13.07.2015 Views

Presentation AVS.pptx - Avfall Sverige

Presentation AVS.pptx - Avfall Sverige

Presentation AVS.pptx - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Frivilligt åtagande• Ny0 avtal med Magnus H. Denna gång via SP.Gäller för dem som var med i första rundan, 2007• Handbok kommer jan/feb 2011. möjlighet föranläggningarna a0 upphandla mätningarna själva• VikKgt a0 vara med inför kommande HBKberäkningar• Resultat från metanmätningar kommer samlas invia <strong>Avfall</strong> Web. Tidigast from 2012


Förslag Kll Ny slamförordning


HBK, fortsSamarbete med Energigas <strong>Sverige</strong> och svensktva0en – hur stö0ar vi anläggningarna?• InformaKon! Nyhetsbrev• Med i referensgrupp• Remiss – Implementeringen av HBK. Skicka insynpunkter. Bereds Kllsammans med Sv Va0en.Synpunkter 15 oktober.• GHG‐beräkningar• Visa på kontrollsystem (oberoende granskare)


HBK, forts• Rapporteringsskyldighet• Frivilligt åtagande


Utbildning, 2010• Cert‐kursen23‐24 november, Borås/SP• ProcessopKmering, steg 330 nov‐1 december, Uppsala/SLU• Grundkurs biogasteknik, steg 16‐7 december, Uppsala/Uppsala va0en• <strong>Avfall</strong>sakademin


Utbildning, 2011• Temadag, nya ABPfebruari. SJV• DriVopKmering, steg 2Våren, svensk biogas• FoU‐temadagjuni• Certkursennovember, Borås/SP• Grundkurs biogasteknikdecember, Uppsala/Uppsala va0enSAKNAS NÅGOT I UTBUDET?


<strong>Avfall</strong>sindex• Tillsammans med SCB• Jenny WesKn vår ansvarige• Pernilla Bra0 med i referensgrupp


GEMENSAM KAMPANJ 2010-2011• Materialåtervinning – <strong>Avfall</strong> blir MaterialOCH NU BLIR DET REKLAMFILM …<strong>Avfall</strong> blir material 1


ANNONSER - EX


SOPBIL


LOKALA EXEMPEL


LOKALA EXEMPEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!