Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Om lag 40% av veksten i bykassens lånegjeld, kan henføres til høyt investeringsnivå innenforvann- og avløpsområdet. Kapitalkostnadene for denne delen av lånegjelden kompenseresgjennom økte gebyrinntekter innenfor selvkostregimet, og begrenser kommunens renterisiko.RenteinntekterPå inntektssiden er det lagt til grunn en budsjettrente på 3,0 %, tilsvarende forventet flytenderente på Lånefondets innlån i 2011. I 2012 er det lagt til grunn en rente på 3,5 %, mens det forde to siste årene i planperioden forutsettes en rente på 4,0 %.Renteinntektene genereres fra innestående midler i bank, samt diverse utlån. Det størsteutlånet kommunen har, er det ansvarlige lånet til Energiselskapet Buskerud AS på 465 mill.kr. Lånet forrentes etter gjennomsnittet av de 3 siste års noteringer av 5 årsstatsobligasjonsrente, pluss ett prosentpoeng. Renteinntektene forventes å være forholdsvisstabile gjennom planperioden.Utviklingen i renten vil påvirke både renteinntekter og renteutgifter for bykassen. Densamlede netto renteeffekten er i 2011 på 28,2 mill kroner.Bykassen - utvikling i netto renteutgifter 2011-1014Mill. 2010-kroner 2010 2011 2012 2013 2014Netto renteutgift 15,2 28,2 34,5 37,0 41,7RentefølsomhetMed en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til finansreglementetskal gjeldsporteføljen bestå av en blanding av fast og flytende rentebinding. Andel avgjeldsporteføljen med fast rente skal ligge i intervallet 30 % til 70 %. Det legges opp til atkommunen i en normalsituasjon tilpasser 50 % av låneporteføljen med flytende rente.Ved inngangen til 2010 var andel lånegjeld med rentebinding på nær 58 % av total lånegjeld.Nye låneopptak og refinansierte lån i 2010 har hovedsakelig vært lån med flytenderentevilkår, og dette har bidratt til at andelen lån med flytende rente har økt fra 42 % vedstarten av 2010, til et beregnet nivå 63 % ved utgangen av 2010. Som følge av lavemarkedsrenter i 2010, som i snitt har ligget på ca. 2,5 % hittil i år, har dette vært en gunstigtilpasning for Lånefondet.Andel lånegjeld med fast og flytende rente 2011Lånevilkår 201137 %63 %Andel med fast renteAndel med flytende rente127