Bærekraftig arealforvaltning - Sabima

sabima.no

Bærekraftig arealforvaltning - Sabima

Kunnskap somstopper gravemaskinerEn lobbyists bekjennelserSABIMA-seminar 17. mars 2012Kristiansand


Forbilder


Stikkord for lobbyisme• Hvem tar avgjørelsen?• Hvem lytter beslutningstakeren(e) til?• Bygg og bruk nettverk – alle retninger• Vær utholdende• Timing og dosering


God omdømmeGir tillit og innflytelseKan ikke kjøpesBygges over tidMå vedlikeholdesLett å ødeleggeRolleforståelse og troverdighet


Skriftlige innspill• Kort og poengtert• Saklig• Ikke overdriv


Møter• Lær deg saken godt• Tenk nøye igjennom målet med møtet– Og hva som er realistisk• Finn ut mest mulig om de du skal møte• Hvor stor ”delegasjon” er nødvendig


• Vær pen i tøyetMøter• Ingen liker å bli skjelt ut• Alle liker skryt• Vær høflig, vennlig, engasjert, optimistisk, …• Vær konstruktiv – se saken fra motpartens side• Løs ”problemet”• Ikke tvær ut møter• Legg igjen KORTE notater og ta på deghjemmelekse


Stikkord for lobbyisme• Adopter bort babyen din• Få noen andre til å bære fram ”møblene”• TV2 hjelper deg


Mediearbeid• Leserinnlegg• Kronikker• Pressemeldinger• Redaksjonelle– Artikler– Kommentarer– Lag maten gryteferdig• Radio• TV• Sosiale medier


OL til Tromsø• Brennpunkt: ”Bak lukkede dører – spillet om et OL”• Oppskrift på lobbyisme”Den beste form for påvirkning er hvis den vi ønsker åpåvirke ikke merker det sjæl.” (Børge Stensbøl),som gjorder minst én feil


Hvilke saker tar SABIMA?• Nasjonale• Prinsipielle– Lokale eksempler• Der vi tror vi kan utgjøre en forskjell• De vi regner med å holde ut• Rolleforståelse og integritet


Hvor påvirker SABIMA?• Prøver oss på alle nivåer• Møter• Påklager• Skriver tekster• Media• Hjemmeside• Sosiale medier


Tilfellet naturmangfoldloven• Fulgt lovarbeidet siden 2001• Lov vedtatt i 2009• Spadd fram saker• Nå skal vi ha den til å virke


Satser på vinnersaker• Fabrikk bedre ennbarnehage• Vakre dyr/planterbedre enn”malingsstrøk”


•?Klippeblåvinge


Hvordan sommerfuglen begynte å fly?• Halden, mars 2007• En ulovlig vei• NRK – Østfold Norge i dag• Brev til kommunen• Politianmeldelse• Brev til Miljøvernminister• Aktuelt med fredning i mai• Inndratt reguleringsplan


Rødknappvikler iKristiansand


Kjevik: Nye arter funnet!Glattbillen Olibrus affinisNy for NorgeKortvingen Metopsia clypeataNy for NorgeBlodbia Sphecodes puncticepsAntatt utryddetSpretthalen Isotomurus gallicusNy for Nord-Europa


Klippeblåvinge i Tvedestrand


Innsigelse fra Fylkesmannen• DN• MD– mener at §§ 8 og 9 inaturmangfoldloven (…) mågjøres gjeldende i dennesaken.– (…) jf. den nyenaturmangfoldloven § 5.Bestanden av klippeblåvingeer gått kraftig tilbake og erklassifisert som sterkt truet(EN) på Norsk rødliste 2006.– Naturmangfoldloven §§ 8, 9(…) gjennomføre kartlegging


Myrflangre•Var fredetetternaturvernloven•Forbudt åplukke


•Foto: Finn MichelsenMyrflangre i Lier•Største forekomst i landet•Lagt ut til industri•Postkort fra Erik i mai•Sprøyta i juli 2009


