BRUKERHÅNDBOK Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

gkwebonline.no

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

BRUKERHÅNDBOKBensindrevet gresstrimmer/ryddesagAT3373DIAT3373VIAT3373EIAT3373WIAT3373FIAT3373XIBJ2008Jenn Feng Industrial Co., Ltd.No. 19, Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Rd.Ping Chang City, Taoyuan 324, TaiwanADVARSEL • VENNLIGST LESAv hensyn til din egen sikkerhet, ber vi deg lese denne håndboken før du tar den nye enheten i bruk. Manglende overholdelseav instruksjonene kan føre til alvorlig personskade. Sett av noen øyeblikk til å bli kjent med trimmeren førhver bruk.Modellnr : AT3373DI/AT3373EI/AT3373FI/AT3373VI/AT3373WI/AT3373XI9096-337308


15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)15m(50ft)INNHOLDGENERELLE SIKKERHETSREGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2• Betjene maskinen• Sikkerhet ved bruk av radddesags/gressblad forsik tighetsrregler• Ting du ikke bør gjøreGENERELL OVERSIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4• SikkerhetsanordningerSPESIFIKASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5GENERELL OVERSIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6• P-Håndtak• J-Håndtak• Sykkelhåndtak• Montere utsyrsledd• Montere bladvern• montere trådhode• montere skjørt til beskyttelsesvern• Demontering og fjerning av beskyttelsesdeksel• Montere knivbladDRIVSTOFF OG OLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8• Drivstoff• Blande drivstoff• Drivstoff og olje• Tabell for blanding av drivstoff• Anbefalte drivstofftyperDRIFTSINSTRUKSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9• Skulderstropp• Starte en kald motor• Starte en varm motor• Stoppe motorenTRIMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10• Ekstra sikkerhetsforanstaltninger• Trådmating• Trimmemetoder• Klippe med knivblad• Bruke knivblad sla ugress• Bruke ryddesagsblad slåingVEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12• Bytte skjæretråd• Luftfilter• Bensindeksel/bensinfilter• Justere forgasseren• Tennplugg• Bryne kniven i beskyttel severnet• Oppevare enheten• Hente frem fra oppbevaringDÉPANNAGE DU MOTEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14SAMSVARESERKLÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15NOGENERELLE SIKKERHETSREGLERBetydning av symbolene produktet er merket med10000 min -1Les brukerhåndboken før maskinen tas i bruk 111Vernebriller må alltid benyttes så lenge maskinener i bruk for å beskytte mot flygende objekter.10000 minLikeledes må hørselvern, som en lydtett hjelm,-1benyttes for å beskytte operatørens 111 hørsel.Dersom operatøren arbeider i et område der det111er fare for at gjenstander kan falle, må det ogsåbenyttes vernehjelm. 10000 min -1Advarsel! 111 Svært varm overflateBruk hansker for å beskytte hendene dine.11110000 min -1Bruk vernesko 111 for beskytte deg mot elektrisk støt.10000 min -110000 min -110000 minADVARSEL! Ved bruk -1av bensindrevne verktøy skal grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de følgende,alltid følges for å redusere faren for alvorlig personskade og/eller skade på enheten.10000 min -1Les alle disse instruksjonene før du betjener dette produktet, og ta godt vare på dem.BETJENE MASKINEN112LES ALLE DISSE INSTRUKSJONENE FØR DU BET-JENER DETTE PRODUKTET, OG TA GODT VARE PÅDEM.15m(50ft)ADVARSEL: Hold barn, tilskuere og dyr påminst 15 meters avstand. Dersom noenskulle komme nærmere må enheten øyeblikkeligstoppes.1. Gå med tettsittende og slitesterke arbeidsklær somgirgod beskyttelse, som lange bukser, vernesko,kraftige arbeidshansker, hjelm, ansiktsvern ellervernebriller og ørepropper av god kvalitet eller andrelyd-dempere til å beskytte hørselen.2. Oppbevares trygt. Åpne drivstoffdekselet forsiktig forå utligne eventuelt trykk i drivstofftanken. For åunngå brannfare bør du flytte deg minst 3 meterunna drivstoffområdet før du starter.3. Følg alle regler hva gjelder brannforebygging. Deskal være i samsvar med gjeldendenasjonale/lokale krav. Dette er brukers ansvar.Denne enheten leveres med gnistfanger. Ta kontaktmed forhandler når du trenger ny.4. Slå av enheten før du setter den ned.5. Hold alltid enheten godt med begge hender medtommelen og fingrene rundt håndtakene.11111110000 min -1111NOSørg for at mennesker og dyr holder 111 minst 15 mavstand fra maskinen 10000 min ved drift-1Advarsel! 