Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 4 – Hvordan videreutvikle anleggsforvaltningen?Videreutvikling av anleggsforvaltningen må sees i et langsiktig perspektiv.Blant annet fordi det er mange eldre komponenter i nettet og at anleggenehar lang levetidØktverdiskapningHøyLedende praksis• Høy bevissthet knyttet tilviktigheten avanleggsforvaltningUnder utvikling• Bevissthet knyttet til viktighetenav anleggsforvaltning• Tydelig kobling mellomstyrende dokumenter og alleviktige arbeidsprosesser og medIT -verktøy som understøtterdisseMediumReaktiv• Lav bevissthet knyttet til hvaanleggsforvaltning er, meduklare roller og ansvar• Begrenset kobling mellomstyrende dokumenter og utførteprosesser. Ufullstendigdokumentasjon• Kobling mellom styrendedokumenter og viktigearbeidsprosesser (f. eks. risikoog investeringer) og IT -verktøysom understøtter disse• Utviklingspotensial når detgjelder økt verdiskapning ogbedre beslutningsprosesser• Tydelige bidrag tilverdiskapning fra anleggeneBegrenset• Betydelig potensial for øktverdiskapning og bedrebeslutningsprosesserUmodenUnder utviklingAvansertModenhet innenanleggsforvaltningGod praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201339

More magazines by this user
Similar magazines