Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-201412.2 Situasjonsbeskrivelse12.2.1 Status for programområdet‐ Faglige resultater under landsgjennomsnittet på ungdomstrinnet.‐ Faglig fremgang på de laveste klassetrinnene.‐ Bedre resultater i forhold til læringsmiljøet.‐ Økt trivsel og motivasjon i personalet.‐ Prosjektet Norges beste skole er i rute.‐ Store investeringer i rehabilitering og nybygg.Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall for programområdetIndikatorDrammen2008Drammen2009Gj.snittASSS2009Fr.stad2009Kr.sand2009Sandnes2009Gj.snittlandet inkl..Oslo 2009Sosial trivsel 7. trinn 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4Motivasjon 7. trinn 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2Grunnskole poeng* 38,6 39,6 40,1 38,2 39,8 39,0 39,9Ant. undervisningstimerpr elevGjennomsnittliggruppest. 1. – 7. trinnGjennomsnittliggruppestørrelse 8. –10. trinnNetto driftsutg. tilgrunnskoleopplæringpr elev 6-15 år48 48 52 52 51 53 5714,7 15,0 14,5 14,3 14,5 14,6 13,117,7 18,8 16,1 15,8 16,1 14,7 14,773 693 78 032 80 356 78 013 84 823 74 399 84 597*Grunnskolepoeng er et gjennomsnitt av alle karakterene til avgangselevene ganget med 10. Grunnskolepoengene benyttes som kriterium foropptak til videregående skole.Resultatene i drammensskolen viser en positiv utviklingen. Elevene på 7. trinn både trivesbedre og har en høyere motivasjon for skolearbeidet enn gjennomsnittet i ASSS og i landetsom helhet. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er høyere enn gjennomsnittet i ASSS, både påbarnetrinnet og ungdomstrinnet. Det er store klasser på de fleste skolene, og dermed blir detfærre undervisningstimer pr elev enn i sammenliknbare kommuner. Netto driftsutgifter tilgrunnskoleopplæringen har økt fra 2008 til 2009, men ligger under snitt for ASSS.Avgangselevenes grunnskolepoeng økte fra 38,6 til 39,6 fra 2008 til 2009. Det er fremdelesunder snittet for ASSS og landet, men viser en positiv utvikling. Tabellen viser en utfordring iforhold til gjennomføring i videregående opplæring.12.2.2 Utfordringer i planperioden‐ Tilbudet til barn med spesielle behov‐ Rekruttering av pedagogisk personale‐ Maksimal utnytting av skoleanleggeneBarnehage- og skolebehovsanalyse for perioden 2010 – 2026 er under arbeid. Denne vil blilagt fram til politisk behandling i begynnelsen av 2011.90

More magazines by this user
Similar magazines