Årsberetning 2011 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Årsberetning 2011 - Fellesforbundet

Årsberetning 2011Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening


- 1 -Følgende medlemmer har gått bort i 2011Bergstad ReidarFødt 08.05.18Eriksen EgilFødt 17.02.13Gausen JosteinFødt 02.03.44Grøtting AnnarFødt 27.04.52Holmli Magne OlavFødt 08.06.50Kjesbu AndersFødt 21.06.25Kjesbu IngvarFødt 07.10.39Kvistad AntonFødt 08.03.22Lien OddvarFødt 25.10.51Lyngsaunet OddFødt 12.06.30Nyborg ArntFødt 04.01.39Olafsen IngvarFødt 27.06.25Olsen Bjørn ErikFødt 09.11.38Olsen Ole AndreasFødt 12.10.23Pedersen PerFødt 04.05.29Solli Magne EilertFødt 11.06.73Thomassen Trygve EFødt 08.08.17Wold Norunn ØrbogFødt 23.01.41Lundsaunet EivindFødt 06.04.36Lyng EinarFødt 17.12.18


- 2 -ÅRSMØTEFellesforbundet avd. 108Innherred FagforeningVerdal Hotell 22. mars 2012 kl. 1800.Dagsorden:1. Åpning/konstitueringa)Valg av dirigent/referentb)Godkjenning av forretningsorden2. Beretning 20113. Regnskap 20114. «Sosial dumping»Innledning ved Boye UllmannRørleggernes forening i Oslo5. Innkomne forslag6. Bevilgninger7. Budsjett 20128. Valg


Forslag til forretningsorden- 3 -Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er treminutter hver gang, unntatt for eventuelle innledningsforedrag. Dirigentenstår fritt til å stille forslag om ytterligere begrensninger i taletiden.Alle har rett til å stille forslag om strek med de inntegnede talere.Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og kun to minutter ihver sak.Hvis møtets referent eller dirigent forlanger det, skal forslag leveres skriftlig.Intet nytt forslag kan tas opp etter at strek er satt. Forslag som ikke harforbindelse med de oppsatte saker på dagsorden, kan ikke behandles.Beretning for 2011 fra avdelingsstyretStyret:Leder : Torgeir OpdalNestleder : Ståle K JohansenSekretær : Ola LarsenStudieleder : Ketil OsenUngdomsleder : Reidar M Berg / Pål HansenStyremedlem : Wenche StormoStyremedlem : Roald HagenVarapersoner:1.vara : Stian Aksnes2.vara : Ove Green3.vara : Erling AnderssenKontroll/protokollkomité:Medlem : Hans Egil SolsemMedlem : Bjørn OlsenVara : Arild Stenberg


Studieutvalg:Leder : Ketil OsenMedlem : Trond E. NæssJohan Susegg , tiltrer- 4 -Vara : Paul Åge BorganUngdomsutvalg:Leder (ut juli) : Reidar Marin BergLeder (fra aug) : Pål HansenMedlem : Kent DolmsetMedlem : Ola Petter LoråsRep. til LO i Verdal:Representant : Styret i Fellesforbundet avd. 108Rep. til LO i Levanger:Representant : Rune EnoksenRep. til LO i Steinkjer:Representant : NNRep. til LO i Inderøy/Mosvik og Leksvik:Representant : Jim Cato FølstadRep. til LO i Stjørdal:Representant : Lena ValstadRep. til AØF's representantskap:Representant : Svein Edvardsen” : Bjørn A. Bylund” : Olav Evensen” : Jan Martin Grøtting” : Ola LarsenVara : Ketil OsenRepresentasjoner:Seksjonsrådet Jern og Metall:Forbundsstyre 1. Vara:Fellesforbundets representantskap:Årsmøte i avdelingslederforumet:Ola LarsenStåle K Johansen (fra okt.)Johan SuseggArbeidsutvalget i avdelingen


- 5 -LederEtt år er gått og jeg vil skrive noen betraktninger som fersk leder avInnherred fagforening avd. 108 fra mars 2011 tom. februar 2012.Jeg har forsøkt, etter beste evne, å sette meg inn i drifta og hvilkearbeidsoppgaver som utføres i vår avdeling, og til dette har jeg har ca. 10 -15 timer pr. måned til frikjøp fra mitt ordinære arbeid. Jeg har også deltattsom styremedlem i arbeidsutvalget for avdelingslederforumet i Nord-Trøndelag.MøterAvdeling 108 av Fellesforbundet har i årsmøteperioden mars 2011 til mars2012 avholdt 10 styremøter.Tre medlems og repskapsmøter er avholdt i perioden med forslag ogdelegater til landsmøtet og forslag til tariffoppgjøret i 2012. Det bleoversendt fra avdelinga 17 forslag til landsmøtet. I tillegg har to eksterneinnledere deltatt med tema: ny uførepensjon ved Stein Aamdal og AnneGrete Dalen fra karrieresentret.Årsmøtet ble avholdt 17. mars med 33 medlemmer tilstede. Stein Aamdalholdt innledning på ny uføretrygd. Følgende uttalelser ble vedtatt i møtet Respekt for LO- kongressens vedtak Strømforsyningen i Norge Veto mot vikarbyrå direktivet Nei til kutt i uføretrygdaLandsmøtet 2012 ble avholdt 7-12 oktober med 6 delegater fra avdelinga itillegg til at Johan deltok som representantskaps medlem. Stein Aamdal ogSvein Edvartsen ble invitert fra avdelinga som gjester ved åpningsseremoni og som observatører på dag 1 og 2.


