last ned her - ABBL

abbl.no

last ned her - ABBL

N Y T TN R • 42 0 0 6Slik byggervi ungdomsboligerSIDE 6 - 7Arkitekt med visjonerSIDE 10 og 12Strømsløser nr. 1SIDE 3310 gode råd


2 ABBL NYTT | NR 4 | 2006MEDLEMSBLAD FORASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAGNR 4 - 2006Ansvarlig utgiver:Asker og Bærum Boligbyggelag ALPostboks 385, 1301 SandvikaTelefon: 67 57 40 00Ansvarlig redaksjonskomité:Søren Pedersen og Irene NøbbenAbonnement:kr 12,– pr. år.Bladet er gratis for medlemmer.Grafisk produksjon:Mediehuset GAN, OsloInnhold:2 Strategiplan3 Leder4 Nytt om navn5 Ny ledelse - teknisk6 Arkitekt med visjoner8 Hva bestemmer prisen på strøm?9 Nye regler vedr. budgivning19 Varmtvannsberederen19 Ti kjappe20 10 gode råd til entreen22 Mattips24 Nye gasspeiser26 Å yte boliglån28 Prisutvikling på bruktboliger29 BoligfestenTreff lokalmarkedet i Askerog Bærum på hjemmebane!”ABBL nytt” – medlemsblad for Asker ogBærum boligbyggelag utgis fire gangerper år og har et opplag på ca. 25.000 eksemplarer.Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonseringi kommende utgaver i 2006!ANNONSESALG:Rune Wold, tlf. 22 17 25 50eller mob. 93 03 59 10e-post: rune@addmedia.noADD Media AS - P.b. 9178 Grønland - 0134 Oslowww.addmedia.noSTRATEGIPLANvedtatt i styremøte11.12.2006FORMÅLABBL’S FORMÅL ER Å SKAFFE MEDLEMMENEBOLIG SAMT Å FORVALTE BOLIGER.FORRETNINGSIDÈABBL ER ET ANDELSLAG, EID AVMEDLEMMENE. ABBL UTVIKLER, OPPFØRER,FORMIDLER OG FORVALTER BOLIGER I ASKER,BÆRUM, RØYKEN OG OSLO VEST.SAMLET FREMSTÅR ABBL SOM TOTAL-LEVERANDØR AV TJENESTER OVERFOR BOLIG-KJØPERE, -SELGERE OG –UTBYGGERE.FOKUSOMRÅDER• ABBL SKAL VÆRE BOLIGSØKERNESINTERESSEORGANISASJON I ASKER OGBÆRUMABBL skal være boligsøkernes talerør.ABBL skal være medlemmenes serviceorgan iboligspørsmål.• ABBL SKAL UTFØRE SINE TJENESTERINNENFOR DE HØYESTE ETISKE NORMER,FORDI ABBL OPPTRER PÅ VEGNE AVMEDLEMMENEVi må være bevisste på HVEM vi er til for.Medlemmenes interesser kommer alltid først.ABBL er innforstått med at det fi nneskonfl iktområder og motsetninger mellom detå være en medlemsorganisasjon og å deltai kommersiell virksomhet. Vi er i den sammenhengoppmerksom på plikten til å ivaretamedlemmenes interesser.ABBL skal stille krav til sine samarbeidspartnereom etisk forretningsdrift.• ABBL SKAL BIDRA TIL AT ASKER OGBÆRUM HAR ET VARIERT BOLIGMARKED,TILPASSET MEDLEMMENES BEHOV,ØNSKER OG ØKONOMIABBL skal skaffe bolig for ulike ønsker ogbehov, også for de behov det kommersiellemarkedet ikke dekker, både når det gjeldereierboliger og utleieboliger.Vektleggingen av disse behovene vil springe utav ABBLs medlemsundersøkelser, avtaler medkommunene eller andre organisasjoner.• ABBL SKAL HA HØY KOMPETANSE INNEN-FOR SINE FORRETNINGSOMRÅDERABBL skal skaffe den kompetansen medlemmeneog kundene etterspør.ABBL skal være bevisst på å ta ny, relevantteknologi i bruk.ABBL skal overføre kunnskap internt i bedriften,slik at kunnskapen blir lett tilgjengelig.FORRETNINGSOMRÅDERABBL SKAL VÆRE EN ENGASJERT OGKOMPETENT AKTØR INNENFOR SINEFORRETNINGSOMRÅDER.Medlemstjenester• ABBL SKAL ARBEIDE AKTIVT FOR Å ØKEANTALL MEDLEMMERDette vil styrke ABBLs posisjon i forhold tilkommunene og andre samarbeidspartnere.• ABBL SKAL GJØRE SEG KJENT MEDMEDLEMMENES BOLIGBEHOV GJENNOMBLANT ANNET MEDLEMSUNDERSØKELSERabbl.no skal informere medlemmene omhendelser som berører boligspørsmål.• ABBL SKAL FORMIDLE INFORMASJONMELLOM MEDLEMMENE OG KOMMUNENE IBOLIG- OG UTBYGGINGSSAKERABBL skal gjøre medlemmenes boligbehov ogboligønsker kjent for kommunene ved blant annetå være aktiv i den kommunale planlegging.Skaffe bolig• ABBL SKAL SKAFFE MEDLEMMENE BOLIG,ENTEN VED UTBYGGING I EGEN REGI, ELLERI SAMARBEID MED ANDREStor eierandel er ikke nødvendig for ABBL sålenge man sikrer innfl ytelse og tildeling avboliger. Andeler i ferdig regulerte prosjekterkan evt. brukes som bytte mot andeler i andreprosjekter for å skape høyere aktivitet.• ABBL SKAL ERVERVE RETTIGHETER TILBOLIGER GJENNOM FORKJØPSRETT ELLERGJENNOM OPPDRAG FRA ANDRE(EIENDOMSMEGLING)


ABBL NYTT | NR 4 | 20063Dette skaffer medlemmene større tilgang påboliger og gjør medlemskapet mer attraktivt.ABBL SKAL GJØRE SEG KJENT MEDALLE VESENTLIGE UTBYGGINGSPLANER INNENFOR SITT GEOGRAFISKE VIRKE-OMRÅDE• ABBL SKAL SKAFFE SEG INNPASS HOSGRUNNEIERE OG ANDRE EIENDOMS-UTVIKLERE FOR Å KUNNE TILBY SINETJENESTERABBL skal kunne utvikle et godt samarbeidmed nåværende samarbeidspartnere samtvære aktivt oppsøkende mot grunneiere ogeiendomsutviklere i Asker og Bærum.Oppnår eksterne meglereHØY NOK PRISfor andelsleilighter tilknyttet ABBL?• ABBL SKAL DRIVE ORDINÆREIENDOMSMEGLINGDette skaper stabilitet og opprettholder kompetanseinnen eiendomsmeglingen for å håndteresalg av prosjekter. Synlighet i markedet erviktig for kunder og fremtidige samarbeidspartnere.• ABBL SKAL DRIVE UTLEIE AV BOLIGER PÅVEGNE AV UTLEIESTIFTELSERVirksomheten skaper nærhet til det politiskemiljø.• ABBL SKAL VURDERE Å OPPRETTE ENORGANISASJON FOR KJØPSMEGLINGAdm. dir. Søren PedersenForvaltning• ABBL SKAL TILBY ET KOMPLETT FORVALT-NINGSPROGRAM FOR BOLIGSAMEIER,BORETTSLAG, OG ANDRE BOLIGSAMMEN-SLUTNINGERABBL tilbyr markedets mest komplette forvaltningspakke,som utover vanlig forretningsførselinkluderer økonomiske -. juridiske- og teknisketjenester samt revisjon og inkasso.I november ble 14 andelsleiligheter, hvor selger hadde gitt salgsoppdrag tileksterne eiendomsmeglere, utlyst på forkjøpsrett til ABBLs med lemmer.8 av de 14 leilighetene ble tatt på forkjøpsrett. Man kan saktens spørre seg hvorfor såmange som 14 selgere valgte å benytte en ekstern megler, når hovedtyngden av kjøpernekommer fra ABBLs medlemsmasse.Noen selgere tror tydeligvis at de kan oppnå en høyere pris dersom de selger boligengjennom andre meglere enn ABBL. Praksis viser det motsatte. Når hele 8 av 14 utlysteboliger i november blir tatt på forkjøpsrett, betyr det at meglerne som fi kk salgsoppdrag fordisse 8 boligene, ikke klarte å oppnå høy nok pris.Tenk deg at det begynnerå brenne hjemme hos degMed boligalarm tilknyttetAsker og Bærum brannvesener du sikret øyeblikkelig utrykning.Raskere går det ikke.Sentralbord: 66 76 42 00 • abbv@asker.kommune.no • www.abbv.no