111Kuttende elementer fortsetter og rotereetter at motoren har stoppet 10000 min -1Advarsel! Roterende blader10000 min -1Vær oppmerksom på at objekter kan bli kastet ut111 Lydeffektnivå LWA i overensstemmelse medråds-direktiv 2000/14/EFDrivakselens maksimale rotasjonsfrekvensDrivakselens maksimale rotasjonsfrekvens6. Sørg for at alle skruer og festeanordninger er godtfestet. Enheten skal aldri betjenes dersom den eruriktig justert eller dersom den ikke er fullstendig ellertrygt satt sammen.7. Sørg for å holde håndtakene tørre, rene og frie fordriv-stoffblanding.8. Hold trådhodet så nær bakken som praktiskmulig.Unngå å treffe små gjenstander med trådhodet.Stå under trådhodet ved trimming i helling. IKKEbenytt maskinen i bakker eller hellinger hvis det erfare for at du kan skli eller miste fotfestet.9. Kontroller om området du skal trimme har avfall somkan sette seg fast eller slynges av sted under drift.10. Hold alle kroppsdeler og klær unna trådhodet nårmotoren startes opp eller er i gang. Før du startermotoren, må du forsikre deg om at trådhodet ikke kankomme i kontakt med hindringer.11. Stans motoren før du undersøker tråden.12. Oppbevar utstyret i god avstand fra potensieltbrennbart materiale, som for eksempel gassfyrtevarmtvannstan-ker, klestørkere eller oljebrennere,bærbare ovner, etc.13. Sørg til enhver tid for at beskyttelsesskjermen, trådhodetog motoren holdes frie for avfall og restmateriale.14. Betjening av utstyret skal alltid utføres av voksne medgrundig opplæring.15. ADVARSEL! Avgassene er giftige!16. Nødstopprosedyre. Når det er nødvendig å stoppemotoren øyeblikkelig, TRYKK ned stoppknappen!17. Denne maskinen er utstyrt med clutch, slik at kniven/bladetikke skal rotere når maskinen går på tomgang!12


NONOSIKKERHET VED BRUK AV RYDDDESAGS-/GRESSBLAD FORSIKTIGHETSREGLER1. OVERHOLD ALLE ADVARSLER og instruksjonerangå-ende betjening og installasjon av knivblad.2. KNIVBLADET KAN SLYNGES VEKK FRA MATERI-ALE DET IKKE KAN KUTTE AV – Knivbladet kanføre til amputasjon av armer eller ben. Hold menneskerog dyr på minst 10 meters avstand i alle retninger.Dersom knivbladet kommer i berøring medfremmedlegemer under drift, bør du slå av motorenog vente til frigangsbladet stopper. Kontrollerderetter om knivbladet er skadet. Bytt alltid utknivbladet dersom det er fordreid eller brekt.3. KNIVBLADET SLYNGER GJENSTANDER MEDSTOR KRAFT. Dette kan forårsake blindhet ellerfysisk skade. Sørg for å beskytte øyne, ansikt ogben. Sørg alltid for å fjerne fremmedlegemer fraarbeidsområdet før knivbladet benyttes. Hold menneskerog dyr på minst 10 meters avstand i alle retninger.4. UNDERSØK GRESSTRIMMEREN OG ALTUTSTYR FØR HVER BRUK. Må kun benyttes dersomknivbladet er korrekt montert.5. SÅ SNART GASSEN SLIPPES, VIL KNIVBLADETGÅ I FRIGANG. Et knivblad i frigang kan skade degeller til-skuere. Før du utfører vedlikehold påknivbladet, må du alltid slå av motoren, og sørge forat frigangsbladet har stoppet.6. 20 METERS FARESONE. Kan forårsake blindheteller annen skade. Hold mennesker og dyr på minst10 meters avstand i alle retninger.TING DU IKKE BØR GJØRE1. IKKE BENYTT ANNET BRENNSTOFF enn det somer anbefalt i brukerhåndboken. Følg alltid instruksjonenei avsnittet om Drivstoff og olje i denne brukerhåndboken.Bruk aldri bensin med mindre den erkorrekt blandet med 2-taktsolje. Ellers vil motoren bliutsatt for permanent skade, og produsentens garantivil ugyldiggjøres.2. IKKE RØYK mens du fyller drivstoff eller betjenermaskinen.3. IKKE BENYTT ENHETEN UTEN LYDDEMPER ogkorrekt installert lyddempervern.4. IKKE BERØR eller la hendene dine eller noen avkroppsdelene dine komme i kontakt med den varmelyddemperen eller tennpluggledninger.5. ENHETEN MÅ IKKE BETJENES I UBEKVEMSTILLING, ute av balanse, med utstrakte armer ellermed én hånd. Enheten skal alltid betjenes med tohender, der tommelen og fingrene holder godt rundthåndtakene.6. IKKE HEV TRÅDHODET over bakkenivå under drift.Dette kan føre til skade på operatør.7. IKKE BENYTT ENHETEN TIL ANDRE FORMÅLENN trimming av plen eller hageområder.8. IKKE DRIV ENHETEN OVERDREVENT LENGE.Hvil regelmessig.9. IKKE BRUK DENNE MASKINEN DERSOM DU ERPÅ-VIRKET