God oversikt• 1. Østfold: Hvaler: Arekilen påKirkøy• Klassisk lokalitet for myrflangre hvor den ble samlet i hvert fall fra 1826 – 1954. Seinere har det blittlaget en kanal i forbindelse med et oppdyrkingsprosjekt og vannforholdene har blitt endret. Det harskjedd gjnegroing. Status i 2007: Utgått•• palustris,,Myrflangre,Hvaler,111,Arekilen,,PL,,15,,46,,B,W,,,,18820600,,Ryan, E.,,28.03.1996,,Ryan, E.,•• 2. Østfold: Hvaler: Gråtersand ved Ørekroken på Kirkøy• Lita myr som er kjent i hvertfall siden 1972. Status i 2007: 10 fertile skudd i østre del av myra. Vestredel har også noe få som ble observert 2006.•• 3. Østfold: Hvaler: Skjærhalden, upresis angivelse• Dette er en noe upresist angitt lokalitet og det er en mulighet for at det er en forveksling med andrelokaliteter i nærheten (se over). Status i 2007: Uviss• Hvaler: Skjærhalden 1892 Axel Blytt•• 160874,O,160874,EN,Epipactis palustris,Epipactis palustris,,Myrflangre,Hvaler,111,Kirkeøy:Skjærhalden,,PL,,16,17,44,,B,W,,,,19720705,,Johansen, Øivind,,31.12.1995,,Wischmann, Finn (1988),•• 4. Østfold: Rygge: Larkollen, upresis angivelse• Rygge: Larkollen 1914 Ivar Jørstad (visstnok belegg i TROM)• Status i 2007: Høyst uviss.•• 5. Akershus: Ås: Ås prestegård• Ås: Ås prestegård 1800-tallet S.C. Sommerfelt. Ikke sett siden og områdene nå for en stor deloppdyrka. Status i 2007: Utgått.•• 6. Akershus: Bærum myr mellom Ramsåsen og Ringiåsen• Myrflangre har vært samlet i dette myrområdet mellom 1888 og 1965. Ble også funnet her i 1978, menmyrene var da helt gjennomgrøfta. Ikke sett siden. Status i 2007: Utgått•• 7. Akershus: Asker: Semsvann, myr ovenfor• Dreier seg sannsynligvis om ei myr i nordenenden av Semsvannet. Denne er grøfta og sværtgjengrodd. Myrflangre ikke observert her etter 1924. Status i 2007: Utgått•• 8. Akershus: Asker: Nesøya, Nesøytjernet• Klassisk lokalitet for myrflangre hvor botanikere har samlet lassevis med herbarieark i perioden 1829-1936. Seinere har det grodd til en god del her og myrflangre ikke observert de siste 50 åra. Freda somnaturreservat. Status i 2007: Utgått•• 9. Akershus: Asker: Volden, ved gården Skjæret• Myrflangre fantes på ei fukteng7myr her på slutten av 1800-tallet. Isdam ble anlagt på stedet. Status i2007: Utgått•• 8531,O,8531,EN,Epipactis palustris,Epipactis palustris,,Myrflangre,Asker,220,Asker: Gården Skjæretved Volden i Asker i mengde,i grøftekant ved landeveien. Blev nogen år senere utryddet ved anlegg av……• 41. Rogaland: Hå: Ogna, mellom vei, jernbanelinja og sidespor tilpukkverket• Lokaliteten hadde det bra i 1979 med ca. 100 skudd. Status i 2007:Uviss•• 42. Rogaland: Hå: Ogna, ved pukkverket ( i en tilfeldig forsenkninginne i pukkverket)• Status i 2007: Bare sett tilfeldig ett år.•• 43. Rogaland: Hå: Ogna, Varden• Status i 2007: Utgått. Området ble dyrka opp like etter 1966•• 44. Rogaland: Hå: Ogna, nordvest for Brusand. Like nordøst for derbekken gjør en knekk før den går ut i havet.• Status i 2007: Uviss•• 45. Rogaland: Hå: Skrettingland• Oppdaget 1944 og bare dokumentert fra det året. Status i 2007: Uviss•• 43630,O,43630,EN,Epipactis palustris,Epipactispalustris,,Myrflangre,Hå,1119,Skrettingland.,,LL,,07,,02,,B,E,,,,19440803,,Lea, J.,Kopi av originalt herbarieark!,04.02.1992,18.03.2004,Lea, J.,•• 46. Rogaland: Karmøy: Liknes innenfor Farlandshammaren• Oppdaget 1984, fulgt opp med vegetasjonsanalyse (Anders Lundberg).Status i 2007: Uviss•• 47. Nord- Trøndelag: Snåsa:Snåsa prestegaards område• 1700-talls funn. Noe tvilsomt. Aldri sett siden : Status i 2007: Høyst uviss•