4 ABBL NYTT | NR 4 | 2006NYTT OM NAVNJuridisk konsulentTrude Thorødtiltrådte stillingen som juridiskkonsulent fra 18.09.2006.Trude er 27 år og er utdannetjurist ved Universitetet i Oslo fra2004, med blant annet arbeidsrettsom valgfag. Før hun kom tilABBL, var hun ansatt i Direktoratetfor arbeidstilsynet.InkassomedarbeiderBirgithe Helland Nilsener ansatt som vikar fra23.08.2006.Birgithe er 41 år og har jobbetsom vikar innenfor regnskap forbyråene Manpower og Westaff.Hun har også vært styreleder ogstyremedlem i borettslag tilknyttetABBL.Ingeniør/byggelederSeksjon teknisk forvaltningBerit Knudsener ansatt som ingeniør/byggeleder fra 01.01.2007.Berit er 39 år og utdannetingeniør fra Teknisk Fagskole,Oslo og pedagogikk fraHøyskolen i Akershus.Hun har tidligere vært ansatt somadjunkt ved Nesbru Videregåendeskole.KontormedarbeiderHenning Strømsholmer ansatt fra 11.12.2006.Henning er 23 år og har eksamenfra videregående skole, økonomiskeog administrative fag.Før han kom til ABBL, arbeidethan som kundebehandler vedMaxbo, Lier.Ingeniør/byggelederSeksjon teknisk forvaltningTor Audun Andreassener ansatt som ingeniør/byggeleder fra 02.10.2006.Tor Audun er 54 år og utdannetingeniør og tømrermester fraTeknisk Fagskole, Oslo.Han har mange års erfaring somselvstendig næringsdrivendetømrermester og som tømrerblant annet hos Byggholt AS, hvorhan har deltatt i utbyggingen avfl ere lokale boligprosjekter.Ingeniør/byggelederSeksjon teknisk nybygg ogrehabb.Daniel Korener ansatt som ingeniør/byggeleder.Han tiltrer 05.02.2007.Daniel er 49 år og utdannetingeniør og tømrermester fraDrammen Tekniske Fagskkole.Han har tidligere vært ansatt somingeniør i ABBL fra juni 1997 tiloktober 199. Etter et mellomspilli BBL Byggtek i Drammen ogSteam Clean Byggforvaltning,


ABBL NYTT | NR 4 | 20065NY LEDELSE– TEKNISKTeknisk sjef, Odd Helge Moen, slutter vedårskiftet, etter over 20 år i boligbyggelaget.Han flytter med familien til Kristiansand ogskal der overta som leder for ”servicetorget”i Kristiansand Kommune.Odd Helge Moen har i ABBL hatt ansvaret for alletekniske tjenester, både de som gjelder utviklingog oppføring av nybygg, større rehabiliteringsprosjekterog, ikke minst, alt som inngår i denvanlige tekniske forvaltning.Når Odd Helge slutter, har vi valgt å dele ansvaret,for på den måten å spisse kompetansen innenforde enkelte virkeområdene. Seksjon teknisk forvaltning,som i dag ledes av ing. Arild Husebø,overføres til forvaltningsavdelingen. Det etableresen egen ledergruppe for forvaltningsavdelingen,bestående av forvaltningssjef Geir Ellefsen, lederseksjon teknisk forvaltning Arild Husebø, lederfor juridisk seksjon, Øyvind Precht-Jensen oginkassoleder Eli Alexandersen samt forvaltningssjefensstedfortreder, Arne Didriksen.Resten av teknisk avdeling, som består av seksjonnybygg og rehabilitering, skilles ut som enegen prosjektavdeling, med siv.ark Mette HeidiKirksæther som prosjektsjef (se eget portrettintervju).Prosjektsjefen vil, i tillegg til å være lederfor den nyopprettede avdelingen for nybygg ogrehab., være leder for ABBLs prosjektgruppe fornybygg. Denne prosjektgruppen består for øvrigav representanter fra ABBLs ledergruppe innenforTore Andersenøkonomi og eiendomsmegling samt seksjonslederTore Andersen.Som sin nærmeste medarbeider, får KirksætherTore Andersen, som har lang erfaring fra så veldrift som nybygg i ABBL. I tillegg vil avdelingen blisupplert med to ingeniører.Arild HusebøDe viktigste prosjektene den nye prosjektavdelingenstår foran er avslutningen av ungdomsboligenepå Gullhella i Asker, ungdomsboligenepå Heimdal i Bærum, felt B3 på Gullhella og ikkeminst regulering og prosjektering av Bondivann,det største og viktigste av alle boligområdene iAsker i årene fremover. I tilegg vil avdelingen fåansvaret for gjennomføringen av en rekke størrerehabiliteringsprosjekter innenfor ABBLs forvaltning.Dette er et prioritert område, som dessverreikke har fått stor nok oppmerksomhet de par sisteårene.Vi utfører alle typer rørleggertjenester- service, varmeanlegg, bad/våtrom m.m.Ring oss i dag forGRATIS befaringS24E R VICTIMERE• fra idé til virklighetvi holder det vi lover• ditt hjem vår utfordring• badegleden starter hos oss66 98 19 90 - 916 55 666 - post@abr.no


