Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014BarnehagetilskuddenePå barnehageområdet foreslås om lag 28 mrd. kr innlemmet i kommunenes rammetilskudd.For Drammen kommune utgjør dette 333,2 mill. kr.I tillegg legges inn midler til følgende forhold:‐ I 2010 opprettes det nye barnehageplasser som får budsjettmessige konsekvenser i2011. Helårseffekten i 2011 anslås til om lag 800 mill. kr. Dette er en del av veksten ikommunesektorens samlede inntekter i 2011. For Drammen kommune innebærer detteat helårsvirkningen av årets aktivitetsvekst må dekkes innenfor den generelle veksten irammetilskuddet.‐ Videreføring av maksimalpris foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i 2010(2 330 kr per måned for en heltidsplass). Kommunene er kompensert med 263 mill. kri rammetilskuddet i 2011. For Drammen kommune utgjør dette 3,2 mill. kr.‐ Opptrapping likeverdig behandlingFra 1. august 2011 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdigbehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 pst. til 91 pst.Kommunene er kompensert med 92,5 mill. kr i rammetilskuddet i 2011. For Drammenkommune utgjør dette 1,1 mill. kr.Ovenstående er ikke en del av veksten i frie inntekter.Kvalifiseringsprogrammet (KVP)Bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes, men gis en særskilt fordeling utenforutgiftsutjevningen i 2011. Samlet innlemmes om lag 1,2 mrd. kr. Regjeringen foreslår å leggeom refusjonsordningen for individstønad for deltakere på kvalifiseringsprogram.Individstønaden knyttet til deltakere på statlige arbeidsmarkedstiltak er beregnet til om lag406 mill. kr, og inngår i beløpet som innlemmes. For Drammen kommune innebærer dette at31,1 mill. kr legges inn i rammetilskuddet for 2011. Tilskuddet omfatter en videreføring ogopptrapping av både kommunens andel av KVP-tilskudd tildelt i 2010, og den statligeindividstønaden til KVP-deltakerne.Tilskudd til krisesentreLov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble detøremerkede statstilskuddet til drift av krisesentre opprettholdt i 2010. For 2011 foreslåsnærmere 238 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For Drammen kommuneutgjør dette 6,8 mill. kr.Tilskudd til rustiltakI kommuneproposisjonen for 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake tilspørsmålet om innlemming av tilskudd til rustiltak. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet åvidereføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet ut 2012, og opprettholder finansieringgjennom øremerkede bevilgninger. Rusfeltet foreslås i tillegg styrket med 100 mill. kr i 2011,hvorav 70 mill. kr til kommunalt rusarbeid.121

More magazines by this user
Similar magazines