vedlegg

polsak.ivest.no

vedlegg

MO i TATT1 -åOKT 2ei1Statens vegvesen Region vestAskedalen 46863 LEIKANGERZ^


Statens vegvesen Region vest - 14.10.2011Side 2 av 5Lett kjøretøy er definert som kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kgTungt kjøretøy er definert med kjøretøy med tillatt totalvekt f.o.m. 3501 kgRabattordning1 St.prp. nr. 78 (2008-2009) er det forutsatt at det skai være mulig å oppnå rabatter på 30 -50 % ved forskuddsbetaling, i tråd med 'Takstretningslinjene for bompengeprosjekt påoffentieg veg".Bømlo Vegselskap AS vil ta i bruk en rabattordning med 30 %, 40 % og 50 % rabatt.Forskuddsbeløp for å oppnå slike rabatter er vist i tabell nedenfor.10 % regelenFor å øke bruken av AutoPASS-brikker har Samferdselsdepartementet bestemt at det skalinnføres 10 % rabatt til alle kunder med AutoPASS-brikke i andre selskap enn sitt eget.Denne ordningen vil gjelde for alle nye bompengeprosjekter, mens tidligere prosjekter kanvelge om de vil innføre dette. Bømlopakken ble vedtatt før deime regelen ble satt i krafl, ogkan dermed velge å slutte seg til regelen eller ikke.Vi vurderer at 10 % regelen i hovedsak vil være gunstig for prosjekter med høygjennomgangstrafikk og lave takster.Bømlo Vegselskap AS ønsker ikke å slutte seg til 10 % rabatt for kimder med AutoPASSbrikke.10 % rabatt er ikke lagt inn i de kalkyler som ligger til grunn i St.prp. nr. 78 (2008-2009), og vil redusere bompengeinntektene. Bømlopakken er definert som en pakke medinnkreving i 15 år. Dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt må de lavestprioriterte prosjektene utgå. Det vil være svært Uten gjennomgangstrafikk i Bømlo.Prisregulering av taksteneDet er i St.prp. nr. 78 (2008-2009) forutsatt en årlig prisstigning på 2,5 % og atbompengetakstene kan reguleres i tråd med konsumprisindeksen. Takstene er satt i 2009-kroner, mens innkreving starter rundt årsskiftet 2012/2013. Det vil være uheldig å måtteindeksregulere takstene etter kort tid. Bømlo Vegselskap AS har derfor basert seg på attakstene for lette og timge kjøretøy skal vasre faste i inntil 2 år etter åpningstidspunkt, medmindre inntektsmål for første driftsår er lavere enn forutsatt. Ved takstregulering forutsettesen økning i tråd med konsumprisindeksen.


Statens vegvesen Region vestSide 3 av 514.10.2011Basert på ovenstående søker selskapet om følgende takst- og rabattordning:TabellType Rabatt Passeringer Utt bii Tune bilTakst Forskuddsbeløp Takst ForskuddsbeløpFull pris 0 % 65,00 . 130,00 -Avtale 30 % 40 45,50 1820 91.00 3 640Avtale 40 % 60 39,00 2 340 78,00 4 680Avtale 50 % 120 32,50 3 900 65,00 7 800Betalingsmåter for bilistera. AutoPASS-avtale med Bømlo Vegselskap AS med avtale om forskuddsbetaling ogtilhørende rabattb. AutoPASS-brikke fi^ annet Irømpengeselskap - betaling full pris ved belastning geimomdette bompengeselskapetc. Tilsendt føktura til bileier basert på bilde av registreringsniunmer til de som verken haravtale eller brikke som i punkt a og b.d. Kontant betaling på servicestasjoner for de som verken har avtale eller brikke og som ikkeønsker faktura tilsendte. Betaling på web av enkeltpasseringer, for de som verken har avtale eller brikke og somikke ønsker faktura tilsendtf. Turistbetaling - Visitors' payment - for utenlandske bilisterAutoPASS-avtalerAvtaler kan tegnes på bompengeselskapets nettside eller ved utfylling og innlevering avavtaleskjema hos lokal servicestasjon. Avtale forutsetter bruk av AutoPASS-brikke.Depositum for brikken er kr. 200,-.Privatperson kan registrere maksimum to kjøretøy pr. avtale. Pinna kan registrere så mangekjøretøy de ønsker på en avtale, forutsatt at kjøretøyene er registrert på samme gyldigeorganisasjonsnummer. Dersom en avtale gjelder for kjøretøy i både lett og timg takstgruppeskal forskuddsbeløp betales som for tung takstgruppe.Inntektsmål / gjennomsnittlig inntekt pr. passeringI St.prp. nr. 78 (2008-2009) er det l^ til grunn en gjennomsnittlig inntekt pr. passering påkr. 52 (2009 kroner), tilsvarendekr. 58 (2013 kroner). Dersominntektsmål/gjennomsnittsinntekt pr. passering ikke blir som forutsatt, ber selskapet om rett tilå justere takstene innen ett år etter at innkrevingen er startet, slik at inntektsmålet blur nådd.


Statens vegvesen Region vest - 14.10.2011Side 4 av 5Fritak for betaling av bompengerFritaksreglene er basert på gjeldende takstregulativ som gir fiitak for følgendetrafikantgrupper:Syklende og gåendePassasjerer i alle typer kjøretøyUtrykningskjøretøyEl-biler med drivstofOcode 5 i vognkortetHydrogenbiler med HY-registreringsskiltK.ollekti\'transport - kjøretøy i ruteKjøretøy som i samband med arbeid på bomvegen må passere bomstasjonen(anleggstrafikk).Moped og motorsyklerKjøretø> i merket begravelsesfølge er fiitatt for betaling. Kjøretøy i merket gravfølge måta kontakt med bompengeselskapet og gi informasjon om passeringen, for å få fiitakFritak for el-biler og hydrogenbiler forutsetter at kjøretøyene har avtale og tilhørendeAutoPASS-brikke i kjøretøyene.Tim^regelI tråd med vedtak i Bømlo kommune og anbefaling i Innst S. nr. 343 (2008-2009) vil BømloVegselskap AS innføre en timesregel, ved at bilister med AutoPASS-brikke med gyldig avtalebare betaler for en passering hvis bomstasjonen passeres tur/retur med samme kjøretøyinnenfor 1 time.Bømlo Vegselskap AS vurderer at en slik regel vil være positiv for trafikantene i forhold tilpassering av bomstasjonen ved bruk av kollektivtilbud, og videre i forbindelse medfritidsaktiviteter (barn, sport, kultur), og føre til noe tilleggstrafikk. Det beregnes derfor ingeninntektssvikt knyttet til timesregelen.Passeringstak1 Oid med vedtak i Bømlo kommune og anbefaling i Innst. S. nr. 343 (2008-2009) vil BømloVegselskap AS innføre et passeringstak på 75 passeringer pr. kjøretøy med AutoPASS-brikkemed gyldig avtale i løpet av 1 måned. Ordinære yrkespendlere vil ha ca 40 passeringer pr.måned. I flere måneder vil det være feriedager m.m. som fører til et lavere antall passeringerpå årsbasis. Dette vedtaket regnes derfor bare å fa effekt for drosjer og mindretransportbedrifter, og vurderes ikke å gi synlig utslag på bompengeinntektene.


Statens vegvesen Region vest - 14.10.2011Side 5 av 5Vi står til disposisjon med ytterligere informasjon og vurderinger.Vi ser frem til en god behandling av takstsøknaden.Med veimlig hilsenBØMLO VEGSELSKAP ASPålKårbøstyrelederAT

More magazines by this user
Similar magazines