Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Eksempel strategisk fokus; Styringsparametrene er godt dokumentert foralle relevante funksjoner og nivåer, og hensyntar all anleggsrelatertrisiko, samt interne og eksterne krav på en konsistent måteEksempel: KPl'er for å følge opp utviklingen i de ulike prosesserog resultat fra disseMIN SIDEStyreHVORFORLedergruppeNett..Avd.Nettforvaltning…Seksjon / område …HVEMNavn: XXStilling: Prosjektleder/MontørAvdeling: NettforvaltningProsjektleder / Montør…HVAHøyere avkastning pånettkapital enn de 5størstePeriodeHVORDAN HVILKEDesember 2012Hvem – ”Line of sight”Levere prosjekter på tid,kost og kvalitet% AvkastningGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwCKPIBeskrive tiltak mednormertgjennomføringsdatoKPIGjennomføre tiltak ihtnormertgjennomføringsdatoRedusereenhetskostnader% tiltak iht planlagt tid,kost og kvalitetKPIKPIKPIRisikoindikatorRisikoindikatorKvalitet i leveranse# tiltak med normert gjføringsdato(> enn x d)# tiltak overskredet normert gjføringsdatoFaktisk tid /kost på gj førte tiltak(vs normert tid /kost)RisikoindikatorRisikoindikatorRisikoindikatorKommentarerKey Performance indicators (KPI’er) tilpasses de enkelte nivåenei organisasjonen og inngår i et samlet styringssystem. Brukerbåde ”leading” og ”lagging” 1) indikatorer for å vurdere oppnåelseav planer, prosesser, risikostyring, strategi og kontinuerligforbedring.Målet er å stimulere til riktige holdninger i organisasjonen ogsamtidig sikre løpende kontroll på utvikling i anleggenestilstand, kvalitet og kostnader.Alle styringsparametrene skal være en del av en aktivforbedringssløyfe, dvs. at det kun skal måles på parametre hvoravvik fra akseptkriterier og negative trender kan inngå i enbeslutning om konkrete forbedringstiltak.Det er viktig at det er en tydelig kobling mellom de enkelteparametrene og hvordan disse gir informasjon i forhold tilhvorvidt for eksempel den enkelte vedlikeholdsaktivitet bidrartil å oppfylle nettselskapets mål.Parametrene må inngå i styringssystemet innenfor de ulikemålområdene og tilpasses det enkelte nivå og rolle iorganisasjonen (for eksempel ledergruppe nett, leder montasje,montør).1)"Leading", eller framoverskuende, indikatorer signaliserer fremtidigehendelser. "Lagging", eller bakoverskuende, indikatorer sier noe om enhendelse/status bakover i tid. Begge typer indikatorer brukes somstyringsparametre.25. februar 201321

More magazines by this user
Similar magazines