Avdelingslederforum har avhold 6 møter i arbeidsutvalget i tillegg tilårsmøtet og nyttårskonferansen som ble avholdt på Steinkjer 12.1.Fylkesråds leder Ingvild Kjerkol holdt innledning rundt temaet, utdanning,næring og regional utvikling. Gerd Janne Kristoffersen fra Arbeiderpartiet ogStåle Knoff Johansen innledet på temaet Vikarbyrå direktivet.- 6 -


- 7 -1. Mai 2011Avdelingen sluttet seg til parolene fra Verkstedklubben Aker Verdal og satteinn annonse i Verdalingen.LIK STRØM/NETTPRIS I NORGEBEVAR UFØRETRYGDENBOIKOTT ISRAELBEVAR DAGENS ARBEIDSMILJØLOV OG FORSVAR NORMALARBEIDSDAGENHovedtaler var Ingvild Kjerkol, Jostein Trøyte og appell ved Tor Erik Berg.MerkeutdelingMarkeringa ble gjennomført på Verdal Hotell 15. september med 67deltagere inkludert gjester. Programmet bestod i musikk, bespisning,merkeutdeling, utdeling av avdelingens diplomer og gavekort formedlemmer med mer enn 45 års medlemskap. Arve Bakke sto for tale ogutdeling av hedersbevisninger sammen med undertegnede. Tidligere pådagen ble det gjennomført bedriftsbesøk på Duun Industrier og Stiklestadhotell med en omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.


Representasjon- 8 -Avdelinga har blant annet vært representert på: Trondheimskonferansen Kurset avdelingsstyret i arbeid på Steinkjer 30-31.5 Avdelingsleder forum Stand på Verdals martnan Kurs for landsmøte delegater på Stjørdal i september Landsomfattende konferanse om ulike sider om EU/EØS ogfagbevegelsen Studieledersamling 27.10 på Steinkjer Fanemarkering utenfor Stortinget 5.12 og 21.2 angående krav omVeto til implementering av vikarbyrå direktivet. Fanemarkering i Oslo på forsommeren angående forsvar uføretrygda Tariff konferanse i Kristiansund 10-11.12 Valgmøte på Jektvolden 25.8UngdomsaktivitetNy leder for ungdomsutvalget ble innsatt i avdelingsstyret ettersommerferien pga. at valgt representant på siste årsmøte startet på skole iStavanger. Dette resulterte i aktivitet som møtevirksomhet og forslag og atvi ble representert i kurs og konferanser, samt at delegater til den sentraleungdomskonferansen 2012 er valgt.Kommune og Fylkestingsvalg 2011Samarbeid med LO i Verdal angående å oppfordre medlemmene i å brukestemmeretten. Tre møter ble avhold og vi utarbeidet en felles brosjyre somble utdelt på stans to lørdager før valget.Politisk streikForbundsstyret i Fellesforbundet oppfordret forbundets medlemmer til ådelta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar.Forbundsstyret vedtok følgende uttalelse "Vårt lov- og avtaleverk har i segsterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie.Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig forhva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida.Med bakgrunn i dette oppfordret forbundsstyret Fellesforbundetsmedlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemmingav EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett.


- 9 -Avdelinga oppfordret alle klubbene med å støtte opp om streiken. Klubbeneved Spenncon og Aker Verdal inviterte klubber til felles markeringer påVerdal. I ettertid ser vi at et felles arrangement fra avdelinga skulle værtavholdt for å favne flere klubber og medlemmer.Fokus og prioritet fremoverVi har i flere styremøter diskutert besøk av arbeidsplasser og klubberinnenfor våre organisasjons områder både for verving og en mulighet formedlems og klubb «pleie». Det er også ønskelig at flere av styretsmedlemmer kan ta del i dette både for å få bedre kjennskap, da kanskjeinnenfor sitt overenskomst område og i tillegg avlaste og hjelpe våreansatte på kontoret. Dette vil også være en del av en diskutert samling/kursfor et nytt styre med fokus på handlingsplan for 2012, aktiv involvering avhele avdelingsstyret og fokus på aktiviteter for ungdommene i vår avdeling.Synes det er meget oppløftene med aktivitet, forslag og deltagelse på kursog konferanser etter at ny ungdomsleder ble inntatt i styret ettersommerferien.Vi skal bli synligere i vårt distrikt for våre medlemmer og eventuelle nye.Verdal 19. mars 2012Leder Innherred Fagforening avd. 108


