Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Foretaket har et regnskapsunderskudd i 2009. Dette skal dekkes inn i 2011, og er innarbeidet ibudsjettforutsetningen til Drammen Kjøkken KF. Samtidig videreføres forutsetningene omårlig eieruttak på 1 mill. kr. Det arbeides med en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF.Rådmannen legger til grunn at prisene reguleres med kommunal deflator i 2011, og d.v.s.prisendringer inntil 2,8 %.2.4.1.4 Drammen Parkering KFForetaket har operativt ansvar for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere påtrafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettsligemyndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikkekonkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for aksjeselskap som opprettesfor å operere i det konkurranseutsatte marked.Ved etablering av Drammen Parkering KF ble det lag til grunn at foretaket skulle forvaltekommunens eierinteresser i andelslagene Grev Wedel p-hus og Thamsgaten p-hus.Et resultat av planleggingen av nytt p-hus på Strømsø er at det anbefales at DrammenEiendom KF bygger og eier p-huset. De to foretakene har kommet frem til dennerollefordelingen og rådmannen slutter seg til det, jfr. anbefaling om etablering av p-huset ikapittelet om Drammen Eiendom KF.Etter samråd med de to foretakene anbefales at denne rollefordelingen gjøres mer generell.Det innebærer at Drammen Eiendom KF anbefales å overta ansvaret for å forvalteeierposisjonene i de to andelslagene.ResultatbudsjettetRådmannen legger til grunn et eieruttak i 2011 på 15,9 mill. kr., jfr. vedtak i 1. tertialrapport2010 om økning av eieruttaket på 1 mill. kr. i forhold til budsjett 2010. Rådmannen registrererat selskapet signaliserer vanskeligheter med å opprettholde eieruttaket på dette nivået pgausikkerhet knyttet til inntektssiden. Rådmannen vil følge utviklingen i foretaket og melde evt.avvik til bystyret.Takstendring per 1.1.11Det foreslås en takstendring fra 1. januar 2011 der parkeringsavgiftene økes med én krone deto første timene i sentrumssonen.Sone/tid Takst 2010 Påslag i krNy takst 2011per 1.1.2011Sentrum / 1. time 21 kr 1 kr 22 krSentrum / 2. time 25 kr 1 kr 26 krSentrum / 3. time 30 kr 0 kr 30 krFor øvrig foreslår Drammen Parkering KF og videreføre eksisterende takster og tider.InvesteringsbudsjettetNye krav for betaling med kort m/chip iverksettes fra 1.1.2011. Foretaket varsler i tilknytningtil dette et investeringsbehov i 2011 på 0,5 mill. kr. til ombygging av alle automater. Det ervidere varslet et årlig investeringsbehov på 0,7 mill. kr. til automater og skilt.I forbindelse med etablering av nytt parkeringshus i Tordenskioldsgate, foreslås det avsatt 5mill. kr. til nødvendig utstyr til parkeringsdrift i 2012.148

More magazines by this user
Similar magazines