Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Utbytte og eieruttak 2010-2014 (tall i mill. kr)Selskap Bud 2010 2011 2012 2013 2014Lindum AS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Energiselskapets Buskerud AS 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0Drammen Kjøkken KF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Drammen Eiendom KF 1) 42,6 33,2 33,2 33,2 33,2Drammen Parkering KF 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9Sum 100,5 91,1 91,1 91,1 91,11) Ekstraordinært eieruttak på 10,0 mill. kr fra Drammen Eiendom KF i 2010 videreføres ikke2.4.1 Kommunale foretakDet er utarbeidet eierstrategier for KF’ene og de største selskapene. Eierstrategien leggergrunnlaget for selskapsstrategiene og gir grunnlag for tildelingsbrevene. Rådmannen skalavholde møter med styret og daglig leder både ved overrekkelsen av tildelingsbrevet og iforbindelse med resultatoppfølgingen ved de faste tertialrapporteringene.Det foreslås at rådmannen skal legge til rette for en mer aktiv folkevalgt styring avkommunens foretak og kommunens eierskap i selskaper. Rådmannen vil utarbeide sak iforkant av eiermøtene mellom foretakene og formannskapet. Dette vil være et middel til aktiveieroppfølging, og vil muliggjøre en mer helhetlig konsernstyring.Gjennomgang av kommunale foretakFlere av de kommunale foretakene har slitt med underskudd de seneste årene. Rådmannen harderfor engasjert Ernst & Young AS i Drammen til å foreta en statusanalyse av foretakenesøkonomi, styringsinformasjon og forretningsmessige forhold. Ernst & Young konkluderer isin rapport med at foretakene i hovedsak har god løpende kontroll og tett oppfølging avdriften, og har ikke avdekket alvorlige feil og mangler.I det etterfølgende er gitt en kortfattet omtale av budsjettforslagene for de kommunaleforetakene for økonomiplanperioden 2011-2014. For nærmere omtale vises til de vedlagtebudsjettforslagene fra de kommunale foretakene, vedleggene 5 - 9. Som det fremgår avinnstillingens punkter 3-8, gis styrene for de kommunale foretakene fullmakt til å fastsetteendelig budsjett for 2011 innenfor de forutsetninger og føringer som fremgår av dette kapitlet.Eieruttak fra kommunale foretakI forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2010 vedtok bystyret å oppjustereeieruttaket fra Drammen Parkering KF fra 14,9 til 15,9 mill. kr. Det ble samtidig vedtatt kravom eieruttak fra Drammen Kjøkken KF på 1,0 mill. kr. Rådmannen har valgt å videreføredisse forutsetningene i den kommende planperioden.Ved behandlingen av 1. tertialrapport ble eieruttaket fra Drammen Eiendom KF oppjustertmed et engangsbeløp på 10,0 mill. kr i tillegg til 2,0 mill. kr knyttet til økt grunnleie fraLindum AS. For perioden 2011-2014 videreføres det ordinære eieruttaket fra DrammenEiendom KF, deflatorjustert med 2,8 %, og utgjør etter dette 33,2 mill. kr per år.I det etterfølgende gis en omtale av budsjettforutsetningene for de kommunale foretakene.For ytterligere informasjon vises til foretakenes egne forslag til økonomiplan 2011-2014/årsbudsjett 2011, jfr. vedleggene 5-9.140