Risikorapport 2010 - Cultura Bank

cultura.no

Risikorapport 2010 - Cultura Bank

7ValutarisikoValutaposisjonerBeløp i 1 000 kr 31.12.2010EUR 1 228DKK 1 481SEK 255I alt lange nettoposisjoner: 2 964DKK 6SEK 35CHF 37I alt korte nettoposisjoner: 78AksjerisikoCultura Bank har ikke handelsportefølje av aksjer.LikviditetsrisikoLikviditetsrisikoen vurderes som liten. På grunn av sin størrelse er Cultura Bank avhengig av å ha en soliddekning av alle utlån gjennom kundeinnskudd, og banken holder i tillegg en større reserve i likvide midler ogtrekkrettigheter i Norges Bank. Beholdningen i daglig oppgjørsbank, DnBNOR, reguleres fortløpende for ådekke løpende utbetalinger.2. Ansvarlig kapitalAnsvarlig kapital består av grunnfondsbeviskapital og sparebankens fond.Ansvarlig kapitalBeløp i 1000 kr 31.12.10Egenkapitalbevis 1/1 40 193Emisjon i 2010 6 356Egenbeholdning av egenkapitalbevis -339Sum innskutt egenkapital 46 210Sparebankens grunnfondskapital 1/1 3 103Årets tilførsel 36Emisjonskostnader -94Sum opptjent grunnfondskapital 3 045Utjevningsfond 1/1 1 107Årets tilførsel 484Sum opptjent utjevningsfond 1 591Sum egenkapital 50 846Fradrag for overfinansiering av pensjonsforpliktelser -422Sum kjernekapital 50 424Fradrag for immaterielle aktiva -383Sum tellende ansvarlig kapital 50 041


83. KapitalbehovetVariable elementer, som er vurdert i forhold til fastsettelse av kapitalbehovet: Banken har i forbindelsemed den såkalte pilar 2 i Basel II avtalen vært igjennom en prosess for beregning av kapitalbehov. Denneprosessen danner utgangspunkt for opplysningene nedenfor.Kapital til dekning av kredittrisikoKapital til dekning av markedsrisikoKapital til dekning av øvrige risikoerØkning i tap på kunderAksjekursfallRenteendringerGenerelt fall i inntekteneStigning i valutakursrisikoStigning i motpartsrisikoAndre risikoområder, som er vurdert i relasjon til fastsettelsen av kapitalbehovet:Ytterligere kapital til dekning av kredittrisikoYtterligere kapital til dekning av markedsrisikiYtterligere kapital til dekning av øvrige risikoerBeregning av risikovektede poster etter kategorierHerunder:Store engasjementerSvake engasjementerGeografisk konsentrasjonBransjekonsentrasjonKonsentrasjon av sikkerheterHerunder:Operasjonell risiko og kontrollmiljøStrategisk risikoOmdømmerisikoRisikoer i i relasjon til bankens størrelse ogkapitalfremskaffelseLikviditetsrisikoSkjemaet nedenfor viser bankens risikovektede aktiva og kapitalkrav for hver enkelt eksponeringskategori.Beløp i 1 000 krRisikovektedeeksponeringerKapitalkravet (8% aveksponeringen)Sentralregjeringer eller sentralbanker 0 0Regionale eller lokale myndigheter 0 0Offentlige enheter 0 0Multilaterale utviklingsbanker 0 0Internasjonale organisasjoner 0 0Finansinstitusjoner 10 763 861Foretak 35 950 2 876Massemarked 4 075 326Pantsikkerhet eiendom 174 942 13 995Forfalte engasjementer 14 250 1 140Obligasjoner med fortrinnsrett 1 996 160Øvrige engasjementer 9 238 739I alt risikovektede eksponeringer 251 213 20 097


9Interne rating-baserte metoderBanken bruker ikke en intern modell for beregning av kredittrisikoen, derfor er opplysningskravet ikkerelevant.8 prosent av de risikovektede poster med markedsrisikoSkjemaet nedenfor viser bankens kapitalkrav for markedsrisiko:Beløp i 1 000 krRisikovektet Kapitalkrav (8% aveksponeringeksponeringen)Valutarisiko 2 925 234I alt, vektede poster med markedsrisiko 2 925 234Kapitalkrav for operasjonell risikoBeløp i 1 000 krRisikovektet Kapitalkrav (8% aveksponeringeksponeringen)Operasjonell risiko 34 675 2 774Oppsummeringer av risikovektede eksponeringerBeløp i 1 000 krRisikovekteteksponeringKapitalkrav (8% aveksponeringen)I alt risikovektede eksponeringer etter kategoriene 25 213 20 097I alt vektede poster med markedsrisiko 2 925 234I alt operasjonell risiko 34 675 2 774Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden - 1 338 - 107I alt 287 475 22 998Netto ansvarlig kapital 50 041Kapitaldekningsprosent 16,044. MotpartsrisikoBanken bruker ikke kreditderivater til å dekke den delen av kredittrisikoen som vedrører motparten, ogbanken har ingen transaksjoner på dette området. Banken har heller ikke motpartrisiko gjennom valuta ellerandre finansielle instrumenter.5. KredittrisikoRegnskapsmessige definisjoner og beskrivelse av anvendte metoderKrav til opplysninger om kredittrisiko følger av Kapitaldekningsforskriftens kapittel 46.


