Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-20142.2.1.2 Skatt og rammetilskuddAnslagene for Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd tar utgangspunkt ide forutsetninger som regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet for 2011. I tillegg er detkorrigert for anslått befolkningsvekst i perioden. Oppsummeringsvis er følgendeberegningstekniske forutsetninger lagt til grunn:Reell vekst i frie inntekter i 2011 som fordeles gjennom inntektssystemet på 2,1 mrd.kr. Regjeringen har ikke gitt signaler om realveksten utover i perioden, menrådmannen har foreløpig lagt til grunn tilsvarende realvekst for hvert av årene 2012-2014. Skatteandelen av kommunenes samlede inntekter reduseres fra 45 til 40 % fom. 2011.Dette fører til nedgang i neste års skatteinntekter, samtidig som det blir en betydeligvekst i rammetilskuddet.Det er korrigert for innlemming av øremerkede tilskuddsordninger samt endringer ioppgavefordelingen mellom stat og kommune.Ut fra den senere tids erfaringstall er det lagt til grunn en årlig befolkningsvekst iDrammen på 1,7 %, mens den nasjonale befolkningsveksten er anslått til 1,2 % pr. år.SkatteanslagetSom omtalt i 2. tertialrapport har regjeringen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011oppjustert kommunenes skatteinntekter i 2010 med 650 mill. kr, tilsvarende en økning av dennasjonale skatteveksten fra 6,4 til 7,0 %. Drammen kommune nedjusterte ved behandlingenav 1. tertialrapport årets skattevekst til 8,0 %, og denne forutsetningen ble ikke endret vedbehandlingen av 2. tertialrapport. Per utgangen av september i år har Drammen kommune enskattevekst på 6,3 %, mens den nasjonale skatteveksten er på 4,0 %.Ut fra de tidligere omtalte forutsetninger legger regjeringen til grunn en nedgang ikommunenes skatteinntekter i 2011 på 6,5 %. Rådmannen legger til grunn at Drammenkommunes skatteutvikling blir omlag ett prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet, oglegger til grunn en nedgang på 5,6 %. Dette tilsvarer et skatteanslag for 2011 på 1 385,3 mill.kr, mens årets justerte skatteanslag er på 1 467,5 mill. kr. For 2011 tilsvarer disseforutsetningene at Drammen kommune har en skatteinntekt per innbygger på 98,7 % avlandsgjennomsnittet. Det forutsettes at dette nivået opprettholdes i hele planperioden. Med detidligere omtalte forutsetninger om realvekst og befolkningsutvikling, tilsier dette en årligvekst i skatteinntektene på 1,4 % i perioden 2012-2014.RammetilskuddetUtviklingen i rammetilskuddet er preget av de omfattende endringene årets statsbudsjettlegger opp til. Virkningen av nye kostnadsnøkler er innarbeidet, og isolert sett gir dette etpositivt utslag for Drammen kommune. Inntektssystemets indeks for beregnet utgiftsbehov erfor Drammen på 0,9596 i 2011, en økning fra 0,9468 i 2010. Indeksen ligger likevel klartunder landsgjennomsnittet, noe som bidrar til at kommunens rammetilskudd i 2011 reduseresmed et trekk gjennom utgiftsutjevningen på 91,8 mill. kr.Som følge av de omtalte endringene øker rammetilskuddet betydelig fra 2010 til 2011, målt inominelle kroner. Mens justert budsjett per 2. tertial 2010 viser en inntekt på 566,4 mill. kr, eranslaget for 2011 på 1 136,4 mill. kr. I dette beløpet er det inkludert 3,0 mill. kr i ordinært122

More magazines by this user
Similar magazines