Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014kommune har, av hensyn til transportproblematikken, tidligere uttrykt skepsis til lokaliseringav ny idrettshall på Drafnkollen. Spørsmål om lokalisering og eventuelt tilskudd til ishallvurderes frem mot neste rullering av økonomiplanen.Brøyting av fortau i sentrumPå bakgrunn av forslag i 1. tertialrapport 2010, har administrasjonen utredet konsekvenseneved å overta snørydding av fortau i sentrum. Administrasjonen har vurdert to konsepter,ordinær snørydding og utstrakt etablering av fortausvarme i sentrum. Kostnadene for ordinærbrøyting er stipulert til ca 7 mill. kr årlig, mens drift av snøsmelteanlegg er stipulert til ca 10mill. kr eksklusiv investeringer. Tiltaket er ikke prioritert i forslaget til økonomiplan.Prioritering av spillemidlerDrammen Idrettsråd (DIR) har tatt opp spørsmålet om prioritering av idrettslagenessøknader/tiltak i forhold til kommunens tiltak. DIR ønsker at lagenes tiltak i større gradprioriteres foran kommunens anlegg. Forslaget fra idrettsrådet vil medføre økt belasting påkommuneøkonomien, og rådmannen legger opp til at nåværende tildelingsordningvidereføres. Ordningen innebærer at idrettsanlegg som har fått tildelt en andel avspillemidlene det er søkt om prioriteres først, dernest at prioritering baseres på anleggsstart ogat idrettslagenes søknader prioriteres foran kommunens for tiltak med samme oppstartsår.Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 73,1 126,1 131,1 128,9 128,9 128,9Driftsinntekter -19,8 -17,7 -18,5 -18,5 -18,5 -18,5Netto ramme 53,4 108,4 112,6 110,4 110,4 110,411.4 Forslag til InvesteringsbudsjettTabell 4 Forslag til investeringstiltak 2011-2014 ( tall i mill. 2011- kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Sum 2011-2014Investeringstiltak bykassen: 34,5 45,5 35,5 35,5 151,0Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 15,0 21,0 21,0 21,0 78,0Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0Nærmiljøanlegg / lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0Drammen Park 5,0 5,0Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0Gågater - rehabilitering 10,0 10,0Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0Drammen Eiendom KF 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0Nytt P-hus Strømsø 62,0 53,0 115,0Sum investeringstiltak 96,5 45,5 35,5 35,5 213,011.4.1 Investeringsforslag bykassen:Rehabilitering/oppgradering av infrastruktur, parkanlegg og idrettsanleggDet foreslås 15 mill. kr til rehabilitering/oppgradering av infrastruktur, parkanlegg ogidrettsanlegg i 2011. I resten av perioden er beløpet oppjustert til 21 mill. kr pr. år. For87

More magazines by this user
Similar magazines