Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Kommunalbanken pr. 1.10.2010 - fastrentetilbud:Merkostnaden vedRenteutgift 2011, i rentebinding,Lånebeløp 200 mill kroner Nominell rente kroneri kronerFlytende rente* 2,75 % 5 500 000 -Fastrente 01.01.2011-31.12.2011 3,00 % 6 000 000 500 000Fastrente 01.01.2011-31.12.2012 3,42 % 6 840 000 1 340 000Fastrente 01.01.2011-31.12.2013 3,78 % 7 560 000 2 060 000Fastrente 01.01.2011-31.12.2014 4,00 % 8 000 000 2 500 000*) Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag på ca 0,75 % høyere enn styringsrenten, og med en styringsrente på 2,0 %,kan et anslag på flytende rente ligge på 2,75 %.Til tross for svært gunstige fastrenter fra Kommunalbanken, illustrerer tabellen over hvilkenmerkostnad en fastrentebinding kan gi. En 4-årig fastrente innebærer 2,5 mill. kr mer i årligerenteutgifter, sammenlignet med renteutgiften for et flytende lån. Det er først nårmarkedsrenta stiger til over nivået for fastrenten, at en oppnår en gevinst ved rentebinding.Kontantoverskudd i LånefondetEventuelt overskudd i Lånefondet tilbakeføres bykassen, som også er ansvarlig forinndekning av eventuelle underskudd. I planperioden forventes det at Lånefondet vil gi etårlig underskudd.Pr. utgangen av 2010 forventes Lånefondet å ha en gjeld på 3,8 mrd. kr. Av dette er 36,5 %knyttet opp til fastrenteavtaler eller andre former for rentesikring. For 2011 er det som nevntbenyttet en budsjettrente på 3,0 % for alle lån med flytende renter. Renteforutsetningen erbasert på en gjennomsnittsbetraktning for 2011, der det forventes at markedsrenten ved startenav året ligger rundt 2,8 %, økende til noe i overkant av 3,0 % ved utgangen av året.Siden en del av den samlede låneporteføljen er rentesikret har Lånefondet en høyere samletrenteutgift enn renteinntekt, og dette kommer til uttrykk ved et negativt resultat forLånefondet. Den vektede gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen var ved 2. tertial 2010,på 3,75 %. Den vektede gjennomsnittsrente for fastrenteavtalene var på samme tid på 5,15 %.Internrenten, som er innlånsrentens ”motpost”, er holdt på 3,5 % gjennom hele planperioden.Dette bidrar til at Lånefondet kommer ut med en negativ rentemargin og resulterer ikontantunderskudd i hele økonomiplanperioden. Lånefondets kontantunderskudd fra 2011 ogut planperioden er på hhv. 4,7 mill. kr, 17,2 mill.kr, 29,0 mill. kr og 30,3 mill. kr.Kontantunderskuddet det enkelte år utgiftsføres i bykassen. For bykassen er dette imidlertid etnull sum spill, der alternativet ville vært en høyere internrente og derav en høyerehusleieutgift. Det er derfor viktig å merke seg at det er kommunens faktiske innlånsrente somavgjør kostnadsnivået.Norges Bank holdt styringsrenta uendret på 2,0 % på sist rentemøte 27.10. Her ble det ogsålagt fram en ny rentebane, jf. Pengepolitisk rapport 3/10, som innebærer en noe nedjustertforventning til når neste renteøkning kan inntreffe. Rentebanen peker svakt oppover, oganalytikerne tror ikke det vil medføre nye rentehevinger før nærmere sommeren 2011.Rentekurven (markedsrenten) beveger seg fra 2,5 % ved inngangen av 2011, med en svakstigning til ca. 3,0 % ved utgangen av 2011. Renteforutsetninger som er lagt til grunn ibudsjettforslaget er i tråd med dette.129

More magazines by this user
Similar magazines