Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a)Drammen bykasse – vedtatt driftsbudsjett 2011-2014Hovedoversikt ØkonomiplanRevidertbudsjettMill. 2011-kroner2010 pr.26.10.10Årsbudsjett2011 2012 2013 2014Rammer pr. programområde 1-14: 2 219,7 2 617,3 2 628,6 2 619,5 2 616,801 Barnehage 50,2 396,4 392,1 392,1 392,102 Oppvekst 163,0 160,9 160,4 160,4 160,403 Samfunnssikkerhet 39,2 39,5 39,5 39,5 39,504 Byutvikling 14,5 13,9 13,8 13,8 13,805 Helse 105,0 108,7 109,0 109,0 109,006 Kultur 126,0 123,8 123,8 123,8 123,807 Ledelse, org. og styring 161,8 156,6 156,7 156,7 156,708 Kompetanse, markedsføring, næring 8,0 6,3 6,3 3,3 3,309 Pleie og omsorg 721,2 731,2 752,3 751,8 751,810 Politisk styring 14,7 19,5 15,4 19,4 15,411 Samferdsel og fellesarealer 108,6 113,0 110,8 110,8 110,812 Skole 575,5 593,2 604,8 614,8 625,913 Sosiale tjenester 194,3 220,1 222,9 223,7 223,214 Vann og avløp -62,3 -65,7 -79,1 -99,5 -108,8Sentrale inntekter -2 187,7 -2 664,8 -2 702,9 -2 735,6 -2 769,6Skatt -1 467,5 -1 385,3 -1 405,0 -1 424,8 -1 444,8Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Rammetilskudd -566,4 -1 136,4 -1 165,2 -1 188,1 -1 211,6Vedlikeholdstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Integreringstilskudd -62,6 -67,1 -70,9 -72,7 -74,4Vertskommunetilskudd asylmottak -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -22,9 -19,5 -11,5 -9,2 -8,8Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -37,5 -25,3 -18,4 -8,5 0,0Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -6,0 -2,0 -1,0 -2,0 -0,6Kompensasjonstilskudd -23,8 -28,2 -30,0 -29,2 -28,5Finansielle poster 50,4 80,0 105,8 125,4 136,1Renteutgifter 56,0 69,7 77,6 82,9 87,4Renteinntekter -40,8 -41,5 -43,2 -45,9 -45,7Avdrag på lån=Netto avdrag 36,6 47,0 54,2 59,4 64,2Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -1,4 4,8 17,2 29,0 30,3Overføring til/fra komm. bedrifter -99,3 -87,9 -92,1 -92,1 -92,1Lindum AS -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0Drammen Drift KF (undersk. 2009) 1,2 4,3 0,0 0,0 0,0Drammen Eiendom KF -42,6 -33,2 -33,2 -33,2 -33,2Energiselskapet Buskerud AS -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0Drammen Kjøkken KF -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0Drammen Parkering KF -15,9 -15,9 -15,9 -15,9 -15,9Fellesutgifter/ufordelte poster 41,2 65,3 70,7 76,2 81,7Årets premieavvik (Å190) -7,1 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 35,0 38,1 43,6 49,1 54,5Premieavsetning (Å192) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Avsetning lønnsreserve 9,4 25,1 25,1 25,1 25,1Endring pensjonspremier - netto -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Avskrivninger 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8Motpost avskrivninger -109,8 -109,8 -109,8 -109,8 -109,8Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 24,3 9,9 10,1 -6,7 -27,2Årsoppgjørsdisposisjoner -24,2 -9,9 -10,2 6,7 27,2Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ avsetning til disposisjonsfond 12,9 0,5 1,2 1,5 14,5+ avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 4,4 7,8 6,9 7,4 8,8- bruk av ubundne fond -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -26,7 0,0 0,0 0,0 0,0- bruk av VA fond -7,7 -18,2 -18,3 -2,2 3,9Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

More magazines by this user
Similar magazines