Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Antall ansatte i Drammen kommune som vil slutte på grunn av alder, vil fremover være høy.Den rekordstore generasjonsvekslingen innebærer at store grupper av eldre arbeidstakere påmange områder må erstattes av yngre arbeidstakere. Det vil bli utarbeidet metoder for å lettedenne kompetanseoverføringen mellom eldre og yngre medarbeidere. Rekrutteringsplanenemå derfor omfatte tiltak både for å beholde, utvikle og rekruttere.Grunnskole og Pleie og omsorg fremheves for rekruttering, fordi de er de størsteprogramområdene. Tendensen til tidlig avgang på grunn av eksempelvis sykdom,uførepensjon og AFP er fortsatt stor i disse programområdene. Denne tidlige avgangenforsterker tempoet i generasjonsvekslingen. Utfordringene vil være aller størst for Pleie ogomsorg de kommende år, da dette programområdet skal betjene en høyere andel eldre ibefolkningen og påfølgende økte behov for tilpassede pleie- og omsorgstjenester. Færre ansatte har uønsket deltidHovedmålsetting for Kvalitetskommuneprogrammet i Drammen kommune er:”Kvalitetskommuneprogrammet skal bidra til økt kompetanse blant ansatte i Drammenkommune og bedre kvaliteten i tjenestetilbudet ved å redusere bruken av uønsket deltid”Partene er enige om hvilken definisjon vi jobber videre med når det gjelder uønsket deltid iDrammen kommune.Tabellen viser antall ansatte med uønsket deltid i pleie og omsorg pr 24.6.2010 og mål forreduksjon til 31.12.2011:Antall pr 24.6.2010 Antall pr 31.12.2011Fagarbeidere 229 206Sykepleiere 17 0159

More magazines by this user
Similar magazines