- 10 -Referat fra ungdommene 2011Ungdomsutvalget består nå av 3 stykker, og det som vi har erfart fra 2011så funket ikke det så godt, for det var alltid en som ikke kunne stille opp. Påslutten av 2011 så var det flere som kunne tenke seg i å bli med i utvalget.Vi har et håp om å kunne være minst 5 som er i utvalget.Styret har sakt seg enig i dette.Styret består nå av:-Pål Andre Hansen, Ola Lorås og Kent j DolmsethUngdoms styre har besluttet at 2 til kan være med i utvalget ut året og tilneste årsmøteDet har vært bytting av ungdoms leder i 2011 på grunn av den tidligerelederen Reidar Marin Berg flyttet og begynte på skole i Stavanger. PålAndre Hansen overtok denne plassen i slutten av sommeren og står fram tilneste årsmøte.Etter Pål overtok ungdoms leder rollen så har det vært:-3 ungdoms utvalgs møter.-ungdoms kurs i Stjørdal der det var 2 stk. fra 108 som deltok.-Ungdoms leder har vært på alle styremøter etter sommeren 2011.-4 stk. har vært på ungdoms kurs på Brekstad.-Ungdoms leder har deltatt på LO’s Trondheim konferanse.


- 11 -StudiearbeidI året som har gått er det gjennomført en del kursaktivitet. Det har værtdeltakelse på en del konferanser etc. i tillegg til kursene.Det ble laget en egen kursbrosjyre for Nord-Trøndelag i samarbeid med deandre avdelingene. Denne viser oversikten over alle planlagte kurs somkjøres i Nord-Trøndelag, i tillegg viser den oversikten på en del sentralekurs.Vår avdeling fikk ansvaret for gjennomføringen av følgende kurs:Avdelingsstyrene i arbeid, i samarbeid med avd. 146.Tillitsvalgte i arbeid – med fagligpolitisk temaTariffkurs, Verkstedoverenskomsten, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding.Tariffkurs AMB og VTA, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding.Avdelingsstyrene i arbeidVi gjennomførte ”Avdelingsstyrene i arbeid” i samarbeid med avd. 576.Kurset ble kjørt på Tingvold Park hotell på Steinkjer.Stener Lium var veileder under kurset. Dette var et kurs beregnet påstyremedlemmene i alle avdelingene i Nord-Trøndelag. Viktig at vårestyremedlemmer får en rask innføring i hva det vil si å sitte i styret og hvilkeoppgaver/plikter man har. Temaene som ble tatt opp var som følger:Den tillitsvalgte som møteleder - Avdelingens plikter og ansvarRollen som leder - Rollen som sekretærRollen som kassererTillitsvalgte i arbeidVi gjennomførte ” Styret i arbeid” med hovedpunktet ”fagligpolitiske tema”.Kurset ble kjørt den 31.08-02 september 2011, i samarbeid medstudieutvalget i fellesforbundet region Nord-Trøndelag og AOF Midt-Norge.Kurset ble avholdt på Quality Airport Hotell, Stjørdal.10 deltakere fra verkstedklubbene ved Aker Kværner Verdal.Vikarbyrådirektivet var tema på dag en, Boye Ulmann var veileder. Det bleen grundig gjennomgang av direktivet. Han tok også for seg AML, inn ogutleie, faste ansettelser.Rotasjoner var tema for dag to, Roar Abrahamsen var veileder. Vi fikk engrundig gjennomgang av de forskjellige rotasjonsordninger som praktiseres.


- 12 -På dag tre var Kristine Svendsen fra LO inne og informerte rundtrekruttering og ungdomsarbeid i fagbevegelsen. Kåre Gåsvik hadde en bolkmed 1. mai, historien som tema.Det var engasjerende tema som var satt opp og innlederne var gode og detble bra dialog med deltakerne.Kurset var satt opp med god flyt mellom veiledninger og gruppearbeid.Konferanser etc:Medlemmer i styret og klubbtillitsvalgte i avdelingen har i løpet av åretdeltatt på en god del konferanser og infomøter både lokalt og eksternt.Kursnivå 2011Tillitsvalgte i arbeidAvdelingsstyret i arbeidNy i fellesforbundetLandsmøte 2011TrondheimskonferansenStudielederkonferanseUngdomskursMobbing i arbeidslivet, MotoSykefraværsarbeidet og IA-avtalen, MotoTillitsvalgte i arbeidHMS og den tillitsvalgteAML og ferielovenGrunnkurs forhandlingerGrunnkurs, ny som tillitsvalgtTariffkurs, HavbrukLandsmøtekursDiverse faglige kurs/konferanserSUM12 stk5 stk28 stk7 stk7 stk3 stk3 stk1 stk1 stk4 stk1 stk4 stk9 stk5 stk1 stk5 stk41 stk137 stk