10Kapitaldekningsforskriftens kapittel 5 angir hvilke risikovekter som skal benyttes for ulike kategorier avkredittrisiko.Cultura Bank har følgende typer risikoklasser i sin portefølje:TypeVektSentralbank 0 %Obligasjoner med fortrinnsrett 10%Plasseringer i andre banker 20 %Lån sikret med pant i boligeiendom 35 %Lån til næringsvirksomhet med normal risiko 100 %Cultura Bank har ikke anvendt interne metoder for beregning av kredittrisikoCultura Bank har heller ikke anvendt ratingbyråer i forbindelse med beregning av kredittrisikoDefinisjon av mislighold: Et engasjement defineres som misligholdt etter 90 dager uten betjening.Geografisk fordeling av eksponeringeneUtlån og garantier pr. 31.12.10 (1000 kr)Østfold 12 665 4,2 %Akershus 63 220 20,7 %Oslo 95 147 31,2 %Hedmark 34 444 11,3 %Oppland 9 065 3,1 %Buskerud 16 491 5,5 %Vestfold 16 792 5,6 %Telemark 2 397 1,0 %Agder 12 0,0 %Rogaland 7 794 2,7 %Hordaland 15 994 5,3 %Sogn og Fjordane 1 315 0,4 %Møre og Romsdal 169 0,1 %Sør Trøndelag 11 766 3,9 %Nord Trøndelag 4 269 1,4 %Nordland 4 337 1,4 %Troms 6 162 2,0 %Finnmark 399 0,1 %Utlandet 366 0,1 %Sum 304 798 100 %


11Bransjefordeling av eksponeringeneLån pr. 31.12.10 Garantier pr. 31.12.10 Sum lån og garantierLån 1000 kr % 1000 kr % %Økologisk jordbruk 35 992 12,3 30 0,3 36 022 11,8Miljøprosjekter 34 969 11,9 200 1,7 35169969 11,5Annen forretningsvirksomhet 2 781 0,9 10 148 86,1 2 781 4,2Mikrokreditter 3 789 1,3 0 0,0 3 789 1,2Økosamfunn og samtun 5 515 1,9 0 0,0 5 515 1,8Økobygg 4 715 1,6 0 0,0 4 715 1,5Pedagogisk virksomhet 65 282 22,3 1 248 0,6 66 530 21,8Sosialterapi, omsorg 4 713 1,6 0 0,0 4 713 1,5Medisin, terapi 4 038 1,4 0 0,0 4 038 1,3Kulturell virksomhet 12 169 4,2 0 0,0 12 169 4,0Øvrige allmennyttige prosjekter 29 452 10,1 0 0,0 29 452 9,7Sum allmennyttige formål 203 415 69,4 11 626 98,7 203 415 70,6Boliglån 87 917 30,0 0 0,0 87 917 28,8Andre lån til private 1 686 0,6 154 1,3 1 840 0,6Sum utlån 293 018 100,0 11 780 100,0 293 172 100,0Fordeling av eksponeringenes restløpetid, oppdelt på eksponeringskategorieneHovedposter i balansen fordelt på restløpetidInntil Fra 1 - Fra 3mnd Fra 1 år Over Uten TotaltTusen Kroner 1mnd 3mnd til 1 år til 5 år 5 År restløpetidKontanter og fordringer påsentralbanker 65 991 65 991Utlån til og fordringer påkredittinstitusjoner 33 872 33 872Utlån til og fordringer på kunder 3 664 3 554 15 897 78 328 174 068 15 170 290 681Obligasjoner og andre rentebærendepapirer 19 959 807 20 766Øvrige eiendeler 291 54 12 665 13 010Sum eiendeler 103 818 3 608 15 897 98 287 174 875 27 835 424 320Innskudd fra og gjeld til kunder 370 453 370 453Øvrig gjeld 892 379 868 881 3 020Egenkapital 50 847 50 847Sum gjeld og egenkapital 371 345 379 868 51 728 424 320Netto likviditetseksponering påbalanseposter -267 527 3 229 15 029 98 287 174 875 -23 893 0Kassekreditter er klassifisert under inntil 1 måned.


