Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Mill. 2011-kroner 2011 2012 2013 2014Sum2011-201412 Grunnskole 10,0 - - - 10,0Inventar og utstyr i skolene 10,0 - - 10,013 Sosiale tjenester 0,3 - - - 0,3Etablering Rusakutt - oppussing, inventar og uttyr 0,3 0,3-14 Vann og avløp 137,0 103,0 103,0 103,0 446,0Vann - lekkasjereduksjoner mv. 29,6 29,6 29,6 29,6 118,4Vann i hht. ny hovedplan 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. 34,0 34,0Avløp 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0Avløp i hht. ny hovedplan 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0Sum investeringer Drammen bykasse 276,8 199,3 181,3 176,8 834,2Drammen bykasses investeringsbudsjett 2011-2014 - salderingØkonomiplanSumTekst/mill. 2011-kroner2011-2011 2012 2013 20142014Anvendelse av midler:Brutto investeringsutgifter i programområdene 276,8 199,3 181,3 176,8 834,2Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4Sum anvendelse av midler 368,4 292,2 274,2 269,7 1 204,5Anskaffelse av midler:Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Momskompensasjon investeringer -7,8 -6,9 -7,4 -8,8 -30,9Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -8,8Mottatte avdrag videreutlån -9,4 -10,7 -10,7 -10,7 -41,5Bruk av ubundet investeringsfond -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -8,4Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -320,0Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -101,5 -101,9 -102,4 -103,8 -409,6Eksterne låneopptak investeringer -266,9 -190,3 -171,8 -165,9 -794,9Sum anskaffelse av midler -368,4 -292,2 -274,2 -269,7 -1 204,5

More magazines by this user
Similar magazines