6 ABBL NYTT | NR 4 | 2006NY PROSJEKTSJEF;METTE HEIDI KIRKSÆTHER– ARKITEKT MED VISJONERTekst og foto: Hilde BringsliNoen folk tenker mest på sin egen navleog snakker helst om seg selv. Mette HeidiKirksæther er ikke en slik dame. Hun trivesbest med dialog og snakker helst omdet som gir livet mening. Møt ABBLs nyeprosjektsjef for Nybygg og Rehabilitering– damen som elsker å tegne og som fårenergi av en svingom på stuegulvet!Helt siden hun trådte sine barnesko på Hovedøya,har Mette Heidi Kirksæther (49) hatt et intenstforhold til tegning. – Jeg tegnet overalt og fi kkstadig kjeft, sier Mette Heidi og smyger en slankhånd rundt kaffekoppen på café Misto i Asker.I samme øyeblikk som ordet har falt, smiler hunlurt. Mette Heidi husker med ett en helt spesiellhistorie fra barndommen på Hovedøya.– En sommerdag fant jeg et spann grønnmaling.Med trepinner lett tilgjengelig gikk jeg løs på denhvite klesvasken som hang til tørk i sola. Jegtegnet i vei og syntes det ble riktig så fi nt, helt tilmamma kom og så hva jeg gjorde, forteller MetteHeidi, fortsatt med smil om munnen. Trolig smiltehun ikke da hun ble tatt på fersken. Og haddedet vært en «snikkerbod» i nærheten, hadde detnok blitt en tur dit, men det ble med en verbalirettesettelse. Kanskje fordi moren selv haddeforkjærlighet for tekstil og tegning?Gode omveierSelv om Mette Heidi elsket å tegne og gjordedet nær sagt overalt, skulle det ta lang tid førhun bestemte seg for å bli arkitekt. Noe av detførste hun drømte om, var å bli en syngende ogdansende matros á la, Gene Kelley og Fred Astair.Julie Andrews i Mary Poppins var også et forbilde.Det ble med drømmene, og som for mange av ossblir veien til mens man går.– Jeg er glad for at jeg har gått noen «omveier»,sier Mette Heidi. Studiemessig dreier omveieneseg om grunnfag i sosialantropologi, forprøveri språkvitenskap og fonetikk, samt to halvårigegrunnkurs i henholdsvis tekstil og tegning, førhun gikk løs på studiene på Arkitekthøgskoleni Oslo. Innimellom kom det to guttebarn til verden.– Veldig kjekke gutter, sier Mette Heidi og er nærved å sette smilet på vidt gap. Mette Heidi smilermye. Når tankene igjen samler seg om utdanningog karriere, bekrefter hun at årene på Arkitekthøgskolenvar spennende og morsomme år. – Jegvar endelig kommet på plass i forhold til mineinteresser. Det er utrolig artig å omdanne noe tilen fysisk form, sier Mette Heidi og setter sitt lyseblåblikk i meg, som om hun venter bekreftelse.Sosialt engasjertMette Heidi ble tidlig interessert i verden utenforegen stuedør. Hun var derfor ikke vanskelig å beda det dukket opp en spennende arkitektfagligjobb i Altea, Spania i 2000.– I Altea jobbet jeg som design-koordinator foret sykehjemsprosjekt for eldre og syke, i regi avBærum kommune. Min jobb foregikk i prosjekteringsfasen,før igangsetting, hvor jeg samarbeidetmed arkitekten om koordinering av alttegningsmaterialet fra de ulike ingeniørene, sierMette Heidi.Siden den gang har hun blant annet rukket entur innom et privat arkitektkontor i Oslo, før hunbegynte som byggesaksbehandler/overarkitekti bygnings- og reguleringsavdelingen i Askerkommune, april 2002. Siden 2004 har hunarbeidet med arealplaner ved samme avdeling.Snart blir det en slutt på det – til fl eres fortvilelse.– Det blir forferdelig trist å miste Mette Heidi.Hun er en utrolig positiv person. Stille og rolig,men likevel med en aura rundt seg. Faglig settbidrar hun ofte med litt anderledes og spennendesynspunkter, sier kollega Camilla Mohr. Hun erikke alene om å være lei seg. Plan- og bygningssjef,Per Christian Hauge, roper ikke akkurat hurrafor at Mette Heidi går over i ny jobb.– Det blir trist å miste Mette Heidi. Hun er etsosialt og trivselskapende menneske, men når hunførst skal slutte er det hyggelig at hun går til enjobb som representerer videreutvikling. Det var enfl ott mulighet som åpnet seg. Jeg ønsker hennelykke til, sier Hauge.God boligpolitikk– Jeg trives veldig godt med både jobben ogkollegaene mine, og hadde ikke planer om å skiftejobb nå, men så dukket det altså opp et tilbud jegikke greide å avslå. Jeg har gode følelser for dennye jobben, men det kan bli litt som om hoppeetter Wirkola, sier Mette Heidi og lar blikket hvileettertenksomt. Moen som hun overtar jobben etterhar vært i ABBL i nesten 24 år.– Men mest av alt fokuserer jeg på at det blir nyeoppgaver og nye utfordringer, fortsetter MetteHeidi, etter å ha tenkt litt. Det skal bli spennendemed ny jobb, og inntrykket etter å ha vært påjobbintervjuet er godt. Dessuten er ABBL et fi ntsted i forhold til det jeg bryr meg om, sier MetteHeidi og forklarer: – Ikke alle har like gode forutsetningerfor å konkurrere i dagens boligmarked,derfor er det viktig at noen fremdeles er interesserti å bygge rimelige og bra boliger.VisjonerOg med det avslører hun at hun har en visjon forarbeidet hun snart skal ta fatt på.– Jeg er jo opptatt av at alle, uavhengig avlivs situasjon skal ha et godt sted å bo. Godebo kvaliteter kan være litt forskjellig avhengig avhvor man er i livet, men stort sett dreier det segmye om det samme: lyst og luftig, praktisk ogenkelt, grønt og med trivelige, uformelle møte- ogoppholdsplasser, sier Mette Heidi og fortsetter:– Så er jeg opptatt av å få inn ulike miljøtiltaki oppstarten av prosjekteringene. Det handlerom alt fra håndtering av overfl atevann, som kanutføres for mer gjenbruk, og ikke minst litt merkunstnerisk i landskapsmessig sammenheng.


ABBL NYTT | NR 4 | 20067Bedre energibruk er et annet viktig stikkord, slårMette Heidi fast.Oppkvikkende dansPå CV’en, har Mette Heidi listet opp noen av sineinteresser. Her fi nner vi blant annet reiser og dans.– Jeg har reist mye opp gjennom årene, kanskjemest for å se på hus, sier Mette Heidi. Ett avlandene hun har en spesiell forkjærlighet til erSpania hvor hun har vært fl ere ganger. Dettehar inspirert henne til å ta kurs i fl amencodanshjemme i Norge. Det blir ikke så mye fl amenco nåom dagen, men den danseglade arkitekten tar seggjerne en svingom på stuegulvet.– Jeg får energi og blir i godt humør av å danse.Så er jeg glad i naturen. Jeg skulle gjerne hajobbet litt mer utendørs, sier Mette Heidi somi samme åndedrag avslører at hun liker å ha«blanke dager» i helgene. – Det å ikke alltid ha enplan for dagen, det setter jeg pris på, sier MetteHeidi og bretter sammen servietten. Lunsjen erover og det er på tide å komme seg tilbake påkontoret hun snart skal forlate.


