Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Økning i kjøp av vann fra GlitrevannverketKjøp av vann fra Glitre har økt betraktelig det siste året. Det antas at det i 2011 vil blinødvendig å kjøpe 10 mill. m3 vann fra Glitre, og dette er 0,5 mill m3 mer enn budsjettet for2010.Avløp og rensingNy ordning for septikmottakDrammen kommune er i dialog med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS om etablering av etnytt septikmottak som en del av nytt biogassanlegg (ferdig våren 2011). Dette vil innebære ateksisterende septikmottak på Muusøya Renseanlegg kan avvikles. Ordningen vil bety driftsmessigefordeler ved renseanlegget, men vil innebære større netto kostnader.Ekstra innsats mot olje og fett i ledningsnettetDette var budsjettert med et engangsbeløp for 2010, men tiltakene blir først gjennomført i2011.Kontroll og rensk av utslippsledninger (overvann)Det er et økt behov for inspeksjon og utbedring av utslippsledninger for overvann.Vertskommunesamarbeid økt tilsyn og oppfølging av separate avløpsanleggNi kommuner samarbeider, med Lier som vertskommune. Det første driftsåret påløper detoppstartskostnader, men deretter skal kreves gebyrer for de aktiviteter som etter selvkostregelverketkan finansieres på denne måten. Myndighetsutøvelse og annet som ikke kangebyrfinansieres må finansieres til den enkelte kommune. For Drammen er dette beregnet til0,1 mill kr pr år.Vannforsyning, avløp og rensingInstallasjon av vannmålere i eldre bebyggelseI følge hovedplanen skal alle abonnenter ha vannmålere senest før 1.1.2015. Det foreslåsderfor en økning av beløpene som kan brukes til innkjøp av vannmålere.Økning i akutte reparasjoner vann og avløpSom følge av skjerpede krav til istandsetting av veier etter gravearbeider er det behov forøkning i budsjettet.GeomatikkVarslingssystem for påvisning av kabler og rør ved gravearbeider. Systemet ble delvis startet ijuli 2010, men det er ikke budsjettert midler til dette i 2010.Gemini Varsling, Gemini Melding og Gemini VAGemini Varsling og Melding er nye systemer for varsling av abonnenter, abonnement ogbruk. Det har også oppstått økte kostnader i forbindelse med ledningskartverket (Gemini VA).Godt Vann DrammensregionenAktiviteten foreslås økt og med større fokus på avløp. Det forslås 1,0 mill kr til avløp(økning), mens det benyttes 0,2 mill kr mindre til vannforsyning, netto en økning på 0,8 millkr.110

More magazines by this user
Similar magazines