Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommunes lånefondØkonomiplan 2011 – 20141. InnledningBystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen avLånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen Eiendom KF somkommunalt foretak. Ved fastsettelse av åpningsbalansen for Drammen Eiendom KF, ble envesentlig del av Bykassens gjeld per 31.12.03 henført til foretaket. Lånefondets oppgave er åforestå felles opptak og betjening av langsiktige lån knyttet til Drammen Bykasse samt dekommunale foretakene, dvs. enheter som hører inn under Drammen kommune som juridiskenhet. Lånefondet fungerer derfor som en internbank ved finansiering av kommunensinvesteringer. Styring og koordinering av kommunens samlede lånebehov gjennom et sliktlånefond gir lavere finansieringskostnader for kommunen samlet sett.Låneporteføljen inneholder alle lån fra långivere, med unntak av startlånene i Husbanken.2. LåntakereTabellen under viser fordeling av Lånefondets utlån stipulert per 31.12.2010, beregnet tilsamlet å utgjøre 3,8 mrd. kroner.Tabell 1. Låntakere i LånefondetBeregnet pr 31/12/2010MNOKDrammen Bykasse 1 409,7Renovasjonsselskapet IKS 5,6Drammen Drift KF 8,5Drammen Eiendom KF 2 367,3Drammen Kjøkken KF 0,9Drammen Parkering KF 3,3Drammensbadet KF 5,3Totale utlån 3 800,53. Gjeld i Lånefondet pr 2. tertial 2010Lånefondets eksterne gjeld pr utgangen av 2010 forventes å samsvare med utlånene i tabellenovenfor. Nye låneopptak i 2010 er budsjettert til vel 628 mill. kroner, inkl. etterslep fra 2009.Drammen kommune hadde pr utgangen av 2. tertial 2010, en lånegjeld på 3,1 mrd kroner. Pådette tidspunktet var det tatt opp nye lån for 350 mill. kroner. Det forventes å ta opp lån forytterligere 275 mill. i løpet av året. Ved utgangen av 2010 anslås lånegjelden å være omlag3,8 mrd. kroner. Kapitalbehovet vurderes løpende og tilpasses det reelle behovet ogfremdriften i investeringsprosjektene.RentesikringMed en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til finansreglementetskal gjeldsporteføljen bestå av en blanding av fast og flytende rentebinding. Andel avgjeldsporteføljen med fast rente skal ligge i intervallet 30 % til 70 %. Det legges opp til atkommunen i en normalsituasjon tilpasser 50% av låneporteføljen med flytende rente.Ved inngangen til 2010 var andel lånegjeld med rentebinding på nær 58 % av total lånegjeld.Nye låneopptak og refinansierte lån i 2010 har hovedsakelig vært lån med flytenderentevilkår, og dette har bidratt til at andelen lån med flytende rente har økt fra 42% ved1

More magazines by this user
Similar magazines