8 ABBL NYTT | NR 4 | 2006HVA BESTEMMERPRISEN PÅ STRØMI NORGE?I den senere tid har strømprisene variert kraftig framåned til måned.I september nådde spot-prisen en topp opp mot 70øre pr. kWh. Senere har prisen falt. De første dagenei desember var spotprisen ca. 30 øre pr. kWh.Tidligere var kraftprisene i Norge styrt av politiskevedtak, men, som en følge av energiloven av1990, ble kraftmarkedet deregulert, og prisenehar siden fulgt markedet gjennom tilbud ogetterspørsel.I Norden har vi nå et felles kraftmarked gjennomkraftbørsen Norpol, hvor spotpris på kraft noteresfra time til time.De viktigste kraftkildene i Norden er vannkraft,kullkraft, kjernekraft og noe vindkraft.Norge har den relativt sett høyeste produksjonen,men også forbruket. Dette skyldes i stor grad vårkraftkrevende industri.I Norge forbruker vi i hovedsak egen kraft. Eksportog import utgjør kun ca. 15 % av produksjonen.Det tilsvarer omtrent den produksjonen som tapesi nettet på vei fra produsent til bruker. Påstandenom at norske energiprodusenter eksporterer såmye kraft at kraftprisene blir høye i Norge, er medandre ord sterkt overdrevet.Produksjonsprisen for de enkelte kraftkildene varierersterkt. Vannkraft er desidert rimeligst, med enproduksjonspris/ca. pris på 10 øre pr. kWh. Dernestkommer kjernekraft, som kan produseres tilca. 20 øre pr. kWh, deretter kullkraft til ca. 30 ørepr. kWh og til slutt andre kraftkilder som vindkraftog gasskraft, hvor produksjonsprisen ligger over50 øre pr. kWh.Først når strømprisen kommer opp mot 60 øre pr.kWh, vil det være økonomisk lønnsomt å benyttegass og vind som kraftkilder.Den klart rimeligste og reneste kraftkilden ervannkraft. Kun ved å øke vannkraftproduksjonenved ny utbygging, vil kraftprisene kunne holdesnede. I Finland planlegges riktignok utbygging avnye kjernekraftverk. Disse vil også kunne bidramed rimelig kraft, men kjernekraft er neppeaktuelt i Norge.Etter «Alta-aksjonen» i 1979, har det ikke værtpolitisk korrekt å bygge ut vannkraft i Norge. Derforhar kraftproduksjonen stagnert og balansen mellomproduksjon og forbruk har blitt hårfi n. Dermedhar kraftprisen blitt helt avhengig av hvor mye vanndet til enhver tid er i magasinene. Etter lange tørkeperioderstiger strømprisen og i verste fall oppstårdet mangel på kraft, slik at vi må importere dyrerekraft fra utlandet, f.eks. kullkraft. Kapasiteten iledningsnettet mot utlandet er imidlertid såpassbegrenset, at ledningsnettet i seg selv begrenserså vel eksport som import av kraft.Etter en lengre tørkeperiode, kan det derfor i etekstremår, kunne oppstå en alvorlig kraftkrise iNorge, dersom myndighetene ikke legger til rettefor økt vannkraftutbygging.Det som imidlertid er helt sikkert, er at kraftprisenså vel i Norge som Norden, vil svinge sterkt i årenefremover. ABBL har derfor inngått en rammeavtalemed Hafslund, om leveranse av strømtil felles anlegg i boligselskapene til løpendespotpris, med et avtalt påslag på 0,34 øre pr.kWh.For tiden anbefaler vi ingen å gå inn på fastprisavtaler,idet leverandrørenes sikringsmarginer blirsvært høye på grunn av de labile prisene. I detlange løp har det også vist seg og være gunstigstå ligge på spotpris, selv om enkelte kan ha hatt«fl aks» – og truffet et gunstig tidspunkt for bidrag.For nærmere informasjon om strømpriser, kanboligselskapene ta kontakt med vår økonomisjefEgil Kjær.


ABBL NYTT | NR 4 | 20069NYE REGLERVEDRØRENDE BUDGIVNINGFRA 1. JANUAR 2007Finansdepartementet fastsatte 10. november 2006 følgende endring i forskriften til lov om eiendomsmegling.§ 8-6 Meglers plikter ved budgivning skal lyde:«Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden,og avpasse tempoet i salgsarbeidet til et nivå hvor oppdrags giverog aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sinehandlingsvalg.Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at meglerkan håndtere det i samsvar med foregående ledd, skal han frarådebudgiver å stille slik frist, og gi uttrykk for at det kan føre til at oppdragsgiverikke vil akseptere budet. Dersom budgiver velger å opprettholdeden korte fristen, skal megler orientere oppdragsgiver om budetog om følger av at fristen er for kort. Megler skal så langt det ernødvendig og mulig orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrigeinteressenter om bud og forbehold, og legge til rette for at disse fårrimelig tid til å områ seg. Megler skal også bistå ved vurderingen avbud.I forbrukerforhold skal megler ikke formidle bud med kortereakseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning.»Motivet for bestemmelsen er departementetsønske om å senke tempoet i budrundene.Forskriftens siste ledd innebærer at megler ikkehar anledning til å formidle bud til selger, hvorbudets akseptfrist er kortere enn 24 timer, regnetfra siste annonserte visning. Er budets akseptfristlengre enn 24 timer, er det dog intet i veien for atselger kan akseptere budet før 24-timersbegrensningen er utløpt. Fordi selger da kanrisikere å gå glipp av potensielle budgivere, vilABBL Eiendomsmegling anbefale alle boligselgeretil å vente med aksept til 24 timers-fristen erutløpt.


10 ABBL NYTT | NR 4 | 2006PÅ TIDE Å BYTTE UTSTRØMSLØSER NR. 1,VARMTVANNSBEREDEREN!Tekst og foto: Johnny AlmvangNesten alle strømregningsofre har etter hvertvendt seg til å skru av lys de ikke bruker,lufte kort og brutalt, montere tettelister,bruke sparedusj, senke innetemperaturenom natten og gjennomføre andre, enkleenøktiltak. De mest fornuftige og fremsynteboligeiere har satset på etterisolering,vindusskifte, pelletsovner og varmepumper.Da har de gjort sitt og kan bare smile tappertnår kWhprisen i 2020 blir… 5kr kWh?Men med mindre den trofaste varmtvannsberederenbegynner å lekke, tenker defærreste på å skifte den ut. Til tross for atde fleste beredere som er mer enn et par,tre år gamle lekker penger som en sil døgnetrundt. Med store beløp tapt for berederenseier.Kan dette stemme? Vi spør viseadm. direktørhos Norges største berederprodusent, OSOHOTWATER, Christoffer Braathen om enforklaring.Omtrent som skuffende kald kakaofra termosen– En dårlig isolert bereder må tilføres mer kostbarenergi for å holde tempen på vannet oppe.Så enkelt er det!Christoffer Braathen (26), er 3dje generasjon eier av familiebedriftenOSO HOTWATER. Han tar seg bl.a. av produktutvikling og design.– For inntil kort tid siden var minerallull denbeste måten å isolere beredere på, omtrent somdet isolasjonsmaterialet vi kjenner fra isoleringav yttervegger og loftsgulv. Nå bruker vi skumi stedet. En spesiell ekspanderende, miljøvennligpolyuretan masse, som sprøytes inn mellominner- og ytterbeholder. Berederen blir da helt tettuten glipper og åpninger i isolasjonen som varmen


