Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Barne- og ungdomstiltaki større bysamfunnSenter for oppvekstFattigdomstiltak 2 065 000 1 530 000 Søkes videreførtUngdomstiltak 1 430 000 340 000 Søkes videreførtHANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP I 2010Pilotprosjekt om arbeidmot æresrelatert vold Plan- og økonomiseksjonen Prosjekt avsluttetProsjekt Bo- ogstøttetilbud fortvangsgifteutsatte over18 år Plan- og økonomiseksjonenANDRE STATLIGE TILSKUDDSMIDLER I 2010Fikk 4 225 000 i2009 for2009/2010 VidereføresTiltak motkjønnslemlestelse:holdningsendring ogkunnskapsutvikling Helsestasjoner 100 000 100 000 Søkes videreførtStyrking avskolehelsetjenesten Helsestasjoner 250 000 250 000 Søkes videreførtForebygging uønskedesvangerskap Helsestasjoner 45 000 45 000 Søkes videreførtFellesløsning foridentitetshåndtering igrunnskolen D-IKT - Difi 180 000 53 000Digitalpublikoumsservice ogsevbetjening på nettet D-IKT - Difi 720 000Prosjektetavsluttes213 000 30.6.2011Etablering av nyeinnbyggertjenester iinternettportal D-IKT - Difi 1 230 000Prosjektetavsluttes333 000 30.6.2011Intranett - "Mittskrivebord D-IKT - Difi 1 910 000Prosjektetavsluttes433 000 30.6.2011Tilskudd til norsk ogsamfunnskunnskapovergangsordning Introduksjonssenteret 4 349 628 Ordningen utgårTilskudd til norsk ogsamfunnskunnskap PerIntroduksjonssenteret/fylkeCapitasmannen 17 018 000 18 400 000Tilskudd fra IMDIalvorlige kjenteHelsetjenesten søkerførste gang. Denvirksomhetene derdeltakeren har mesttilknytning søkerfunksjonshemminger Introduksjonssenteret 2 276 152 andre gang.Intensiv trening av barn Helsedirektoratet,og unge med ADHD og statsbudsjettet kapittelmotoriske vansker 0733.79Partnerskap forfolkehelseBuskerudFylkeskommuneHelsetjenesten,fysioterapiseksjonen140 000 70 000 NeiHelsetjenesten,Videreføring avavtale avklares ifysioterapiseksjonen v/møte med BusekrudFysioteket 150000 Fylkeskommune6,900,000(perioden 2008-2011)Framtidens Byer Plan og økonomi/ MD 900 000 900 000 Ja, til 2014Undervisningshjemmetjennesteni DrammenHjemmetjenestenBragernes 500 000 500 000 Søkes videreførtTiltak i henhold tilhandlingsplan foropprydning i forurensetjord i barnehagerUtskifting av CCAimpregnertetkantstokkerBarnehager KF/ Klima- ogforurensningsdirektoratet kr 613 671 613 671 Avsluttes i 2010

More magazines by this user
Similar magazines