Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014‐ Utvikle en felles areal- og transportplan for perioden 2013-2023, samt igangsette rulleringav denne med en langsiktig tidshorisont frem mot 2050.‐ Utvikle og legge grunnlag for å gjennomføre en helhetlig bytransportpakke for aksenKongsberg-Lier i forbindelse med Stortingets rullering av Nasjonal Transportplan 2014-2023. Pakkene skal ivareta behovet for økt tilrettelegging for kollektive transportløsningerog økt tilrettelegging for syklister og planarbeidet skal legge vekt på god kommunikasjonog samarbeide med representanter for innbyggere og næringsliv.Areal og transportsamarbeidet skal være kunnskapsbasert. Det er derfor allerede igangsatt enrekke delutredninger og utviklingsprosesser knyttet til oppgaveporteføljen vist over, som vilinngå i grunnlaget for en omforent areal- og transportpolitikk for Buskerudbyen.Belønningsordingen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byeneBelønningsordningen ble første gang opprettet gjennom statsbudsjettet for 2004, og omfattetden gang 5 byområder i Norge. Det totale beløpet har steget fra 75 mill kr i 2004 til 323 millkr i 2010, og omfatter nå til sammen 9 byområder. I statsbudsjettet for 2011 er det foreslåttavsatt 431 mill kr. Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljøog helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for privatbilbasert transport og økeantallet kollektivreiser. Drammen, sammen med Lier og Nedre Eiker, fikk første gang tildeltmidler i 2008, med 4 mill kr. I 2009 økte beløpet til 20 mill kr.Bystyret behandlet i mars i år sak om 4-årig avtale mellom Samferdselsdepartementet ogsamarbeidsprosjektet Buskerudbyen om tildeling av 280 mill kr i belønningsmidler forperioden 2010-2013. Midlene for 2010 er fordelt, jfr. egen handlingsplan. Et handlingsplanfor 2011-2013 vil bli forelagt alle kommunestyrene og fylkestinget i egen sak i desember i år.Økt frekvens på bybussene – oppdrag fra bystyrekomiteenEtter forslag fra Knut A. Berg (V) i tilknytning til drøfting av budsjett/økonomiplan ibystyrekomiteen for byutvikling og kultur 12.10.10 ble det fattet følgende vedtak:Komitéen ønsker et estimat fra administrasjonen til budsjettprosessen 2011. Estimatet skalvise kostnaden for et bussprosjekt eller et forprosjekt for å videreføre hyppigere bussruter tilog fra alle bydelene.Rådmannen har hatt begrenset tid til å følge opp vedtaket, men kan gi følgende tilbakespill:Hyppig frekvens på bybussene er et av de aller viktigste tiltakene for å bedre kollektivtilbudetog øke andelen som reiser kollektivt. Hyppige og regelmessige avganger medfører at manikke må kunne rutetabellen for å rekke en buss, man går bare til nærmeste holdeplass og tarden første bussen som kommer. For å få god nok effekt bør man ha avgang minimum hvert15. minutt, helst så hyppig som hvert 7,5 – 5. minutt.Som et ledd i arbeidet med belønningsordningen er det i Drammen innført 10 minuttersfrekvens på prioriterte strekninger og busslinjer. Linje 3/6 (Fjell – Kastanjesletta /Liejordet)har fått 10-minuttersfrekvens, og Konnerudgata fram til Bernåsbakken har fått 10-minuttersfrekvens. I tillegg er tilbudet til Gulskogen og Åskollen/Knive forbedret gjennom midler frabykassen (kr 2 mill årlig i driftstilskudd).Buskerud Kollektivtrafikk AS har grovt estimert de årlige kostnadene for innføring av 10-minutters frekvens på de andre bybussene:‐ Linje 4 (Åskollen/Knive – Vinnes) ca 11 mill kr‐ Linje 5 (Hedensrud – Bera terrasse) ca 9 mill kr‐ Linje 21 (Strøtvet) ca 6 mill kr152

More magazines by this user
Similar magazines