AV ALKOHOL ELLER NARKOTISKESTOFFER.10. IKKE BETJEN DENNE MASKINEN MED MINDREBESK-YTTELSESVERN ER INSTALLERT OG IGOD STAND.11. IKKE LEGG TIL, FJERN ELLER ENDRE KOMPO-NENTENE I DETTE PRODUKTET. Dette kan føre tilpersonskade og/eller skade på enheten, og dermedgjøre produ-sentens garanti ugyldig.12. IKKE bruk maskinen nær eller rundt brennbarevæsker eller gasser, verken utendørs ellerinnendørs. Dette kan føre til eksplosjon og/ellerbrann.13. IKKE BENYTT ANDRE SKJÆREENHETER. Ikkebenytt annet enn Talon reservedeler og tilbehør, somer spesielt utviklet til å forøke våre produkters ytelse,og å sørge for maksimal sikkerhet. Manglende overholdelseav dette kan føre til redusert ytelse og muligskade. Bru kun det trådhodet som leveres med detteproduktet. Ikke benytt andre skjæreenheter. Bruk avandre skjæreenheter vil ugyldiggjøre produsentensgaranti, og kan føre til alvorlig personskade.7B7A1AT3373EI/AT3373WI1089AT3373DI/AT3373VI41. TRÅDHODE2. SKJÆRETRÅD3. BESKYTTELSESVERN4. KNIVBLAD5. BLADVERN6. SKAFT7A. “P” HÅNDTAK (AT3373DI/AT3373VI)SIKKERHETSANORDNINGER3GENERELL OVERSIKT7C112 56987B. “J” HÅNDTAK (AT3373EI/AT3373WI)7C. “BIKE” HÅNDTAK (AT3373FI/AT3373XI)9. AV/PÅ-BRYTER10. SIKKERHETSUTLØSER11. LÅSEKNAPP12. CHOKEBRYTER13. SNORSTART3 BESKYTTELSESVERN må være installert for å unngå at små gjenstander slynges på operatøren, og for åhindre at tråden blir lengre enn nødvendig.17 LYDDEMPERVERNET bidrar til å beskytte hender, kropp og/eller brennbart materiale fra å komme i kontakt medden svært varme lyddemperen.10201815121614AT3373FI191314. DRIVSTOFFTANK15. LUFTFILTERDEKSEL16. STARTBRYTER17. LYDDEMPERVERN18. PRIMERPUMPE19. BÆRESTROPP20. FESTEPUNKT (AT3373DI/AT3373EI/ AT3373FI)1734


NONOSPESIFIKASJONERModellnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AT3373DI . . . . . . . . . . . . .AT3373EI . . . . . . . . . . . . .AT3373FIMotortype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luftkjølt, 2-takt, . . . . . . . . . . .Luftkjølt, 2-takt, . . . . . . . . . . .Luftkjølt, 2-takt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forkrommet sylinder . . . . . . .Forkrommet sylinder . . . . . . .Forkrommet sylinderSlagvolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 cm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 cm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 cm 3Tørrvekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.0 Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 KgDrivstoffkapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 cm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .500 cm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .500 cm 3Trådmating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bump feed med dobbel tråd .Bump feed med dobbel tråd .Bump feed med dobbel trådKnivblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kniver . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kniver . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kniverSkaftlengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66cm + 66cm . . . . . . . . . . . .66cm + 66cm . . . . . . . . . . . .66cm + 66cmSkjærebredde (dobbelt trådhode) . . . . . . . . . . . . . .43cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43cm(Knivblad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23cmHåndtak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P-håndtak . . . . . . . . . . . . . . .J-håndtak . . . . . . . . . . . . . . .sykkelhåndtakTenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektronisk . . . . . . . . . . . . . .Elektronisk . . . . . . . . . . . . . . .ElektroniskDrivverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sentrifugalclutch . . . . . . . . . .Sentrifugalclutch . . . . . . . . . .SentrifugalclutchTrykklydnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.7 dB(A) . . . . . . . . . . . . .101.7 dB(A) . . . . . . . . . . . . . .101.7 dB(A)Lydnivå, arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110.3 dB(A) . . . . . . . . . . . . .110.3 dB(A) . . . . . . . . . . . . . .110.3 dB(A)Garantert maks. lydnivå, arbeid . . . . . . . . . . . . . . .111 dB(A) . . . . . . . . . . . . . . .111 dB(A) . . . . . . . . . . . . . . .111 dB(A)Vibrasjonsstyrke på MAX turtall (Max.) . . . . . . . .