Driftsikkerhet og enkel betjening.Typisk Miele!Nytt vaskeri i borettslaget for kr. 55,- pr. dag!Miele PROFESSIONAL leverer vaskemaskiner, tørketromler, varmruller ogbetalings- og reservasjonssystemer med 2 års full garanti.For kr. 55,- * pr. dag installerer vi nye vaskerimaskiner og sørger for problemfri driftav vaskeriet i 5 år.Vi kjenner kvaliteten på våre produkter og tar derfor gjerne hånd om vaskeriet iytterligere 5 år for kr. 20,- pr. dag.Kontakt oss for en uforpliktende samtale på tlf: 67 17 34 40.* Vaskemaskin PW 6055 PLUS, tørketrommel PT 7136, MieleLogic betalingssystem, montering,tilkommer. Miele PROFESSIONAL kan også tilby andre individuelle løsninger.Kontakt oss!Miele AS, Løxaveien 13Postboks 183, 1309 RUDTelefon 67 17 34 40Telefaks 67 17 34 29E-post: professional@miele.noInternett: www.miele.no


12 ABBL NYTT | NR 4 | 2006fra vannet kan forsvinne gjennom. Dessuten erselve skummet bedre til å holde på varmen ennmineralull, med såkalt lavere u-verdi. Dette, plussat vi har tilleggsisolert rundt uttak for strømtilkoblingen,og rørene inn og ut av berederen, samtblandeventilen som er berederens varmeste del– gjør at varmetapet er redusert med nesten 40 %sammenlignet med beredere isolert med mineralull.Litt avhengig av de stadig stigende strømpriser,bruksmønster, og plassering av berederenvil det lønne seg å bytte en ellers frisk bereder forå unngå dette varmetapet.Hundrelapper går tapt hvert år i kjelleren– Dersom berederen er plassert i et rom derdu kan nyttiggjøre deg varmetapet, f.eks. i etbad eller et tørkerom el.l., så blir regnestykketnoe vanskeligere. Har du mulighet for å regulerened energibruken i andre oppvarmingskilder, foreksempel panelovner med termostater, så kanvarmetapet fra berederen nyttiggjøres. Men somoftest bare i fyringssesongen. Om sommerener varmetapet bortkastet uansett. Og dersomberederen står i et rom der du ikke kan nyttiggjøredeg varmetapet i det hele tatt, vel, så er alt bortkastet.Mange husholdninger som regner på dette,og er ærlige mht egne badevaner, fi nner at detikke vil ta mer enn 3-5 år å tjene inn i berederenmed mindre varmetap, og at de derfor kan se påden nye berederen som en lønnsom investering.Mange benytter jo ellers anledningen til å kjøpeen større bereder samtidig, slik at dusjkøen ommorgen og etter trening blir mindre hektisk.Ikke alle kan varme boligen med varmt vanni gulv eller radiator– Men de som er så heldige kan i disse tiderkanskje få et tilskudd fra Enova på inntilkr 10 000, dersom de varmer vannet via foreksempel en luft-til-vann varmepumpe. Boligeierenfår da ofte byttet berederen i sammeslengen.Det er utrolig morsomt å se ansiktet på gjesteri huset som oppdager at støpslet til berederenhenger tapet fast på utsiden av berederen, ikkei nærheten av en stikkontakt, mens vannet ispringen likevel er 70-80 grader! Med energihentet fra uteluften til ca. ¼ av kostnaden perkWh sammenlignet med prisen fra strømleverandøren.Og sånn vil det alltid være pga avnaturlovene som benyttes i varmepumper. Uansetthva strømprisen blir i fremtiden, så vil eiere avslike pumper alltid spare ca. ¾ av energikostnadenetil varmt vann og oppvarming. Det er joikke så rart at vi har stor pågang fra nysgjerrige oginteresserte huseiere? Som blir enda gladere nårvi minner dem om miljøgevinsten i tillegg! Haddealle i Norge satset på slike løsninger, behøvde viikke importere en eneste kWh fra forurensendekullkraftverk i utlandet!Pusse opp?MAXBO har alt du trenger!MAXBO Stormarked Vækerø. Tlf: 815 68 250. Åpningstider: 7–20 (9–18)MAXBO Asker. Tlf: 66 98 79 50. Åpningstider: 7–20 (9–17)MAXBO Bærums Verk. Tlf: 67 56 28 10. Åpningstider: 7–20 (9–17)MAXBO Holmen. Tlf: 66 85 55 00. Åpningstider: 9–20 (9–18)Byggevarer: 8–20 (9–18)www.maxbo.no,Finn ditt varehus – send MAXBO til 1960


14 ABBL NYTT | NR 4 | 2006ABBL Eiendomsmeglingønsker alle våre kunderGodt nytt år!I løpet av året vil ABBL eiendomsmegling omsette ca. 200 boliger.Vår styrke som meglerbedrift ligger i vår lange tradisjon innen alt som har med bolig å gjøre.Med full oversikt over mer enn 10.000 selveierboliger og 2.000 andelsboliger i Asker og Bærum,har vi markedets beste forutsetninger for å kunne vurdere hva din bolig er verdt.Nyttåsgave til alle somvurderer å selge bolig:Vår grundige kjennskap til DIN bolig, området DU bor i samt det faktumat vi stadig setter nye prisrekorder, er din sikkerhet ved valg av riktig megler.• Gratis takst• Gratis internettannonsering• Gratis fotograferingRing 67 57 40 50For inngåelse av oppdrag i januarKontakt oss for salg av bolig


16ABBL NYTT | NR 4 | 2006AKTUELLE TJENESTERRØRLEGGEREVi hjelper deg med• Rørlegger m/servicebiler • Comfortbutikk• Medlemmer oppnår 10 % rabatt på kjøp av utstyri butikken ved fremvisning av medlemskort.Gjelder ikke kampanje/tilbudsvarerCOMFORT BÆRUMSkuiv. 147, 1339 Vøyenenga. Tlf.: 67 17 13 90FARGEHANDLEREKirkeveien 222 (ved Føyka stadion)Tlf. 66 98 87 00NYBYGG - REHABILITERINGOG OPPUSSINGMa.-fr. 7 - 17 Lør. 10 - 14I vår butikk finner du Norgesstørste utvalg i miljøgodkjentemalingsprodukter!A & M MARTINSEN ASGml. Ringeriksvei 5, 1369 StabekkTlf.: 67 53 78 52Fax.: 67 53 84 52Foretaksnr.: 914 188490 MVANORGES STØRSTE FARVE- OG INTERIØRKJEDE!BYGNINGSSKADER TAK OG FASADETopp kvalitet og faglig hjelp.Vår erfaring og fagkunnskap - din garanti!Totalleverandør innen tak- og fasadearbeid.Faks. 32 20 86 21Eikhaugen IndustriområdeEikveien 3 -www.buskerudblikk.noRING TLF. 32 20 86 20EL-INSTALLASJON & SERVICEYIT Building SystemsAlt innen elektriske installasjoner og service.Lys og varme - Porttelefon - Brannalarm - El.sjekkVi er gode på:• Ombygginger/Rehabilitering/Tilbygg• Rehabilitering av bad• Nybygg• Utvendige vann og avløpsledninger• Vannbåren gulvvarme og varmepumperYIT Building SystemsIndustriveien 33, 1337 SandvikaTlf: 67 55 35 00 e-mail: sandvika@yit.nowww.yit.noTelefon 67 53 21 61 • Mobil 90 60 24 85 • Telefaks 67 14 65 77E-post: info@meisingset.as • Web: www.meisingset.asVANN OG AVLØP Tette Rør?Døgnvakt 67 56 48 48Høytrykksspyling/døgnvaktRensing av jernledningerRehabilitering av vann og avløpsledningerRørfornying uten gravingUtbedring av dreneringTV-inspeksjonGravingAlt i elektriskinstallasjonog serviceHøvik Elektriske ASAlt innen varme og sanitær. Modernisering -Uforbindtlig pristilbud. Egen serviceavdelingmed verkstedbiler. Butikk og utstilling.Bærum Rørleggerbedrift ASTelefon 67 51 75 70 • Fax 67 12 19 88Vann og Avløpsteknikk ASSlependveien 33 - 1338 Sandvikawww.vat.noTelefon 67 53 69 11Fax 67 53 60 02


