Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014infrastruktur kan dette være reasfaltering og masseutskifting av veier og fortau samt utskiftingav veielementer som eksempelvis sluk og stikkrenner. For idrettsanlegg kan dette væreutskifting av utslitte apparater, gjerder, sikkerhetsutstyr, kunstgress o.l.Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengereDet foreslås fem millioner kroner årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak forgående i tråd med målsettingene i Buskerudbyen. Eksempler på tiltak: oppgradering avbussholdeplasser, framkommelighetstiltak for buss, sykkelfelt, sykkelparkering, viktigegangakser. I tillegg dekkes viktige trafikksikkerhetstiltak.Nærmiljø / lekeplasserDet foreslås fire millioner kroner årlig til tilrettelegging av anlegg for fysisk aktivitet og lek ihele byen, med hensikt å øke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.Drammen park, rehabiliteringDet foreslås 5 mill. kr til fullføring av bygging av lekeplassen i Drammen park i 2011.Fellesprosjekter med vei-og VA-arbeiderDet kan være fornuftig å gjøre tilleggsinvesteringer når andre aktører arbeider i kommunaleveier, for eksempel å asfaltere i full bredde når andre aktører allikevel er forpliktet til åasfaltere deler av veien. Det avsettes 4 mill. kr fra 2011 for å ta høyde for dette.GågaterTi millioner kroner avsettes i 2012 til videre oppgradering av gågatene påBragernes.Forutsetter et nært samarbeid med gårdeierne.Gågatene på Bragernes rehabiliteres i 2012Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder1 millioner kroner årlig til kjøp av aktuelle eiendommer som kommer for salg i de viktigstefriluftsområdene og til grøntanlegg.88

More magazines by this user
Similar magazines