NONOFig. 2C• MONTERE BLADVERN1. Fjern girmansjetten (A) fra den gjengede girhusakselen(Fig. 3A).2. Plasser bladvernet på girhuset, og rett i monteringshullene. Sett i skruene (B) som vist på illustrasjonen,og stram godt til (Fig. 3B).3. Sett girmansjetten (A) på igjen. Sørg for at avstandsstykket(C) er satt i, slik at ikke girmansjetten slitesmot girhuset (Fig. 3A)Fig. 3A• MONTERE TRÅDHODE1. Sett på girmansjetten (A), og pass på at avstandsstykket(B) sitter på plass (Fig. 4A).2. Sett i festepinnen (C) og træ trådhodet på akselen.Trådhodet skal kun strammes for hånd (Fig. 4B og4C).AFig. 4ABBAACFig. 3BFig. 4BBCAFORSIKTIG: Skjørtet må være montert slikat skjæretråden fremføres på korrekt måteog beskytter operatøren.• DEMONTERING OG FJERNING AVBESKYTTELSESDEKSELADVARSEL! Før du demonterer kniven tapå hansker!ADVARSEL! Når maskinen ikke er i brukeller skal lagres, forsikre deg om at beskyttelseer påmontert kniven!1. Før montering av bladet, ta vekk beskyttelsen påbladet.2. Se figure.6A og 6B , hold i beskyttelsen på bladet,forsiktig trekk beskyttelsen av bladet.3. Se figure.6c og 6b, monter beskyttelsen I motsattrekkefølge.Fig. 6AFig. 6C• MONTERE KNIVBLADFig. 6BFig. 6DFORSIKTIG: IKKE bruk maskinen dersombladet er forvridd eller dersom tennene manglereller har hakk. Bytt skadet blad umiddelbart.FORSIKTIG: IKKE bruk maskinen medknivblad uten at bladvernet er korrekt montert.IKKE bruk maskiner med skadet bladvern.FORSIKTIG: Bruk alltid kraftige arbeidshanskernår du håndterer og montererknivbladet.2. Fjern de tre skruene (H). Fjern skjørtet (A). Brukfestepinnen for å hindre at girmansjetten går rundtmens trådhodet tas av (vri MED KLOKKEN) (Fig.7B).3. La festepinnen (B) bli værende.ADVARSEL: Kontroller at knivbladets senterhullhar korrekt størrelse i forhold til mansjettakselen.4. Installer knivbladet (D) slik at tennene går MEDKLOKKEN,som vist på illustrasjonen (Fig. 7C).5. Installer flens (F) med den FLATE SIDEN mot knivbladet(Fig. 7C).MERK: Forsikre deg om at bladet blir sentrert på spindelen.6. Trekk til mutteren (c) forsvarlig ved å skru den motklokka, med pipenøkkel (g). Fjern låsepinne (Fig.7D)7. Monter låsesplint (k).(Fig.7E). Bøy ut endene på låsesplintenfor å sikre at den forblir på plass.BEFCGFig. 7AFig. 7CFig. 7EDKDFGAFig. 7BFig. 7DCHDRIVSTOFF OG OLJE• DRIVSTOFFBruk blyfri bensin med normal oktantype blandet medTalons egen 2-taktsolje 40:1 for best resultat. Benyttblandingsforholdene i TABELL FOR BLANDING AVDRIVSTOFF.ADVARSEL: Ikke benytt ren bensin ienheten. Dette vil føre til permanent skadepå motoren og gjøre produsentens garantiugyldig for produktet. Ikke bruk drivstoffblandingersom har blitt oppbevart i mer enn90 dager.ADVARSEL: Dersom det benyttes andretyper 2-taktsolje enn Talons egen, må dennevære være av godt merke for 2-taktsluftkjølte motorer, blandet til forholdet 40:1.Ikke benytt 2-taktsoljer med anbefalt blandingsforhold100:1. Dersom mangel på olje erårsak til motorskade, vil produsentensgaranti for motoren gjøres ugyldig.• BLANDE DRIVSTOFFHell olje i en godkjent drivstoffkanne etterfulgt av bensin,slik at bensinen blander seg med oljen. Rist kannen for åblande godt.ADVARSEL: Mangel på olje gjør motorensgaranti ugyldig. Bensin og olje må blandes iforholdet 40:1.• DRIVSTOFF OG OLJEBensin- ogoljeblanding 40:1• TABELL FOR BLANDING AV DRIVSTOFFBENSINTalons egen oljemed blandingsforhold 40:11 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc)5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc)1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc)Blandingsmetode40 deler bensintil 1 del olje1ml = 1ccFig. 4CFig. 4D• MONTERE SKJØRT TIL BESKYT-TELSESVERNSnu maskinen rundt, og monter beskyttelsesvernetsskjørt (A) som vist. (Fig. 4D)1. For å installere knivbladene, trenger du gjenstandenepå illustrasjonen over (skrutrekker medfølger ikke):festepinne (B), festemutter (C), knivblad (D),skrutrekker (E), flens (F), pipenøkkel (G). (Fig. 7A)• ANBEFALTE DRIVSTOFFTYPERNoen av de vanlige bensintypene oksygenanrikes medalkohol- eller eterforbindelser for å imøtekomme standarerfor ren luft. Talon-motoren din er utviklet til å fungerepå tilfredsstillende måte med alle bensintyper for biler,inkludert oksygenanrikede bensintyper.78


