdistä back of miinusjohto gauge good (-) takaisin engine ground. auton akkuun,terminal kun on liitännät back of gauge. on tehty.3. Irrota asennusrengas 6. Connect wire mittarista from ignition ja asenna switch to ignitionmittari edestäpäin. 7. Reconnect Kiinnitä negative mittari (-) battery asennusrenkaancable.avulla.BACK VIEWSytytyslukon +12 V-liitäntäänKojetaulun valaistusliitäntään (+12 V)Maadoitus(miinus)Auton happitunnistimeen3© 2012 Biltema Nordic Services AB


Art. 32-280LUFT/BRÆNDSTOF MÅLERSPECIFIKATIONERTILSLUTNINGKun til 12 V (DC 11,5~15 V).1. Tilslutning af luft/brændstofmåleren må kunMåleområde: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Optimal- INSTALLATION Rich). INSTRUCTIONSske, når motoren er kold, og tændingen erIndgangsspænding: 0~1 V. AIR/FUEL RATIO slået GAUGE fra.2. Fjern bilbatteriets (ELECTRICAL minus (-) 270∘SCALE)kabel.INDIKERING3. Slut kablet fra omdrejningstællerens ”-”Analogt måleinstrument med 270º skala, som tilslutning (GND) til minus jord på motoren.viser omdrejningstallet.Specification:4. Slut kablet fra omdrejningstællerens ”+”1. For 12V only (DC 11.5~15V)2. Input voltage: 0 ~ 1Vtilslutning til +12 V i tændingslåsen.MONTERING 3. Range: 20:1 ~ 10:1 (Lean-Rich-Optimal) 5. Slut omdrejningstællerens belysningstilslutningtil bilens almindelige instrumentlys (via1. Luft/brændstofmåleren er beregnet tilindbygning i instrumentbrættet eller bilens sikringsdåsen).midterkonsol. Installation Steps:6. Slut kablet fra målerens ”S” tilslutning til1. Cut a 52mm (2 1/16”) diameter hole in panel allow clearance of 68mm behind the2. Instrumentet kræver en indbygningsåbning lambdasondens signalkabel. Find kablet ipanel.på Ø52 mm. Inden der laves hul, kontrolleresomhyggeligt, 3. Install air/fuel at der er ratio mindst gaug only 68 mm when luft engine is OBS: cool and Dette ignition kabel is må off. IKKE tilsluttes (rørebilens ledningsnet/elskema.2. Remove fastening ring, insert Gauge from front. Tighten gauge using fastening ring.bag instrumentbrættet/konsollen.4. Disconnect negative (-) battery cable before ved) installing. nogen positiv (+) tilslutning.3. Fjern omdrejningstællerens 5. Connect wire from monteringsringcenter terminal GND 7. (-) on Sæt back bilbatteriets of gauge to minus good engine (-) kabel ground. på pladsog monter 6. omdrejningstælleren Connect wire from ignition forfra. switch Fastgøromdrejningstælleren 7. Reconnect negative med (-) monterings-battery cable.to ignition efter terminal afsluttet on back tilkobling. of gauge.ringen.BACK VIEWTil instrumentbelysning +12 VTil tændningslås +12 VTil minus (-) jordTil bilens lambdasonde© 2012 Biltema Nordic Services AB 4

More magazines by this user
Similar magazines