Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Frie inntekter 2008 korrigert for forskjeller i utgiftsbehovetFrie inntekter 2008 korrigert for forskjeller i utgiftsbehovetI prosent av landsgjennomsnittet11511010510095908580Inkl. eiendomsskattEksl. eiendomsskatt2.2.1.3 Andre statlige tilskuddI statsbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen endringer i integreringstilskuddet, slik atkommunene vil motta 50 000 kroner mer ved bosetting av enslige voksne enn for voksne ifamilier, og 20 000 kroner mer ved bosetting av enslige mindreårige enn ved bosetting avbarn som bor sammen med familien sin. Dette gjøres for å stimulere til raskere bosetting avenslige voksne og enslige mindreårige flyktninger. I dag må disse vente betydelig lenger ennandre på å starte livet i Norge etter innvilget opphold. De øvrige satsene iintegreringstilskuddet justeres i gjennomsnitt med 1,3 % i 2011, dvs. klart lavere enn denkommunale deflatoren på 2,8 %. Basert på bystyrets vedtak i økonomiplan 2010-2013 omårlig mottak av 100 flyktninger, herav 15 enslige mindreårige, samt erfaringstall for andelenslige voksne som bosettes i Drammen, er det utarbeidet anslag for integreringstilskuddet iplanperioden basert på de nye tilskudds-forutsetningene. Inntektene fra integreringstilskuddeter i revidert budsjett 2010 oppjustert til 62,6 mill. kr. Inntektene forventes å øke til 66,6 mill.kr i 2011, og vil stige ytterligere utover i planperioden til 73,9 mill. kr i 2014.I forslaget til Statsbudsjett 2011 er det lagt til grunn en økning i integreringstilskuddet forflyktninger fra kr 556 500 til kr 574 300 (for voksne) over femårsperioden man mottartilskudd. Dette tilsvarer en vekst på 3,2 %. Som følge av nedgang i antall tellende personermottatt i perioden 2006-2009 har rådmannen lagt til grunn en reell nedgang i integreringstilskuddeti 2010. Rådmannen foreslår at Drammen kommunes inntekter økes fra 57,3 til 58,1mill. kr i 2010, tilsvarende en vekst på 0,8 %. Det er også tatt hensyn til at årets anslag antas åligge noe høyt, spesielt når det gjelder antall tilflyttende flytninger fra andre kommuner. Forperioden 2010-2013 er det for øvrig lagt til grunn et årlig mottak på 100 flyktninger, herav 15enslige mindreårige. Det vises til nærmere omtale i kapittel 3.13.Ordningene med kompensasjonstilskudd knyttet til etablering av omsorgsboliger ogsykehjemsplasser og rehabilitering av skoleanlegg videreføres i 2011 for prosjekter dettidligere er gitt tilsagn om. Det er i tillegg tatt hensyn til de nye rentekompensasjonsordningenefor skolebygg/svømmehaller og kirkebygg som er innført fra 2009. Ordningeneomfatter både nybygg og rehabilitering. Av en samlet investeringsramme for skolebygg ogsvømmehaller på 15 mrd. kr, er Drammen kommune tildelt en investeringsramme på 123,3mill. kr, som i sin helhet ses i forhold til den gjennomførte rehabiliteringen av Danvik skole.124

More magazines by this user
Similar magazines