Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014besøkende, handlende og ansatte i en byutvikling preget av fortetting og et bymiljø medfærre p-plasser i gaterommene.‐ Vinnerutkastet i idekonkurransen ”En by og leve i” reiser spørsmålet om omfang av p-plasser lokalisert inne på stasjonsområdet og anbefaler primært bygging av p-hus itilknytning til sentrumsringen.‐ Fortetting av boligmassen i sentrum vil med fordel kunne løse parkeringsbehovene ifellesanlegg.Disse sammenhengene styrker begrunnelsen og behovet for at p-huset på Shell-tomta nårealiseres.De økonomiske kalkylene illustrerer at p-husets økonomi ligger innenfor en risikosone somkan forsvares når det tas i betraktning de aktuelle byutviklingsmessige behov.Rådmannen anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres med sikte på at det kan stå ferdig iløpet av 1. halvår 2012. Videre anbefales at bygging og drift skjer i regi av hhv. DrammenEiendom KF (byggherre) og Drammen Parkering KF (driftsansvarlig). Nårbyutviklingsarbeidet på Strømsø har kommet lenger, kan eventuelt spørsmålet om eierskap ogdriftsform vurderes på nytt.I forslaget til investeringsprogram er det avsatt 120 mill. kr til bygging av p-huset i regi avDrammen Eiendom KF, fordelt på årene 2011 og 2012. Det er i tillegg avsatt 5,0 mill. kr tilinventar og utstyr i p-huset i Drammen Parkering KF’s investeringsbudsjett for 2012. Detforeslås at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtale mellom de foretakene og avgjøreeventuelle tvister, innefor vedtatt budsjettramme.Killingen LeirskoleBystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2010-13 å avvikle kommunenstjenestetilbud ved Killingen leirskole fra og med 1. januar 2011, og fattet i denne forbindelsefølgende vedtak:”Fremtidig bruk av Killingen utredes i egen sak frem til neste rullering av budsjett- ogøkonomiplan. Følgende føringer legges til grunn:‐ Killingen skal ikke selges‐ Killingen skal fortsatt ivareta tilbud og aktiviteter for barn og unge med spesielle behov iDrammen kommune.‐ Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge må kunne få giinnspill i denne prosessen.‐ Drammen kommune skal sikre de skoleklasser som har søkt plass på Killingen i 2011 og2012 plass på andre leirskoler. ”Driften av Killingen har gått som planlagt inneværende sesong. Det har parallelt vært arbeidetmed å avklare de langsiktige rammene for den videre driften fra 2011. Skoleklasser medplanlagt opphold på Killingen i 2011 og 2012 er sikret alternative leirskoletilbud.I forbindelse med arbeidet med å tilrettelegge for fremtidig bruk av Killingen har DrammenEiendom KF foretatt følgende:145

More magazines by this user
Similar magazines