Heroringvinge (EN)


Heroringvinge


Hubro• Riksvei 714 ved Vettastraumen, Hitra, ST• DN anbefaler at MD tar klagen fra NOF,WWF og NNV til følge• Forvaltningsmål (rødlistet som EN) (§ 5)• Har handlingsplan• Internasjonale konvensjoner• Har god kunnskap (§ 8)• Foreligger godt alternativ (§ 12)• Samfunnsmessig gunstig totalt (§ 14)• Blir trolig prioritert art (§ 23)Foto: Karl Otto Jacobsen


Slåtteng på Toten• 4 dekar blomstereng regulert til 11 tomter• Klagde på reguleringsplan i 2010 uten naturmangfoldlov• Kommunen tok ikke klagen til følge• Ny klage• Kommunen fikk medhold hos fylkesmannen• Ny klage• MD: ”bygging av boliger må vike for hensynet tilslåttemark”• Kommunen ønsker fortsatt å bygge


RØDLISTEARTENE PÅVESTBAKKEN• Stanknarrevokssopp Camarophyllopsis foetens VULillagrå rødskivesopp Entoloma griseocyaneum VURødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata VUFlammevokssopp Hygrocybe intermedia VURødskivevokssopp Hygrocybe quieta NTGyllen vokssopp Hygrocybe aurantiosplendens NTBitter vokssopp Hygrocybe mucronella NTMusserongvokssopp Hygrocybe fornicata NTHvit småfingersopp Ramariopsis subtilis NTElegant småfingersopp Ramariopsis kunzei NTRøykkøllesopp Clavaria fumosa NTVridd køllesopp Clavaria amoenoides VUHalmgul køllesopp Clavaria flavipes VUPlommekølle Clavaria greletii VUOliventunge Microglossum olivaceum VUVranglodnetunge Trichoglossum walteri VUBuskgelèsopp Tremellodendropsis tuberosa NTStorsporet rødskives. Entoloma cyanulum DDRavnerødskivesopp Entoloma corvinum NTTyrkerrødskivesopp Entoloma turci NTMelrødskivesopp Entoloma prunuloides VURosagrå grynmusserong Dermoloma cuneifolium VUEnghaukeskjegg Crepsis praemorsa VU


•HymenoscyphuNye arter for vitenskapen


Kroksjøer, meandere og flomløpi Hole• Sterkt truet naturtype, norsk rødliste fornaturtyper• Kartlagt som nasjonalt viktig naturtype• Ramsarområde• Søknad om nydyrking med mange feil


Kroksjøer, meandere og flomløp


Kroksjøer, meandere og flomløpi Hole• Ugyldig vedtak påklagd av SABIMA:• Brudd på:– naturmangfoldloven– vannressursloven,– laksefisk- og innlandsfiskeloven– nydyrkningsforskriften.


Kroksjøer, meandere og flomløpi Hole• Kommunen tar ikke klagen til følge• Anke til Fylkesmannen• SABIMA får medhold på alle punkter• Restaurering?


9 mil reingjerde i Finmark• Vedtak av Landbruks- og Matdepartementetuten naturmangfoldloven


9 mil reingjerde i Finmark• Jeger og fisk + FNF klaget på vedtaket• SABIMA klaget på vedtakets gyldighet• LMD aviste klagene• SABIMA klaget til Sivilombudsmannen• LMD ville bringe saken inn for Kongen• Alle trakk klagen sin• SABIMA klaget til Sivilombudsmannen• SABIMA har fått medhold


Revegetering av Fornebu• ”Etter at nytt terreng er ferdig etablert skalplanområdet tilsåes og beplantes medstedegen vegetasjon …”• Plantet ut 130 000 –140 000 planter.Det meste fremmed


Fornebu• Ikke bare en katastrofe for naturen rundt• Også en tapt mulighet til å gjøre livet letterefor trua arter

More magazines by this user
Similar magazines