NONODRIFTSINSTRUKSJON• SKULDERSTROPPADVARSEL: BRUK ALLTID SKULDER-STROPP når maskinen brukes med knivblad.Fest selen til gresstrimmeren etter at maskinener startet med motoren i TOMGANG. SlåMOTOREN AV før du tar av skulderstroppen.MERK: Ved montering av utstyr/tilbehør, følg de følgendeinstruksjoner:1. Ved bruk av trådspole, plasser ringefestet for bæreselenved punktet (A). (Fig. 8A)2. Ved bruk av klinge, plasser ringefestet for bæreselenved punktet (B). (Fig. 8B)3. Ta på selen med skulderstroppen over venstre skulder.4. Fest seleklemmen (C) til ringen (D) på skaftet. (Fig.8C and 8D)5. Juster lengden på skulderstroppen slik at trådhodeter parallelt med bakken når det henger fra bærestroppen.Øv deg på å svinge maskinen uten åstarte motoren for å finne riktig balanse.MERK: Ta skulderstroppen av maskinen før du startermotoren.4. Pump drivstoff til forgasseren. Pump primeren (A)10 ganger. (Fig. 9D)5. Vent i 10 sekunder.6. Flytt chokehendelen til chokeposisjon “ ” mensgasshåndtaket holdes inne for fullt. (Fig. 9C)7. Trekk raskt og jevnt for å få en sterk gnist. Trekkkraftig i startsnoren 6-8 ganger. (Fig. 9F)8. Flytt chokebryteren til stillingen HALV “ ”. (Fig. 8G)9. Dra i startsnoren 4 ganger igjen mens utløseren er istillingen for full gass. (Fig. 9F)10. Når motoren starter, kan du la bryteren stå i stillingenHALV “ ” i 20 sekunder, hvis den ikke starter,gå tilbake til trinn 6.11. Flytt chokebryteren til stillingen KJØR “ ” . (Fig. 9H)12. Dersom motoren ikke starter, gjentar du trinn 6 til11.MERK: Dersom motoren ikke starter etter gjentatteforsøk, se i avsnittet om feilsøking.MERK: Trekk alltid startsnoren rett ut. Dersom startsnorendras skjevt, vil den slites mot snørehullet. Dennefriksjonen gjør at snoren frynses og slites raskere. Holdalltid godt tak i starthåndtaket når snoren trekkes tilbake.Bruk aldri tauet fra uttrekt stilling. Dette kan føre til atsnoren henger seg opp eller frynses, og det kan ogsåføre til skade på startmotoren.13cmAT3373FI/AT3373XIC• STARTE EN VARM MOTOR1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling “I”. (Fig. 10A)2. Sett choken i stillingen START “ ”. (Fig. 10B)3. Ta godt tak i gasshåndtaket, og trykk på gassen tilstillingen FULL.4. Dra kraftig i startsnoren til motoren starter, men ikkemer enn 6 ganger. Hold gassen i FULL-stilling tilmotoren går jevnt.5. Dersom motoren ikke starter, setter du choken iRUN, og trekker i startsnoren 5 ganger til. Dersommotoren fortsatt ikke starter, har det antakelig kommetinn for mye bensin. Vent i 5 minutter og gjentaprosedyren med choken i stillingen KJØR med fullgass.AAT3373DI/AT3373EI/AT3373VI/AT3373WIFig. 10AAT3373FI/AT3373XIFig. 10B• STOPPE MOTORENSlipp gasshåndtaket. La motoren gå på tomgang. Trykkpå og hold inne stoppbryteren til motoren stopper.TRIMMING• VED BRUK I HELLING, stå under skjæreenheten.MÅ IKKE BENYTTES i hellinger eller nærbakkekanter hvis det er fare for å skli eller å mistefotfestet.• TRÅDMATINGADVARSEL: IKKE bruk ståltråd eller plastbelagtståltråd av noe slag i trådhodet. Dette kanføre til alvorlig skade på operatør.Dersom du ønsker å mate ut ny tråd, kjører du motorenmed full gass og "dunker" trådhodet mot plenen. Trådenmates automatisk. Kniven i beskyttelsesvernet skjærerautomatisk av overflødig tråd(Fig. 11A).FORSIKTIG: Fjern fastviklet ugress jevnlig forå forhindre overoppheting av drivakselen.Ugress vikler seg fast når lange strå hengerseg fast run1B). Dette hindrer avkjølingen avdriv-akselen. Fjern ugresset med enskrutrekker eller lignende verktøy.BUMPFig. 11AFig. 11BCFig. 8AFig. 8CAFig. 