ABBL NYTT | NR 4 | 2006 17EL-INSTALLASJON & SERVICEVi utfører alt innen sterkstrømog svakstrøm.Som ABBL medlem har du rabatter påvåre produkter og installasjonsarbeid.Elfagsjekk av ditt elektriske anlegg?Varmestyring systemerLys og varme?Alarmer?Telefoni?Datanettverk?Porttelefon?Ring hytta varm!www.wiig.no 67 57 20 20Alle typer elektrikerarbeid for bolig.Utføres av fagfolk med servicebiler.Ring 67 80 58 00lefinst@lefdal.no - www.lefdal.noVi gir deg LIVSTIDSGARANTIBYGGEVARERBYGGEVARER FRA 7-19!TØMREREGår du med planer om åbygge driftsbygning, hus,hytte, garasje, terrasseeller pusse opp det gamle- spør oss!Telefon: 67 15 17 70For deg som vil ha det litt proft!Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Tlf. 67 15 17 70, Fax. 67 15 17 71,Åpn.tider: Man-fre kl 7-19, lør kl 9-15, e-mail: butikk@bkvoyenenga.noDATASUPPORT Alt innen mur,tømrer og flisearbeidTlf. 90822305 - 90877314Faks 66759817www.jacobsen-nielsen.noRENSERICONTAINERUTLEIECONTAINERUTLEIERing 67 15 18 30 når dutrenger en avfallscontainerFax. 67 13 70 05WWW.FRANZEFOSS.NOMALEREAKTUELLE TJENESTERÅPEN BUTIKK FOR DEGHverdag kl. 9-17 Lørdag kl. 10-14Mer enn ELEKTRIKERTJENESTEREngene 45 - DrammenTlf. 32 21 21 21 • Faks 32 21 21 99www.pettersen.noOPPVARMINGParafin, fyringsolje,strøm ellerpellets?Ring 04200www.hydrotexaco.noFAST SAMARBEID MED:• RØRLEGGER • MURER• ELEKTRIKER • MALERTelefon 67 54 66 06Mobil 922 61 816Faks 67 56 68 37EnriqueSareisianINGENIØR, TØMRERMESTERTAKSERINGTAKSTSENTERET består avNTF-autoriserte takstfirmaer.Tlf.: 67 12 41 12 • Fax: 67 12 50 77www.takstsentert.no • post@takstsenteret.noVi har 30 års erfaring,og har utført arbeider forABBL i mer enn 15 år!Referanser:Teknisk avdeling:Odd Helge MoenOle BråthenArild HusebøTlf: 64 92 46 88Fax: 64 92 46 99Mob: 901 25 789E-post: mschoene@online.noGLASSSOLSKJERMINGHÅNDVERKMARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØRGunstige medlemstilbud. Alt inneninnvendig og utvendig solskjerming.Tlf. 815 00 570 www.kjellsmarkiser.no


18ABBL NYTT | NR 4 | 2006MASKINENTREPRENØRAsker og BærumGraveservice ASAlt innengravearbeidTlf 900 81 912Fax 67 1723 86MASKINSERVICEVi hjelper deg medklargjøringavvinterredskapen SKADEDYRBEKJEMPELSE DIVERSE TJENSTERMALER - stuaStor-Oslos største påmaling og tapetÅpent:kl.09.00-19.00 (18.00)VaktmestertjenesterGarasjefeiingGressklippingDyktige fagfolk Topp serviceLave priser Gratis parkeringSlependveien 56, 1341 Slependenmalerstua@jernia.no www.malerstua.no BYTT ALLE DØRERSAMTIDIGTrapperommet er rømningsveien og det er styretsansvar at det er forskriftsmessig sikret.Vi leverer og monterer:• Brann,-lyd.-og innbruddsklassifiserte dører.• Maler vegger og tak. Moderne belysning• Låssystem. Porttelefoni. Postkasser etc.Alle i borettslaget oppnår fordeler når heletrapperommet pusses opp. Gunstig pris. Kortbyggetid. Enhetlig utseende. En kontaktpersonTILSTANDSKONTROLLSKAL DU ETTERISOLEREBOLIGEN?Vi kan gjøre tetthetskontroll og termograferealle typer bygg. Vi dokumentererbyggets lekkasjefaktor. Resultatet får du ien rapport som kan brukes som underlagnår du ber om tilbud på etterisolering. Føroverlevering kan vi kontrollere om resultateter iht dine spesifikasjoner.www.skafor.no, Epost: info@skafor.noTlf: 917 45 031 / 906 93 861, Fax: 67 51 77 20www.skafor.no, Epost: info@skafor.noTlf: 917 45 031 / 906 93 861, Fax: 67 51 77 20


ABBL NYTT | NR 4 | 200619TI KJAPPE OMASKER OG BÆRUMTekst : Bringsli/Tollefsen.Foto: Wegner TollefsenABBL har utfordret lederne for plan- ogbyggesaker i Asker og Bærum til å delta ien liten kunnskapstest relatert til Asker ogBærum. Begge tok utfordringen på strakarm.Her er spørsmålene – ta testen selv!1. Når fi kk Øvrevollbanen konsesjon til å etableregaloppbane? I 1931 eller i 1965?2. Hva heter Bærums avfallsplass?3. Hva heter Askers avfallspark?4. Når stod Bærum Rådhus ferdig? I 1950eller 1960?5. Når kom IKEA til Nesbru i Asker? I 1975eller i 1980?6. Hva heter Medlemsbladet for Naturvernforbundeti Bærum? NøtteKråka ellerNøtteknekkeren?7. Hva står KOSTRA for og hva er det?8. Asker kommune har (på hjemmesidene)et slagord. Er det: Kommunen for deg ellerMulighetenes kommune?9. Når var det nye dobbeltsporet på jernbanestrekningenmellom Sandvika – Asker klar?10. E16 over Sollihøgda er under planlegging:Hva går forslaget ut på?1. I 19312. ISI3. Yggeset avfallspark4. Det stod ferdig i 19605. IKEA ble etablert på Nesbru i 19756. Nøttekråka7. KOmmune-STat-RApportering. Det eret nasjonalt informasjonssystem somgir styringsinformasjon om kommunalvirksomhet.8. Mulighetenes kommune9. Det var klart i 200510. Det skal lages ny fi refelts motorveifra Bjørum i Bærum kommuneover Sollihøgda og til Skaret i Holekommune.Ketil KrogstadHer er svarene til Ketil Krogstad,leder for plan og byggesaker i Bærum1. 1931.2. ISI.3. Yggeset.4. Det var vel i 1960.5. I 1975.6. Det var jo helt forskjellige ting, det enenavnet handler om dyr og det andre om nøtter.Jeg tipper Nøttekråka.7. Det er et rapporteringssystem mellom statog kommune, men hva initsialene står for vetjeg ikke helt.8. Mulighetenes kommune.9. 2005.10. Forslaget innebærer blant annet å leggeE 16 i tunnel forbi Tyrifjorden.Per Christian HaugeHer er svarene til Per Christian Hauge,leder for bygning og regulerings områdei Asker1. 1931.2. ISI.3. Yggeset.4. Det må ha vært i 1950.5. IKEA kom hit på 70 tallet så det er nok i 1975.6. Jeg tipper Nøttekråka.7. Det er et samlingssystem for kommunalesaker hvor man blant annet sammenlignerpriser.8. Mulighetenes kommune.9. Det var vel for to eller tre år siden.10. Delvis å legge veien i tunnel og følge i trase.OG HER ER SVARENE


