Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Vann- og avløpsgebyreneSom følge av økte investeringer og økte driftsrammer vil avløpsgebyrene i kommendeøkonomiplanperiode enn planlagt i fjorårets økonomiplan. Dette skyldes hoved-sakliginvesteringene på Solumstrand og økte kostnader til akutte tiltak. Vanngebyrene økes ihenhold til forrige økonomiplan.Endring i vann- og avløpsgebyrene 2011 2012 2013 2014Økonomiplan 2010-2013 10 % 10 % 5 %Forslag til økonomiplan 2011-2014 10 % 13 % 13 % 4 %Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 105,8 112,7 121,4 126,3 126,3 128,7Driftsinntekter -161,1 -174,8 -187,1 -205,4 -225,8 -237,5Netto ramme -55,3 -62,1 -65,7 -79,1 -99,5 -108,814.4 Forslag til InvesteringsbudsjettTabell 4 Forslag til investeringstiltak 2011-2014 ( tall i mill. 2011- kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Sum 2011-2014Investeringstiltak bykassen: 137,0 103,0 103,0 103,0 446,0Innarbeidet i gjeldende øko.plan - vann 29,6 29,6 29,6 29,6 118,4Innarbeidet i gjeldende øko.plan - avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0Solumstrand renseanlegg 34,0 34,0Økt behov damsikring iht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0Økt behov vannforsyning iht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6Økt behov avvløp iht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0Sum investeringstiltak 137,0 103,0 103,0 103,0 446,0Økt behov vannforsyningGrunnlaget for å fastsette et årlig investeringsbehov som kan møte behovet for å forsterkeinnsatsen på lekkasjereduserende tiltak i ledningsnettet er foreløpige. Årsaken er bl.a. atinformasjonen knyttet til hvor lekkasjeomfanget er størst ikke vil foreligge i tilstrekkelig gradfør arbeidet med bl.a. installasjon av sonevannmålere er sluttført. Rådmannen vil derforkomme tilbake til et mer gjennomarbeidet budsjettunderlag når nødvendigstyringsinformasjon er på plass. Rådmannen antar at dette er realistisk i forkant av nesterullering av økonomiplanen.111

More magazines by this user
Similar magazines