8BFig. 8D• STARTE EN KALD MOTORMERK: For å gjøre belastningen på motoren minst muligved oppstart og oppvarming, bør du klippe av skjæretrådenslik at den blir 13 cm lang. (Fig. 9A)1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling “I”. (Fig. 9B)2. Aktivere gasslås (C): Trykk på låsebryteren (A), ogmens du holder gasshåndtaket (B) i åpen stilling,håndtaket (B). Gasshåndtaket (B) låses nå til fullgass. (AT3373FI/AT3373XI)3. Maskinen din har en choke med 3 stillinger: CHOKE“ ”, HALV “ ” og KJØR “ ”. Sett chokebryteren iCHOKE“ ” stilling. (Fig. 9C)DAT3373FI /AT3373XIDBAT3373DI/AT3373EI/AT3373VI/AT3373WI9For blade100-400mmAFig. 9AFig. 9CAT3373FI/AT3373XI BFig. 9EFor StringHead0-300mmAT3373DI/AT3373EI/AT3373VI/AT3373WIBFig. 9GAAT3373DI/AT3373EI/AT3373VI/AT3373WIBFig. 9BAFig. 9DFig. 9FFig. 9HA• EKSTRA SIKKERHETSFORANSTALT-NINGERFør du tar enheten i bruk, bør du lese ALLE SIKKER-HETSFORANSTALTNINGENE i denne brukerhåndboken.ADVARSEL/FORSIKTIG• DERSOM DU ER UKJENT MEDTRIMMETEKNIKKER bør du øve deg medMOTOREN i AV-stilling.• RYDD ALLTID ARBEIDSOMRÅDET slik at det ikkefinnes avfall som brusbokser, flasker, steiner, etc.Prosjekterte gjenstander kan forårsake alvorligskade på operatøren og tilskuere, og kan ogsåforårsake skade på utstyret. Dersom du ved et uhelltreffer en gjenstand, må du øyeblikkelig SLÅ AVMOTOREN og undersøke utstyret. Bruk aldrienheten med utstyr som er skadet eller som har feil.• TRIMMING OG KLIPPING SKAL ALLTID FORETASMED HØY MOTORHASTIGHET. Ikke kjør motorenpå lave hastigheter ved start eller under trimming.• IKKE benytt maskinen til andre formål enn trimmingeller klipping av ugress.• IKKE løft trådhodet høyere enn knehøyde underbruk.• IKKE bruk enheten med andre mennesker eller dyr iumiddelbar nærhet. Det skal være minst 15 metermellom operatøren og andre mennesker og dyrunder trimming eller klipping. Det skal være minst30 meter mellom operatøren og andre menneskerog dyr ved BARLEGGING med trådhodeskjæreren.10• TRIMMEMETODERNår den er utstyrt med beskyttelsesvern og trådhode,trimmer maskinen uønsket ugress og høyt gress på stedersom er vanskelige å nå, som langs gjerder, vegger,murer og rundt trær. Den kan også benyttes til skalperingfor å fjerne all vegetasjon ned til bakken ved klargjøringav hage, eller for å rydde et bestemt område.MERK: Selv ved forsiktig bruk, vil trimming langs murer,vegger av murstein eller stein, svinger, etc. føre til ekstraslitasje på tråden.TRIMMING/KLIPPINGSving gresstrimmeren som en sigd fra side til side. Ikkehell trådhodet i løpet a oppgaven. Test området som skaltrimmes for å finne korrekt klippehøyde. Hold trådhodetpå samme nivå for å få jevn klippehøyde (Fig. 12A).Fig. 12A


NONOTETTERE TRIMMINGPlasser trimmeren rett forover med en lett helling, slik atundersiden av trådhodet er over bakkenivå og trådhodetskontaktpunkt inntreffer på riktig sted. Klipp alltidbort fra operatøren. Trekk ikke trimmeren inn mot operatøren.TRIMMING LANGS GJERDE/GRUNNMURTilnærm deg flettverksgjerder, stakittgjerder steinmurerog grunnmurer forsiktig for å klippe tett uten å piske trådenmot hindringen. Dersom tråden kommer i kontaktmed stein, murstein eller grunnmur, vil den slite ellerfrynses. Dersom tråden treffer et gjerde, vil den slites.TRIMME RUNDT TRÆRTilnærm deg sakte når du trimmer rundt trestammer, slikat tråden ikke kommer i kontakt med barken. Gå rundttreet mens du trimmer fra venstre mot høyre. Beveg tuppenav tråden mot gresset eller ugresset, og hell trådhodetlett forover.ADVARSEL: Vær svært forsiktig vedSKALPERING. Hold minst 30 meters avstandmellom operatøren og andre mennesker ogdyr i løpet av denne oppgaven.SKALPERINGSkalpering går ut på å fjerne all vegetasjon ned tilbakken. For å gjøre dette, heller du trådhodet i ca. 30graders vinkel mot høyre. Du får bedre kontroll dersomdu justerer håndtaket når du gjør dette. Denneprosedyren må ikke benyttes dersom det er fare for atflygende gjenstander kan skade operatøren, andre menneskereller fast eiendomFig. 12BTRIMMEREN SKAL IKKE BRUKES TIL Å FEIEMed feiing menes å holde trådhodet litt i vinkel for å feiebort avfall fra fortau, etc. Trimmeren din er et kraftig verktøysom kan slenge stein og andre smågjenstander merenn 15 meter unna, og dermed skade nærliggende eiendelersom biler, hus og vinduer.