Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Tabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Nytt bofellesskap demente i Austadgt 36(7 boenheter) 1,9 4,9 4,9 4,9Konvertering av somatiske langstidsplasser til29 plasser for demente 1,0 1,9 1,9 1,9Nye aktivitetstilbud dag/kveld for personermed demens Bragernes/Strømsø 1,4 2,8 2,8 2,8Styrking av bl.a. omsorgslønn, VTA-plasserressurskrevende tjenester 3,0 3,0 3,0 3,0Husleie/fdv/renhold/energi Blentenborg 2,1 2,8 2,8Husleie/fdv/renhold/energi Schwartsgt. 3,4 3,4 3,4Bemanning Schwartsgt. 9,0 9,0 9,0Videreføre fagskole helsefagarbeidere 1,1 1,5Husleie Arbeidssenteret nye lokaler 0,1 0,1 0,1Bedre styring og intern samhandling -17,6 -17,6 -17,6 -17,6Sum driftstiltak -9,2 11,1 10,3 10,3Styrking av hjemmebaserte tjenester med fokus på demensNytt aktivitetstilbud for mennesker med demens Strømsø og BragernesDet er stort behov for avlastningstilbud for hjemmeboende mennesker med demens. Detplanlegges etablering av nytt aktivitetstilbud på Strømsø bo- og servisesenter og Losjeplassenbo- og servicesenter. Kveldene oppleves lange for mange eldre, og pårørende ønsker segavlastning på kveldstid. Aktivitetstilbudet vil derfor være åpent på dagtid og kveldstid.Strømsø bo- og servicesenter, 29 plasser tilrettelegges for personer med demensNytt bofellesskap for mennesker med demens Austadgata 36Det etableres syv boenheter for personer med demens i eksisterende omsorgsboligkompleks iAustadgata ved Strømsø bo- og servicesenter. Tilbudet retter seg mot Alzheimerpasienter utenkjent atferdsproblematikk. Tilbudet organiseres i hjemmetjenesten Strømsø og ressurser sombenyttes i boligen i dag, videreføres i nytt tiltak.77

More magazines by this user
Similar magazines