Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhetForvaltning av nettselskapenes anlegg: God praksis kan beskrives rundtfem hovedområder som alle er sentrale for å lykkesOmråder som er sentrale i godpraksis av anleggsforvaltning12345Strategisk fokusOrganisering og oppfølgingRisikostyringArbeidsprosesser og metodikkKvalitet og forbedringHvorfor er disse områdene viktige?• God anleggsforvaltning er nødvendig for å sikre oppnåelse av strategiske mål• Virksomhetens anleggsforvaltning må derfor være tydelig koblet til selskapsstrategi ogplaner• For å sikre at kravene som er beskrevet i styrende dokumenter, mål og planer faktisk bliroppfylt må ansvaret være tydelig i organisasjonen, og hver rolle må ha tilstrekkelig mandatog myndighet• Kravene til god praksis er uavhengig av outsourcing, dvs. krav til tydelige roller og ansvarer de samme enten oppgaven løses med egne ansatte eller av eksterne leverandører• For å kunne styre løpende risiko til et akseptabelt nivå for selskapet må risiko måles ogresponderes på, på en konsistent måte gjennom hele virksomheten• Man må sikre at risikohåndteringen er godt dokumentert, og at den sikrer en riktighåndtering av uønskede hendelser• Pålitelige og riktige anleggsdata, samt konsistens i tilstandsvurderinger, er nødvendiginput til å prioritere løpende tiltak og til å vurdere forbedring av dagens strategi og mål,risikohåndtering og planer relatert til anleggsforvaltningen• Eventuelle endringer i prosesser og metodikk må være kommunisert, forstått og brukt• For at selskapet overholder eksterne og interne krav, samt legger til rette for effektiv læring• Løpende oppfølging fra ledelsen er sentralt for å sikre at vedtatte rutiner følges, og atanleggsforvaltningen derfor er i tråd med selskapets strategi og overordnede målGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201316

More magazines by this user
Similar magazines