• KLIPPE MED KNIVBLADADVARSEL: Før du bruker denne maskinenmed knivblad, bør du kontrollere at bladetsitter ordentlig fast. Observer alle advarsler iavsnittet om sikkerhet ved bruk av knivbladeri denne håndboken.Bruk alltid øyebeskyttelse og verneklær ved klipping medknivblad. Benytt alltid selen ved bruk av knivblad.• BRUKE KNIVBLAD SLÅ UGRESSSCYTHING WEEDSMed å slå, menes å klippe ved å bevege knivbladet fraside til side i en jevn bue. Denne metoden er mest effektivmed gresslignende ugress og lett undervekst. Den børikke benyttes til å klippe høyt, kraftig ugress eller trevekst(Fig. 13).Fig. 13FORSIKTIG: Ikke benytt ugressblad til åskjære kratt eller ungtrær.• BRUKE RYDDESAGSBLAD SLÅINGSLÅINGDet er mulig å bruke ryddesagsbladet til å slå tynt krattog undervekst. Det er ikke anbefalt til kraftig vekst.BINDINGTopptung vekst som ungtrær og tett kratt kan binde ogstoppe knivbladet. Unngå å binde knivbladet ved åforutse i hvilken retning veksten vil helle, og skjær framotsatt side. Dersom bladet bindes ved skjæring, må duumiddelbart stoppe motoren Løft maskinen for å unngåat knivbladet får sprekker eller brekker, og trekk ungtreetvekk fra arbeidet for å frigjøre knivbladet.UNNGÅ TILBAKESLAGEt knivblad i bevegelse kan gi tilbakeslag dersom detkommer i kontakt med kraftige trær, kratt eller hardegjenstander. Kraften som oppstår kan slå bladet bortmed stor kraft i en bue. Tilbakeslag kan gjøre at du misterkontrollen, og føre til skade på operatør eller tilskuere.IKKE BRUK KNIVBLAD I NÆRHETEN AV FLETT-VERKSGJERDER, METALLPÅLER, BEDKANTERELLER GRUNNMURER.Talon bladvern er utviklet til å redusere faren fortilbakeslag ved å sørge for at maskinen stopper og åavstive de mot gjenstanden som skjæres. Plasserungtreet mot sperren (A), slik at knivbladets rotasjon tilenhver tid trekker arbeidsstykket inn i sperren (A).AAVEDLIKEHOLD• BYTTE SKJÆRETRÅD1. Skru mutteren (B) MED KLOKKEN, og ta den av(Fig. 15A).2. Fjern spolen (C) og fjæren (D) fra dreieskiven (E).3. Fjern evt. gjenværende skjæretråd.4. Legg en 9,8 m skjæretråd på 2,4 eller 2,7 mmdobbelt. Legg løkken i midten i ett a sporene (G) ispolens skillevegg (Fig. 15B).5. Vikle opp som vist på illustrasjonen (Fig. 15C) medjevn spenning, og hver halvdel adskilt av spolensskillevegg. Vikle opp til 15 cm gjenstår på hver ende.6. Fest hver ende av tråden i et spor (H) på motsattside av spolen (Fig. 15D).7. Sett i fjæren (D) over dreieskiven (E). Før hver trådendegjennom et snørehull (J) i spolehuset (F)(Fig. 15E).8. Senk spolen ned i spolehuset (E) mens du fører tråden gjennom snørehullene (J). Kontroller at fjærenfester seg i spolen (Fig. 15E).9. Når spolen er på plass trykker du på spolen slik atfjæren synker ned. Dra hardt i hver ende av tråden(K) for å løsne den fra sporene (Fig.15F).10. Fortsett å trykke på spolen til skruen kan træs MOTKLOKKEN på dreieskiven. Stram skruen godt forhånd (Fig. 15H)11. Skjær av overflødig tråd slik at den blir ca. 13 cm.Dette vil gjøre belastningen på motoren minst muligved opp start og oppvarming. (Fig. 15H)A. SKRUEB. SKJÆRETRÅDC. SPOLED. FJÆRE. DREIESKIVEF. HUSG. SKILLESPORH. SPORJ. SNØREHULLABFig. 15BCBFig. 15AGJD E FFig. 15CBHFig. 15D• LUFTFILTERRengjøre luftfilteret:1. Skrue av knotten (A) som fester luftfilterdekselet,trekkut chokebryteren (B), fjern dekselet (C) og løft filteret(D) ut av filterhuset. (Fig. 16)2. Vask filteret i såpe og vann. IKKE BENYTT BENSIN!3. Lufttørk filteret.4. Sett filteret tilbake på plass.MERK: Bytt filter dersom det er frynset, revet, skadeteller dersom det ikke kan rengjøres.A• BENSINDEKSEL/BENSINFILTERFig. 15EB5” (13mm)Fig. 15F Fig. 15G Fig. 15HFORSIKTIG: Bruk ALDRI gresstrimmerenuten luftfilteret. Luftfilteret må holdes rent.Hvis luftfilteret er/blir skadet, må deterstattes med et nytt.BFig. 16FORSIKTIG: Hell alt drivstoff i enheten overi en godkjent beholder før du tar fatt pådenne oppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktigfor å utligne eventuelt trykk i drivstofftanken.1. Ta bensinlokket (A) av fra bensintanken (B) for åkomme til bensinfilteret (D). Bruk en myk ståltråd(C) og lag en krok på enden, for å trekke ut bensinfilteretfra bensintanken. (Fig. 17A & 17B)2. Dra av mens du vrir (Fig. 18C).3. Bytt bensinfilter (D).MERK: Bytt filter dersom det er frynset, revet, skadeteller dersom det ikke kan rengjøres.JEFDJC11Fig. 1412