Stipendsatser for 2011- 13 -For dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter AOF`s satser er som følger:Over 18. År: kr 4125.- pr uke - kr 825.- pr. dag.Stipend fra Innherred fagforening avd. 108 er på kr 200.- pr dag.Med dette vil jeg avslutte årsmeldingen med og oppfordre nye og gamlemedlemmer til og ta kontakt med undertegnede for og se om det er aktuellekurs igjennom forbundet eller AOF som kan ha interesse.Gjennom LOs Utdanningsfond er det muligheter til å søke om stipend tildiverse kurs, noe som en del av våre medlemmer har benyttet seg av detsiste året, (kreves minst 3 års sammenhengende medlemskap).Ketil Osen


- 14 -Rapportprioriterte oppgavene 2011Avd. 108ORGANISASJONSBYGGING OG REKRUTTERINGTiltak som er fulgt opp i avdelingen: Rekrutteringsmål i 2011 var å verve 200 nye medlemmer – iet stramt arbeidsmarked. Vi fikk 213 nye. Oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter/ klubberforegår fortløpende. Deltatt på lærlingesamlinger skolebesøk i samarbeid medLOs distriktskontor Fremskaffet kandidater til å være sensorer i 12 fag. Utenlandsk arbeidskraft: Fokuset har her vært lavere pågrønn sektor, men fortsatt høyt fokus hos klubbene på VO ogFOB. Skolering av tillitsvalgte i forhold til rettigheter og plikter.Kursing i samarbeid med de andre avdelingene i fylke. LO lokalt (medlemskveld LO favør) Levanger. Skolert tillitsvalgte til å fortelle om medlemsfordelene via LOfavør – særlig de forsikringene som inngår i medlemskapet. Stand på Verdals martnan. Utdeling av rekrutterings materiellLO favør effekter.


- 15 -KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Stand i samarbeid med LO og fagforbundet i Verdal påMinsås plass to helger før valget. Listekandidatene sent på kurs sentralt. Avdelinga har sammen med LO og Fagforbundet utarbeidvalgbrosjyre i Verdal. Vi har prøvd å få fram hva som er viktige saker for oss somfagorganiserte, både gjennom materiell og oppslag i media. Skolering av listekandidater i regi av Avdelingslederforumetpå Jektvollen fjordhotell.LANDSMØTET 2011 – FORBEREDELSER OGGJENNOMFØRINGTiltak som er fulgt opp i avdelingen: Sendt ut informasjon til klubbene om tidsfrister for å kommemed forslag, og fremme kandidater til landsmøtet, samt deleut debatthefte og annen relevant informasjon Avholde div. møter for å stimulere til aktivitet: Presentasjonav debatthefte, arbeidsmøter og medlemsmøter forgodkjenning av forslag og valg av delegater. Kursa valgte representanter i samarbeid med de andreavdelingene i fylket (FF Avdelingslederforum N-Trøndelag)og DK Evaluering av Landsmøte i etterkant.


- 16 -Rapport fra kontoretMedlemsoversikten viser en økning av yrkesaktive medlemmer på 74. Deter en nedgang av ikke yrkesaktive medlemmer på 2.Vi har i løpet av året opprettet 1 ny tariffavtale og 8 nye trekkavtaler.Det har vært nok et hektisk arbeidsår og de viktigste oppgavene som vi påkontoret utfører daglig er service overfor våre medlemmer. Vi bistårmedlemmene i saker som omhandler medlemskapet, forsikring,yrkesskader, permisjon/permittering, pensjon/trygd, oppsigelser/avskjed ogalle mulige slags spørsmål/saker våre medlemmer trenger bistand til.Det er i løpet av året forhandlet frem en ny renteavtale med Sparebank 1.Vi har også innhentet nye tilbud på renholdstjenester og regnskap. Vi harinngått nye avtaler på begge deler, de trer i kraft fra 1. januar 2012.Veldig ofte har vi også medlemmer og tillitsvalgte som bare stikker innomfor en kopp kaffe og en prat om løst og fast. Dette er noe vi setter stor prispå og håper at dere fortsetter med det også i tiden fremover.Vi som jobber på kontoret vil takke medlemmer, tillitsvalgte ogsamarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått.Kontoret er åpent hver dag fra mandag til fredag med følgendeåpningstider:Vintertid: Fra 16. september til 14. mai kl. 0800 - 1530Sommertid: Fra 15. mai – 15. september kl. 0800 - 1500Hytteutleie 2011:Anita og JohanGauphaugen utleiedøgn:51 dager i 2006 to hytter37 dager i 2007 to hytter30 dager i 2008 to hytter35 dager i 2009 to hytter fram til Innstua ble solgt20 dager i 201022 dager i 2011