20ABBL NYTT | NR 4 | 2006


ABBL NYTT | NR 4 | 20062110GODE RÅDTILENTREENTekst: Julie Hageler/ifi.no. Foto: Hilde BringsliEntreen er det første som møter deg når duåpner døren til hjemmet ditt etter en langarbeidsdag. Sørg for at det blir et hyggeligmøte!En liten og mørk gang som flyter overav våte sko, luer og votter og overfyltekleshengere er ikke alltid like hyggeligå komme hjem til. Her er 10 gode råd somkan hjelpe deg med å få orden på sakene.Trinn 1:En liten entré skal ikke være et oppbevaringsromfor hele familiens beholdning av sko, jakker, luer,skjerf etc. Gå kritisk igjennom hva som faktiskbrukes og pakk resten vekk på loftet eller gi det tilfrelsesarmeen.Trinn 2:Deretter må du sørge for at det er tilstrekkeligmed skap- og skuffplass til klærne som skal væreder. Velg grunne skap med skyvedører i smaleentreer.Trinn 3:Er det høyt til taket kan du ha høye garderobeskapmed to garderobestenger, der barnetøyet hengernederst og kortere jakker øverst. Sørg for at barnahar lave nok knagger til å henge opp klærne sineselv.Trinn 4:Skuffer eller kurver som er lett tilgjengelige derluer, votter og skjerf kan slenges oppi med engang man kommer inn, er svært effektive til åholde orden. Knagger til våte jakker og regntøykan også være en fordel, slik at det våte tøyet ikkehenger inntil jakkene i garderobeskapet.Trinn 5:Skostativ! Fottøy som ligger og fl yter gir et rotetinntrykk og er lette å snuble i. Sørg for at alle skofår plass.Trinn 6:Sittebenker eller kommoder med lokk gir praktiskekombinasjonsløsninger.Trinn 7:Hyller som står høyt og er vanskelige å nå, kanfylles med kurver og oppbevaringsbokser.Trinn 8:Helfi gurspeil på skapdøren gjør at rommet virkerstørre i tillegg til at det sparer veggplass.Trinn 9:Løse tepper blir lett liggende i en klump midt pågulvet. Det beste er å legge et gulv som tåler myevann og søl, for eksempel vinyl eller fl iser.Trinn 10:Tilslutt sørger du for god belysning. Det kan ogsåvære praktisk med et lite bord der man kan leggefra seg posten eller nøklene mens man henger avseg yttertøyet.Denne entreen på knappe ca 6 m 2har fått et slitesterkt gulvbelegg som tåler litt vann. Skapene er festet påveggen, oggjør sitt til at entreen er enkel å renholde. På enden av bordplaten er det festet en liten krok. Dennefungerer utmerket som nøkkelkrok eller veskeknagg. I kurven ligger votter, luer og skjerf.


22ABBL NYTT | NR 4 | 2006MattipsTekst og foto: Hilde BringsliNachos– lørdagsdigg!Ca. 2–3 porsjoner300 gram kjøttdeig eller karbonadedeig½ stk løk½ stk frisk, rød chili i ringer1 pakke kryddermiks (vann etter anvisningpå pakken)1 pose tortillachips½ boks bønnestuing1 boks salsa½ stk fi nstrimlet purre1 dl revet hvitostFremgangsmåte1. Fres kjøttdeig, fi nhakket løk og chili i en varmpanne.2. Tilsett kryddermiksen og vann, og la sausenkoke etter anvisning på pakken.3. Legg tortillachipsen på et ildfast fat og fordelresten av ingrediensene på toppen.4. Strø på osten.5. Gratiner i stekeovn på 250° C i ca. 5 minutter.Meksikansk mat er ofte forbundet med mye smakog relativt mye krydder.Denne retten har frisk chili (med frø) og vilopp leves som sterkt krydret.Her må vi derfor gå for en vin som vilharmonisere med smaksrikdommen og dempekrydderet i chilien.Øl av type lys lager eller Weissbier er å foretrekketil en slik rett. Går ønsket i retning av vin, bør viholde oss til rødvin fordi hovedingrediensen erkjøttdeig. Den bør ha forholdsvis god konsentrasjonav frukt og fylde for å harmonisere medsmaksrikdommen og en del fruktsødme forå dempe krydderet. En moden Rhone-vin fra detvarme året 2003 kan være et alternativ. Ellersfi nnes det mye godt fra den «nye verden», foreksempel en moden Shiraz fra Australia.Oppskrift og foto er hentet fra www.matprat.no


ABBL NYTT | NR 4 | 200623


24 ABBL NYTT | NR 4 | 2006NYE GASSPEISERPÅ GULLHELLAHøsten 2005 oppsto det forpuffninger (mindreeksplosjoner) i to av gasspeisene på Gullhella.Som en følge av de tekniske undersøkelser somble igangsatt for å avdekke årsaksammenhengen,blant annet ved hjelp av Dansk Brand- ogsikringsteknisk Institutt (DBI), ble det avdekket atde leverte peisene fra entreprenøren Hæhre/peisleverandørenEldmakeren, ikke oppfylte CEdokumentasjonenog derfor ikke skulle værtmerket med det anvendte CE- og ID nr. som erpåført peisene. Dette er meget alvorlig og må ibeste fall karakteriseres som grovt uaktsomt.ABBL besluttet derfor å skifte ut samtlige peisertil en lukket N-21 DV gasspeis fra Nordpeis AS.Peisen er produsert i Holland og har en virkningsgradpå 75 - 80 %, avhengig av pipelengden.Brennerens brutto effekt er 7,3 kW. Forøvrig erpeisen utstyrt med termostat og timer.ABBL beklager sterkt de ulemper peisene harpåført beboerne på Gullhella, men vi er nå heltsikre på at peissaken har fått den beste og endeligeløsning.Kostnadene i forbindelse med utskiftingen avgasspeisene beløper seg til ca. 6 millioner kronerog ABBL har fremmet krav om erstatning overforentreprenøren, som igjen har videreført kravet motpeisleverandøren.Ny gasspeis N-21 DV ferdig montert på Gullhella.


