Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-201411.3 Forslag til driftsbudsjettTabell 2 Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i mill. 2011 kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Drammen Idrettsråd 0,2 0,0 0,0 0,0Drift av signalanlegg 0,5 0,5 0,5 0,5Effektivisering i form av stram styring -1,0 -1,0 -1,0 -1,0Sum driftstiltak -0,3 -0,5 -0,5 -0,5Reklameavtale Drammen IdrettsrådIdrettsrådet har mottatt støtte til Idrettens servicekontor indirekte gjennom en reklameavtalepå 17 reklametavler i byen. Avtalen opphører våren 2011, og reklameinntektene, som årligutgjør 230 000 kr, bortfaller. Idrettsrådet har stilt spørsmål om kommunen bør kompenserefor dette inntektsbortfallet. Rådmannen foreslår en engangsbevilgning i 2011, inntil bystyrethar foretatt en helhetlig gjennomgang av reklameomfanget i offentlige rom (bysykkel,reklame i idrettsanlegg med mer).Drift av signalanleggDrammen kommune har overtatt eierskap og driftsansvar for signalanlegg(lyskryss) som stårpå kommunal veigrunn (nedklassifiserte veier). Det vil påløpe driftskostnader på kr 0,5 mill/årfra og med 2011.Effektivisering i form av stram styringDet er en utfordring å sikre god økonomistyring i programområdet. Rådmannen vil følge oppdette og legger til grunn at det gjennom stram styring og tett oppfølging innarbeides enbudsjettilpasning på 1,0 mill. kr pr. år.Både bystyret, bystyrekomitéen og idretten v/Drammen Idrettsråd , har bedt om en vurderingav flere tiltak.I den rådende økonomiske situasjonen anbefaler rådmannen å skjerme basisaktiviteter og harderfor ikke funnet rom for å innarbeide disse:Inkludering i idrettslagIdretten i Drammen har ved hjelp av statlig støtte igjennom flere år drevet et idrettsliglavterskeltilbud i deler av Drammen kalt Inkludering i idrettslag. Idretten har signalisert atvidere drift av dette tilbudet er avhengig av et kommunalt økonomisk bidrag. Det er gjort enundersøkelse av effekter oppnådd ved dette arbeidet, og rapporten viser meget positiveeffekter og økende deltakelse. Dette tiltaket er innarbeidet i kommunens arbeid med Målrettetøkonomisk satsing (MØS).Islegging Marienlyst StadionSom opplyst i 1. tertialrapport er det ikke bevilget penger til islegging av kunstgressbanen.Tiltaket foreslås vurdert ved neste rullering av økonomiplanen.Ishall DrafnSki og ballklubben Drafn har foreslått et konsept med privat bygging og drift av ishockeyhallinklusiv et utvalg andre idretter, og søker Drammen kommune om årlig driftstilskudd på 2,5 –3. mill kroner mot at kommunen får tilgang til visse funksjoner på dagtid. Administrasjonener i samarbeid med Lier kommune i ferd med å utrede ishall på Brakerøyabanen. Drammen86

More magazines by this user
Similar magazines