- 17 -Bedrifts oversiktNavnPostnr.AntallmedlemmerLandsdekkende BedrifterSkanska Norge AS 107 25Block Watne A/S 250 1Unicon AS avd Mobile Verk 1300 1LevangerAdecco Norge AS avd. Levanger 7600 1Autofix Norge AS 7600 1Bjørås A/S Malermester 7600 16Bjørås Fargehandel 7600 1COMMit AS 7600 2Heia og Skjerve Bygg 7600 1Innherred Bygg AS 7600 3Innherred Produkter A/S 7600 37Kjeldstad Trelast AS Avd Levanger 7600 19Kjells Kro v/Kjell Åge Vinje 7600 4Leva Fro AS 7600 1Levanger Avløserlag 7600 19Levanger Elektroservice A/S 7600 3Mesterrør A/S 7600 8Nessø Glass og Håndtverk-Service AS 7600 1Nord-Trøndelag Vaskeri AS 7600 16Nyengets Mek Verksted A/S 7600 5Rinnleiret Tekniske Verksted 7600 2Ritek AS 7600 14Røe Trevare Coriform A/S 7600 4Scandinavian Dental Service AS 7600 3Toyota Hell Bill AS Avd Levanger 7600 8Trøndelag Tak 7600 1Vianor AS Levanger 7600 3YIT AS Avd Levanger 7600 20Levanger Hotelldrift AS (Backlund Hotel) 7601 6


NavnPostnr.Antallmedlemmer- 18 -VerdalAboteket Restaurantdrift AS 7650 6Aircomfort Trøndelag AS 7650 18Berg og Olsen AS 7650 3Bilhuset Visborg AS 7650 6Blikk1slageren AS 7650 4Byggmester Kolstad AS 7650 9Byggmesteran AS 7650 26Coop Inn-Trøndelag BA avd 520 Coop S-Rør 7650 14Elas A/S 7650 19Elseko Verdal AS 7650 4Enes og Olsen Malerforretning AS 7650 12Ess Support Services AS Kantine Aker 7650 3Grande EntrepenørAS 7650 129Hanssen Mek Verksted A/S 7650 1Hydraulikk, Bil og Kran Verdal AS 7650 5Innherredsbakeriet AS 7650 2InnTre AS Avd Verdal 7650 31Kvernmo AS 7650 22Kværner Piping Technology AS 7650 88Kværner Verdal A/S 7650 345Lafopa Industrier A/S 7650 22Langnes og Bakkan Blikkenslagerforr AS 7650 2Madsen Bil A/S 7650 11Madsen Service AS 7650 2Master Solutions AS 7650 14Master Timrå AS 7650 27Mester Tak A/S 7650 12Mesterbygg Innherred AS 7650 4Midt Norsk Stillas AS 7650 36Midt-Norsk Betong Verdal A/S 7650 8Mikael Wik AS 7650 13MNB Industriservice AS 7650 64Motor-Trade A/S 7650 10Mur og Puss A/S 7650 9Nordseth Glasservice AS 7650 3Norsk Scania AS Avd Verdal 7650 9


NavnPostnr.Antallmedlemmer- 19 -Prøven Bil Verdal A/S 7650 7Rune Sagvold avd Verdal 7650 1Rør-Welding A/S 7650 1Sandslia Ridesenter 7650 1Stein Arild Risan AS 7650 14Snekkeriet Verdal AS 7650 7Stiklestad Hotell AS 7650 21Stiklestad Nasjonale Kutursentret – Verdal 7650 1Sveberg Rør A/S 7650 5Tools Industributikken Verdal AS 7650 3Trøndelag Traktor AS 7650 7Trønderrør A/S 7650 8Turoteknikk Nord AS 7650 3Tønne Lakkering AS 7650 6Unicon AS Avd Verdal 7650 4Veimo & Molde Eftf AS 7650 1Veksttorget AS 7650 9Verdal Auto-kro A/S 7650 2Verdal Brød og Sirkus AS 7650 2Verdal Byggdrsevice AS 7650 2Verdal Hotell AS 7650 15Verdal Kran og Montasje AS 7650 6Verdal Landbrukstjenester BA 7650 4Vianor AS Verdal 7650 6Visborg Auto AS 7650 6Øra Bygg AS 7650 54Service Landanlegg AS – Avd Verdal 7650 2Bolkan Last AS 7651 1Coop Inn - Trøndelag Ba 7651 2Innherred Fagforening 7651 2Spenncon AS Avd Produksjon Verdal 7651 51AS Værdalsbruket 7660 4Gråsjøn Stein AS 7660 1Verdal Byggteknik AS 7660 1


