Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFgjennomført en konkurranse med forhandling etter lov om offentlige anskaffelser. Dennye kraftforvaltningsavtalen trer i kraft fra 1. mai 2010 og gjelder for 2 år med mulighetfor forlengelse inntil 3 år. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving ogadministrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektriskkraft.Det er utarbeidet et eget notat til rådmannen om priser på energi for 2011. Dette viser atenergikostnadene vil ligge på ca. 73 øre/kwh mot 78 øre/kwh i 2010.Drammen Eiendom KFDRIFTSINNTEKTER Budsjett 2010Budsj.2011tall i mill.kr.EndringKommunale husleieinntekter 237,3 266,4 29,1Eksterne leieinntekter 45,2 41,0 (4,2)Leieinntekt boliger 61,4 62,3 1,0Salg renholdstjenester 31,5 33,6 2,1Tilskudd 8,3 7,8 (0,4)Andre Inntekter 9,6 9,5 (0,1)SUM DRIFTSINNTEKTER 393,3 420,7 27,4DRIFTSUTGIFTERLønnskostnader 19,2 20,9 1,7Administrasjonskostnader 5,3 5,4 0,2Innleiekostnader 94,8 98,0 3,1Forsikringer (7040 og 7500) 4,1 4,3 0,1Innkjøp renhold 31,5 33,3 1,7Eiendomsdrift 36,9 38,6 1,7Vedlikehold 22,3 23,8 1,4Tap på fordringer 0,3 0,3 -Avskrivninger 64,2 72,3 8,1SUM DRIFTSUTGIFTER 277,8 296,8 19,0DRIFTSRESULTAT 115,1 123,9 8,8Finansinntekter 0,7 0,7 -Finansutgifter 81,3 89,2 7,9SUM FINANS 80,6 88,5 7,9RESULTAT før Eiendomssalg 34,9 35,4 0,9Salg av eiendom 3,0 3,0 -Kostpris solgte eiendommer 0,0 0,0 -Kostnader ved salg av eiendom 0,0 0,0 -RESULTAT SALG EIENDOM 3,0 3,0 -NETTO RESULTAT 37,9 38,4 0,528.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 10 av 23

More magazines by this user
Similar magazines