Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

energinorge.no

Energi Norge God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning

Kapittel 4 – Hvordan videreutvikle anleggsforvaltningen?De som lykkes har fokusert på en klar kobling mellom ord og handling (eksempelvismellom styrende dokumenter og praktiske arbeidsprosesser) og på å fjernekulturelle barrierer i organisasjonen (for eksempel mellom økonomi og montasje)Kritiske suksessfaktorer for videreutvikling avanleggsforvaltningenSelskap som har lyktes med økt verdiskapning gjennom videreutviklingav anleggsforvaltningen forklarer dette med at man spesielt har lyktesmed å ivareta flg. hovedelementer:1. Tydelig ledelse; Det er viktig at selskapets ledelse setteranleggsforvaltning øverst på agendaen fordi det er så sentralt forverdiskapningen2. Evne til å etterleve vedtatte prinsipper og rutiner; Dvs. enklar kobling mellom “hvordan vi har sagt vi skal gjøre det” (dvs.policydokumenter og prosedyrer) og “hvordan vi sikrer at det er detvi faktisk gjør”. For eksempel at alle i organisasjonen er kjent medprinsipper og rutiner som gjelder, hvilke data som er nødvendig,hvordan skaffe disse og hvordan de skal brukes3. Helhetlig styring av risiko; Evne til å få alle til å forstå oghensynta risiko på en konsistent måte på tvers av heleorganisasjonen og på en slik måte at dette har reell betydning forprioritering av tiltak på anleggene4. Fokus på å fjerne evt. kulturelle barrierer; Dette kaninnebære å bryte ned eventuelle siloer i organisasjonen eller annenmotstand mot endring, og lage gode grensesnitt mellom ulikefagområder , for eksempel mellom økonomi/finans ogutemannskapene (montasje)Hovedspørsmål for å videreutvikle egen anleggsforvaltning• Har vi dokumentert våre hovedprinsipper foranleggsforvaltning?• Kjenner alle til disse prinsippene?• Følger vi alle vedtatte rutiner og prosedyrer?• Kontrollerer vi om alle følger disse?• Har vi en prosess for å oppdatere og løpendekommunisere endringer i rutiner og prosedyrer?• Prioriterer vi tiltak basert på tilstand og risiko?• Gjør vi tilstands- og risikovurderinger likt påtvers av like anleggstyper?God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltningEnergi NorgePwC25. februar 201342

More magazines by this user
Similar magazines