ABBL NYTT | NR 4 | 200625Crown kjøkkenstudio SandvikaDina`s Boligservice utfører:Moteriktig kjøkken design, smakfulle fargerog en unik kvalitet til en rimelig pris.Nå kan du gjøre årets kjøkken-kupp,25 % rabatt for alle ABBL medlemer,.• Totalrehabilitering av bad• Totalrehabilitering av kjøkken• Alle typer flislegging• Gulvbelegg: parkett, laminat oglisting• Maling og tapetseringVi påtar oss gjerne krevende og utfordrende oppgaver,Hele tiden jobber vi for å levere til avtalt tid og pris.Vårt varemerke er service og kvalitet.Tlf: 67170366RÅDM. HALMRASTS VEI 18, 1337 SANDVIKATELEFON: 67 55 02 80 TELEFAX: 67 55 02 82Frydenbergveien 48, Postboks 344 Økern, 0513 OsloTelefon: 22 71 40 80, Telefax: 22 71 40 84www.malermester-buer.noFFV FAGRÅDETFOR VÅTROMGODKJENT BEDRIFT®


26 ABBL NYTT | NR 4 | 2006GUNSTIGERE FORBANKENE Å YTEBOLIGLÅNFinansdepartementet vedtok 14.12.2006forskrift om nye kapitalkrav for norske banker.Den nye forskriften, som skal tre i kraft fra 1. januar 2007, innebærer atbanker med lav risikoprofi l, det vil si en stor andel boliglån, vil kunne fåredusert sine kapitaldekningskrav. Det blir dermed mindre kostbart forbankene å holde boliglån på sin balanse og som en følge av dette vil dekunne redusere marginalkravet.Med redusert kapitaldekningskrav vil det for bankene bli gunstigereå yte lån til boligkjøperne, noe som igjen vil kunne skjerpe konkurransenog gi lånetakerne lavere renter på boliglånet; mens forbrukslån med høyrisiko vil bli dyrere.


ABBL NYTT | NR 4 | 200627FORRETNINGSFØRSELET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER• ABBL er forretningsfører for over 12 000 boliger i Asker,Bærum, Røyken og Oslo Vest• Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for atboligselskapene får den oppfølging de trenger• ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, tekniskog juridisk bistand, revisjon og inkasso• Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse avstørre vedlikehold- og rehabiliteringssakerwww.abbl.no 67 57 40 00


28 ABBL NYTT | NR 4 | 2006PRISUTVIKLINGPÅ BRUKTBOLIGER2006ABBL fører statistikk over prisutviklingen forbruktboliger innenfor forvaltningsmassen.De tre siste årene har prisutviklingen værtsom følger, regnet ut i fra gjennomsnitteligkvadratmesterpris pr. måned.Tallene for desember 2006 forelå ikke da bladetgikk i trykken.2004 2005 2006 Prosentvis økningfra forrige årJanuar 19 997 22 055 25 040 13,5Februar 20 622 22 675 23 327 2,9Mars 20 811 22 623 23 393 3,4April 22 002 22 864 26 368 15,3Mai 20 504 22 041 24 330 10,4Juni 20 874 23 314 24 903 6,8Juli 20 793 23 073 24 804 7,5August 21 470 23 149 24 624 6,4September 22 741 23 277 26 727 12,3Oktober 22 139 22 795 27 582 21,0November 23 893 23 300 27 235 16,9Desember 22 295 22 739 - 2,0 (2004/2005


ABBL NYTT | NR 4 | 2006 29FORTSETTERBOLIGFESTENI 2007!Etter en enorm oppgang i boligprisene i 2006 er blikket nå rettet mot2007. Vi forventer en oppgang på mellom 5 og 10 %. Mesteparten avoppgangen vil vi få i første halvår.Hva påvirker boligprisene? De viktigste faktorene for boligmarkedeter renten og arbeidsløshet. Norge har nå en rekordlav arbeidsledighetpå ca. 2.1 %, for Asker og Bærum er arbeidsløsheten 1.3 %. Vi tror atarbeidsløsheten vil holde seg lav i året som kommer, norsk næringsliv gårså det suser, overskuddene i norske bedrifter har aldri vært høyere. Nårdet gjelder renteutviklingen, har vi passert rentebunnen. Norges Banksignaliserer at de vil øke renten gradvis i løpet av 2007, noe vi tror på siktvil roe ned boligprisene.Prisene på boliger tilknyttet ABBLs forvaltning økte fra kr. 23.300,- pr.kvm i november 2005 til kr. 27.235,- pr. kvm i november 2006, dettetilsvarer en økning på 16,9 %For 2007 forventer vi en økning i boligprisen på ca. 5 til 10 %, fortsatt lavarbeidsløshet vil underbygge dette.Usikkerheten vil være utviklingen i rentene, om denne øker utover hvaNorges Bank har signalisert.Johannes Rivertzdaglig-/faglig lederSignalene fra entreprenørbransjen antyder også økning i byggekostnaddenesom en følge av mangel på både arbeidskraft og materialer.


30 ABBL NYTT | NR 4 | 2006Ring 815 33 444 eller lokaltAlle vinterdekk: 50 - 55 % rabatt!Se bruttopriser før rabatt på websiden www.megahjul.comGjelder for mer enn 100.000 kvalitetsdekk og mer enn 30.000 lettmetallfelger.Alltid 50% rabatt på hele det lagerførtevinterdekkutvalget!Beste utvalg for alle typer vinterbruk og til halve prisen!55 % rabatt tilbyr vi deg på lagerførte erstatningsmerker hvis vi blirutsolgt på tilbudte dekkmerke !50% rabatt på lagerførte vinterfelger og replika felger.60% RABATT på sommhjulpakker ut året. (Kjøp av både dekk og felg)(her får du 60% rabatt på replikafelger når du kjøper sommerdekk på samme felg)65% RABATT på 19” sommerhjulpakker ut året. (ja, det er helt sant!).......og ytterligere 24dekkmerker somlagerføres til høye rabatterAlle våre konkurrenter sier de er “billigst i by’n”. Vi sjekker vårekonkurrenter regelmessig og legger oss alltid godt under. Det gjør viuten problemer siden Megahjulkjeden både er importør oglokalgrossist med egne store dekkverksteder som gir beste servicedu kan tenke deg.Her er noen av vårens nyheterOslo Økern, Oslo Kalbakken, Fredrikstad, Stavanger, Bergen og Tromsø. Se kart på web.


Kjøkkenfornyelse meddet flotte resultatet!Hvorfor kaste ut hele kjøkkenet, når detsom oftest holder med å skifte ut fasaden?Opplev mulighetene med dagens flotte og moderne kjøkkenfornyelse.Du får moderne skuffer og dører i mange treslag og laminat strukturer.Vi har nå knalltilbud till alle ABBL medlemmer.Vi spanderer nå ny flott ventilator ferdig montert, ved fornyelse av ditt kjøkken.I tilegg kan vi tilby deg våre eksklusive Heltredører til laminatpris!!Ring oss i dag om tilbud og befaring: Telefon: 32 87 29 00.Eiker Kjøkkenfasader AS har en av markedetsstørste utvalg av dører til kjøkkenfornyelse.EN RASKERE OG BEDRE LØSNINGEiker Kjøkkenfasader ASDrammensveien 733050 MJØNDALENwww.eikerkjokkenfasader.no


B-BLADReturadresse:Asker og Bærum Boligbyggelag ALLeif Tronstads plass 7,Postboks 385, 1301 SANDVIKAKOMPLETT-avtale inngås kollektivt i boligorganisasjonen. Kontakt styret i boligorganisasjonen,eller din kontaktperson hos Canal Digital Kabel TV for mer informasjon.

More magazines by this user
Similar magazines