12Konstaterte tapBeløp i 1000 krA Konstatert tap, ikke tidligere individuelt nedskrevet 201B Inngått på tidligere nedskrevne fordringer 136Utgiftsført beløp beregnes som: nedskrivninger ultimo året (inneværende år) fratrukket nedskrivningerultimo året (året før) tillagt konstaterte tap i året.6. KredittvurderingsbyråerCultura Bank benytter ikke eksterne kredittvurderingsbyråer til beregning av størrelsen på risikovektedeeksponeringer.7. Opplysninger om beregning av kredittrisiko under IRB-metodenBanken benytter ikke den interne rating-baserte metoden til å beregne kredittrisiko.8. MarkedsrisikoMarkedsrisiko er tapsrisiko forbundet med endringer i markedsprisen på ulike instrumenter, eiendom etc.som banken eier eller har tatt som sikkerhet for engasjementer.Banken har ikke aktiva som handles aktivt i verdipapirmarkedet. Aksjer som banken eier er kategorisert somanleggsmidler. Bankens portefølje av obligasjoner, som i hovedsak består av obligasjoner med fortrinnsrett ,er deponert i Norges Bank som sikkerhet for trekkrettigheter der.Banken har indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet da fast eiendom i stor grad benyttes somsikkerhet for lån.Poster med motpartsrisiko, leveringsrisiko og poster med opsjonstilleggBanken har ingen poster med motpartsrisiko, leveringsrisiko eller poster med opsjonstillegg.9. Operasjonell risikoBankene skal sette av kapital for å dekke operasjonell risiko. Kapitalkravet til operasjonell risiko skal dekkerisiko for tap som følge av uhensiktsmessige eller mangelfull interne rutiner, menneskelige feil ogsystemmessige feil, eller som følge av eksterne begivenheter, inklusive rettslig risiko.Banken bruker basismetoden til å beregne kapitalkravet for operasjonelle risiko. Det betyr at kapitalkravet tiloperasjonell risiko beregnes til: 15% av de gjennomsnittlige ”basisinntekter” de siste 3 år. Basisinntektene ersummen av netto renteinntekter og ikke-renterelaterte nettoinntekter.


1310. Eksponeringer i aksjer m.v. som ikke inngår i handelsporteføljenFormål og opplysninger vedrørende aksjer m.v. som ikke inngår ihandelsporteføljen.Banken har investert i aksjer i selskaper som det samarbeides med på ulike områder. Eiendomskreditt iBergen benyttes som samarbeidspartner på boliglån. Merkur og Ekobanken som er lignende banker somCultura i henholdsvis Danmark og Sverige, er brukt som syndikeringspartnere for større lån tilnæringsvirksomhet. Med andre europeiske institutter er det utviklet et samarbeid på egenkapitalsiden sominnebærer et begrenset krysseierskap.Følgende opplyses:Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis og andelerI hele tusen Verdi 31.12. 2010 Resultatpåvirkning 2010SelskapEiendomskreditt AS 1 040 +100Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Danmark 1 480 0Ekobanken, Sverige 255 0Triodos Bank, Nederland 53 +2SEFEA, Italia 117 0La Nef, Frankrike 163 0Banca Etica 78 0


1411. Eksponeringer for renterisiko i posisjoner utenfor handelsporteføljenOpplysninger om obligasjonerI hele tusen 2010SelskapValutaCoop-EstEUR 100AnskaffelseskostBokført verdi pr. 31.12 807Markedsverdi 807Rentebetingelsene er flytende rente 6 mnd Euribor + 0,60%.Forfall 29. desember 2018Terra BoligkredittAnskaffelseskost 4 959Bokført verdi pr. 31.12 4 959Markedsverdi 4 992Rentebetingelsene er flytende rente 3 mnd NIBOR + 0,20%Forfall 14. mars 2014DnBNOR BoligkredittAnskaffelseskost 5 000Bokført verdi pr. 31.12 5 000Markedsverdi 5 000Rentebetingelsene er flytende rente 3 mnd NIBOR + 0,40%Forfall 1. september 2014Sveriges BostadsFinansieringAnskaffelseskost 10 000Bokført verdi pr. 31.12 10 000Markedsverdi 9 990Rentebetingelsene er flytende rente 3 mnd NIBOR + 0,42%Forfall 26. november 2014Sum bokført verdi: 20 766Sum markedsverdi: 20 789Renterisiko beregnes som endring i verdi på et rentebærende verdipapir som en følge av endringer imarkedsrenten. Verdiendringen er en funksjon av kupongrente (den opprinnelige renten påutstedelsestidspunktet), gjenværende løpetid (durasjon) og replasseringsrente for samme periode. Bankenhar for tiden ingen fastrentepapirer i sin portefølje.12. Opplysninger vedrørende verdipapiriseringUnder verdipapirisering forstås en transaksjon der en aktivapost, for eksempel en definert gruppe av lån tileiendom, gjøres om til et offentlig obligasjonslån. Banken benytter seg ikke av verdipapirisering.13. Opplysninger om avanserte målemetoder for å beregne operasjonellrisikoBanken benytter ikke avanserte målemetoder til å beregne operasjonell risiko. Fra 1. januar 2008 har bankenbrukt basisindikatormetoden til å beregne operasjonell risiko.

More magazines by this user
Similar magazines