Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-20142.2.4 Driftsresultat og årsoppgjørsdisposisjonerDrammen bykasses driftsresultatDrammen bykasse – netto driftsresultat 2010-2014Mill. 2011-kronerVedtattbudsjett2010Justertbudsjett pr.30.04.10Revidertbudsjett2010 pr.26.10.10 2011 2012 2013 2014Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -9,0 19,5 24,2 10,4 10,7 -6,2 -26,7Årsoppgjørsdisposisjoner 9,0 -19,5 -24,2 -10,4 -10,7 6,2 26,7Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ avsetning til disposisjonsfond 15,8 15,8 12,9 0,0 0,7 1,0 14,0+ avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0+ overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 4,4 4,4 4,4 7,8 6,9 7,4 8,8- bruk av ubundne fond 0,0 -1,8 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0- bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0 -26,7 -26,7 0,0 0,0 0,0 0,0- bruk av VA fond -11,2 -11,2 -7,7 -18,2 -18,3 -2,2 3,9Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Tabellen viser et netto driftsunderskudd for bykassen på 10,4 mill. kr i 2011. For å få etriktigere bilde må det imidlertid korrigeres for at det legges opp til bruk av 18,2 mill. kr fravann- og avløpsfondene. Dette kompenserer for budsjettert underdekning innenforselvkostregimet for vann og avløpsområdet. Korrigert for dette viser budsjettet for Drammenbykasse et positivt driftsresultat på 7,8 mill. kr i 2011, tilsvarende 0,2 % av driftsinntektene.I 2011 foreslås det korrigerte driftsresultatet disponert til overføring av 40 % av bykassensinvesteringsmoms til investeringsbudsjettet.Situasjonen er tilnærmet den samme i 2012, hvor netto driftsunderskudd på 10,7 mill. kr,korrigert for bruk av VA-fond, tilsvarer et positivt resultat på 7,6 mill. kr. Av det korrigertedriftsresultatet disponeres 6,9 mill. kr til overføring til investeringsbudsjettet (60 % avbykassens investeringsmoms), mens det i tillegg er rom for en avsetning til disposisjonsfondetpå 0,7 mill. kr.For årene 2013 og 2014 er bildet noe annerledes, med positive netto driftsresultat på hhv. 6,2og 26,7 mill. kr. Resultatet i 2014 tilsvarer 0,7 % av driftsinntektene. Resultatforbedringen måses i sammenheng med gebyrøkninger og betydelig inntektsvekst innenfor VA-området. Detteresulterer i en kraftig reduksjon i bruk av VA-fond i 2013 til 2,2 mill. kr, mens det i 2014foreslås netto bruk av VA-fond med 3,9 mill. kr. I tillegg til overføring av bykassensinvesteringsmoms til investeringsbudsjettet, med 7,4 og 8,8 mill. kr (hhv. 80 % og 100 % avinntektene), er driftsbudsjettet for de to siste årene i perioden saldert med avsetning tildisposisjonsfond med hhv. 1,0 og 14,0 mill. kr.Utviklingen i disposisjonsfondetTabell 6 – Utviklingen i disposisjonsfondet 2010-2014 (tall i mill. kr)31.12.09 2010 *) 2011 2012 2013 2014Disposisjonsfond 80,3 52,6 52,6 53,3 54,3 68,3*) Bystyrets tilsagn om bruk av inntil 20 mill. kr til byjubileet i 2011 er trukket utDrammen kommune har som målsetting å bygge opp en ubundet fondsreserve på 100millioner kroner innenfor bykassen. Ved utgangen av 2009 utgjorde disposisjonsfondet 80,3mill. kr. I opprinnelig årsbudsjett 2010 er det forutsatt en avsetning til disposisjonsfondet på133

More magazines by this user
Similar magazines