- 20 -NavnPostnr.AntallmedlemmerSkognBilskadesentret AS 7620 1Iss Facility Services AS Kantine Norske Skog 7620 3Kjølen og Nydal Bygg AS 7623 3Reemyra Handel AS 7620 1Skogn Pizza Restaurant A/S 7620 1ÅsenArentz og Munkeby Anleggsgartneri AS 7630 2Duun Industrier AS 7630 44Åsen Settefisk 7630 4FrostaCaesar Salad AS 7633 2Fossli AS 7633 3Frosta VVS AS 7633 7Frostaflor AS 7633 1Hagerups Bilverksted A/S 7633 1Vangberg Gartneri AS 7633 4Inderøy/MosvikAustad K & R 7670 2Brødrene Sundli AS 7670 8Faanes og Gjølga AS 7670 2Fossum Auto AS 7670 1Gran & Ekran A/S 7670 36Mosvik Skogavvirkning AS 7690 1Røra Mek. Verksted AS 7670 8T.N. Vangs Mek. Verksted AS 7670 3MosjøenAllskog BA 7725 3


13.02.2012 Kvinner MennHovedmedlemmer 134 1366Rehabilitering 8 41Lærlinger 8 83Elevmedlemmer 7 8Fritatte 29 282Permisjon 3 8Arbedsledig uten trygd 0 3Arbeidsledig med trygd 4 35Militæret 0 5Permitterte 0 4Studentmedlemmer 5 8VTA 4 6Sykemeldte 3 17Pensjonerte uten fritak 13 42Æresmedlemmer 2 98Sum medlemmer totalt 220 2006- 21 -


- 22 -


- 23 -


- 24 -


- 25 -Innkomne forslag:Utleie leilighet i Åre/DuvedBestilling:Årsmøte 2011 i Innherred Fagforening ønsker å utrede kjøp av leilighetfor utleie til medlemmene.Utrednings utvalg: Forslagstiller klubben Skanska AS v/Hans Egil Solem ogorganisasjonsarbeider Johan Susegg er bedt om å foreta kartlegging oglage ei utredning til styret som vil innstille til årsmøte 2012.Status Gauphaugen:2010 2011Utgifter kr. 53 000,00 kr. 27 000,00Inntekter i 2010 kr. 4 500,00 kr. 5 650,00Det er altså ca. 2o til 25 utleie døgn pr. år i Gauphaugen.Problemstilling: Skal Gauphaugen være med i en helhetsvurdering‣ Regnskapsmessig utgifts post.‣ Forholds vist lavt utleie.‣ Hvor mye skal vi subsidiere?Forutsetninger:Forutsetninger som utvalget har lagt for inndekning er som følger:Utleie:Helg vinter 10 helger kr. 2 000.- pr. helg kr. 20 000.-Helg sommer 10 helger kr. 1 000,- pr. helg kr. 10 000.-Påske 2 perioder kr. 3 000.- pr. periode kr. 6 000.-Vinterferie 2 perioder kr. 3 000.- pr. periode kr. 6 000.-Enkelt dager kr. 4 000.-Ca. 90 døgnInndekning pr. år: kr. 51 000.


Tegefjell: Pris Ca. 1 500 000,00Tegefjell i Duves er rimeligste alternativ.Her er felleskostnader og strøm som følger:Felleskostnader Ca. kr. 1 000,- pr. mnd.Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd.Pr. år kr. 20 000,-Leie:Leiekostnader påCa. kr. 6 – 8 000,- pr. mnd.- 26 -Åre Bjørnen: Pris Ca. 1,5 til 2 500 000,00Copperhill, i Åre-bjørnen er det dyreste av de to alternativene iv har sett på.Øverbygg laft.Her er felleskostnader og strøm som følger:Felleskostnader Ca. kr. 3 000,- pr. mnd.Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd.Pr. år kr. 41 000,-Leie:Leiekostnader påCa. kr. 10 – 12 000,- pr. mnd.Erfaringstall fra Åre-komiteen i Andelslaget Midt – Norge (Klubben AkerVerdal)Her er det i perioden 2007 til 2010 variert fra 70 til 133 utleie døgn.For øvrig er trenden for utleie av både hytter og leilighet at antall utleiedøgngår ned.Konklusjon:Driftskostnadene vil sannsynligvis være lavere for en leilighet, enn forhytta i Sandvika. Ut fra erfaringstalla vi sitter med.Tegefjell vil være rimeligere en Åre Bjørnen når det gjelderfellesutgifter i de to prospekta vi har sett på.Leie anser vi som uaktuelt med de leie prisene vi har fått presentert.Vi vil heller anbefale kjøp av leilighet og prøve ett par år, og da selgeom det ikke svarer til forventningene.Salg av Gauphaugen som på langt nær dekker inn sine kostnader,bør vær en del av de vurderingene som må tas med i diskusjonen.Den budsjettmessige konsekvensen er at vi i tillegg til driftsutgifter vilfå en reduksjon i renteinntektene på ca. 75000 ved ei investering på2 000 000.


Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.- 27 -Styrets innstilling:Bevilgning på inntil 2 mill. i forbindelse med eventuelt kjøp av leilighet i Åreregionen.Øremerkede midler vil bli satt av for et eventuelt kjøp ettergodkjenning av styret og medlemsmøtet i årsmøteperioden 2012.Konsekvensene innarbeides i budsjett og godkjennes av styre.Vedtak:Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.Fra: UngdomsutvalgetUngdomsgruppa består nå av 3 stk. og etter det vi har erfart fra året 2011så er vi for få, er det er alltids en som ikke klarer og delta på møter, derforspør vi årsmøte om at vi kan utvide gruppa fra 3 stk. til 5 stk.Styrets innstilling: Vedtektenes § 3 endres til:§ 3 UTVALGAvdelingen skal velge minimum tre utvalg;• Ungdomsutvalg• Studieutvalg• KontrollkomitéTil Ungdomsutvalget velges 5 medlemmer.Til Studieutvalget velges 3 medlemmer. Org.arbeider kan være medlem.Til kontrollkomiteen velges 2 medlemmer med personlig vara. Medlemmenei kontrollkomiteen velges for 2 år, valgperiodene må overlappe hverandre,så ikke hele komiteen byttes ut i samme årsmøteperiode.Vedtak:


Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.Fra Styre:- 28 -Forslag til vedtektsendring i § 5:§ 5 REPRESENTASJONÅrsmøte velger representanter til følgende representantskap:LO i LevangerLO i VerdalLO i Inderøy – Mosvik og LeksvikLO i Steinkjer og VerranLO i StjørdalAOF (Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon)Endringskrevet med kursivStyrets innstilling: Forslaget tiltresVedtak:Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.Fra StyreStyret foreslår at godtgjørelsen for styrevervene og godtgjørelse foroppmøte på styremøtene dobles, da satsene ikke har blitt endret sidenslutten på 1990 - tallet.Dagens satser er:Ny sats:Leder kr 2000,- pr år Kr. 4000,-Nestleder kr 500,- pr år Kr. 1000,-Sekretær kr 2000,- pr år Kr. 4000,-Studieleder kr 1000,- pr år Kr. 2000,-Ungdomsleder kr 500,- pr år Kr. 1000,-Styremedlemmer kr 500,- pr år Kr. 1000,-Oppmøte på styremøter: Fra kr 200,- pr. møte til kr. 400,-.Styrets innstilling: Forslaget tiltresVedtak:


- 29 -Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.Fra StyreAvdelingen tegner abonnement på Manifest analyse.Bronse medlemskap kr. 10000.-.Styrets innstilling: Forslaget tiltresVedtak:Forslag til vedtak på årsmøte i avd. 108.Søknad om bevilgninger 2012Styrets innstilling:2012 Vedtak1. Pensjonistforeningen Aker Verdal 60002. Pensjonistforeningen Trones Bruk 6000Belastes budsjettposten pensjonistgrupper 120003. Norsk Folkehjelp 1. mai aksjon 3000Belastes budsjettposten bevilgninger 3000


