Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Organisering og oppfølgingKapittel 3 – Anleggsforvaltning i nettvirksomhet12345Organisering og oppfølging; For å sikre at vedtatte prinsipper ogprosedyrer blir fulgt må ansvar være tydelig beskrevet, og den som haransvaret må ha tilstrekkelig mandat og myndighet til å utøve dette2DelområdeRoller og ansvar for anleggsforvaltningenGjennomføring av aktiviteter(god praksis har fokus på kontroll og er derfor nøytral iftom virksomheten har valgt å outsource aktiviteter ellerikke)Kompetanse og opplæringKommunikasjon og medvirkning/involveringKarakteristikk på god praksis• Selskapet har tydelig definert roller og ansvar for anleggsforvaltningen• Overordnet ansvar er plassert hos medlem av ledergruppen• Ledelsen kommuniserer betydningen av måloppnåelse innenanleggsforvaltning• Ressursbehov er definert og tilgjengelig• Tilfredsstillende kontroll på aktiviteter, også tiltak som er outsourcet• Aktivitetene utføres i tråd med planer, policy og strategi foranleggsforvaltning• Kontroll av at aktiviteter utføres og dokumenteres på en konsistent måte oghensyntar risiko• Kompetansekrav og planer for kompetanseutvikling er definert. Planeneoppdateres i tråd med endringer i prosesser• Systematikk for å kommunisere risiko og individuelle mål / prestasjonskraver etablert• Toveis-kommunikasjon er etablert mellom alle relevanteparter/interessenter• Effektive mekanismer for medvirkning/involvering er etablert, for eksempelhøringsprosedyrerGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201323

More magazines by this user
Similar magazines