Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFOrdningen går i korthet ut på at det etableres et utsmykkingsfond finansiert med 2 % avvedtatt investeringsramme. Øver grense er dog kr. 500.000 pr. prosjekt. Dette medfører entilleggsinvestering med tilhørende husleiekonsekvens.3.3 FinansieringDEKF har i hovedsak 3 kilder til finansiering: Låneopptak via kommunes lånefond,statstilskudd eller egenfinansiering ved salg av eiendom.For DEKF vil salg av eiendom normalt innebære at leieinntekter knyttet til eiendommenbortfaller. Det er derfor avgjørende at midlene blir satt inn i prosjekter som kan gi sammeavkastning, som er nødvendig for å dekke rente og avdragsutgifter som fortsatt løper.Eiendomssalgene i kommende periode må sees i sammenheng med de store kravene tileiendomssalg som videreføres fra tidligere økonomiplaner.3.3.1 Salg av eiendomTotalt sett vurderes potensialet for ytterligere inntekter fra salg av eiendom sombegrenset. Noe salg av boliger pågår løpende, men først og fremst som en del avomstrukturering av boligmassen. Alt salg av eiendom som måtte gjennomføres går tilfinansiering av nye investeringer. I samsvar med gjeldende økonomiplan budsjetteresdet med salg på kr. 3,0 mill. pr. år i perioden.3.4 Barnehage3.4.1 Oppgradering bygningsmassenDet avsettes kr. 1,0 mill. til generell oppgradering av barnehagene.3.4.2 Nye barnehageplasserØkonomiplan 2010 har avsatt kr. 50 mill. fra 2011 til etablering av nye barnehageplasseri perioden 2011-2013. Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasserer størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering.Drammen kommune har svært begrenset tilgang på egne tomter. Et alternativ som vil blivurdert er om det er mulig å benytte Kobbervik gård til barnehageformål.3.5 OppvekstI 2011 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, for å bygge utkapasiteten med en foreløpig avsetning på kr. 20 mill., fordelt på 2012 og 2013.3.5.1 Bofellesskap for mindreårige flyktningerDrammen kommune leier i dag 3 boligeiendommer fra private som bofelleskap tilmindreårige flyktninger. Det er behov for fornyelse av kontraktene, og det vurderes somet alternativ å kjøpe egnede eiendommer til formålet fremfor leie. Det foreslås derforavsatt inntil kr. 10,0 mill. til dette. Forutsetningen for disponering av investeringsmidleneer at virksomheten vil få lavere husleie enn ved innleie.28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 12 av 23

More magazines by this user
Similar magazines