- 30 -Forslag til årsmøteuttalelse fraFellesforbundet avd. 108 Innherred fagforeningEU’s vikarbyrådirektiv.Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening representerer 2400 medlemmer somarbeider innenfor verksted-, verftsindustri og bilbransjen, bygg og anlegg samt byggindustrien, grafisk, hav-, land- og skogbruk, hotell og restaurant samt attførings- og VTAbedriftene.Vikarbyrådirektivet sies å handle om likebehandling av midlertidig ansatte og fasteansatte på den enkelte arbeidsplass, dette er bare delvis hva direktivet vil påvirke. Enstørre del av direktivet omhandler hvordan vikar/bemanningsbyråene skal ta en størredel av det etablerte arbeidsliv. Noe som i seg selv varsler om et fremtidig arbeidsliv medflere i midlertidig ansettelsesforhold.Vi ser for oss et arbeidsliv der flere får en utrygg hverdag, og der det å etablere etanstendig liv med egen bolig blir vanskeligere. Hvilken bank ønsker å gi lån ellerrefinansiere lån når låntaker er midlertidig ansatt med en kontrakt på 6 – 9 – eller 12måneder?Hva vil skje med arbeidsmiljølovens paragrafer som regulerer bruken av midlertidigarbeidskraft?Den 06. januar sier Arbeidspolitisk talskvinne (AP) Anette Trettebergstuen til DagensNæringsliv "at det ikke er mulig å gi noen garantier for at arbeidsmiljøloven kanopprettholdes. Ingen kan vite det før det eventuelt blir en sak i EU". Den 18. januargjentar Trettebergstuen samme argumentasjon på NRK Her & nå.Når det ikke kan gis garantier for at deler av Norsk lov kan opprettholdes, kan det hellerikke gis noen garantier for at deler av fremforhandlede tariffavtaler vil bestå uendret. Iforhold til vurderingen av direktivet, må disse to forhold veie tyngre ennlikebehandlingsprinsippet. Vi ønsker også å gjøre det klart at vi er forlikebehandlingsprinsippet, og at det kan innføres uten å vedta Vikarbyrådirektivet.Regjeringen har flertall i Stortinget, og kan gjennomføre en styrking av arbeidsmiljølovenved å ta inn likebehandlingsprinsippet som en del av denne.Når 50 % av arbeidsstokken er innleid, hvilken makt representerer da tillitsvalgte ved enlokal konflikt. Dette direktivet vil rokke ved styrkeforholdet mellom arbeidsgiver ogarbeidstager i arbeidsgivers favør. Tillitsvalgtes mulighet til innflytelse vil bli svekket.Vi har i dag det strengeste lovverket som regulerer midlertidig ansettelser. Det er ingengrunn til å tro noe annet en at vikarbyrådirektivet vil svekke dette. Fellesforbundet avd.


- 31 -108 Innherred Fagforening anser det som viktig at Norge fortsetter å ha de strengestereglene for bruk av midlertidig arbeidskraft.Eneste måte å sikre dette på er å si nei til vikarbyrådirektivet. Det er den eneste måte åbeholde nasjonal kontroll med arbeidsmarkedet. Fellesforbundet avd. 108 InnherredFagforening ber derfor regjeringen om å si nei til Vikarbyrådirektivet, og ja til etanstendig arbeidsliv.Forslagsstiller Verkstedklubben Aker Verdal.Styrets innstilling: Forslaget tiltresVedtak:


NOTATER- 32 -


NOTATER- 33 -


Jubilanter25 Medlemskap 2012 Forbundsnåla i sølvAndersson Johan BorjeLarsen Dag StåleAxelsson RuneLein Rolf AndersBergstad Kjell HåkonLerfald ErikBye RagnhildMyhr Svein RoarEide Robert BMyrvold Jan ErikEinarsen Liv MOlsen RoyFinstad RobertPedersen MaritForberg LivReitan OddleifGranum AlfredRenaa Bjørn ToreHaga Trond VidarRønning SteinarHeggås Bård OveStavlund StigHojem OlavSteinkjer RoarIndahl Inge JoarStubmo Trond JoarKjeldseth Irene AlvhildeSvartås Jens OlavKorsnes Knut BørgeToresen Else Mari- 34 -40 Medlemskap 2012 LO nåla i emaljeBengtsson Jon AKvernmo TormodBerg Bjørn GunnarLillesand LarsBerntsen AntonieMathisen Bjørn MauritzBjørnmelen MagnarMelgård VidarBruheim Nils JacobNonseth Terje JosteinBøkestad Dagfinn KNordberg ArneDypen BjarneNubdal Peder PFossum Per JosteinNymoen IngeFrøseth DagfinnNøstvold KnutGarberg Gunnar OlavOlsen IvarGuin Even BorgeRøkke TorbjørnHagen FredrikSkansen JosteinHansen SigbjørnSkogvoll JohannesHaugan ToreSperstad SteinarHelden Jon RonaldStavran HansHynne Bjørn OlavStøa OddnyHårberg OddbjørnSørensen ArildJentoft Tor OttarSørli KnutJohnsen John ÅgeValseth BjørnJulnes Oddleif GeorgVang BjarneJørgensen KetilVollan GunnarKilen ToralvWechsung GunderKvernmo Erling


- 35 -45 Medlemskap 2012 Æresmedlem diplomBjørsmo MagnerHolmsve Johan SivertBylund BritHynne RoarGreen Svein AmundJulnes Odd HåkonHaugen ReinholtLein ArneHaugnes ArnfinnRye JarleHojem SteinarRømo MagnarHolmli JosteinSørstø OddvarAvdelingens Æres diplomBlekken Ola JHøyem AlvhildPrestmo Magne50 Års medlemskap 2012Eriksen ArvidLandsem Birger MVinje Harald H55 Års medlemskap 2012Lyngsaunet NoroddOlsen Jarle60 Års medlemskap 2012Myhre AsbjørnWold SverreEggen RolfKristiansen Hans65 Års medlemskap 2012Indahl JohanVollan KolbjørnÅrstadvold Bjørn70 Års medlemskap 2012

More magazines by this user
Similar magazines