Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Bergensklinikkene. Målsettingen ved bruk av HKH er å innhente informasjon som gir raskoversikt over problemområder eller problemgrupper for så å tilrettelegge for rask innsats ogutvikling av formålstjenelige intervensjoner. Gjennom økt kunnskap om forholdene iDrammen er målet å tilrettelegge for forebyggende arbeid blant unge i kommunen.Mottak av flyktningerDet er et mål å oppnå raskere innflytting av flyktninger i bolig, at flere skal bestå eksamenetter norskopplæring og få flere i arbeid.Drammen kommune har fått en anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet ombosetting av 100 flyktninger i 2011. Det er ønskelig at 20 av disse er enslige mindreårigeflyktninger under 18 år hvor 5 er under 15 år. Rådmannen foreslår å imøtekommeanmodningen. Boligproblematikken er en utfordring som vil ha særskilt fokus i første fase avBoligsosialt utviklingsprogram. Bosettingen av enslige mindreårige er fullfinansiert avstatlige midler.TillitspersonforsøketHelsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt etforsøk med utvikling og utprøving av ulike modeller for bruk av tillitspersoner formennesker med rusrelaterte problemer i kommunene. Forsøket inngår iopptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2010) og er et ledd i Regjeringens satsing påstyrking og videreutvikling av det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige.Hovedformålet med forsøket er at tillitspersonene skal bidra til at personer med rusrelaterteproblemer skal få et mer tilgjengelig, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud ikommunene. Et annet viktig formål er at flere skal få utarbeidet individuell plan. Det eropprettet en stilling som tillitsperson, lokaliseres på politihuset. Denne personen tar direktekontakt med de hjelpeinstanser det er behov for og følger de aktuelle personene tilhjelpeinstansene. Dette vil føre til at den rusavhengige får et mer tilgjengelig og samordnethjelpetilbud. Tillitspersonens oppgave er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne.RusakuttMange muligheter går i dag tapt fordi hjelpen ikke når frem til den enkelte på rett tid og rettsted. Målgruppens tidsperspektiv er ofte kortsiktig og er sterkt bundet avrusmiddelavhengighetens krav. Ofte opplever gruppen at de ikke passer inn i eller ervelkomne i de ordinære somatiske og psykiatriske tilbudene for diagnostikk og behandling.Det mangler muligheter for medisinske og psykologiske undersøkelse og vurderinger,herunder henvisninger og innleggelser for denne gruppen.Tilgjengelig spesialistkompetanse på førstelinje nivå vil gi muligheten til rask vurdering ogeventuelt videre behandling og hjelp også i andrelinjetjenesten (spesialisthelsetjenesten rus ogpsykiatri). Senter for rusforebygging fikk i april et tilsagn om 1,5 mill. kr til etablering avtiltaket.100

More magazines by this user
Similar magazines