Arbeidsmiljøloven og forholdet til eldre arbeidstakere - Storebrand

storebrand.no

Arbeidsmiljøloven og forholdet til eldre arbeidstakere - Storebrand

Agenda• Retten til å jobbe redusert arbeidstid og pensjonsreformen og• Aldersgrenser /Pensjonsalder2


Arbeidsmiljøloven §10-2 (4)”Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som avhelsemessige, sosiale eller andre vektigevelferdsgrunner har behov for det, har rett til å fåredusert sin arbeidstid dersomarbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres utenvesentlig ulempe for virksomheten.Den reduserte arbeidstiden kan tas ut som kortere arbeidsdager,færre arbeidsdager per uke eller arbeidsfrie perioder3


Hva med bedriftens behov?• Bedriften har behov for forutsigbarhet og tid til tilpasning• Effektive årsverk– Flere på deltid gir mindre effektive årsverk– Økte kostnader pr årsverk• Kompetanseutvikling– Krevende å lære opp flere– Mer krevende å vedlikeholde og utvikle kompetanse– Vanskeligere å rekruttere riktig kompetanse hvis den ansatte kuntilbys vikariat på deltid4


Bør bedriften ha retningslinjer vedønsker om redusert stilling?Slike kriterier kan for eksempel være:• Tidspunkt for søknad• Mulige stillingsbrøker• Hvilke kriterier bedriften legger vekt på - prioriteringer5


Hva skjer dersom partene ikke blir enige?• Det er arbeidsgiveren som i første omgang avgjør kravet omredusert arbeidstid.• Tvisteløsningsnemnd6


Pensjon og aldersgrenser• Utgangspunkt: 70 års aldersgrense. Men:”Det er en etablert forståelse attjenestepensjonsordningen gir saklig grunn tiloppsigelse dersom oppsigelsen praktiseres enhetligfor alle arbeidstakere som er tilsluttet ordningen, ogpensjonsordningen for øvrig er forsvarlig for demden gjelder for, om den har vært gjenstand fordrøfting mellom partene og om den gir rimeligøkonomisk kompensasjon.” ,St.meld 35 (1994-1995)7


Aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven• Kan 70 års aldersgrense opprettholdes etter innføringen avreglene om aldersdiskriminering• Saker:– Statoil– Gjensidige828.10.2010