NONOAC• OPPBEVARE ENHETENADVARSEL: Manglende overholdelse avdisse trinnene kan føre til at det dannesbelegg i forgasseren og dermed forårsakestartvansker eller permanent skade.DÉPANNAGE DU MOTEURPROBLEM SANNSYNLIG GRUNN LØSNINGFeil startprosedyre.Følg instruksjonene i brukerhåndboken.Fig. 17ADFig. 17C• JUSTERE FORGASSERENForgasseren er forhåndsinnstilt til best mulig ytelse frafabrikken. Dersom justeringer er nødvendig, kan du taden med til nærmeste godkjente servicesenter.• TENNPLUGG1. Elektrodeavstand = 635 mm (Fig. 18).2. Dreiemoment: 12-15 Nm. Koble til tennplugghetten.BFFig. 17BE1. Utfør alt generelt vedlikehold som anbefalt henholdtil brukerhåndbokens avsnitt om vedlikehold.2. Rengjør motorens utside, skaft, beskyttelsesvern ogtrådhode.3. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken.4. Start motoren når drivstofftanken er tømt.5. Kjør maskinen på tomgang til den stopper. Dette vilblåse ut drivstoff fra forgasseren.6. La motoren avkjøle seg (ca. 5 minutter).7. Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel.8. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret.rekk forsiktig i startsnoren noen ganger for å dekkede indre komponentene. Sett tennpluggen tilbake påplass.9. Oppbevar maskinen tørt og kjølig, i god avstand fralett antennelige kilder som oljebrennere, varmtvannsbeholdere, etc.• HENTE FREM FRA OPPBEVARING1. Ta ut tennpluggen.2. Trekk kraftig i startsnoren for å få bort overflødig oljefra forbrenningskammeret.3. Rengjør tennpluggen og lag riktig elektrodeavstandeller sett i ny tennplugg med riktig avstand.4. Gjør maskinen klar til drift.5. Fyll drivstofftanken med korrekt drivstoff-/oljeblanding.Se avsnittet om drivstoff og olje.Maskinen starter ikke, eller starter,men går ikke.Maskinen starter, men motorenhar lite kraft.Motoren nøler.Ingen kraft ved belastning.Går ujevnt.Avgir unormalt mye røyk.Feil innstilling for justering avforgasserblanding.Skitten tennplugg.Tett bensinfilterFeil chokebryterstilling.Skittent luftfilter.Feil innstilling for justering avforgasserblanding.Feil innstilling for justering avforgasserblanding.Feil elektrodeavstand.Feil innstilling for justering avforgasserblanding.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytttennplugg.Bytt bensinfilter.Flytt til KJØR.Fjern og rengjør filteret, og sett det i på nytt.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytttennplugg.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Feil drivstoffblanding. Bruk korrekt blandet drivstoff (40:1).Fig. 18 Fig. 19• BRYNE KNIVEN I BESKYTTELSESVERNET1. Ta kniven (A) ut av beskyttelsesvernet (B) (Fig. 19).2. Plasser kniven i en høvelbenktvinge. Bryn knivenmed en flat fil på en slik måte at skjærevinkelenbevares. Fil hele tiden i samme retning.1314


Samsvareserklæringaccording to the regulations 98/37/EC,2000/14/EC +2005/88/EC, 2004/26/ECFor the following equipment / product : Bensindrevet gresstrimmer/ryddesagType Designation: AT3373DI/AT3373EI/AT3373FIAT3373VI/AT3373WI/AT3373XITrademark: TalonManufacturer’s Name: Jenn Feng Industrial Co., Ltd.Manufacturer’s Address: No. 19, lane 118, Sec. 2, Min Tsu Rd.Ping Chang City, Taoyuan 324, TaiwanWe herewith confirm to comply with the requirements set out in the CouncilDirective 98/37/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC, 2004/26/EC. For the evaluationof the compliance with these Directives, the following standards wereapplied:EN ISO 11806 : 1997, EN ISO 11806 : 1997/AC, EN ISO 14982:1998Sound pressure level : 101.7 dB(A)Sound power level : 110.3 dB(A)Guarantee sound power level : 111 dB(A)Person responsible for making this declarationName, surname : David JongPosition/Title : C.E.O.Shanghai, P. R. C. 2008/02/2815