13.07.2015 Views

Invitasjonsbrevet finner dere her. - Os kirkelige fellesråd - Den ...

Invitasjonsbrevet finner dere her. - Os kirkelige fellesråd - Den ...

Invitasjonsbrevet finner dere her. - Os kirkelige fellesråd - Den ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Påmeldingsskjema for konfirmanter i Dalsbygda, Os og Narbuvoll Konfirmant Navn Fødselsdato Gateadresse Postnummer og -­‐sted Telefon hjem Mobilnummer (til konfirmanten) E-­‐post (til konfirmanten) ☐Dalsbygda Sokn (hvilken kirke hører ☐Os konfirmanten til) ☐Narbuvoll (og Tufsingdalen) Bilde ☐ Vedlagt Tillatelse til publisering av navn og bilder Publisering av bilder Publisering av navn (fortsettes på neste side) ☐ Ja, bilder av konfirmanten kan publiseres i menighetsbladet og på kirkas nettsider ☐ Ja, bilder av konfirmanten kan publiseres på kirkas nettsider og i andre trykte medier, men ikke på nettsidene e.l. ☐ Nei, ikke publiser bilder av konfirmanten ☐ Ja, navnet til konfirmanten kan publiseres i menighetsbladet o.l. og på kirkas nettsider ☐ Ja, navnet til konfirmanten kan offentliggjøres, men bare i menighetsbladet og andre trykte medier (ikke på internett) ☐ Nei, ikke publiser navnet til konfirmanten Adresse: Kirkekontoret, 2550 OS I ØSTERDALEN :: www.os.kirken.no Tlf: 62470342 (kontor) / 97129711 (mobil) / 62470343 (kirkeverge) :: E-­‐post: sokneprest@os.kirken.no


(fortsatt fra forrige side) Foreldere/foresatte Navn og adresse til mor Navn og adresse til far Annen foresatt (hvis det er andre omsorgspersoner -­‐ legg også inn en kort kommentar) Kontaktnummer til foreldre/foresatte (brukt til beskjeder/meldinger) E-­‐post til foresatte (brukt til beskjeder/meldinger) Underskrift Konfirmanten Foresatte Adresse: Kirkekontoret, 2550 OS I ØSTERDALEN :: www.os.kirken.no Tlf: 62470342 (kontor) / 97129711 (mobil) / 62470343 (kirkeverge) :: E-­‐post: sokneprest@os.kirken.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!